NIS
Nábytkářský informační systém

Maďarsko


Práva k průmyslovým vzorům

Příslušné právní předpisy

Zákon XLVIII z roku 2001 o právní ochraně průmyslových vzorů; je k dispozici na následující adrese: 
http://www.mszh.hu/English/jogforras/jogforras_forma/index.html (pouze v maďarském jazyce).


Co lze a co nelze chránit?

Chránit lze každý průmyslový vzor, který:
 • je nový na celosvětové úrovni,
 • má individuální povahu.

Průmyslový vzor je z ochrany vyloučen, pokud:
 • je na újmu běžnému používání výrobku,
 • představuje pouhý důsledek technického řešení nebo účelu výrobku,
 • je jeho účel shodný s účelem prioritně staršího průmyslového vzoru nebo je tomuto účelu natolik podobný, že existuje nebezpečí záměny,
 • jeho využívání odporuje zákonům nebo morálním pravidlům přijatým společností s výjimkou těch případů, kdy právní předpisy omezují pouze prodej výrobku.

Další informace naleznete na následující adrese: http://www.mszh.hu/English/formaterv/index.html.


Formální náležitosti

Při žádání o zápis průmyslového vzoru musí přihlašovatel předložit:
 • žádost o poskytnutí ochrany,
 • vyobrazení průmyslového vzoru,
 • označení výrobku využívajícího průmyslový vzor,
 • další relevantní dokumenty, jsou-li potřebné,
 • doklad o úhradě poplatku za přihlášení.

Přihlášku průmyslového vzoru lze podat osobně, poštou nebo online pomocí formuláře přihlášky, který je k dispozici na webových stránkách Maďarského patentového úřadu (MPÚ) na adrese http://www.mszh.hu/English/elektronikus/index.html.


Poplatky (k datu publikace)


Částka se snižuje o 75 %, pokud je přihlašovatel zároveň autorem průmyslového vzoru.

Poplatek za přihlášení je třeba zaplatit do 2 měsíců od data podání přihlášky.

Poplatky za obnovu:

Částky se snižují o 50 %, pokud je přihlašovatel zároveň původcem vynálezu.

Další informace naleznete na následující adrese: http://www.mszh.hu/English/formaterv/eforma_dij2008.pdf.


Průzkum

Po předložení žádosti, vyobrazení a popisu průmyslové-ho vzoru a dalších potřebných příloh a po zaplacení poplatku za přihlášení úřad provede průzkum přihlášky a určí, zda předložené dokumenty splňují předepsané formální požadavky.

Úřad provede rešerši na novost a sestaví pro průmyslový vzor rešeršní zprávu. Rešeršní zprávu zašle společně s kopiemi uvedených dokumentů přihlašovateli na jeho žádost a po zaplacení poplatku. MPÚ zveřejní přihlášku průmyslového vzoru 9 měsíců od nejstaršího data priority. Zveřejnění lze odložit na žádost a po zaplacení poplatku.

Po zveřejnění může vznést kdokoli námitky. Každou námitku je třeba zvážit. Úřad provede věcný průzkum přihlášky a určí, zda lze průmyslovému vzoru uvedenému v přihlášce poskytnout ochranu, tzn. zda je vzor nový, má individuální povahu, není vyloučen z ochrany a zda přihláška splňuje požadavky stanovené zákonem.

Pokud přihláška průmyslového vzoru a vyobrazení vzoru všechny zákonné požadavky splňují, poskytne úřad vzoru ochranu.

Další informace naleznete na následující adrese: http://www.mszh.hu/English/formaterv/nemzeti_ut/forma_tajek_2005.html.


