NIS
Nábytkářský informační systém

Provedení


Provedení a hodnocení vzhledových vlastností a užitných parametrů se posuzuje vizuálně. Předmětem posuzování je instalovaný výrobek a plnění účelu, pro nějž byl vyroben.


Nábytek má být zhotoven a uváděn na trh se specifikací dle odborné terminologie (v souladu s ČSN 91 000 Nábytek – názvosloví).


Všechny viditelné nábytkové plochy musí být dokončeny dýhou, laminováním, laminátem a pigmentovou povrchovou úpravou nebo textilií nebo jiným vhodným materiálem (kov, plast apod.) není-li výtvarně stanoveno jinak. Výjimku jsou překližky, dřevo a desky z něj vyrobené, pokud nemají vady dle tabulky Tab. 1. (čl. 4.2 oprava 2 ČSN 91 0001/2011).


Při distribuci nábytku zhotoveného z přírodních materiálů musí být zákazník upozorněn na možnou barevnou proměnu povrchu některých méně světlostálých dřevin.

Provedení nábytku musí být v souladu s návrhem projektu, vyobrazením nabídkového katalogu nebo v souladu s předloženým vzorkem výrobku.


Kresba, textura a barva povrchu na čelních a pohledově exponovaných plochách nábytkových sestav (v základní pozici) musí být dle ČSN 91 0001 shodná, není-li stanoveno jinak (výtvarný záměr apod.)


U přírodních materiálů se na čelních plochách dovolují přirozené rozdíly v textuře, barvě a moření, vady dle ČSN 91 0001 nejsou přípustné, není-li smluvně stanoveno jinak (viz Tab. 1).


Na čelní plochy zhotovené z různých součástí musí být použity materiály, které v průběhu času nemění odlišně původní vzhledové vlastnosti.


Není-li výtvarným návrhem nebo vzorkem stanoveno jinak, probíhá kresba přírodní textury a jejich imitací, obvykle ve směru delšího rozměru dílce.


Probíhá-li kresba přírodní textury na čelních plochách nebo obkladech apod. svisle, je sbíhání kresby dýhy obvykle orientováno směrem nahoru, požadován je shodný směr textury, výjimku tvoří sokly a případy stanovené projektem či smlouvou (design nábytku apod.).


Při použití folií, laminátů nebo laminovaných desek musí být čelní plochy shodné barvy a textury, není-li z výtvarných důvodů stanoveno jinak.
Vnější vzhled dílců nábytku ze dřeva a dílců dýhovaných se vymezuje dle Tab. 1, není-li smluvně nebo vzorkem stanoveno jinak.


Na čelních, vnějších a vnitřních plochách se nesmí vyskytnout neopracovaná místa, stopy po frézování a řezání, oštípání ploch, nedobroušená místa, probroušená dýha, ostré hrany, zbytky lepidla, netěsné konstrukční spoje, otřepy otvorů a obrysy vnitřních konstrukcí (rámy, nákližky).


Na dýhovaných plochách čelních, vnějších a vnitřních se nedovolují nepolepená místa, probroušení, nedobroušení, stopy po spojení sesazenek dýh, otevřené spoje dýh, přeložení dýh ve spáře, puchýře a pronikání lepidla na plochu. Průsak lepidla v pórech výrobku se připouští, nepůsobí-li rušivě.


Viditelné a kluzné boční plochy skel a viditelné boční plochy zrcadel musí být broušené nebo leštěné. Materiál nesmí být povrchově poškozen rýhami, oštípáním, musí být bez bublin, nerovností a nečistot. Skryté plochy musí mít sbroušeny ostré hrany.


Drážky, polodrážky a lišty pro osazení zrcadel musí mít shodné provedení v souladu s provedením ploch výrobku, ve kterých jsou osazeny.


Nábytkové jednotky, určené k postavení do prostoru, musí být řádně upraveny a dokončeny ze všech pohledových stran – všechny viditelné plochy musí splnit požadavky pro čelní plochy.


