NIS
Nábytkářský informační systém

Zobrazování nábytku


Zobrazování nábytku

U výkresů nábytkářského průmyslu se užívá metoda promítání v 1. kvadrantu dle ČSN EN ISO 5456 - 2. U výkresů nábytku je hlavním obrazem předmětu pohled zpředu (nárys), doplněný pohledem shora (půdorys) a pohledem bočním zleva nebo zprava (bokorys). Ve zvláštních případech je možné využít pohled zezadu a pohled zdola.

 

Promítání popisek

 

Základní pohledy se podle potřeby doplňují řezy, průřezy, místními pohledy apod. V dřevozpracujícím průmyslu se využívá zobrazení, při kterém jsou hlavní obrazy výrobku doplněny řezy a potřebnými tvarovými a konstrukčními podrobnostmi (detaily), které lze zobrazit i na samostatném výkresu.       

 

Promítání

 

UPOZORNĚNÍ:

Níže uvedené příklady jsou prezentovány jako v praxi obvyklé, ale nemusí být formálně plně v souladu se zněním doporučených norem ČSN EN ISO (poměr a velikost písma, odkazy aj.)  Studentům proto doporučujeme dbát pokynů pedagogů, kteří striktně dodržují doporučení norem.

Normy na zobrazování výrobku jsou jen doporučené - viz zákon 22/1997 Sb., a v jejich obsahu nejsou technická sdělení povahy musí, ale jen "mají se" nebo "užívá se". Normy se totiž již mnohokrát měnily a měnit se opět budou - souběžně s technickým rozvojem oboru.

Smluvní vztah je nadřazen doporučeným technickým normám a je věcí spolupracujících subjektů, na jaké formě  technické dokumentace - formě zobrazení výrobků se dohodnou (platí zejména u nebytového nábytku - veřejný interiér).

Cílem dokumentace je poskytnout hlavní relevantní informace pro zhotovení věci - zobrazení tedy není cílem, ale jen prostředkem.

Závazné normy jsou jenom ty, které řeší bezpečnost výrobku, u nábytku dle znění zákona 102/2001 Sb.

 

 

 

Materiál zobrazený v ploše řezu a průřezu se vyznačí šrafováním. Poloha myšlené roviny řezu se kreslí v obraze tenkou čerchovanou čárou v celém průběhu. Paty roviny řezu jsou kresleny tlustou čarou a mohou být doplněny  šipkami, které označují směr pohledu a písmeny velké abecedy, která označují rovinu řezu. K šipkám se přiřazují písmena velké abecedy.

 

Promítání

 

Řezy a průřezy se mohou kreslit v jiném měřítku než obraz, z něhož jsou odvozeny – viz tvarová podrobnost (detail). Ve zvláštních případech je možné použít lomený řez.

 

Promítání

 

Promítání

 

 

 

 

Označování dřeva

Ke grafickému označení dřeva v plochách řezu nebo průřezu se připíše písmenné označení dřeva značkou podle ČSN 48 0050, nebo pro exotická dřeva písmennou značkou dle ČSN EN13556 atloušťka nebo rozměry průřezu (tloušťka x šířka, nebo tloušťka x šířka x délka), nebo kótami (Obrázek 6).

 
 

Označování dřeva v řezech a průřezech s písmennou značkou

Příčné řezy a průřezy

Dřevo zobrazené v příčném řezu nebo průřezu se graficky označí šrafami kreslenými tenkými souvislými čarami navzájem rovnoběžnými a pod úhlem 45° vzhledem k obrysové čáře. Hustota šrafování se řídí velikostí šrafované plochy (Obrázek 7).

 
 Grafické označení dřeva v příčných řezech a průřezech


Podélné řezy a průřezy

Dílce a komponenty ze dřeva se zobrazují v podélných řezech, jen pokud je to nutné. Dřevo v podélných řezech a průřezech se graficky označí tenkými souvislými čarami, kreslenými ve směru délky.

 
 

Grafické označení dřeva v řezech a průřezech v  podélném směru

Z důvodu přehlednosti lze pro zobrazení dřeva v podélném směru využít místního řezu.

 

Přerušení obrazů a ohraničení místních řezů

Přerušení obrysů a ohraničení místních řezů se provádí tenkou souvislou čárou se zlomy a tenkou nepravidelnou souvislou čárou. Přerušení obrazu lze také provádět myšlenou čárou.


