NIS
Nábytkářský informační systém

Zdobení, ornament a člověk


Zásadní výjimečností lidí je krášlení sebe a svého obývaného prostředí.

Pro pochopení proměn zdobení a tvarů u nábytku je nutné nejprve popsat „grafickou řeč“ jednotlivců a společnosti, která je utvářena symboly a ornamenty info. V jistém zjednodušení lze základní formy zdobení rozdělit na tři skupiny:  

 

  • záhadné, obsahově mnohovrstevné odkazy tajemných civilizací „zlaté doby".  
  • symboly moci, které nekompromisně deklarují podmíněnost člověka bohu a řádu.
  • přírodní motivy vyjadřují lidskou přirozenost, něhu a toleranci k slabostem člověka.

 

Poznané dějiny provází jen přírodní motivy a symboly moci či idejí. Forma těchto symbolů je určována aktuálními postoji a tématy společnosti. Oba projevy provázely společnost souběžně, převaha jednoho se střídala s převahou druhého, v závislosti na akcentech témat rozvíjející se kultury.

 

Zdobení mělo funkci rituální, magicko-náboženskou, estetickou, komunikační, sociální (skupinovou), zdravotní, (preventivní), hierarchickou, individualistickou i erotickou aj. Kultovní ornamenty slunce, měsíce, ročních dob aj. měly silnější ideový význam, než dekorativní motivy inspirované florou a faunou.

 

Zdobení bylo proměnné v opakování motivů, kompozici, proporci, barvě, tvaru apod. Monumentalizace motivu byla zpravidla deklarací autoritativního ovládání společnosti (baroko), nebo naopak zdůrazněním opozičních postojů (renesance). Nábytek, jako ústřední věc obytného prostoru, byl nejen jednotkou funkční, ale i prvkem, který reprezentoval svého majitele a hlavní témata své doby věrně zachytil v motivech svého zdobení.

 

Společnost akcentovala silná (vůdčí) společenská témata či ideje zejména magickými a silovými symboly. Tyto symboly garantovaly přežití společenství, a proto byly i deklarativními znaky moci vládců. V nejstarší historii lidstva byla rozhodující pro přežití zejména ochrana proti predátorům a obrana před tajemnými silami temnot, spojenými s přírodou. Bezpečnost zaručoval kruh, který vytvářel oheň, slunce či měsíc - planoucí kotouče života nebo bezpečný kruh tlupy. Rozdělení kruhu na čtyři části zobrazovalo u Slovanů životodárné slunce a čtyři roční doby. Častý byl i symbol čtyřúhelníku - bezpečí evropského příbytku a vlnovka symbol vody. Bezpečí i zdraví lidí určovala vůle bohů, a proto byly symboly jejich moci existenční. Pokud byly symboly božské síly nepřítelem zničeny, jejich kultura zanikla. Proto Židé umístili svého boha na nebesa, kde byl zcela nedosažitelný.

 

Přírodní motivy byly spojené zpravidla s plodností, úrodou, zrodem života i smrti (věnce, stuhy, vejce). Tyto motivy patřily k běžnému životu, společně s „make-upem“, (tetováním, přírodními ozdoby) a vyjadřovaly smír s přírodou, z níž se lidé intelektem vymanili. Smírné jednání člověka vyjadřovaly palmové listy, olivové ratolesti, symbol holubice či svatební nebo pohřební věnce smíru se smrtí. Slované měli také i symboly svateb se stromy info, (obřady sexuálního odevzdání). Soudržnost rodiny stvrzovalo spletení provazů, stuh či vánočka. Svazky prutů deklarují soudržnost a  právo - Fasces (pruty liktorů).

 

Problematice ornamentů se badatelsky věnuje historie, etnografie, dějiny užitého umění, heraldika, sociologie aj disciplíny. Nekonformní pohled historiků na význam symbolů a jejich vztah k alternativnímu světu nabízí kniha „Utajené dějiny Čech“ info

 

Obr. 5: info Magické a silové symboly - 1) ochranná znamení neolitických zemědělců, 2) rondely v Podunají, 3) spirála únětické kultury, 4) spirála kultury se šňůrkovou keramikou, 5) spirály knovízské kultury, 6) posmrtné roucho svaté Ludmily (svastika symbol štěstí, nekonečna, střídání ročních období, 7) ozdoba halštatské kultury, 8) pentagram, pečeť boha Aemeth, 9) slovanská symbolika slunce a ročních dob, 10) kříž - nový symbol síly.


Obr. 6: info Rostlinné motivy - 1) symbol slovanských nevěst stromů – respekt lesa a sexu, svinutý ornament pak spojení a soudržnost vztahu, 2) římský pozlacený věnec mrtvému z jižní Itálie, 3) byzantský motiv, 4) římská stylizace akantu se symboly hada a orla.


 Ornament = lineární nebo plastická výzdoba tvořená rytmickým a symetrickým opakováním naturalistických nebo abstraktních prvků. Všeobecná encyklopedie Diderot, díl 3, Praha 1997, ISBN 80-85841-5

Česal, A., Dvořák,O., Mátl, V. Utajené  dějiny Čech

Zdroj 1- Česal A., 2,3,4 SPELTZ A.