NIS
Nábytkářský informační systém

Provedení


Požadavky na provedení úložného nábytku pro pokoje a kanceláře je již převážně uvedeno ve všeobecné části o úložném nábytku viz: Všeobecné požadavky provedení u úložného nábytku.

 

 

Všechny viditelné nábytkové plochy musí být dokončeny dýhou, laminováním, laminátem a pigmentovou povrchovou úpravou nebo textilií nebo jiným vhodným materiálem (kov, plast apod.), není-li výtvarně stanoveno jinak. Výjimku jsou překližky a dřevo a desky z něho vyrobené, pokud nemají vady dle tabulka.pdf (čl. 4.2 ČSN 91 0001, oprava 2/2011). Je to správná tabulka?

 

Pro provozovatele veřejného interiéru je ze zákona závazná Vyhláška č. 6 ze dne 16. prosince 2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí vyjmenovaných pobytových místností některých staveb.info

 

Pro udělování ekoznačky Společenství dřevěnému nábytku platí Rozhodnutí komise 894/2009/ES které stanovuje v bodě 3e/ I) požadavky na dřevotřískové desky: „Emise formaldehydu z dřevotřískových desek v nezpracovaném stavu, tzn. před opracováním nebo povrstvením, nesmí překročit 50 % mezní hodnoty, která by umožňovala zařazení těchto desek do třídy E1 0,124 mg/m³. Obdobně je uvedeno stejné ustanovení v bodě 3e/ II) dřevovláknité desky.


Toto ustanovení požaduje, aby před dýhováním, lakování apod. splňovaly desky limit 0,062 mg/m³, tedy aby po jejich dokončení byl dodržen celkový povolený limit 0,124 mg/m³.

 

Čelní plochy:
Kresba, textura a barva povrchu na čelních a pohledově exponovaných plochách nábytkových sestav (v jejich základní poloze) a nábytkových obkladů musí být shodná, není-li výtvarným návrhem stanoveno jinak. U přírodního materiálu se dovolují přirozené rozdíly v textuře, barvě a moření. Probíhá-li kresba textury svisle, je sbíhání obvykle orientováno směrem nahoru. Na čelní plochy zhotovené z různých součástí musí být použity materiály, které v průběhu času nemění odlišně původní vzhledové vlastnosti. info


Při použití folií, laminátů nebo laminovaných desek musí mít čelní plochy shodné barvy a textury, není-li výtvarným návrhem stanoveno jinak.


Zásuvky:
Úložný nábytek pro kanceláře, vzdělávací instituce nebo speciální účely, vybavený výsuvnými prvky, musí obsahovat systém zabraňující vysunutí více prvků nebo zásuvek současně (z důvodů stability prvku) a musí mít účinné zarážky, které zabraňují vytažení a vypadání zásuvek (výsuvů) z korpusu, působí-li na úchyt horizontální síla 200 N.


Pokojové zásuvky nebo výsuvy s celkovou hmotností větší než 35 kg, umístěné 350 mm nad zemí, nebo s hmotností nad 10 kg a 900 mm nad zemí, se ověřují zkoušením dle metodiky popsané v ČSN EN 14 749.


Kancelářské zásuvky musí mít účinné zarážky, které zabrání vytažení zásuvky z korpusu, působí-li na úchyt horizontální síla 200 N. info


Dno zásuvek musí být připevněno tak, aby při plném zatížení výrobku při jeho běžném používání nedošlo k jeho uvolnění.

 

Korpusy skříněk:

  • musí umožnit přístup a průchod instalací běžných spotřebičů, pro něž jsou skříňky určené;
  • musí být řešeny tak, aby byl umožněn posun skříněk po podlaze (podlahové krytině) bez poškození skříněk a bylo umožněno vhodné vyrovnání výrobku na nerovnostech podlahy;
  • musí být řešeny tak, aby mohly být přisunuty ke zdi přes podlahovou lištu s takovou mezerou, která zabraňuje zapadání ukládaných běžných předmětů při běžných činnostech;
  • u závěsných skříněk má být zavěšení řešeno tak, aby mezi plochou zad a zdí byla volná mezera umožňující cirkulaci vzduchu.