Hlavy zápustných prvků spojovacího kování musí lícovat s plochou nebo mohou být zapuštěny, nejvíce 0,5 mm pod úroveň plochy. Velikost vůle otvorů rozebíratelných spojů nesmí působit rušivě.


Vnější plochy půd nábytkových jednotek nebo nástavných jednotek vyšších než 1800 mm, a vnější boční plochy skříněk sestav vybavených krycími deskami, se mohou dokončit pouze ochranným nátěrem, jehož kvalita zaručuje a umožňuje běžnou sanitární údržbu výrobku.


Dveře skříněk a čela zásuvek musí mít po celém obvodu zapraveny všechny boční plochy, vyjma těch, které jsou převážně skryté kováním, pro plochy nad 1800 mm platí ustanovení předcházejícího odstavce.


Záda skříněk musí být upevněna do polodrážky, drážky nebo jinak ve světlosti niky výrobku, záda nesmí být montována jako naložená, není-li výtvarně stanoveno záměrně jinak.


Dělená záda nesmí negativně ovlivnit vzhled výrobku. Záda musí být v místě jejich napojení připevněna k pevnému podkladu, u demontážních systémů pak musí být záda spojena tak, aby spoj nerušil vzhled výrobku a současně zaručovala tuhost jeho korpusu.

 


 

Tabulka_vady_dreva.jpg

Tabulka 1: Vady dřeva (ČSN 91 0001)


Povrchová úprava

 

Povrchová úprava nábytku musí být v souladu s ustanovením ČSN 91 0102 Nábytek – Povrchová úprava dřevěného nábytku – Technické požadavky.


Na čelních, vnějších a vnitřních plochách se nesmí vyskytnout povrchově nedokončená místa, s výjimkou speciálního nábytku nebo speciálních součástí bez povrchové úpravy nebo nábytku bez povrchové úpravy.


Barevný odstín u pigmentového provedení, moření a bělení musí být jednotný, dovolený rozsah změn je dán referenčními vzorky.


U moření a bělení jsou přípustné pouze malé rozdíly vzniklé anatomickou stavbou dřeva nebo v případě kombinace masivních a dýhovaných dílců. Průsak přibarveného lepidla v pórech dýhy se připouští, nepůsobí-li rušivě.


Odborné vyspravení vad dílců ze dřeva a dýhovaných dílců pod povrchovou úpravou se povoluje (viz Tab. 1).


Odborné vyspravení vad dílců zhotovených z laminátu a laminovaných desek se povoluje jen na vnitřních plochách, nepůsobí-li rušivě.


Čelní, vnější a vnitřní plochy z laminovaných desek nebo desek olepených folií nesmí obsahovat vady potisku, zálisky, trhliny papíru nebo otlaky lisovacích zařízení.


Vysprávky pigmentových povrchových úprav se povolují jen u ploch skrytých.


Odborné vyspravení vad povrchů dokončených transparentními laky se povoluje jen u ploch vnitřních a pouze v případě, nepůsobí-li rušivě.


Lomy po ohýbání a zbarvení od pásnic, tvárnic a podobných zařízení, vznikajících vlivem technologie, se povolují v případech, kdy je výrobek dokončen pigmentovými nátěry.


Kovové komponenty musí být na viditelných plochách povrchově dokončeny odpovídající povrchovou úpravou dle účelu použití ve výrobku a plnit funkční i estetické požadavky projektu.


Není-li výtvarně stanoveno jinak, musí být na čelních nebo vnějších plochách a za skly použito spojovací kování se zušlechtěným povrchem nebo opatřeno krytkami, které jsou sladěny s barevností výrobku a nepůsobí rušivě.


Požadavky na kancelářský, bytový, koupelnový a kuchyňský nábytek jsou specifikovány v příslušné části věnující se konkrétní typologické skupině – viz dále.