NIS
Nábytkářský informační systém

Ekologie


Ekologický nábytek


ČSN 91 0100 Nábytek – Bezpečnostní požadavky uvádí:

Nábytek nesmí být označen komerčními přívlastky: „zdravotní, ortopedický, ekologický apod.“. nemá-li zkušební protokol a stvrzení o těchto parametrech vydané oprávněným akreditovaným pracovištěm.

 

Z důvodu rizik při užívání nábytku a vlivu výrobků na životní prostředí musí být nábytek vyráběn jen na základě projektu a technické dokumentace, která garantuje bezpečnost výrobku, výroby a životního prostředí dle znění závazných právních předpisů. Projekty mobiliáře a veřejných interiérů mohou být předávány výrobcům pro účel výrobní realizace v případě, že splňují ustanovení článků 2, 3, 4, 5, 6 Zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobku, viz: ČSN 91 0100 Nábytek – Bezpečnostní požadavky.

 

Při navrhování výrobků mohou být použity materiály, jejichž užívání, zpracování, obrábění nebo postupy spojené s jejich povrchovou úpravou neohrozí bezpečnost osob a životní prostředí dle znění závazných právních předpisů viz: Související zákony.

 

Likvidace odpadů ze zpracovávaných materiálů musí být prováděna v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Informace vztahující se k ekologii výroby jsou uvedeny v části: Informace vztahující se k výrobě viz: Ekologie výroby.

 

Projekt výrobku garantuje užitné parametry nábytku, zdravotní, hygienické, ergonomické a nepatologické účinky výrobku, dále bezpečnostní, ekologické, požární aj. vlastnosti v souladu se závaznými právními předpisy nebo odbornými znalostmi, které byly známé v době vypracování projektu.

 

Projekty ekologicky šetrných výrobků musí aplikovat materiály, které při zpracování, použí-vání a likvidaci neohrozí životní prostředí, musí řešit zaměnitelnost komponentů, znovupoužití prvků a navazující procesy, při nichž se mění odpad na znovu použitelný materiál pro stejné nebo jiné použití.

 

Hodnocení bezpečnosti použitých materiálů a zpracovatelských technologií je posuzováno na základě odborných znalostí, které jsou průkazné v době zahájení výroby. Materiály použité pro výrobky nesmí svými technickými, hygienickými, zdravotními, biologickými, emisními, požárními, aj. znaky ohrozit zdraví spotřebitele při běžném užívání výrobku. Pro výrobu nábytku musí být použity materiály splňující limity emisí VOC látek, toxických látek, odérů aj. polutantů. Materiál použitý ve výrobku nesmí iniciovat rozvoj plísní, roztočů, bakterií aj. mikroorganizmů nebo mít jiné nežádoucí biologické vlastnosti s patogenním účinkem. Materiály dětského nábytku nesmí obsahovat „rozpustné“ kovy ani jiné toxické látky viz ČSN ISO 3856-1,2,3,4,5,6, ČSN ISO 7252, ČSN ISO 6503. Materiály utvářející nábytek nesmí být příčinou opakovaného vzniku elektrických polí a statické elektřiny jejíž výboj může být příčinou návazného poranění.

 

Za ekologicky šetrné jsou považovány materiály z obnovitelné nebo přírodě blízké suroviny a dále materiály, které při zpracování, používání a likvidaci neohrozí životní prostředí.


Výrobek získá ekologické označení:


1) Na základě státem garantovaného potvrzení o vyšší užitné hodnotě - splňuje testy kvalitativních a ekologických požadavků.

2) Na základě mezinárodního uznání o výrobku, že je k životnímu prostředí šetrnější než konkurenční a neoznačené výrobky.

3) Na základě doporučení zákazníků od řady ekologických nevládních organizací.

4) Na základě toho, že se zařadí mezi prioritně nakupované zboží všemi institucemi, které používají systém zelených zakázek.

 

Ekologické označení je uvedeno v části Ekologické značky.