Přerušení obrazů a místních řezů

 

Označování konstrukčních desek

Grafické označování

Plocha konstrukční desky zobrazená řezu nebo průřezu se graficky označí tenkými souvislými čarami, kreslenými kolmo k ploše desky.

 
 

Grafické označení řezů a průřezů konstrukčních desek

 

Pokud je nutné vyznačit směr probíhajících vláken konstrukční desky (zpravidla laťovek a spárovek) zobrazené v řezu, označí se:

  • u příčných vláken ležatým křížkem kresleným souvislou čarou tlustou, jehož výška se rovná výšce písmenného popisu desky

  • u podélných vláken šipkou kreslenou souvislou tlustou čárou.

 

Písmenné označování

Ke grafickému označení konstrukčních desek lze připsat písmenné označení podle Tabulky 3, doplněné o výchozí tloušťku desky a druhu dřeva (především u překližek, laťovek, spárovek apod.),

 
 

Umístění písmenného označení materiálů v řezech a průřezech

Pokud tloušťka konstrukční desky v měřítku zobrazení nedovoluje grafické označení materiálu v řezu, lze plochu vyčernit (maximálně však do vzdálenosti čar obrysu 3 mm), nebo tuto plochu vyplnit šedou barvou přenesenou pod ostatní prvky obrazu.

  

Označování krycích vrstev

Označování krycích vrstev řezu

Krycí vrstvy (dýhy, folie apod.) se v řezu nebo průřezu lze graficky označit tenkou souvislou čarou uvnitř obrysu dílce. Vzdálenost čáry od obrysu je 2 až 3 násobek tloušťky obrysové čáry, nejméně však0,7 mm.

Podle způsobu zpracování výkresů, lze čáry šraf ukončit u obrysové čáry nebo u čáry značící krycí vrstvu za předpokladu, že smysl použitého značení bude náležitě vysvětlen v legendě, která je nedílnou součástí výkresové dokumentace.

Ke grafickému označení lze připsat písmenné označení materiálu krycí vrstvy podle příslušné technické normy nebo typu krycí vrstvy dle katalogu, jiné materiály krycích vrstev se označí plným názvem a tloušťkou v mm. Druh dřeva nebo dekoru dřeva se označuje značkami jako rostlé dřevo, nebo katalogovým označením dekoru. Označení krycích vrstev se doporučuje uvádět v blízkosti označení směru vláken nebo dekoru krycích vrstev.

 
 

Označení krycích vrstev v řezech a průřezech
 

Pokud je nutné označit více krycích vrstev (poddýhování apod.), připíše se k označení krycí vrstvy vždy za lomítko následující spodní vrstva.

 
 

Označení více krycích vrstev na jedné ploše
 

Pokud je nutné určit směr probíhajících vláken dýhy nebo směr dekoru folie v horní krycí vrstvě, zobrazené v příčném nebo podélném řezu nebo průřezu, označí se:

  • u vláken nebo směru dekoru kolmo k rovině řezu ležatým křížkem kresleným tlustou souvislou čarou, kresleným vně povrchu dílce
  • u vláken nebo směru dekoru rovnoběžně s rovinou řezu šipkou kreslenou tlustou souvislou čarou, vně povrchu dílce.

 

Označování směru vláken v pohledech

Směr probíhajících vláken na obrazech zobrazených v pohledu se označí (pokud je to potřebné a nevyplývá to ze zobrazení nebo souvisejících dokumentů) značkou.

 
 

Značka směru probíhajících vláken na ploše
 

Značka se kreslí tenkou souvislou čarou ve směru probíhajících vláken, v případě potřeby (názornost výkresu) lze vyznačit skutečný průběh vláken tenkými plnými čarami.

 
 

Označení průběhu vláken na povrchu výrobku

 

Při vytváření 3D obrazů pomocí CAD systémů lze pro vyznačení směru průběhu vláken použít texturování ploch povrchu objektů.