Doba ochrany a podmínky obnovy

Doba ochrany průmyslového vzoru je 5 let a počíná datem podání přihlášky. Tuto lhůtu lze na žádost opakovaně obnovovat vždy pro pětileté období, a to až do celkového počtu 20 dalších let.Vlastnictví práva

Práva přiznaná ochranou průmyslového vzoru:
 • výhradní právo na využívání průmyslového vzoru,
 • na základě výhradního práva na využívání průmyslového vzoru může vlastník práva zabránit ve využívání vzoru osobám, které k tomu nemají jeho souhlas,
 • využíváním se rozumí výroba, použití, uvedení na trh, nabízení k prodeji, dovoz, vývoz výrobku využívajícího průmyslový vzor a skladování takového výrobku pro uvedené účely,
 • právo převést na třetí osoby právo na využívání průmyslového vzoru nebo poskytnout třetím osobám na takové využívání licenci, a to zdarma či za poplatek.Práva k ochranným známkám


Příslušné právní předpisy

Zákon XI z roku 1997, o známkové ochraně a ochraně zeměpisných označení http://www.mszh.hu


Co lze a co nelze chránit?

Známkovou ochranu lze poskytnout každému označení, které určuje a rozlišuje výrobky nebo služby a které lze vyjádřit graficky. Patří sem slova, kombinace slov, slogany, písmena, číslice, obrázky, trojrozměrné tvary, barvy, světelné signály, hologramy, zvukové signály a kombinace uvedených označení.

Označení nelze chránit, pokud:
 • postrádá rozlišovací schopnost,
 • porušuje zásady veřejného pořádku nebo uznávané etické principy,
 • je schopné uvést spotřebitele v omyl,
 • přihláška zápisu byla podána ve zlé víře,
 • je shodné nebo podobné ochranné známce, která je v zemi všeobecně známá, i když v ní není zapsaná,
 • porušovalo by starší práva nebo s nimi bylo v rozporu.


Formální náležitosti

Při žádání o zápis ochranné známky musí přihlašovatel předložit:
 • žádost o zápis ochranné známky,
 • ochrannou známku a seznam výrobků či služeb, které má známka chránit,
 • další relevantní přílohy, jsou-li potřebné,
 • doklad o úhradě poplatku za přihlášení.

Přihlášku ochranné známky lze podat osobně, poštou nebo online pomocí formuláře přihlášky, který je k dispozici na webových stránkách MPÚ na adrese: http://www.mszh.hu/English/elektronikus/index.html.


Poplatky (k datu publikace)

tab str 67

Poplatek za přihlášení je třeba zaplatit do dvou měsíců od data podání přihlášky.

Poplatek za přihlášení zahrnuje průzkum, zveřejnění a zápis. Pro zápis ochranné známky se tedy neplatí žádný další poplatek.

tab str 68

Další informace naleznete na následující adrese: http://www.mszh.hu/English/vedjegy/vedjegy_dijtablazat_2008_en.pdf.


Průzkum

Po předložení žádosti, ochranné známky, seznamu výrobků či služeb a dalších potřebných příloh a po zaplacení poplatku za přihlášení úřad provede průzkum přihlášky a určí, zda předložené dokumenty splňují formální požadavky.

Věcný průzkum zhodnotí, že lze přihlášku vyjádřit graficky a zda není vyloučena ze známkové ochrany.

Úřad provede rešerši na starší práva a sestaví pro ochrannou známku rešeršní zprávu s řádným přihlédnutím k seznamu výrobků či služeb. Rešeršní zprávu zašle přihlašovateli.

Pokud úřad neshledal důvody pro zamítnutí z moci úřední, zveřejní přihlášku ve Věstníku MPÚ a zveřejnění oznámí přihlašovateli.

Během zápisného řízení může vznést kdokoli námitky proti zápisu na základě absolutních důvodů. Každou námitku je třeba zvážit.

Během období 3 měsíců po datu zveřejnění lze proti zápisu ochranné známky podat odpor. Poplatek za odpor ve výši 64 000 HUF je splatný do jednoho měsíce od data podání odporu.

Pokud nebyl podán odpor ani námitky a MPÚ neshledá žádné důvody pro zamítnutí z moci úřední, MPÚ ochrannou známku zapíše. Pokud byl podán odpor, MPÚ rozhodne, s využitím ústního jednání nebo bez něho, o tom, zda známku zapsat.

Další informace naleznete na následující adrese:
http://www.mszh.hu/English/vedjegy/vedj_tajekoztato_2008.html.


Doba ochrany a podmínky obnovy

Doba známkové ochrany je 10 let a počíná datem podání přihlášky. Tuto lhůtu lze opakovaně obnovovat vždy pro desetileté období bez omezení.

