NIS
Nábytkářský informační systém

Překližované materiály


DÝHY


Dýhou nazýváme tenký list dřeva, který vzniká krájením, loupáním, nebo řezáním z kmene různých stromů. Dle výběru použité dřeviny se odvíjí i výsledná textura dýhy, např. exotické dřeviny mívají tuto kresbu více rozmanitou oproti našim dřevinám. Podstatný vliv má i způsob výroby. Dýhy získané v tangenciálním směru mají vždy zajímavější kresbu, než např. dýhy získávané v radiálním směru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dýhy se rozdělují podle několika kritérií:

Podle způsobu použití

 • okrasné
 • konstrukční

 
Podle způsobu výroby

 • krájené
 • loupané centricky
 • loupané excentricky
 • speciální

 

Podle jakosti

 • Okrasné dýhy se rozdělují do tří tříd jakosti I, II, III. Dýhy mahagonové a ořechové I. A II. Třídy jakosti se dále dělí podle vzhledu a textury na dvě podtřídy „a“ a „b“.
 • Konstrukční dýhy se rozdělují do čtyř tříd jakosti I, II, III, IV.

 

Podle textury 

 • tangenciální (fládrové)
 • radiální (páskové)
 • poloradiální

 

Jakost dýh
Při třídění dýh do kvalitativních tříd se zohledňují následující znaky:

 • Suky, smolníky, otvory
 • Trhliny
 • Poškození hmyzem (požerky)
 • Výskyt běle
 • Výskyt nepravého jádra (u buku)
 • Dřeňové paprsky
 • Drsnost
 • Vlnitost

 

 

 

Jakost okrasných dýh se určuje podle pravé strany (strana která je blíže středu kmene). Pro určení jakosti svazku dýhy je rozhodující vrchní list tohoto svazku. Vnitřní listy svazku musejí mít v průměru jakost vrchního listu, přičemž odchylka od jakosti vrchního listu nesmí přesahovat více než jeden stupeň jakosti.

 • Ořechové dýhy a exotické dýhy nahrazující ořech se zatřiďují souhrnně do 5 tříd jakosti označených Ia, Ib, IIa, IIb, III.
 • Okrasné dýhy z exotických dřevin se zatřiďují do 3 tříd jakosti označených I, II, III.
 • Mahagonové dýhy se zatřiďují souhrnně do 5 tříd jakosti označených Ia, Ib, IIa, IIb, III.
 • Okrasné dýhy z jehličnatých a listnatých dřevin se zatřiďují do 3 tříd jakosti I, II, III.


Tloušťka dýh se měří v mm na podélných stranách listů ve vzdálenosti 30 mm od podélných hran a 300 mm od příčných hran, s přesností na 0,01 mm.

Délka dýhových listů nebo svazků se měří v podélné ose listu nebo svazku, v odstupňované škále 5 cm.

Šířka dýhových listů nebo svazků se měří s přesností na 1 cm v polovině délky listu nebo svazku, a to:

 • u dýh s upravenými hranami na vrchním listu
 • u dýhy s neupravenými hranami při sudém počtu listů na jednom z listů nejbližších ke středu svazku, při lichém počtu listů ve svazku na středním listu.


Vlhkost dýhových listů - dýhy se dodávají o vlhkosti (12 ± 3) %. Vlhkost se měří elektrickým vlhkoměrem s přesností ± 2 %.

Značení svazků dýh - každý svazek dýh musí být viditelně a trvanlivě označen

 • Označením výrobce
 • Číslem kmene (platí pro dřeviny, na které se vztahuje předpis o kmenování)
 • Pořadovým číslem svazku, které musí odpovídat skutečnému pořadí napadnutých listů kmene (platí pro dřeviny, u kterých je vyžadováno kmenování)
 • Třídou jakosti
 • Počtem listů ve svazku
 • Délkou a šířkou v cm
 • Plochou v m2


Krájené a excentricky loupané dýhy se ukládají do svazků v počtu listů dělitelných osmi. Nejvíce 10 % svazků může mít jiný počet listů. Svazek nesmí mít menší počet listů než 4. V jednom svazku může být max. 40 listů.


Dýhy dřevin s výraznou texturou se svazkují, ukládají a uskladňují samostatně podle kmenů, ze kterých byly vyrobeny. Dýhové listy při tom musejí následovat po sobě tak, jak byly z kmene krájeny nebo excentricky loupány.
Dýhy dřevin s nevýraznou strukturou (olše, lípa, topol, osika, vrby, smrk, jedle) se svazkují, ukládají a číslují postupně bez zřetele na uložení v kmeni. Svazky dýh se na obou koncích převáží motouzem (páskou), přičemž svazky delší než 2m se převáží i uprostřed.


Balení a paletizace
se provádí na základě dohody odběratele a výrobce. Během dopravy musí být dýhy chráněny proti působení povětrnostních vlivů. Jsou-li dýhy expedovány v železničních vagonech volně ložené nebo patetizované, musí být podlahy vagonů před naložením dýh vyčištěny a podle potřeby vystlány odpadovou dýhou nebo papírem. Svazky dýh jsou ukládány tak, aby byla využita celá ložná plocha vagonu. Napříč vagonu se mohou ukládat pouze ty svazky, které mají délku menší než je šířka vagonu. Svazky dýh musí být po celé ploše vagonu uloženy do stejné výšky, aby v průběhu přepravy byla zaručena stabilita naloženého zboží.


Uskladnění dýh
Dýhy musejí být u výrobce i odběratele uskladněny v krytých skladech zabezpečujících ochranu proti povětrnostním vlivům. V těchto skladech musí teplota a relativní vlhkost vzduchu zabezpečit udržení předepsané rovnovážné vlhkosti dýh. Dýhy se skladují buď v regálech nebo na podložkách minimálně 10 cm od podlahy tak, aby byly chráněny proti vlhkosti.