 

Písmenné značky konstrukčních desek

Druh konstrukční desky

Značka

Druh konstrukční desky

Značka

překližka

PDP

sádrokartonová deska

SKD

laťovka

PDL

deska z orientovaných třísek

OSB

voštinové desky

PDV

multifunkční panel

MFP

vrstvené dřevo

VD

spárovka

SP

komprimované (ohýbací) dřevo

KD

dřevovláknitá deska tvrdá

DVDT

DVD-T

lamely

LAM

středně hustá vláknitá deska

MDF

dřevotřísková deska

DTD

dřevovláknitá deska měkká (do hustoty 400 kg/m3)

DVDM

DVD-M

pazdeřová deska

PAD

dřevovláknitá deska měkká izolační

DVI

DV-I

pilinová deska

PID

vysoce zhuštěná dřevovláknitá deska

HDF

pilinotřísková deska

PTD

vláknitotřísková deska

VTD

sádrotřísková deska

STD

sádrotřísková deska

STD

POZNÁMKA  U desek upravených laminováním ploch krycí fólií se za značku desky připíše značka –L, například DTD-L.

Materiály konstrukčních desek neuvedené v tabulce se označí popisem plným názvem podle příslušných technických předpisů nebo označení v katalogu.

  

Kreslení rámů a přerušených obrazů

Pro zvýšení přehlednosti výkresu lze značit prvky rámové konstrukce. Úhlopříčné čáry jsou provedeny tenkou čarou.

 

Profil konstrukčního rámu je kreslen obrysovou čarou a je doplněn popisem.

Promítání

 

Průřez kovového profilu rámu může být pro odlišení dřevěných prvků vyčerněn. 

Promítání

 

V případech, kdy tloušťka materiálu neumožňuje grafické označení, může být profil černě vyplněn nebo odlišen zvětšenou tloušťkou obrysových čar a upřesněn popisem

 

Promítání

 

V případech, kdyby byl obraz předmětu kótovacími čarami přeplněn nebo z důvodu rozměru (souměrný obraz) je možné použít zkrácené kótovací čáry s jednou hraničící značkou.  Při přerušení kótovaného obrazu se používá podtržená hodnota kóty.

 

Promítání

Kreslení skladeb čalounických materiálů v řezu

V měřítcích nad 1:5 se materiálová skladba značí jen popisem na odkazové čáře bez grafického rozlišení vrstev. V měřítku 1:1 (1:2) se vrstvy materiálu graficky označí jen ve vymezeném, z hlediska konstrukce a vlastností výrobku typickém úseku řezu (šrafována je jen část řezu). Grafické značky mohou být odlišeny hustotou šrafy, jednotlivé vrstvy materiálové skladby jsou odděleny tenkou čarou. Grafické značky jsou doplněny popisem v rozsahu nutném pro účel výkresu.

 

Promítání

 

Promítání

 

 

Značky dřev - zkratky

Označení dřeva se na výkresech může specifikovat zkratkou nebo úplným popisem na odkazové čáře. Dřevo neuvedené v tabulce se označí na výkrese plným názvem nebo individuálně zvolenou písemnou značkou s vysvětlením v legendě výkresu.

 

Dřeviny mírného pásma

Tropické dřeviny

Jehličnaté dřeviny

 

habr

HB

abachi

ABA

tchitola

TCH

borovice

BO

hikory

HIC

afrormorsia

AFR

wenge

WEN

bor.banksova

PIB

hloh

HL

aningeri

ANI

 

 

bor.vejmutovka

VJ

hrušeň

HR

avodire

AVO

 

 

cedr

CD

jabloň

JB

bosse

BOS

 

 

douglaska

DG

jasan

JS

bubinga

BUB

 

 

jedle

JD

javor

JV

cocobolo

COC

 

 

jedlovec kanadský

HEM

jeřáb

JR

dibetou

DIB

 

 

modřín

MD

jilm

JL

eben

EBE

 

 

smrk

SM

jírovec

KS

framire

FRA

 

 

 

 

lípa

LP

ilomba

ILO

 

 

Listnaté dřeviny

 

olše

OL

mahagon

MAH

 

 

akát

AK

ořechovec pekan

PE

makore

MAC

 

 

bříza

BR

ořešák vlašský

OR

mansonia

MAN

 

 

buk

BK

osika

OS

meranti

MER

 

 

dub

DB

švestka

SV

muteney

MUT

 

 

dub cer

CER

tomel virginský

PSI

okoume

OKU

 

 

topol

TP

iroko

IRO

ovengkol

OVE

 

 

třešeň

TR

jelutong

JEL

paldao

PAL

 

 

tupela lesní

TU

kotibe

KOB

palisandr

PLR

 

 

vrba

VR

limba

LMB

teak

TEK