NIS
Nábytkářský informační systém

Dosahové vzdálenosti vozíčkáře


DOSAH SMĚREM DOPŘEDU

A – antropometrický průzkum; dosah směrem dopředu, osa úchopu – maximální dosah dopředu vsedě bez předklonu – měřená charakteristika č. 45 v cm dle ČSN EN ISI 7250-1


Měřená charakteristika č. 45 – dosah směrem dopředu, osa úchopu
Grafické a statistické zpracování charakteristiky č. 45 antropometrického měření – uni­sex; parametr A, rozměry v cm; (výsledek antropometrického měření v rámci projektu NIS v letech 2009 - 2012)

Tabulka výsledků antropometrického měření charakteristiky č. 45 (parametr A, rozměry v cm)B – Dosahy vygenerované programem Tecnomatix Jack; jako zdrojová data byly použity průměrné hodnoty z antropometrického měření
Vzdálenost je měřena od frontální roviny (coronal plane) procházející nejzazším bodem zakřivení zad.


Grafické znázornění maximálního statického dosahu dopředu (Reachzone, modelováno v Tecnomatix Jack, měřítko rastru 1 dílek » 25 cm)


Grafické znázornění maximálního dynamického dosahu dopředu s předkloněním (Re­achzone, modelováno v Tecnomatix Jack, měřítko rastru 1 dílek » 25 cm)


Grafické znázornění komfortního dosahu dopředu (Reachzone, modelováno v Tecnoma­tix Jack, měřítko rastru 1 dílek » 25 cm)

Tabulka porovnání výsledků antropometrického měření, výsledků generovaných pomocí Tecno­matix Jack a hodnot uváděných v odborné literatuře (rozměry v mm)


Pro porovnávání antropometrického měření byla použita průměrná hodnota rozměrů populace mužů i žen (unisex).

Tabulka poukazuje na nejasnost hodnot uváděných v odborné literatuře, protože v publikacích není zřejmé, zda se jedná o dosah ruky samotné nebo společně s pohybem těla. S největší pravděpodobností Evropská příručka a publikace Sdružení zdravotně postižených v hodnotách uvažuje s předklonem, protože hodnoty vzdálenosti dosahu jsou příliš vysoké, než aby jich bylo možno fyzicky dosáhnout pouze pohybem paží.

Největší shody hodnot antropometrického měření a dosahů generovaných pomocí Tecnomatix Jack dosahuje ve své publikaci Filipiová`z uvedených je nejnovější, a také jako jediná uvádí rozměry s předklonem i bez předklonění.

Zkrácení dosahu lze vysvětlit i jako dodatečnou úpravu podle míry postižení. Může odpovídat komfortnímu dosahu dle Tecnomatix Jack (dosahy generované s omezením pohybu ramenního a loketního kloubu bez vyklánění trupu).DOSAHY SMĚREM DO BOKU

A – antropometrický průzkum; měřená charakteristika – rozpětí paží

Měřená charakteristika – rozpětí paží
Grafické a statistické zpracování charakteristiky č. 45 antropometrického měření – uni­sex; rozměry v cm; Výsledek antropometrického měření v rámci projektu NIS v letech 2009 - 2012

Tabulka Výsledků měřené charakteristiky (rozměry v cm)B1 – dosah paže do boku od svislé osy těla (sagitální roviny) – maximální dosah do boku bez výklonu

Hodnota B1 se rovná polovině hodnoty A (výsledek antropometrického měření). B2 – dosah paže do boku od hrany vozíku – maximální dosah do boku bez výklonu.

Hodnota B2 je výsledek antropometrického měření s přepočtem pro osobu na vozíku. Pro výpočet charakteristiky byla použita polovina šířky vozíku (tj. 35 cm dle nejčastěji používaného typu vozíku – viz tabulka výše) a vzdálenost osy těla od koncového bodu rozpažené ruky.

Charakteristika B1, B2 – dosah do boku – maximální dosah do boku bez výklonu
Grafické zpracování charakteristiky B2 – dosah do boku od hrany vozíku bez výklonu – unisex; rozměry v cm


C – dosahy vygenerované programem Tecnomatix Jack; jako zdrojová data byly použity průměrné hodnoty z antropometrického měření. Vzdálenost je měřena od hrany vozíku po nejzazší bod dosahu.


