NIS
Nábytkářský informační systém

Lehací


Všeobecné požadavky - viz lehací nábytek.
 

Bezpečnost lehacího nábytku:

Lůžka musí svými užitnými vlastnostmi a užitnými parametry plnit bezvadně účel, pro nějž byla zhotovena a vykazovat základní pasivní prvky bezpečnosti.

Lůžko musí být řešeno tak, aby při usednutí na kteroukoliv jeho část nemohlo dojít k ztrátě stability nebo k jeho zhoupnutí a převracení.

Sklápěcí postele se nesmí při používání výrobku samy uzavřít. Při usednutí osoby na okraj lůžka se podnoží postele nesmí zvednout více než o 5 mm nad podlahu (ČSN-EN 1129-1 Nábytek - Sklápěcí postele - Bezpečnostní požadavky a zkoušení).

Výrobek musí být prost skulin a otvorů, v nichž může dojít ke zhmoždění nebo zlomení prstů a končetin.

U lůžek pro děti musí být hrany a vyčnívající části zaoblené R ≥ 2 mm. Konce trubek musí být uzavřeny vhodnými ucpávkami.

Potahové materiály výrobku musí být zhotoveny z materiálů, které nejsou nebezpečné při kontaktu s pokožkou a musí umožnit jejich čištění běžnými přípravky.

Čalounění a dekorační textilie pro nebytový účel musí mít sníženou hořlavost dle ČSN EN 1101, kde je zápalnost textilií menší než 20 s., a vyhovuje zápalnosti dle ČSN EN 1021–2.

Pro matrace dětských postýlek musí mít materiál atest dle EN 71–2: 2006 na hořlavost textilií. Rychlost šíření ohně max. 30 mm/s., dle ČSN EN 1103 nesmí dojít k bleskovému vzplanutí.

Lůžka pro děti do 3 let musí být zhotovena v souladu s Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 84/2001 Sb., která řeší hygienické požadavky na hračky a výrobky pro děti.

Dno lůžek musí být řešeno tak, aby mezi dnem a podlahou byla větraná mezera min. 10 mm pro zamezení rozvoji plísní, hub nebo jiných organismů.

Patrová a vysoká lůžka musí být řešena tak, aby při běžném užívání nedošlo ke ztrátě stability výrobku, skřípnutí uživatele konstrukcí výrobku, nebo k jiné újmě – ČSN EN 747–1, 747–2.

Každé lůžko, kde je lehací plocha výše než 800 mm nad úrovní podlahy, musí být opatřeno zábranami proti pádu okolo celého lůžka. info

Lůžko musí být pro konkrétní případy použití řešeno tak, aby v čalounění nedocházelo ke zvýšené kondenzaci vodních par a rozvoji biologických činitelů (sezónní a speciální použití).

Matrace musí vykazovat dobrou čistitelnost, výrobek musí být cca jeden měsíc od uvedení na trh prost zápachu, který je způsoben materiálem nebo technologií jeho výroby.

Dětská postýlka, patrová a vysoká lůžka pro děti nesmí mít mezery umožňující zaklesnutí hlavy dítěte nebo zlomení jeho končetin – ČSN EN 747–1, ČSN EN 716–1, ČSN EN 716–2.

Úložný prostor lůžek lze otevřít silou do 150 N. Mechanismus kování musí být oddělen od ukládaných věcí a při používání chráněn tak, aby zamezil zranění uživatele.info info

Kovové součásti a mechanismy musí být řešeny tak, aby mezi dvěma pohybujícími se součástmi byla mezera ≤ 7 mm nebo ≥ 24 mm. info

Kování, součásti, výčnělky aj. musí být řešeny tak, aby při degradaci čalounických materiálu (zejména pěnových) nedošlo po stlačení materiálu k jejich obnažení a vyčnívání z plochy.

U sklápěcích postelí se nesmí vyskytnout místa, kde může dojít k uskřípnutí prstů, nebo musí být tato místa kryta proti neúmyslnému kontaktu se sklápěcím mechanismem.info

Dvoulůžko musí být konstruováno tak, aby mezi sousedícími matracemi (bez zatížení) nevznikla spára větší než 10 mm.