 
Rozměry konstrukčních dýh

 


Tloušťky konstrukčních dýh a dovolené odchylky

 

Tloušťky okrasných dýh a dovolené odchylkyMinimální šířka okrasných dýhMinimální délka okrasných dýh

 


SESAZENKY A HRANY


Sesazenkou rozumíme dýhový formát požadovaných rozměrů pro dýhování konstrukčních desek. Sesazenky vznikají sesazením dvou nebo více listů krájených nebo excentricky loupaných dýh do potřebného formátu pomocí tavného lepidla, nebo vlákna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní rozdělení sesazenek

 • Sesazenky podélné jsou sesazenky se směrem dřevních vláken souběžným s delší stranou formátu.
 • Sesazenky příčné jsou sesazenky se směrem dřevních vláken souběžným s kratší stranou formátu.
 • Sesazenky šikmé jsou sesazenky, u kterých tvoří směr vláken ostrý úhel (zpravidla 45°) s delší stranou formátu.
 • Sesazenky křížové jsou sesazenky vytvořené spojením čtyř (nebo násobku čtyř) za sebou krájených dýhových listů sesazených proti sobě po podélných a příčných stranách.
 • Sesazenky kombinované jsou sesazenky vyrobené z jedné nebo více různých dřevin, podle dohody výrobce a odběratele.
 • Sesazenky párové – je to soubor dvou sesazenek, stejných rozměrů a dřevin v provedení totožném nebo zrcadlově odlišném.
 • Sesazenky se dělí podle dřevin a tloušťky, která bývá zpravidla 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1,0; 1,2 mm.
 • Hrany jsou úzké pásky krájených nebo excentricky loupaných dýh určené k olepování bočních ploch konstrukčních desek a jiných dílů.

 

Podle druhu spoje se rozlišují sesazenky spojené pomocí

 • Lepicí pásky
 • Spojovacího vlákna
 • Lepidla
 • Jiným způsobem – například netkanou textilií

 

Podle způsobu použití sesazenky a hrany se třídí na plochy

 • Vnější přední plochy s označením
 • Ostatní vnější plochy s označením  +
 • Vnitřní plochy s označením  o
 • Skryté plochy s označením  •
 • Hrany s označením   + H

 

Vlhkost sesazenek - sesazenky a hrany se dodávají o vlhkosti (12 ± 3) %. Vlhkost sesazenek a hran se měří elektrickým vlhkoměrem s přesností na ± 2 %.


Tloušťka sesazenek se měří v mm na podélných stranách listů ve vzdálenosti 30 mm od podélných hran a 300 mm od příčných hran, s přesností na 0,01 mm.


Délka a šířka sesazenek (a hran) se měří s přesností na 1 mm běžným délkovým měřidlem. Hodnota se stanovuje jako aritmetický průměr ze tří uskutečněných měření. Na jedné sesazence lze provést pouze jedno měření tloušťky, šířky a délky.


Jakost sesazenek a hran se posuzuje vizuálně podle ČSN 49 2320.


Způsob paletizace a množství sesazenek a hran se stanoví na základě dohody výrobce s odběratelem. Paletizace musí zaručovat celistvost a nepoškozenost výrobků. Sesazenky a hrany se dopravují v suchých, krytých prostředcích uložené tak, aby nedošlo během dopravy k jejich poškození. Sesazenky a hrany musí být uskladněny v suchých a krytých prostorách zajišťují-cích udržení předepsané vlhkosti. Musejí být uloženy na pevných a suchých podstavcích, přesahujících rozměry výrobků, aby nedocházelo k jejich poškození. Dopravují se ve vodorovné poloze.


Kořenice je růstová odchylka, není však genetického původu. Je charakteristická spletitou kresbou vláken, barevným žilkováním a jemnou součkovitostí.


Arodýhy jsou dýhy s tzv. reprodukovatelnou strukturou. Vyrábějí se krájením bloku slepených dýh na sebe. Blok se lisuje buď plošně nebo pod různými tvary. Vyrobená arodýhy pak může mít kresbu radiální (páskovou), fládrovou, plamencovou, kořenicovou nebo jinou.

 

 Dovolené odchylky sesazenek a hran

 

Výrobci dýh:
PLOMA a.s., Hodonín (www.ploma.cz),
DANZER BOHEMIA-DÝHÁRNA, s.r.o, Horní Počaply – Křivenice (www.danzer.cz).

 

 

VÍCEVRSTVÉ DÝHOVÉ MATERIÁLY


Do této skupiny materiálů řadíme všechny překližované materiály, které se skládají ze tří a více vrstev různých materiálů.
Do této skupiny materiálů patří:

 • Překližky truhlářské
 • Překližky s povrchovou úpravou
 • Multiplex
 • Desky stavební
 • Speciální materiály (ohebné překližky, lamely, vrstvené lisované dřevo)
 • Tvarové výrobky
 • Laťovky truhlářské
 • Laťovky speciální (dýhované, s povrchovou úpravou)
 • Dýhovky
 • Biodesky
 • Třívrstvé masivní desky
 • Plovoucí podlahové materiály
 • Speciální materiály (Microllam, Parallam, Intrallam)

 


Dřeviny používané na výrobu překližek

 • Listnaté – buk, bříza, olše, topol. Tloušťky dýh: 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 3,0; 3,5
 • Jehličnaté – smrk, jedle, borovice. Tloušťky dýh: 1,5; 1,8; 2,0; 3,0; 3,5Tloušťky vyráběných překližek

 • Třívrstvé překližky – 3, 4, 5, 6 mm
 • Pětivrstvé překližky – 6, 8, 9, 10, 12, 15 až 40 mmRozměry podélných překližek

 • Podélné překližky mají směr vláken povrchových dýh shodný s delší stranou desky
 • Základní délka – 1830, 2200, 2400, 2440 a 2500 mm
 • Základní šířka – 1220 a 1250 mmRozměry příčných překližek

 • Příčné překližky mají směr vláken povrchových dýh rovnoběžný s kratší stranou desky
 • Základní délka – 1220 a 1250 mm
 • Základní šířka – 1830, 2200, 2440 a 2500 mm

 

Vyrábějí se i jiné formáty, například vodovzdorné překližky pro stavebnictví a letecké pře-kližky ve formátech 1200 x 1200 mm.
 

