NIS
Nábytkářský informační systém

Ergonomie


Název ergonomie pochází z uměle vytvořeného slova (z řečtiny ergon - práce a nómós – zákon).
 
Ergonomie se týká tvorby nejbližšího okolí člověka a jeho činností. Člověk se dostává do kontaktu s okolím, kde na něj působí vnější vlivy (hluk, vibrace, světlo, proudění vzduchu, teplota, škodliviny, prostor, antropometrie aj.). Vnímání některých negativních aspektů (hluk, světlo, prostor aj.) je velmi individuální pro každého člověka, obecné hranice jsou proto těžko stanovitelné.

 

Okruhy ergonomie
lEA (Internacional Ergonomics Association) vznikla 6. dubna 1959 v Oxfordu. Jedná se o nevládní organizaci uznanou Společností národů (OSN). Ve svých řadách sdružuje odborníky různých profesí z oblastí vědeckého výzkumu, vzdělávání i praxe, kteří jsou organizováni v národních
ergonomických společnostech.


Pod záštitou lEA se konají významné světové kongresy a konference. Oficiálním časopisem lEA je „ERGONOMICS“ (vydávaný v Anglii). Česká republika je zastoupena v lEA prostřednictvím ČES (České ergonomické společnosti).

 

Okruhy ergonomie podle Mezinárodní ergonomické asociace (IEA):

 

Fyzická ergonomie (Somatická)
Fyzická ergonomie se zabývá vlivem anatomie, antropometrie, fyziologie a biomechaniky člověka. Tyto vlivy vyhodnocuje a dává do vztahu s  fyzickou aktivitou člověka. Patří sem např.: bezpečnost, zdraví, kvalita ovzduší, uspořádání prostoru, opakovaná činnost


Kognitivní ergonomie
Kognitivní ergonomie, nebo-li poznávací se zaměřuje na psychické procesy (paměť, motorika, usuzování). Patří sem např.: psychická zátěž, rozhodování, dovednosti, spolehlivost, stres, podprahové zvuky, vibrace.

 

Organizační ergonomie
Je zaměřená na optimalizaci socio-technických systémů, včetně jejich organizačních struktur, strategií, postupů atd. Patří sem např.: komunikace, zajištění pocitu komfortu, plán pracovních časů, týmovou práci, management apod.

 


Význam ergonomie
Ergonomie vytváří prostředí, které zabezpečuje komfort při různých činnostech a předchází nezdravému zatěžování lidského organismu.


Cílem ergonomie je přizpůsobit práci a prostředí člověku, tak aby byla zachována jeho bezpečnost a komfort. Hlavním přínosem správné ergonomie je:
                 - optimalizace a komfort práce, nebo jiných činností;
                 - minimalizace a prevence zdravotních obtíží;
                 - minimalizace únavy při různých činnostech;
                 - zvýšení výkonnosti;
                 - zlepšení kvality prováděných činností;
                 - dobrá fyzická a psychická kondice.

 

Chceme-li zjistili, zda jsou činnosti vykonávané člověkem po ergonomické stránce vyhovující, nebo předejít nesprávnému zatěžování  organismu, jednotlivé situace a polohy můžeme vytvořit v tzv. ergonomických programech. V těchto programech lze simulovat například:
                 - Optimální rozměry nábytku, dle naměřených antropometrických rozměrů;
                 - Maximální možné zatížení pracovníka;
                 - Celý pracovní proces.

 

Ergonomické programy
Pro snadnější optimalizaci pracovních procesů, simulace člověka v interiéru, nebo pro zobrazení vztahů člověka s nábytkem, lze použít jeden z mnoha ergonomických programů (například Delmia V5 Human, Tecnomatix Jack).

 

 

JACK 

Obr. Biomechanický model člověka v Tecnomatix jack

 

 

 JACK práce

Obr. Analýza lidské činnosti v Technomatix jack Toolkit
                                                                                                                                                            info
Text: Ing. Kateřina Dvouletá, Ing. Danica Káňová