Další informace naleznete na následující adrese:
http://www.mszh.hu/English/vedjegy/nemzeti_ut/index.html.


Vlastnictví práva

Práva přiznaná známkovou ochranou:
 • výhradní právo na používání ochranné známky,
 • právo zabránit třetím osobám v tom, aby bez souhlasu majitele známky používaly jakékoli označení shodné nebo podobné ochranné známce pro výrobky a služby, pro které je ochranná známka zapsaná, a rovněž pro výrobky či služby jiné než ty, pro které je známka zapsaná, za předpokladu, že má ochranná známka v zemi dobré jméno a že použití dotyčného označení bez řádného důvodu by protiprávně těžilo z rozlišovací schopnosti nebo dobrého jména ochranné známky, anebo jim působilo újmu,
 • právo převést ochrannou známku na třetí osoby nebo třetím osobám poskytnout licenci na využívání ochranné známky, a to zdarma či za poplatek.

 


Patentová práva včetně práv k užitným vzorům


Příslušné právní předpisy

Zákon XXXIII z roku 1995, o ochraně vynálezů patenty – je k dispozici na následující adrese:
http://www.mszh.hu/English/jogforras/Patent_Act_XX-XIII_1995_EN.pdf.

Zákon XXXVIII z roku 1991, o ochraně užitných vzorů.


Co lze a co nelze chránit?

Patenty a užitné vzory lze udělit pro každý vynález v libovolném technickém oboru, který je nový, má tvůrčí úroveň a lze jej průmyslově využívat.

Patentem nelze chránit:
• objevy, vědecké teorie a matematické metody,
• estetické výtvory,
• plány, pravidla a způsoby vykonávání duševních činností, hraní her a vykonávání obchodních činností a počítačové programy,
• podávání informací.

Další informace naleznete na následující adrese:
http://www.mszh.hu/English/szabadalom/nemzeti_ut/szab_tajek_2005.html.

Ochranu užitného vzoru lze poskytnout každému řešení souvisejícímu s konfigurací nebo konstrukcí objektu nebo s uspořádáním jeho částí.

Další informace naleznete na následující adrese: http://www.mszh.hu/English/hami/.


Formální náležitosti

Při žádání o patentovou ochranu nebo ochranu užitného vzoru musí přihlašovatel předložit:
• žádost o patentovou ochranu/ochranu užitného vzoru,
• popis vynálezu obsahující jeden nebo více nároků,
• abstrakt (pouze v případě patentu),
• výkresy, je-li to potřebné (v každém případě pro užitný vzor),
• další relevantní dokumenty, je-li to potřebné,
• doklad o úhradě poplatku za přihlášení a poplatku za rešerši.

Přihlášku k zápisu lze podat osobně, poštou nebo online pomocí nástrojů, které jsou k dispozici na webových stránkách MPÚ na adrese
http://www.mszh.hu/English/elektronikus/index.html.


Poplatky (k datu publikace)

Patent


Poplatek za přihlášení je třeba zaplatit do 2 měsíců od data podání přihlášky.

Částky se snižují o 75 %, pokud je přihlašovatel zároveň původcem vynálezu.

Udržovací poplatky:


Při platbě ve 4., 5. nebo 6. měsíci po splatnosti se platí 50% příplatek.

Částka se snižuje o 50 %, pokud je přihlašovatel zároveň původcem vynálezu.

Užitný vzor


Poplatek za přihlášení je třeba zaplatit do 2 měsíců od data podání přihlášky.

Částky se snižují o 75 %, pokud je přihlašovatel zároveň původcem vynálezu.

Udržovací poplatky:


Při platbě ve 4., 5. nebo 6. měsíci po splatnosti se platí rovněž 50% příplatek.

Částka se snižuje o 50 %, pokud je přihlašovatel zároveň původcem vynálezu.

Další informace naleznete na následujících adresách:
http://www.mszh.hu/English/szabadalom/nemzeti_ut/szabad_dijtablazat_2008_EN.pdf
http://www.mszh.hu/English/hami/haszn_minta_dijtablazat_2008_EN.pdf


Průzkum

Patent

Po předložení žádosti, popisu vynálezu obsahujícího jeden nebo více nároků a výkresů a po zaplacení poplatku za přihlášení úřad provede průzkum přihlášky a určí, zda předložené dokumenty splňují předepsané formální požadavky.