 


PŘEKLIŽOVANÉ DESKY


Překližované desky jsou velkoplošný materiál na bázi dřeva, který je tvořen z několika vrstev loupaných dýh spojených močovino-formaldehydovým lepidlem. Při výrobě překližovaných desek musí být zachováno pravidlo symetrie. Pro své vynikající vlastnosti (vysoká pevnost, houževnatost, pružnost při nízké objemové hmotnosti, rozměrová stabilita) jsou důležitým materiálem v nábytkářské a truhlářské výrobě, při výrobě obalů, hraček a hudebních nástrojů.

 

 

Překližované desky klasifikuje ČSN EN 313 podle různých kritérií třídění, například podle vzhledu, hlavních vlastností, požadavků odběratele:

Podle vzhledu a konstrukce desek

 • Překližky – truhlářské, stavební, obalové, letecké, desky z vrstveného lisovaného dřeva apod.
 • Jádrové desky – laťovky, dýhovky
 • Složené desky – voštinové desky, likusové desky


Podle tvaru

 • Ploché
 • tvarované


Podle životnosti

 • Pro použití ve venkovním prostředí (nekryté)
 • Pro použití ve vlhkém prostředí
 • Pro použití ve vnitřním suchém prostředí


Podle vzhledu povrchu
(Klasifikace překližovaných desek dle vzhledu povrchu se provádí podle počtu a rozsahu určitých přirozených charakteristik dřeva a podle vad vznikajících ve výrobě. Rozlišuje se 5 vzhledových tříd, identifikovaných značkami E, I, II, III, IV.)


Podle způsobu úpravy povrchu

 • Nebroušené
 • Broušené
 • Povrchově upravené
 • Oplášťované (dekorační dýhou, fólií, impregnovaným papírem apod.)


Podle požadavků uživatele
Ke stanovení vzhledové třídy podle povrchu desky (dle ČSN EN 635) se musí vzít do úvahy kategorie charakteristik uvedených pro listnaté dřeviny v ČSN EN 635 – 2 a jehličnaté dřeviny ČSN EN 635 – 3. Každý povrch musí být zařazen do jedné ze vzhledových tříd. Vodítko pro výběr povrchové úpravy pro každou vzhledovou třídu je uvedeno v ENV 635 – 4.


Tolerance délky a šířky
Délka a šířka se měří dle ČSN EN 324 – 1. Mezní úchylky jmenovitého rozměru: ± 3,5 mm.

Tolerance tloušťky
Tloušťka se měří dle ČSN EN 324-1. Tolerance tloušťky jsou uvedeny v tabulce.Tolerance tloušťky

 


Poznámka: Pro určité použití překližovaných desek mohou být požadovány užší tolerance: viz příslušné normy typů desek nebo požadavků.


Vlhkost desek
Vlhkost se měří dle ČSN EN 322. Tolerance jsou uvedeny vzhledem k referenční vlhkosti (10 ± 2) %.
 Klasifikace povrchu překližovaných desek z listnatých dřevin podle přirozených charakteristik dřeva
 
Klasifikace povrchu překližovaných desek z jehličnatých dřevin podle přirozených charakteristik dřeva

 

 

Klasifikace povrchu překližovaných desek z listnatých dřevin podle výrobních vad


 

 

Klasifikace povrchu překližovaných desek z jehličnatých dřevin podle výrobních vadPŘEKLIŽKY TRUHLÁŘSKÉ

Truhlářské překližky jsou velkoplošný materiál na bázi dřeva, který je tvořen z několika vrstev loupaných dýh spojených močovinoformaldehydovým lepidlem. Pro své vynikající vlastnosti (vysoká pevnost, houževnatost, pružnost při nízké objemové hmotnosti, rozměrová stabilita) jsou důležitým materiálem v nábytkářské a truhlářské výrobě, při výrobě obalů, hraček a hudebních nástrojů.
 


Provedení:

 • Celo-bukové
 • kombinované (povrchová dýha – BK, vnitřní – SM, BO, TP, BR v podélném nebo příčném provedení)


Úprava povrchu (dodávají se broušené nebo nebroušené formě)

 

 
Kvalita lepení:
Musí splňovat požadavky třídy lepení 1 (IF 20) dle ČSN EN 314 – 2. Jsou určeny pro vnitřní použití podle ČSN EN 636.
 
Obsah uvolnitelného formaldehydu:
Třída „A“ podle ČSN EN 1084 (E 1)
 

Klasifikace dle reakce na oheň:
„C“ podle ČSN EN 13501-1.


Rozměry:
Tloušťka (mm): 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18

Formát (cm): 250 x 125, 244, 183
                    220 x 122;
                    125 x 250; 122 x 244, 183; 220Použití:
Desky jsou určeny pro výrobu nábytku, pro stavebně truhlářskou výrobu, zařizování interiérů a podobné účely. Nehodí se do vlhkého a mokrého prostředí.

Přeprava:
Na dopravních prostředcích, které jsou zajištěny proti povětrnosti. Výrobky musí být uloženy v horizontální poloze na dřevěných prokladech stejné tloušťky. Jednotlivé svazky musí být zabezpečeny během přepravy proti posunutí.

 
Skladování:
Překližky musejí být skladovány v uzavřených, krytých prostorách chráněných vůči povětrnostním vlivům a vysoké relativní vlhkosti vzduchu, aby nedošlo k jejich poškození. Musejí být skladovány na prokladech, minimálně 8 cm vysokých. Musí být chráněny proti přímému teplu od výhřevných těles. Jednotlivé svazky musí být proloženy proklady stejně vysokými a umístěny ve vertikálním směru vždy nad sebou tak, aby nedocházelo k deformacím překližek.


