NIS
Nábytkářský informační systém

Logistika projektové dokumentace


Účelem projektu je podání komplexní informace o řešeném interiéru a jeho zařizujících předmětech.  Cílem dokumentace je rychlá orientace a jednoduchá komunikace mezi výrobou a projektantem. Nezbytná je ovšem samozřejmě i dostatečná sdělnost výkresů pro investora. Technická dokumentace je prostředníkem, který má eliminovat nutnost osobního kontaktu a omezit neefektivní časové prodlevy během realizace interiéru.  Výrobní dělníci nemají ve strojové dílně k dispozici PC techniku pro chápání souvislostí řešení a pracují s jednotlivými výkresy. Nezbytná je proto logistika dokumentace, která definuje umístění položek, počet dílčích výkresů položky, počet kusů aj. viz dále. Dokumentace musí logistikou svého značení umožnit konzultace „na telefon“, bez osobního kontaktu účastníků realizace díla.

Účelem výkresové dokumentace je předání informace o parametrech výrobku dělníkům. Normy stanovující požadavky na zobrazování jsou dobrým pomocníkem (jsou ale jen doporučené) a nesmí být faktorem, který sdělnost a názornost technické dokumentace znehodnocuje. Z tohoto důvodu musí technická dokumentace poskytnout základní informaci o konstrukčním principu, základních materiálech, ale nemusí obsahovat detailní zobrazení, která jsou v řemesle obvyklá (detaily běžných spojů apod.) a snižují „čitelnost“ výkresů.  Znázorňování konstrukčních spojů v měřítku 1:10 je „trestné“.  Zobrazovány jsou jen ty detaily, které rozhodujícím způsobem ovlivňují design výrobku a jeho funkci. Častou chybou je přemíra detailních kót, které snižují přehlednost výkresu a mohou spíše přivodit chyby. Současně je nezbytné, aby výkresová dokumentace měla vlastnosti obvyklé – tedy označení akce, měřítko, číslo položky a výkresu, značení materiálů aj. Pro sdělnost zobrazení jsou zpravidla postačující bokorysné řezy, které doplňují základní pohledy na výrobek.

Rozhodujícím činitelem pro zdárnou realizaci je projekt interiéru, který obsa­huje:  Půdorysnou dispozici s vyznačením položek (položkový plán), sumarizační tabulku zařizovacích prvků, která je nezbytná i u malých projektů (viz příklad). Sumarizační tabulka obsahuje schématické zobrazení prvků, jejich základní rozměry, materiálové provedení, počty kusů, u složitých projektů čísla místností, ve kterých budou prvky umístěny a orientační cenu. V případě naceňování projektu je tabulka výbornou pomůckou proti opomenutí některého prvku, počtu kusů, či speciálního provedení.  Běžnou součástí jsou pohledy na jednotlivé stěny nebo strop místnosti, nejčastěji v měřítku 1:10, 1:20, u ob­kladů chodeb a sálů výjimečně 1:50. Tyto pohledy jsou dnes nahrazovány perspektivním zobrazení formou 3D vizualizace, která zároveň pomáhá při ujasnění proporčních poměrů.  Vynaložený čas na zpracování kvalitní dokumentace se navrátí při vlastní realizaci díla.

Veškerá dokumentace musí být řádně označena popisem, na každém listu projektu musí být vyznačeno, o jakou akci jde. Tento požadavek vyplývá z častého rozebrání listinného projektu a následnou orientací při souběhu vyráběných akcí, či při kooperacích. Výkresy jsou označeny vždy číslem zobrazované položky a separátně číslovány (orientace v tabulce). info

PŮDORYSNÉ ŘEŠENÍ 

 


M 1:100

 Obr. 1:  Půdorysně řešení (práce studentů Mendelu Brno)

 
DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ S OZNAČENÍM POLOŽEK M 1:100

                              Obr. 2:  Dispoziční řešení a položky interiérových prvků (práce studentů Mendelu Brno)

SUMARIZAČNÍ TABULKA PRVKŮ – VÝPIS POLOŽEK Obr. 3:   Sumarizační tabulka interiérových prvků (práce studentů Mendelu Brno)

 

STAVEBNÍ ÚPRAVY

M 1: 100

Obr. 4:  Schéma stavební rekonstrukce (práce studentů Mendelu Brno)

 

KLADEČSKÝ PLÁN PODLAH

  Obr. 5:  Schéma podlahových krytin – dlažby (práce studentů Mendelu Brno)


ORIENTAČNÍ SCHÉMA ELEKTROINSTALACE

Obr. 6:  Schéma zadání elektroinstalací - standardní umístění ovladačů a vývodů se nekótuje (práce studentů Mendelu Brno)

 

VIZUALIZACE PROSTORU

Nahrazuje zpravidla klasické promítání prostoru (pohledy na stěny)

Obr. 7: Ukázka 3D vizualizační dokumentace navržené recepce interiéru administrativní budovy (archiv projektů ViewART.)
  

Obr. 8: ukázka vizualizace některých nábytkových prvků (archiv viewART.)
  

Obr. 9: Příklad výkresu – pohledy se základními rozměry s minimem kót, řez definuje konstrukci (práce studentů Mendelu Brno)
 Doc.Ing. Dr. Petr Brunecký

Autorem textu je Doc.Dr.Ing. Petr Brunecký