Grafické znázornění maximálního statického dosahu do boku (Reachzone, modelováno v Tecnomatix Jack, měřítko rastru 1 dílek » 25 cm)


Grafické znázornění maximálního dosahu do boku s vykloněním (Reachzone, modelo­váno v Tecnomatix Jack, měřítko rastru 1 dílek » 25 cm)Grafické znázornění maximálního dynamického dosahu do boku s předkloněním (Re­achzone, modelováno v Tecnomatix Jack, měřítko rastru 1 dílek » 25 cm)


Grafické znázornění komfortního dosahu do boku (Reachzone, modelováno v Tecnomatix Jack, měřítko rastru 1 dílek » 25 cm)

Tabulka porovnání výsledků antropometrického měření, výsledků generovaných pomocí Tecno­matix Jack a hodnot uváděných v odborné literatuře (rozměry v mm)Pro porovnávání antropometrického měření byla použita průměrná hodnota rozměrů populace mužů i žen (unisex). Tabulka hodnot uváděných v literatuře naráží, stejně jako porovnávací tabulka, na nejasnost hodnot dosahů s vykloněním těla nebo bez vyklonění. Porovnání hodnot je problematické, zvláště když, autoři publikací užívají rozdílné výchozí body měření, jak vyplývá z popisných schémat. Přínosným řešením by bylo stanovení přesně definovaného postupu při měření potřebných veličin.

S největší pravděpodobností uvažuje v uváděných hodnotách publikace Sdružení zdravotně postižených o vyklonění. Společně s údaji uváděnými Zelnikem se jejich údaje nejvíc přibližují hodnotám vygenerovaným pomocí Technomatix Jack. Filipiová jako jediná uvádí rozměry s výklonem i bez vyklonění do boku. Tyto hodnoty jsou ale bohužel měřené od ramene, což není zcela přesné.

Z pohledu osoby na vozíčku je nejdůležitější dostupnost okolních předmětů, která je určena vzdáleností dosahu od hrany vozíku.

Zkrácení vzdálenosti dosahu lze vysvětlit jako dodatečnou úpravu podle míry postižení. Může odpovídat komfortnímu dosahu dle Tecnomatix Jack (dosahy generované s omezením pohybu ramenního a loketního kloubu bez vyklánění trupu).DOSAH SMĚREM NAHORU

A – dosahy vygenerované programem Tecnomatix Jack; jako zdrojová data byly použity průměrné hodnoty z antropometrického měření


Charakteristika A – horní dosah – maximální dosah nahoru vsedě. Vzdálenost je určena od roviny podlahy po koncový bod natažené ruky.


Grafické znázornění maximálního horního dosahu (Reachzone, modelováno v Tecnoma­tix Jack, měřítko rastru 1 dílek » 25 cm)


Grafické znázornění horního dosahu v předklonu (Reachzone, modelováno v Tecnomatix Jack, měřítko rastru 1 dílek » 25 cm)


Grafické znázornění komfortního horního dosahu (Reachzone, modelováno v Tecnomatix Jack, měřítko rastru 1 dílek » 25 cm)


Tabulka porovnání výsledků generovaných pomocí Tecnomatix Jack a hodnot uváděných v odborné literatuře (rozměry v mm)V případě horního dosahu se hodnoty uváděné v jednotlivých publikacích shodují, především v případě výšky dosahu pro ukládání předmětů. Maximální horní dosah je v literatuře značně poddimenzován.

Ve vztahu k nábytku a ukládání předmětů je důležité brát v úvahu i rozměr vozíku a tím vzniklý odstup. Pro komfortní manipulaci s předměty je pro osoby na vozíku potřeba najít ideální poměr výšky a vzdálenosti, společně se zachováním parametrů zorného pole. Problematika bude podrobněji řešena v následující kapitole.Návrh možného rozměrového řešení kuchyně pro vozíčkáře z hlediska výškových dosahů (modelováno v Tecnomatix Jack; rozměry v mm)