Výrobce:
DYAS EU a.s., Uherský Ostroh (www.dyas.eu),

ALFA Plywood a.s.,Solnice (www.alfaplywood.cz)
PLOMA a.s. Hodonín (www.ploma.cz)

 

 

PŘEKLIŽKY VODOVZDORNÉ

Překližovaná deska vodovzdorná je překližovaný materiál lepený fenol - formaldehydovým lepidlem. Pro své dobré pevnostní vlastnosti, nízkou objemovou hmotnost a rozměrovou stálost se používá na výrobu dřevěných obalů, podlah a ve stavebně - truhlářské výrobě.Provedení:

 • jehličnaté (povrchová dýha je z jehličnatých dřevin)
 • listnaté (povrchová dýha je z listnatých dřevin, vnitřní dýhy z jehličnatých nebo listnatých dřevin); v podélném nebo příčném provedení

 
Použití:

 • Jako nosné či nenosné desky pro použití ve vlhkém a venkovním prostředí
 • Obaly
 • Stavebnictví
 • stolařská výroba
 • automobilový průmysl

 

Úprava povrchu:
Dodávají se oboustranně broušené nebo nebroušené
 


Kvalita lepení:
Na lepení překližek se používají vodovzdorná lepidla. Kvalita lepení musí splňovat požadavky třídy lepení 3 podle ČSN EN 314 – 2 (EW 100, AW 100).


Obsah uvolnitelného formaldehydu:
Emisní třída dle obsahu formaldehydu: „A“ podle ČSN EN 1084 (E 1) .

 


Klasifikace dle reakce na oheň:
„C“ podle ČSN EN 13501 – 1.


Třída ohrožení:
Podle ČSN EN 335 – 3 jsou tyto překližky zařazeny do třídy 3 (venkovní prostředí). Těmito podmínkami je charakterizována odolnost vůči přímé povětrnosti a působení tekoucí vody nebo vodní páry volně na vzduchu.

 


Rozměry:

 • Tloušťka (mm): 4, 5, 6, 8, 9,5 10, 12, 15, 18, 21, 24, 28, 30
 • Formát (cm) : 250 x 125 nebo 125 x 250

 


Vlhkost:
min. 5 %, max. 15 % (v době dodávky)
 


Přeprava:
Na dopravních prostředcích, které jsou zajištěny proti povětrnosti. Výrobky musí být uloženy v horizontální poloze na dřevěných prokladech stejné tloušťky. Jednotlivé svazky musí být zabezpečeny během přepravy proti posunutí.
 


Skladování:
Překližky se skladují v uzavřených, krytých prostorách nebo i venku, ale musejí být zastřešeny proti dešti. Skladují se na rovných pevných podložkách na plocho. Jednotlivé svazky musí být ve stozích proloženy třemi proklady stejné tloušťky umístěnými ve vertikálním směru vždy nad sebou tak, aby nedocházelo k deformacím překližek. Při skladování překližek pod venkovními přístřešky hrozí nebezpečí borcení překližek vlivem pronikání (absorpce) vzdušné vlhkosti po obvodu desek.


Výrobce:
DYAS EU a.s., Uherský Ostroh (www.dyas.eu)
ALFA Plywood a.s.,Solnice (www.alfaplywood.cz)
PLOMA a.s. Hodonín (www.ploma.cz)

 

 

 

PŘEKLIŽOVANÉ DESKY MULTIPLEX


Překližované desky MULTIPLEX jsou celobukové překližky složené z mnoha vrstev dýh, které jsou spojeny lepidlem. Pro své vynikající pevnostní vlastnosti jsou používány především na slévárenské modely, pracovní desky stolů, schodiště a pevnostně namáhané díly v nábytkářském průmyslu.
 

 


Použití:
Desky MULTIPLEX jsou určeny pro použití ve vlhkém a venkovním prostředí (třída 3 dle ČSN EN 335 – 3). Výrobek lze použít i pro třídy ohrožení 1 a 2. Desky MULTIPLEX se používají jako náhrada bukového masivu na namáhané části nábytku, pro výrobu slévárenských modelů, desek pracovních stolů, stolařskou výrobu, zařizování interiérů apod.


Kvalita lepení:
Na lepení se používají vodovzdorná lepidla. Kvalita lepení musí splňovat požadavky třídy lepení podle ČSN EN 314 – 2 (EW 100, AW 100).


Obsah uvolnitelného formaldehydu:
Emisní třída dle obsahu uvolnitelného formaldehydu: „A“ podle ČSN EN 1084 (E 1) .
Klasifikace dle reakce na oheň: „C“ podle ČSN EN 13501 – 1.


Třída ohrožení:
Podle ČSN EN 335 – 3 jsou tyto překližky zařazeny do třídy 3 (venkovní prostředí). Těmito podmínkami je charakterizována odolnost vůči přímé povětrnosti a působení tekoucí vody nebo vodní páry volně na vzduchu.


Rozměry:

 • Tloušťka (mm): 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
 • Formát (cm) : 250 x 125, 250 x 150, 220 x 125,


Přeprava:
Na dopravních prostředcích, které jsou zajištěny proti povětrnosti. Výrobky musí být uloženy v horizontální poloze na dřevěných prokladech stejné tloušťky. Jednotlivé svazky musí být zabezpečeny během přepravy proti posunutí.


Skladování:
Desky MULTIPLEX musejí být skladovány v uzavřených, krytých prostorách chráněných vůči povětrnostním vlivům a vysoké relativní vlhkosti vzduchu, aby nedošlo k jejich poškození. Musejí být skladovány na prokladech, minimálně 8 cm vysokých. Jednotlivé svazky musí být proloženy proklady stejně vysokými a umístěny ve vertikálním směru vždy nad sebou tak, aby nedocházelo k jejich deformacím.


