NIS
Nábytkářský informační systém

Základní požadavky


   „Ještě se najde sem tam nějaká stará lenoška, v níž je sladko posedět; ale co provádějí naši bytoví architekti a truhláři, je jim vnuknuto patrně nějakou skrytou nenávistí k pokojným a usedlým hodnotám života; prostě na tom nelze sedět.“
 

                                                                 K. Čapek: Sloupky „Chci si sednout“ 1924
 

Problém nábytku spočívá asi v tom, že jej zná každý. Je to ale jako s hadem. Každý sice hada pozná, ale jen odborník pozná, který není jedovatý. U auta muži sledují velmi bedlivě jeho parametry a dokonce i dítě ví, jaký je rozdíl mezi trabantem a mercedesem. U nábytku se jaksi předpokládá, že jde vždy o mercedes, který má jen jinou cenu. Tak to ale bohužel není. Také u aut se jistě najde zmetek, ale u nábytku je to dosti častý jev. Pokud si zákazník koupí postel a ta se pod ním rozpadne, sdělí prodejce manželskému páru, že lůžko používali nepřiměřeně. Na rozdíl od auta, ve kterém je diagnostická jednotka, je nemožné a samozřejmě i trapné prokazovat, zda a jak byly na posteli páchány věci přiměřeně či nepřiměřeně.
 

Výrobcům i distributorům je dnes zákonem uloženo (č.102/2001 Sb.), že nesmí uvést na trh nebezpečný výrobek. Pro běžné kvalitativní znaky nábytku pak platí řada technických norem, které ale nejsou závazné, jen doporučené (zákon č.22/1997), protože je jim nadřazen smluvní vztah. Ten je uzavřen mezi prodávajícím a kupujícím zpravidla v obchodech, kde zákazník nábytek vidí a uzavírá smlouvu podle vystaveného vzorku. Pokud zákazník po krátké době užívání zjistí, že koupil zmetek a jeho reklamace byla zamítnuta, musí u soudu prokázat, že nábytek je vadný. Zákazník dnes bohužel nese důkazní břemeno a dokazuje, že byl uveden v omyl, protože věc neměla (v době její koupě) vlastnosti obvyklé. Tedy nebyla zhotovena v souladu s technickými normami, což nebylo třeba na vzorku jasně patrné. 


Základní údaje
 

Nábytek uvedený na trh musí spolehlivě, bezpečně a účelně plnit funkce pro něž byl zhotoven. Nábytek musí být konstruován tak, aby byly dlouhodobě zaručeny jeho užitné vlastnosti. Nábytek musí být konstruován pomocí materiálů a spojů obvyklých pro danou typologickou skupinu výrobků, nebo ověřených akreditovanou zkušebnou, nejméně atestem materiálu. Konstrukce a komponenty výrobku mají v potřebné míře umožnit zaměnitelnost prvků, které podmiňují jeho rozhodující užitné vlastnosti. Nábytek musí mít kromě užitných parametrů a předepsaných znaků i dostatečnou odolnost proti dynamickému namáhání při jeho manipulaci v průběhu užívání.

 

Vlhkostní parametry dřevěného a čalouněného nábytku musí odpovídat obvyklé vlhkosti prostředí použití výrobku. Při běžných podmínkách použití musí mít nábytek uvedený na trh absolutní vlhkost v rozmezí 7 – 10 % při obvyklé teplotě. Výjimkou je nábytek pro exteriér nebo specifický účel.
Nábytek z lepených kompozitních materiálů na bázi dřeva nesmí být instalován do prostoru vlhkých novostaveb a staveb s relativní vlhkostí vzduchu vyšší než 65%, krátkodobě (do 1 měsíce) maximálně 70 %. Skladování, instalace a montáž výrobku lze v interiéru provádět až po dosažení obvyklých vlhkostních podmínek. Elektrická zařízení nábytku, včetně nábytku vestavěného, která jsou připojena k elektrické instalaci budovy musí být v souladu s ČSN 33 2000-7-713 Elektrická instalace budov, část 7 - 713: Nábytek.

 

Vlhkost_dreva_NIS_II.jpg

Tab. 1: Obsah vlhkosti dřeva pro způsob použití v Evropě podle ČSN EN 942 *)info **)info

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výrobek uváděný na trh musí být označen štítkem nebo jiným způsobem, který zaručuje trvalé a zřetelné uvedení identifikačních údajů o výrobci a výrobku, dle právních předpisů. Výrobce je povinen informovat spotřebitele o rizicích výrobku a nebezpečí plynoucí z jiného použití než je obvyklé, pokud existuje. Nezbytnou součástí výrobku je návod na montáž a užívání výrobku v českém jazyce, dle ustanovení právního předpisu.

 

Obal výrobku musí být řešen v souladu se zněním právních předpisů, doplněn informací o způsobu odstranění obalu tak, aby při vybalování nemohlo dojít k poranění zákazníka. Zabalený nábytek nebo jeho součást musí být označen orientačním údajem o své hmotnosti pro bezpečnou manipulaci ve skladech nebo zákazníkem po zakoupení zboží.


Ostatní požadavky viz  další podsekce.*) V ČR upřesněno pro regionální klimatické podmínky v rozmezí 17 % ±2 % dle ČSN 91 3001 Nábytek pro venkovní použití –zahradní nábytek – technické požadavky.

**) V ČR upřesněno pro interiér 7-10 % ČSN 91 0001 Nábytek - Technické požadavky.