Použití skla se u lehacího nábytku nedoporučuje, v případě jeho použití musí splňovat nezbytné bezpečnostní požadavky (bezpečnostní sklo, apod.).

Pro dětská lůžka jsou nevhodné materiály s antimikrobiální úpravou a úpravou proti roztočům, které mohou být samy o sobě vážným rizikem pro zdraví dětí.

Speciální požadavky na provedení lehacího nábytku

Pro seniory je nutné řešit vhodnou výšku lehací plochy a ztužit okraj matrace (sklouzávání, vstávání). Doporučena je tvrdší matrace neomezující motoriku na lůžku a změkčení povrchu.

Specifické požadavky pro zdravotnická a pečovatelská zařízení jsou: Nepropustnost tekutin potahovým materiálem matrace, paropropustnost potahu, čistitelnost propařováním, povrchová údržba desinfekčními prostředky, snížená hořlavost.

Pro zdravotnický personál je nutno zvýšit konstrukční výšku lehací plochy z důvodu snadnější obsluhy pacientů a lůžka. Vyšší výška (55 – 66 cm) umožňuje rovněž snadnější užívání lůžka pacienty. Nižší hmotnost matrace umožňuje snadnou výměnu lůžkovin.

Lehací nábytek pro vzdělávání nebo zdravotnická zařízení musí být v souladu s ustanovením vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.info

Pro děti mladší věku tří let (v souladu s vyhláškou č. 84/2001 Sb.), musí být způsobilost pro dané použití doložena klinickými zkouškami nebo jiným adekvátním atestem.

Nemocniční nábytek musí mít způsobilost pro speciální použití ověřenou klinickými zkouškami nebo atestem oprávněné osoby a splňovat předpisy Ministerstva zdravotnictví.

Lehací nábytek pro nebytové použití musí vyhovovat specifickým požadavkům, které vyplývají z účelu jeho použití. Nezbytná je snížená hořlavost čalounických materiálů, viz vyhláška MVČR  č. 23/2008. 

Pro lůžka osob se zdravotním postižením platí ČSN EN 1970 Nastavitelná lůžka pro osoby se zdravotním postižením – Požadavky a metody zkoušení.

Bezpečnost dětských a sklápěcích postýlek řeší ČSN EN 716 – 1. a ČSN EN 716 – 2. Bezpečnost dětských postýlek proti pádu,  jakož i nepropustnou podložkou pod matrací. Patrová lůžka nelze použít v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku a v školských ubytovacích zařízeních pro děti a žáky mladší 7 let. Každé lůžko musí poskytovat pevnou oporu zad v průběhu spánku a mít samostatný prostor na uložení lůžkovin.
Nábytek - Patrová lůžka a vysoká lůžka do (bytových) interiérů -1: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost

ČSN 91 1004 Nábytek. Čalouněný lehací nábytek. Technické požadavky, ČSN 91 0223 Nábytek. Zkoušení čalouněného lehacího nábytku, ČSN 91 0100 Nábytek – Bezpečnostní požadavky

Pro běžný úložný nábytek povolena síla jen do 8 N - ČSN EN 14749 Bytový a kuchyňský úložný nábytek a pracovní desky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Nábytek - Patrová lůžka a vysoká lůžka do (bytových) interiérů -1: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost, ČSN EN 716-1 Nábytek - Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití - 1: Bezpečnostní požadavky

ČSN-EN 1129-1 Nábytek - Sklápěcí postele - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - 1: Bezpečnostní požadavky

Citace vyhlášky: Vybavení nábytkem v ubytovacích zařízeních musí odpovídat charakteru zařízení a věku dětí nebo žáků. Patrová lůžka se zřizují jen v odůvodněných případech s ohledem na tělesné a rozumové schopnosti ubytovaných a musí odpovídat normovým požadavkům české technické normy upravující rozměry a bezpečnost patrových lůžek. Vstup na horní lůžko musí být bezpečný a horní lůžko musí být opatřeno zábranou proti pádu,  jakož i nepropustnou podložkou pod matrací. Patrová lůžka nelze použít v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku a v školských ubytovacích zařízeních pro děti a žáky mladší 7 let. Každé lůžko musí poskytovat pevnou oporu zad v průběhu spánku a mít samostatný prostor na uložení lůžkovin.