MPÚ provede rešerši na novost a sestaví rešeršní zprávu. Tu společně s kopiemi uvedených dokumentů zašle přihlašovateli.

Osmnáct měsíců od nejstaršího data priority zveřejní MPÚ přihlášku patentu ve Věstníku. MPÚ rovněž vydá úřední zprávu o dokončení rešerše na novost, a to současně se zveřejněním přihlášky patentu nebo samostatně v případě, že bude zpráva o rešerši na novost k dispozici později.

Během řízení o udělení patentu může vznést kdokoli u MPÚ námitky uvádějící, že vynález nebo přihláška nesplňuje požadavky patentovatelnosti. Každou námitku je třeba zvážit.

MPÚ provede na žádost přihlašovatele a po zaplacení poplatku za průzkum věcný průzkum zveřejněné přihlášky patentu. Věcný průzkum lze žádat současně s podáním přihlášky patentu nebo po něm, nejpozději však do 6 měsíců od data úřední zprávy o rešerši na novost.

Volitelně lze požádat o písemné stanovisko. Žádost je třeba podat do 2 měsíců od data podání přihlášky. Do jednoho měsíce od podání žádosti je třeba zaplatit poplatek ve výši 28 000 HUF.

Písemné stanovisko představuje předběžné hodnocení toho, zda vynález pravděpodobně splňuje požadavky novosti, tvůrčí úrovně a průmyslové využitelnosti. Písemné stanovisko dostane pouze přihlašovatel.

Před udělením patentu je přihlašovateli zaslán text popisu, nároky a výkresy, o něž se udělení patentu opírá.

Poplatek za udělení a vytištění patentu je splatný do 3 měsíců po obdržení výše uvedených dokumentů.

Další informace naleznete na následující adrese:
http://www.mszh.hu/English/szabadalom/nemzeti_ut/szab_tajek_2005.html.


Užitný vzor

Věcný průzkum se zabývá všemi právními požadavky kromě novosti užitného vzoru a existence tvůrčí úrovně.

To neznamená, že užitné vzory, které nejsou nové nebo nemají tvůrčí úroveň, lze chránit. Tyto požadavky se zkoumají po udělení užitného vzoru v případě, že protistrana zahájí ohledně užitného vzoru zrušovací řízení.

Pokud přihláška splňuje všechny zákonné požadavky, poskytne úřad užitnému vzoru ochranu a oznámí tuto skutečnost ve Věstníku.


Doba ochrany a podmínky obnovy

Patentová ochrana trvá 20 let a počíná datem podání přihlášky.

Ochrana užitného vzoru trvá 10 let a počíná datem podání přihlášky.


Vlastnictví práva

Udělením patentu nebo užitného vzoru se jejich majiteli přiznávají následující práva:
• výhradní právo využívat vynález v kterékoli části země,
• právo zabránit třetím osobám ve výrobě, používání, uvádění na trh nebo nabízení k prodeji výrobku nebo postupu, který je předmětem vynálezu, nebo skladování či dovozu výrobku za tímto účelem,
• výhradní právo zabránit dalším osobám v žádání o ochranu pro stejný výrobek nebo postup a v používání či aplikaci prostředků a postupů zveřejněných v uděleném patentu nebo užitném vzoru,
• právo převést na třetí osoby právo na využívání vynálezu nebo poskytnout třetím osobám na takové využívání licenci, a to zdarma či za poplatek.

Podrobnější informace o této otázce naleznete na následující adrese:
http://www.mszh.hu/English/jogforras/Patent_Act_XX-XIII_1995_EN.pdf.


Co mám dělat, pokud mě někdo napodobuje (průmyslové vzory, ochranné známky, patenty)?

Pokud vaše práva někdo nezákonně využívá, doporučuje se požádat o pomoc odborné zástupce (patentové zástupce):
http://www.szabadalmikamara.hu/indexfoENG.htm, či právníky: http://www.magyarugyvedikamara.hu/).