Výrobce:
DYAS EU a.s., Uherský Ostroh (www.dyas.eu),
ALFA Plywood a.s.,Solnice (www.alfaplywood.cz)
PLOMA a.s. Hodonín (www.ploma.cz)

 

 

PŘEKLIŽOVANÉ DESKY VODOVZDORNÉ UPRAVENÉ FÓLIÍ

Vyrábí se z loupaných dýh jehličnatých a listnatých dřevin plošným lisováním. Na jejich povrchovou úpravu se používá papír impregnovaný fenolformaldehydovou pryskyřicí. Jsou vhodné pro použití ve vlhkém a venkovním prostředí.

 Použití:
Překližky s hladkou fólií jsou vhodné zejména pro betonářské účely, na bočnice přívěsných vozíků a podobné účely. Překližky s protiskluzovou úpravou jsou vhodné na ložnou plochu nákladních automobilů a přívěsných vozíků, přičemž je nutno vzít do úvahy skutečnost, že překližky KOMBI splňují vyšší požadavky na zatížení než překližky TWIN. Vykazují vyšší tuhost a pevnostní vlastnosti. Při použití překližek na podlahy silničních vozidel je přenos vertikálního zatížení závislý na rozložení podpor (podélníků a příčníků) v podlaze.


Provedení
Oboustranně hladká:

 • TWIN – první dýha pod fólií je BK, vnitřní dýhy z měkkých dřevin
 • KOMBI – první dýha pod fólií je buk nebo celtis, vnitřní dýhy podélné z měkkých dřevin, příční z buku


Jedna strana hladká, druhá s protiskluzovou úpravou v provedení KOMBI
Hrany překližovaných desek MULTIPLEX jsou upraveny nátěrem proti vnikání vlhkosti. Vyrábějí se ve dvou jakostních třídách – I. a II.

 

Obsah uvolnitelného formaldehydu:
Emisní třída dle obsahu uvolnitelného formaldehydu: „A“ podle ČSN EN 1084 (E 1) .

 


Klasifikace dle reakce na oheň:
„C“ podle ČSN EN 13501 – 1.


Třída ohrožení:
Podle ČSN EN 335 – 3 jsou tyto překližky zařazeny do třídy 3 (venkovní prostředí). Těmito podmínkami je charakterizována odolnost vůči přímé povětrnosti a působení tekoucí vody nebo vodní páry volně na vzduchu.


Rozměry:
Tloušťka (mm): 8, 10, 12, 15, 18, 21, 25
Formát (cm) : 125 x 250


Výrobce:
DYAS EU a.s., Uherský Ostroh (www.dyas.eu)
ALFA Plywood a.s.,Solnice (www.alfaplywood.cz)
PLOMA a.s. Hodonín (www.ploma.cz)

 

 

FLEXIBILNÍ OHEBNÉ PŘEKLIŽKY


Vyrábí se v provedení kombinovaném z exotických dřevin, povrchová dýha Ceiba, vnitřní dýhy – Okumé).
 


Použití:
Tyto překližky jsou určeny na výrobu nábytku, pro stavebně truhlářskou výrobu, zařizování zakázkových interiérů, pro výrobu dalších
speciálních výrobků.


Obsah uvolnitelného formaldehydu:
Emisní třída dle obsahu uvolnitelného formaldehydu: „A“ podle ČSN EN 1084 (E 1) .


Klasifikace dle reakce na oheň:
„C“ podle ČSN EN 13501 – 1.

Rozměry:
•    Tloušťka (mm): 5 7 9
•    Poloměr ohnutí (mm): 15 25 30
•    Formát (cm) : 125 x 250 a 250 x 125

Výrobce:
DYAS EU a.s., Uherský Ostroh (www.dyas.eu)

 


LETECKÉ PŘEKLIŽKY

Letecké překližky jsou samostatným druhem vodovzdorných překližek. Jsou to konstrukční desky složené ze tří a více velmi tenkých bukových dýh nebo březových dýh slepených na sebe kolmo ve směru vláken. Dýhy na výrobu leteckých překližek se vyrábějí z nejkvalitnější suroviny. Na lepení se používají fenolické lepicí fólie – lepení je vodovzdorné.

 Použití:
Výroba dřevěných motorových a bezmotorových letadel, v leteckém modelářství, výroba obytných přívěsů, hraček, další speciální účely.


Rozměry:

 • Počet vrstev: 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15
 • Tloušťka leteckých překližek: 0,8; 1; 1,2; 1,5; 2; 2,5; 3,2; 4; 5; 6; 8; 10; 12
 • Tloušťka dýh: 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,50; 0,60; 0,70; 0,80; 1,00; 1,20; 1,5 mm

 

 
 
PŘEKLIŽOVANÉ LŮŽKOVÉ LAMELY

Lůžkové lamely představují vrstvené dřevo tvarované do oblouku. Lamely slouží k vytvoření ložné plochy lůžkového nebo odpočinkového nábytku. Na výrobu lůžkových lamel se používá loupaná buková dýha případně v kombinaci se smrkovou. Dýhy jsou slepeny vždy souhlasně se směrem dřevních vláken. Jsou lepeny močovino-formaldehydovým (UF) lepidlem odpoví-dajícím emisní třídě E 1. Vytvořený film je transparentní, hladký, souvislý po celé ploše. Barva výrobku odpovídá přirozené barvě dýhy. K úpravě povrchu je možno použít fólii s imitací dřeva (BK, DB, OR).

 

 Použití:
Překližované lamely se používají pro ložné plochy lamelových roštů pod matrace.


Rozměry:

 • Tloušťka (mm): 8 – 14 
 • Šířka (mm) : 53 a 68 
 • Délka (mm) : 500 – 1850

 


Manipulace a skladování:
Manipulace palet s lůžkovými lamelami se provádí pomocí běžných skladových prostředků a mechanismů.

 


Skladování:
Lamely se skladují ve vzdušných, suchých a krytých skladech.

 
Doprava:
Doprava se uskutečňuje železničními vagony nebo kamiony.