Sokl, podnož, nohy:

  • doporučena odolnost "B" z důvodu mechanické i chemické údržby podlahy nebo podlahových krytin (mechanické opotřebení, vlhký proces údržby);
  • vložený sokl má být vložen (ustoupen tak), aby nevytvářel obtížně čistitelná místa na podlaze nebo podlahové krytině.Povrchová úprava

 

Všeobecně:
Povrchová úprava je prováděna dle ČSN 91 0102 Nábytek – Povrchová úprava dřevěného nábytku – Technické požadavky.


Nábytkové jednotky určené do prostoru musí být řádně upraveny a dokončeny ze všech pohledových stran – všechny viditelné plochy musí splnit požadavky pro čelní plochy.

 

Vnější čelní plochy (přední):

Dveře, čela zásuvek a exponované plochy musí mít odolnost povrchové úpravy dle ve stupni "C" i (pracovní plochy – stupeň "B" i).

Požadována je tvrdost, odolnost proti oděru, přilnavost, přídržnost povrchu odtahem, světlostálost a odolnost proti chemickým látkám.

Požadavky na vzhled lakovaných dílců:

Nepřipouští se neklidný povrch, pomerančová kůra, trhlinky, vady pórů, bublinky, nečistoty a poškození, nerovnoměrnost lesku, stopy po broušení, kopírování podkladu.

 

Požadavky na vzhled laminovaných dílců:

Kromě uvedené mechanické a chemické odolnosti lakovaných dílců se též nepřipouští rozdíly v barvě, dekoru, lesku, skvrny, nečistoty, vlákna, rýhy ap.

Povrchová úprava soklů nábytku určeného pro kancelářské použití a služby musí mít z důvodu údržby podlah odolnost povrchové úpravy ve stupni "B".

Ostatní pracovní plochy:
Horizontální plochy speciálního účelu viz úložný nábytek pro kuchyně (plochy "B").

Vnější plochy:
Všechny viditelné plochy skříněk v jeho základní poloze, nebo určené funkční pozicí, musí splňovat požadavky povrchové úpravy ve stupni "C".

Vnitřní plochy:
Všechny vnitřní plochy skříněk v jeho základní poloze nebo určené funkční pozicí musí splňovat požadavky povrchové úpravy ve stupni "F“. info

Skryté plochy:
Mohou být bez povrchové úpravy, není-li účelem výrobku (nebo projektem) stanoveno jinak.

Vnější plochy půd nábytkových jednotek vyšších než 1800 mm a vnější boční plochy skříněk sestav vybavených krycími deskami se mohou dokončit pouze nátěrem umožňující sanitární úklid nábytku.Stavby pro výchovu a vzdělávání, vysokých škol, škol v přírodě, pro zotavovací akce, staveb zdravotnických zařízení léčebné a preventivní péče, ústavů sociální péče, ubytovacích zařízení, pro obchod a staveb pro shromažďování většího počtu osob.

Je-li při uzavírání kupní smlouvy odsouhlaseno jiné řešení dle vzorku, není nutno požadavek dodržet.

Zkouší se dle ČSN EN 14073–2.

Vnější plochy přední: Vnější plochy dveří s vertikální i horizontální osou otáčení, dveří posuvných, čel zásuvek, čelní plochy předsíňových stěn.

Ostatní pracovní plochy: Horní plochy stolových desek u stolů, jídelních, pracovních a manipulačních s výjimkou kuchyňských, pracovní plochy kuchyňských příborníků, psacích stolků doplňkových, dětských a ostatních a ostatní plochy nábytku určené k vykonávání určité pracovní činnosti (vnitřní plochy sklopných dveří barových skříněk, vnitřní plochy sklopných dveří sloužící k určité pracovní činnosti, horní plochy toaletních a nočních stolků).

Vnitřní plochy viditelné při používání, včetně vnitřních ploch posuvných dveří a horizontální vnitřní plochy nad výšku 1700 mm (ČSN 91 0102), plochy nik, vnitřní plochy za skleněnými dveřmi, mimo vnitřních ploch zařazených mezi ostatní vnější plochy.