Po zápisu průmyslových práv má jejich vlastník k dispozici různé prostředky, jak na porušení práv reagovat:
 • může podat u příslušných správních úřadů nebo orgánů činných v trestním řízení (např. policie, Národní úřad pro ochranu spotřebitelů, Maďarská celní a finanční stráž nebo Státní zastupitelství Maďarské republiky) úřední stížnost, pokud se domnívá, že je ohledně porušování práv nebo proti jejich narušiteli nutné zahájit správní nebo trestní řízení,
• může požádat Metropolitní soud o uznání skutečnosti, že byla jeho práva porušena. V souvislosti s případem porušení práv, a dokonce i před podáním žaloby, je možné požádat o předběžné opatření za účelem zastavení porušování práv,
• pokud majiteli práv vznikla škoda v důsledku činností porušujících práva, lze rovněž uplatnit náhradu této škody podle pravidel o občanskoprávní odpovědnosti.

Maďarský patentový úřad nepřijímá ani dále nepředává stížnosti týkající se porušování práv.

Příslušní odborní zástupci:
• Maďarská komora patentových zástupců
http://www.szabadalmikamara.hu/indexfoENG.htm
 
• Maďarská advokátní komora
http://www.magyarugyvedikamara.hu/

• Online adresář maďarských právníků
http://ugyved.jogiforum.hu/ugyved/


Příslušné úřady:
• Státní zastupitelství Maďarské republiky
http://www.mklu.hu/cgi-bin/index.pl?lang=en

• Národní úřad pro ochranu spotřebitelů
http://www.nfh.hu/

• Maďarská celní a finanční stráž
http://www.vam.hu/welcomeEn.do


Autorské právo a související práva

Příslušné právní předpisy

Zákon č. LXXVI z roku 1999, o autorském právu http://www.mszh.hu/jogforras/9976.html 
(pouze v maďarském jazyce)
Usnesení 18/2006. (IV. 12.) IM ministerstva spravedlnosti o podrobných pravidlech dobrovolného rejstříku děl vedeného Maďarským patentovým úřadem:
http://www.mszh.hu/English/jogforras/onkentes_munyilvantartas_18-2006im.pdf


Co lze a co nelze chránit?

Ochrana podle zákona o autorském právu se vztahuje na duševní výtvory v literární, vědecké a umělecké oblasti bez ohledu na způsob jejich vyjádření. Autorskoprávní ochrana se odvozuje z individuální a originální povahy výtvoru.

Z autorskoprávní ochrany jsou vyloučeny následující položky:
• myšlenky, principy, postupy, koncepce, provozní metody a matematické operace,
• právní ustanovení, soudní rozhodnutí a jiná úřední usnesení, oznámení a dokumenty vydané úřady,
• skutečnosti a denní zprávy,
• interpretace folkloru.

Na autorskoprávní ochranu mají nárok počítačové programy a databáze s tvůrčí povahou. Autorskoprávní ochrana nijak nesouvisí se zveřejněním, použitím či využitím díla.

Další informace naleznete na následující adrese: http://www.mszh.hu/English/szerzoijog/index.html/

Formální náležitosti

Zápis autorských práv a souvisejících práv je nepovinný, deklarační a zajišťuje pouze počáteční domněnku autorství. Ochrana jako taková je automatická.

O zápis literárního, uměleckého nebo vědeckého díla musí požádat vlastník práv nebo jeho zástupce Maďarský patentový úřad.

Chce-li přihlašovatel dílo zapsat, musí předložit:
• formulář žádosti,
• kopii díla, o ehož zápis se žádá,
• plnou moc (v případě potřeby).

Je třeba uhradit administrativní poplatek za službu ve výši HUF 5 000 (přibližně 20 EUR).

O zápis literárního, uměleckého či vědeckého díla lze požádat rovněž příslušného kolektivního správce.

Doba ochrany

Obecně trvá ochrana po dobu autorova života plus dalších 70 let.

Doba ochrany souvisejících práv je 50 let. Lhůta ochrany souvisejících práv se vypočítá podle data:
• představení díla výkonným umělcem,
• uvedení díla do oběhu autorem zvukového záznamu nebo filmu,
• prvního vysílání vysílací společností.