Výrobce:
DYAS EU a.s., Uherský Ostroh (www.dyas.eu)

 


RÁMOVÉ LIŠTY (DYAS – Frame)

Výchozím polotovarem pro rámové lišty je vrstvené lisované dřevo vyrobené z bukových dýh tloušťky 1,5mm. Rozdíl oproti překližce spočívá v tom, že téměř všechny dýhy mají stejný směr průběhu dřevních vláken, čímž je docílena vysoká pevnost v ohybu podél vláken. Překližované desky se po opracování rozřezávají na požadované rozměry rámových lišt.


Použití:
Rámové lišty jsou určeny jako polotovar k výrobě rámů postelí a na jiné vhodné použití.


Kvalita lepení:
Třída lepení 1 (IW 20) dle ČSN EN 314-2. Jsou určeny pro vnitřní použití - suché prostředí dle požadavků ČSN EN 636. Jsou zdravotně nezávadné, odpovídají třídě úniku formaldehydu A (E 1) dle ČSN EN 1084.


Rozměry:

 • Tloušťka - 20, 25, 30, 32, 40 mm (po dohodě s odběratelem jsou možné i jiné)
 • Šířka - 39, 50, 55, 70 mm (po dohodě s odběratelem jsou možné i jiné) 
 • Délka - 1870, 1950, 1960, 1970 až 2500 mm (po dohodě s odběratelem jsou možné i jiné)

 

Vlhkost: v době dodávky 6 – 12 %


Provedení:

 • bez povrchové úpravy (broušené)
 • s povrchovou úpravou (lepidlem)
 • obalované folií


Hrany mohou být čtyřstranně rovnoměrně sraženy, přičemž faseta může být mezi 1,5 až 2,0 mm délky hrany, popř. R 3mm.


Výrobce: DYAS EU a.s., Uherský Ostroh (www.dyas.eu)
 
 


TVAROVANÉ PŘEKLIŽKY

Tvarované překližky jsou výlisky lisované do požadovaného tvaru ze třech nebo více vrstev dýh, a to ve dvou nebo ve třech rovinách. Tvarované
překližky jsou zhotoveny z bukové dýhy, případně v kombinaci se smrkovou nebo topolovou dýhou. Výlisky mu-sejí mít v době dodávky vlhkost
(8±2%). Jednotlivé dýhy se lepí močovino-formaldehydovým lepidlem.
 

 

Použití:
Tvarované překližky se používají převážně na sedadla a na opěradla sedacího nábytku, sportovní potřeby (například na snowboard) a hračky.


Rozdělení:
Podle počtu vrstev na:

 • Trojvrstvé
 • Vícevrstvé


Podle úpravy lícové plochy:

 • Bez zvláštní úpravy
 • Hladké
 • Reliéfované
 • Perforované
 • S vypalovanou intarzií
 • Upravené jinými materiály


Podle jakosti

 • A/A – překližovala lícová kvality A
 • A/B – překližovala lícová kvality A, rubová kvality B
 • B/B – překližovala lícová kvality B, rubová kvality B

Přípustné vady dřeva a přípustné výrobní vady jsou uvedeny v příslušné normě.
 


Podle konstrukce

 • Křížení vláken sousedních vrstev
 • Shodný průběh sousedních vrstev

 

Obsah uvolnitelného formaldehydu:

Emisní třída dle obsahu uvolnitelného formaldehydu: „A“ podle ČSN EN 1084 (E 1) .

 

Skladování:
Tvarované překližky se uskladňují v krytých, suchých skladech. Musejí být vždy uloženy na ploše a chráněny proti přímému působení slunečních paprsků a topných těles.

 

Doprava:
Výlisky se dopravují ve vyčištěných dopravních prostředcích a musejí být během přepravy zajištěny proti posunu.

 

Výrobce:
DYAS EU a.s., Uherský Ostroh (www.dyas.eu)

 

 

VRSTVENÉ LISOVANÉ DŘEVO

Vrstvené lisované dřevo je specifickým druhem překližky. Je vyrobeno z většího počtu dýh lisovaných za zvýšené teploty a vysokého tlaku, s použitím syntetických pryskyřic.


Použití:
Tento speciální materiál nachází široké uplatnění všude tam, kde jsou na překližku kladeny daleko vyšší nároky z důvodu mechanických a povětrnostních vlastností. Např. dřevěné obklady fasád, obložení stěn sportovních hal, atd.


Druhy vrstveného lisovaného dřeva:

 • Typ A: Jednosměrný průběh vláken. Vlákna sousedních dýh mají odchylku menší než 15 °
 • Typ B: Křížený průběh vláken. Vlákna sousedních dýh se kříží pod úhlem 90°
 • Typ C: Hvězdicovitě křížený materiál. Vlákna sousedních dýh se kříží pod úhlem 45°
 • Typ D: Dýhy jsou kladeny na sebe tak, aby vlákna sousedních dýh svírala úhel 45 °, každá devátá dýha svírá úhel 90 °.

Na výrobu desek z vrstveného lisovaného dřeva se používají bukové nebo březové dýhy tloušťky 1,2 mm. Po dohodě s odběratelem může výrobce použít i jiné dřeviny. V desce se může vyskytovat pouze jeden druh dřeviny.


Rozměry:

 • Tloušťka (mm) : 5 – 100 
 • Délka základní (cm) : 70 – 140 
 • Délka zvláštní (cm) : 150 – 240 
 • Šířka (cm) : 50 – 100

 
Výrobce:
DYAS EU a.s., Uherský Ostroh (www.dyas.eu),
PLOMA a.s. Hodonín (www.ploma.cz)
 KOMBINOVANÉ  DESKY

KDK je kombinovaný překližovaný velkoplošný materiál, který má střed vyrobený slepením dýh, oboustranně oplášťovaný tvrdou dřevovláknitou deskou - SOLOLITEM. KDK jsou lepeny fenolformaldehydovým lepidlem a odpovídají emisní třídě E1.
 


Dřevina: dýhový střed, plášť sololit


Jakost: A / A


Provedení: nebroušené


Vlhkost: max. 10,5 %


Vlastnosti:
značná pevnost při nízké objemové hmotnosti, dobrá rozměrová stabilita, možnost pevného spojení pomocí konstrukčních prvků (velká vrutová pevnost ).