Vlastnictví práva

Obecně autorské právo náleží fyzické osobě, která dílo vytvořila. Právní předpisy stanoví určitá zvláštní ustanovení např. v případě kolektivních či společných děl, děl vytvořených v rámci pracovního poměru a děl vytvořených na objednávku.

Autor má osobnostní i majetková práva. Majetková práva přiznávají autorovi výhradní právo dílo používat a povolit jeho používání třetím osobám. Nezávisle na majetkových právech, a to i po jejich převodu či zániku, má autor osobnostní práva k dílu, zejména právo nárokovat si autorství díla a zajistit jeho autentičnost a nedotknutelnost.

Zvláštní ustanovení umožňují převod majetkových práv (např. kolektivní díla, díla vytvořena v rámci pracovního poměru, počítačové programy, filmy) na třetí osoby. Osobnostní práva jsou nepřevoditelná.

Je možné poskytnout výlučnou nebo nevýlučnou licenci. Licenční smlouva musí být uzavřena v písemné formě.

Volné užívání je povoleno pouze v případě děl, která již byla zpřístupněna veřejnosti. Volným užíváním nesmí být dotčeno běžné užívání díla ani oprávněné zájmy autora. Volné užívání musí dále splňovat požadavky na poctivost a nesmí se zaměřovat na účely neslučitelné s účely zákona o volném užívání. Tento zákon obecně určuje další podmínky volného užívání v jednotlivých případech (např. uvedení jména autora, vyloučení vytváření zisku prostřednictvím užívání).


Co mám dělat, pokud mě někdo napodobuje (autorská práva a související práva)?

Zákon o autorském právu a trestní zákoník stanoví celou řadu způsobů, jak vymáhat autorská práva. V případě porušení autorských práv může vlastník práv:
• požadovat, aby soud prohlásil, že došlo k porušení práv,
• požadovat vydání soudního příkazu za účelem zastavení dalšího porušování práv,
• požadovat po narušiteli uznání porušování práv formou prohlášení nebo jiným vhodným způsobem,
• požadovat, aby narušitel sdělil údaje o totožnosti třetích osob zapojených do výroby a distribuce předmětů porušujících práva nebo do poskytování služeb porušujících práva a o jejich distribučních kanálech,
• požadovat vydání zisků nabytých z činností porušujících práva,
• požadovat ukončení porušování práv,
• požadovat stažení a úplně odstranění nebo zničení předmětů porušujících práva z obchodních kanálů,
• požadovat náhradu škody.

Pokud dojde k porušení autorského práva, může vlastník práva rovněž zahájit trestní řízení nebo požádat celní orgány o přijetí opatření.

Příslušné kontakty:
• Národní úřad pro ochranu spotřebitelů
http://www.nfh.hu/portal/

• Policie veřejné bezpečnosti
http://www.police.hu/

• Maďarská celní a finanční stráž
http://www.vam.hu/welcomeEn.do

 
Kolektivní správci

Na následujícím odkazu naleznete seznam všech maďarských kolektivních správců:
http://www.mszh.hu/English/szerzoijog/intezmenyek/magyar/


Opatření celních orgánů


Příslušné právní předpisy

• nařízení ES č. 1383/2003
• článek 11 nařízení ES č. 1383/2003, zjednodušený postup pro zničení zboží
• nařízení ES č. 1891/2004
• usnesení vlády č. 371/2004

Opatření celních orgánů na žádost 

V Maďarsku jedná Maďarská celní a finanční stráž na žádost vlastníků práv k duševnímu vlastnictví. Žádost o přijetí opatření lze opřít o porušování práv k duševnímu vlastnictví (napodobování, pirátství).

Pokud má vlastník práv podezření, že jsou jeho práva k duševnímu vlastnictví porušována, měl by kontaktovat krajské ředitelství Maďarské celní a finanční stráže pro Středomaďarský kraj.

Chce-li vlastník práv požádat celní orgány o přijetí opatření, musí vyplnit formulář „Národní žádost o přijetí opatření” nebo „Žádost Společenství o přijetí opatření”.

Formulář žádosti se zašle na následující adresu: Maďarská celní a finanční stráž krajské ředitelství pro Středomaďarský kraj oddělení ochrany práv k duševnímu vlastnictví H-1143 Budapest, 112-114 Hungária krt., Maďarsko.

Oddělení ochrany práv k duševnímu vlastnictví žádost o přijetí opatření přezkoumá. Je-li žádosti vyhověno, oddělení o svém rozhodnutí informuje žadatele. Toto rozhodnutí bude rovněž zasláno národním celním úřadům.

Oddělení ochrany práv k duševnímu vlastnictví určí lhůtu (maximálně 1 rok), během níž celní úřady příslušné opatření provedou. Lhůtu lze na žádost vlastníka práv prodloužit.

Zjistí-li celní úřad, že u určitých výrobků existuje podezření z porušování práv k duševnímu vlastnictví, na která se přiznaná žádost vztahuje, pozastaví propuštění výrobků do oběhu nebo je zadrží. Vlastník práv může výrobky zkontrolovat. Vlastník práv informuje příslušný celní úřad do 10 pracovních dnů o zahájení soudního řízení ohledně porušení práv k duševnímu vlastnictví.

K žádosti o přijetí opatření musí být přiloženo prohlášení, v němž vlastník práv souhlasí s tím, že ponese veškeré náklady spojené s držením výrobků pod celní kontrolu a s jejich případným zničením.

V Maďarsku se uplatňuje zjednodušený postup pro zničení zboží porušujícího práva.


Opatření celních orgánů z moci úřední

Celní orgány rovněž jednají z moci úřední, mají-li důvodné podezření, že určité výrobky porušují práva k duševnímu vlastnictví. Celní orgán oznámí vlastníkovi práv, že je možné podat žádost o přijetí opatření. Pokud není vlastník práv znám, kontaktuje celní orgán Maďarský patentový úřad nebo kolektivní správce autorských práv. Tyto organizace mají 3 pracovní dny na to, aby informaci sdělily vlastníkovi práv.

Hlavní kontakty

Chce-li vlastník práv k duševnímu vlastnictví přijmout opatření proti možnému porušení těchto práv, je třeba kontaktovat Maďarskou celní a finanční stráž. Žádost o přijetí opatření ze strany celních orgánů se podává oddělení ochrany práv k duševnímu vlastnictví krajského ředitelství pro Středomaďarský kraj. Kontaktní údaje:
Tel.: +36-1-4704155 nebo +36-1-4704100
Fax: +36-1-4704253 nebo +36-1-4704140
E-mail: vpkmrp.sztvo@vam.gov.hu


Alternativní postupy uplatňované v Maďarsku v případě porušování práv

V rámci hledání alternativního místa pro řešení sporů se mohou strany, jichž se porušení práv k duševnímu vlastnictví týká, dohodnout na soudní pravomoci Rozhodčího soudu při Maďarské obchodní a průmyslové komoře. Dohoda o rozhodčím řízení může být sjednána ve formě rozhodčí doložky ve smlouvě nebo ve formě samostatné smlouvy.

Pokud dosud nebylo rozhodčí řízení zahájeno, může Rozhodčí soud vést zprostředkující smírčí řízení mezi účastníky sporu za účelem smírného řešení sporu.

Jazykem řízení může být maďarština, angličtina nebo němčina. Rozhodčí soud uplatní právo sjednané účastníky sporu.

Rozhodčí soud vede řízení v souladu s ustanoveními svého procesního řádu, který je k dispozici na následující adrese:
http://www.mkik.hu/index.php?id=1407


Hlavní odkazy a kontakty pro další podporu

Kontakty: Tajemník Rozhodčího soudu při Maďarské obchodní a průmyslové komoře

www.mkik.hu
Tel.: +36-1-474-5180
Fax: +36-1-474-5185
E-mail: vb@mkik.hu

Kontaktní údaje Maďarského patentového úřadu:
Informační a vzdělávací centrum průmyslového vlastnictví
1054 Garibaldi u.2,
P.O.Box 552, H-1370, Budapest
+36 1474 5561
www.hpo.hu; mszh@hpo.hu