Použití:
Kombinované desky se používají především k výrobě dřevěných obalů v stavebně truhlářské výrobě.

 LAŤOVKY

Laťovky jsou jádrové desky se středovou vrstvou vyrobenou z latí o šířce 7 až 30 mm. Laťky mohou nebo nemusejí být vzájemně slepeny. V praxi se často setkáváme s pojmem zdvojená laťovka. Tato laťovka je zpravidla pětivrstvá, směr sousedních dýh je souhlasný. Pro výrobu a dodávání laťovek se stanoveným obsahem uvolnitelného formaldehydu pro výrobu nábytku, použití ve stavebnictví, pro stavebně truhlářskou výrobu, případně jiná použití, dále uvedené podmínky jsou specifikovány v ČSN 49 24 11.
 


 
Laťovky se rozdělují podle několik kritérií
Podle konstrukce se laťovky rozdělují na:

 • Třívrstvé 3 x
 • Pětivrstvé 5 x
 • Pětivrstvé zdvojené 5 II
 • Vícevrstvé 7 x

 


Podle fyzikálních a mechanických vlastností a podle druhu lepení se laťovky rozdělují na:

 • Laťovky na vnitřní použití IW 20
 • Laťovky na vnější použití EW 100

 


Podle obsahu uvolnitelného formaldehydu se laťovky rozdělují na:

 • Laťovky se sníženým obsahem uvolnitelného formaldehydu - LA E-1
 • Laťovky s omezeným obsahem uvolnitelného formaldehydu - LA E-2

 


Objednávka laťovek musí obsahovat:

 • Název výrobku
 • Počet vrstev
 • Druh dřeviny vnější vrstvy
 • Rozměry v mm (tloušťka x šířka x délka)Množství v kusech a m3
 • Emisní třída výrobku
 • Požadavky na lepený spoj
 • Číslo normy
 • Úprava povrchu podle normyTechnické požadavky

Materiál:
Na výrobu středové vrstvy se používá boční jehličnaté řezivo I. a II. třídy, zpracované na laťovkové středy. Spojení jednotlivých latěk může být provedeno pomocí motouzu, vlákna nebo slepením. Vnější a vnitřní dýhové vrstvy jsou provedeny z loupaných dýh. Pro výrobu laťovek se používají močovinoformaldehydová, fenolformaldehydová a jiná vhodná lepidla upravená tak, aby bylo dosaženo požadované kvality lepení a emisní třídy výrobku.

Dřevina:

 • Středová vrstva: jehličnaté řezivo (SM, JD)
 • Vnější a nitřní dýhové vrstvy: OS, TP, SM, BK, BŘ a další vhodné dřeviny


Rozměry, tvary a jakost laťovek:

 • Nejmenší plocha přířezu je 1,60 m2. Kratší strana mezimíry musí mít min. 400 mm, delší min. 1000 mm. Oba rozměry jsou odstupňovány po 50 mm. Dovolené délkové a šířkové odchylky jsou ± 5 mm.
 • Odchylka kolmosti je přípustná do 2,5 mm/1 m délky laťovky.
 • Odchylka rovinnosti se dovoluje do 1,5 m/1 m délky desky.
 • Fyzikální a mechanické vlastnosti laťovek odpovídají hodnotám uvedeným v Tab. 12.
 • Referenční hodnotou pro stanovení obsahu formaldehydu v laťovkách je komorová metoda (objem nad 10 m3). Na provozní stanovení uvolňovaného formaldehydu je dovoleno použití jakékoliv metody u níž korelační závislost bude souviset s metodou komorovou.
 • Laťovky se vyrábějí v jedné kvalitě, která je charakterizována vadami dřeva a výrobními vadami viditelnými na vyrobených deskách. Přípustný rozsah vad dřeva se počítá a vyhodnocuje na 1 m2 plochy laťovky. Přípustný rozsah vad dřeva je specifikován v ČSN 49 2411.
 • Celková tloušťka dýh z každé strany středu laťovky musí být nejméně 2,2 mm. Sesazené plochy mohou být z libovolného počtu dýh.
 • Povrchové vrstvy se musejí lisovat levou stranou do lepené spáry. Do této spáry se ne-smí zalisovat plná lepicí páska. Dovolená odchylka směru vláken dýh vnější vrstvy může být u laťovek IW 20 maximálně 20°, u laťovek EW 100 se nehodnotí. Měření, zkoušení a značení.
 • Vlhkost laťovek se měří elektrickým vlhkoměrem. Ve sporných případech je rozhodující hmotnostní zkouška.
 • Dále se zjišťuje pevnost v ohybu, kvalita lepeného spoje dlátovou zkouškou a měří se rozměr dle ČSN 492402

 LAŤOVKY TRUHLÁŘSKÉ

Laťovky truhlářské jsou dřevěné konstrukční desky vyrobené oboustranným překlížením laťovkového středu loupanými dýhami. Pro výrobu středové vrstvy se používá převážně smrkové řezivo.
 

 


Použití:
Výrobek je určen pro použití ve vnitřním (suchém) prostředí – třída ohrožení 1. Je vhodný pro výrobu nábytku, dveřních zárubní, stavebně truhlářskou výrobu apod. Laťovky je možno dále upravovat dýhováním, lakováním, nátěry. Vhodným způsobem je možno též uzavírat hrany. Nehodí se do vlhkého a mokrého prostředí.


Technické požadavky
Materiál:
Pro výrobu vrchní dýhy (překližovačky) se používají zejména dřeviny topol, bříza, buk. Vyrábějí se v jedné kvalitě – B/B, která je charakterizována vadami dřeva jednak na překližovačce, jednak výrobními vadami na vyrobených deskách. Vyrábějí se v příčném provedení.


Lepení:
Na lepení se používá močovinoformaldehydová lepidlo nebo jiná vhodná lepidla


Provedení:
Dodávají se broušené nebo nebroušené.


Emisní třída dle obsahu uvolnitelného formaldehydu:
Klasifikace dle ČSN EN 1084: třída „A“ (E 1)


Klasifikace dle reakce na oheň:
Třída „C“ podle ČSN EN 13501 – 1.

 


Rozměry:

 • Tloušťka (mm): 16; 18; 22; 24; 25; 30; 34; 38; 39
 • Formát (cm) : 125 x250; 125 x 218; 122 x 244Výrobce:
ALFA Plywood a.s.,Solnice (www.alfaplywood.cz)
PLOMA a.s. Hodonín (www.ploma.cz)

 DÝHOVKY TRUHLÁŘSKÉ

Dýhovky truhlářské jsou dřevěné konstrukční desky vyrobené oboustranným překlížením dýhovkového středu loupanými dýhami.
 

 Použití:
Výrobek je určen pro použití ve vnitřním (suchém) prostředí – třída ohrožení 1. Je vhodný pro výrobu nábytku, dveřních zárubní, stavebně truhlářskou výrobu apod. Laťovky je možno dále upravovat dýhováním, lakováním, nátěry. Vhodným způsobem je možno též uzavírat hrany. Nehodí se do vlhkého a mokrého prostředí.

 


Technické požadavky
Materiál:
Pro výrobu středové vrstvy se používají převážně smrkové dýhy. Pro vrchní vrstvy (překližovačky) se používají zejména dřeviny topol, bříza, buk.

 

Provedení:
Dodávají se oboustranně broušené nebo nebroušené. Vyrábějí se v jedné kvalitě – B/B, která je charakterizována vadami dřeva jednak na překližovačce, jednak výrobními vadami na vyrobených deskách.


Lepení:
Na lepení se používá močovinoformaldehydová lepidlo nebo jiná vhodná lepidla.


Emisní třída dle obsahu uvolnitelného formaldehydu:

 • Klasifikace dle ČSN EN 1084: třída „A“ (E 1)
 • Klasifikace dle reakce na oheň „B“
 • Klasifikace podle ČSN EN 13501 – 1: „C“


Rozměry:

 • Tloušťka (mm): 16; 18; 22; 24; 25; 30; 34; 38; 39
 • Formát (cm) : 125 x250; 125 x 218; 122 x 244

 


Výrobce:
ALFA Plywood a.s.,Solnice (www.alfaplywood.cz)
PLOMA a.s. Hodonín (www.ploma.cz)TŘÍVRSTVÉ MASIVNÍ DESKY (BIODESKY)

Třívrstvé masivní desky (biodesky) jsou dřevěné konstrukční desky vyrobené oboustranným překlížením laťovkového středu řezanými dýhami. Biodesky jsou konstrukčním materiálem, který lze následně frézovat v ploše, dokončovat lakováním nebo nátěry.
 


Použití:
Výrobek je určen pro použití ve venkovním i ve vnitřním (suchém) prostředí – třída ohrožení 1, 2, 3. Je vhodný pro výrobu nábytku, dveří, zárubní, pro stavebně truhlářskou výrobu, na namáhané dílce apod.


Technické požadavky
Materiál:
Pro výrobu středové vrstvy se používá převážně smrkové řezivo. Pro vrchní vrstvy se používají zejména dřeviny smrk, topol, bříza, buk, dub, olše, javor.

Provedení:
Dodávají se oboustranně broušené nebo nebroušené. Vyrábějí se v kvalitě A/B (smrk B/C), která je charakterizována jednak vadami dřeva na povrchu, jednak výrobními vadami na vy-robených deskách.


Lepení:
Na lepení se používají močovinoformaldehydová a melaminformaldehydová lepidla.


Emisní třída dle obsahu uvolnitelného formaldehydu:

 • Klasifikace dle ČSN EN 1084: třída „A“ (E 1)
 • Klasifikace dle reakce na oheň: „B“
 • Klasifikace podle ČSN EN 13501 – 1: třída „C“


Rozměry:

 • Tloušťka (mm): 14; 16; 19; 21; 27; 32; 42; 50; 60
 • Formát (cm) : 125 x 250; 125 x 200; 125 x 125; 210 x 275; 210 x 490; 210 x 500


Skladování:
Třívrstvé masivní desky musejí být skladovány v uzavřených a suchých prostorách, uložené vodorovně na sobě a podložené podkladky s rozestupem cca 1 m, po odstranění ochranného obalu pečlivě přikryté, nejlépe jiným plošným materiálem.


Výrobce:
AGROP NOVA a.s., Ptení (www.agrop.cz).
www.alfa-massiv.com
www.rema-platten.at
 


JEDNOVRSTVÉ MASIVNÍ DESKY (SPÁROVKY)

Jednovrstvé masivní desky (spárovky) jsou dřevěné konstrukční desky vyrobené slepením vlysů uložených vedle sebe. Vlysy jsou buď v celých délkách (tzv. fix) nebo nastavované (tzv. nekonečný vlys).
 

 

Použití:
Spárovky se používají na výrobu deskového nábytku – schodišť, pracovních desek, kuchyňských desek, polic, parapetních desek, stolových noh a jiných doplňků.


Technické požadavky
Materiál:
Na výrobu se používají zejména dřeviny smrk, borovice, buk, dub, olše, javor.


Provedení:
Vyrábějí se v kvalitě A/B, B/B a B/C, které jsou charakterizovány jednak vadami dřeva na povrchu, jednak výrobními vadami na vyrobených deskách. Dodávají se oboustranně broušené nebo nebroušené.


Lepení:
Na lepení se používají močovinoformaldehydová a melaminformaldehydová lepidla.


Emisní třída dle obsahu uvolnitelného formaldehydu:

 • Klasifikace dle ČSN EN 1084: třída „A“ (E 1)
 • Klasifikace dle reakce na oheň: „B“
 • Klasifikace podle ČSN EN 13501 – 1: třída „C“


Výrobci (dodavatelé):
www.alfa-massiv.com
www.rema-platten.at