NIS
Nábytkářský informační systém

Litva


Práva k průmyslovým vzorům

Příslušné právní předpisy

Zákon o průmyslových vzorech Litevské republiky (LR Dizaino ?statymas) č. IX-1181, poslední aktualizace 17.července 2008.
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=325317


Co lze a co nelze chránit?

Průmyslový vzor musí být nový a musí mít individuální povahu.

Důležité: průmyslový vzor nesmí být zveřejněn déle než jeden rok před datem podání přihlášky.


Jako průmyslový vzor nelze zapsat:
 • počítačové programy,
 • vzor, který odporuje zásadám veřejné morálky,
 • státní znak a další oficiální symboly Litevské republiky (s výjimkou zvláštních případů).


Formální náležitosti

Požádat o výhradní práva k průmyslovému vzoru na litevském území, na vnitřním trhu EU a na mezinárodní úrovni lze prostřednictvím Litevského státního patentového úřadu (dále jen LSPB). Formulář zápisu v litevském jazyce lze stáhnout a vyplnit na následující adrese:
http://www.vpb.gov.lt/index.php?n=171&l=lt

Formulář lze podat osobně v kanceláři LSPB nebo jej zaslat poštou. Dokumenty a údaje požadované pro podání národní přihlášky:
 • žádost o zápis (jedna přihláška může obsahovat až 10 vzorků průmyslového vzoru),
 • fotografie nebo výkresy výrobku využívajícího průmyslový vzor (s rozměry od 8x8cm do 10x14cm),
 • název průmyslového vzoru a údaj o třídě (locarnské třídění),
 • stručný popis průmyslového vzoru,
 • prohlášení tvůrce a dokument prokazující převod autorských práv (formulář LSPB),
 • plná moc (v případě potřeby),
 • kopie prioritního dokumentu potvrzeného zapisovatelem v příslušné zemi v případě uplatňování data priority.

Jednotlivci, kteří nemají sídlo v EU, musí o tato práva žádat pouze prostřednictvím patentového zástupce.


Poplatky (k datu publikace)


Poznámka: pro jednotlivce jsou poplatky o 50 % nižší.

Aktuální poplatky a další částky naleznete na následující adrese: http://www.vpb.lt/index.php?n=172&l=lt

O obnovu je nutné požádat nejpozději 6 měsíců před vypršením platnosti zápisu. V případě zmeškání této lhůty je možné zápis prodloužit i během těchto posledních 6 měsíců platnosti, poplatek se však zvyšuje o 50 %.


Průzkum

Během průzkumu se kontrolují formální náležitosti, např. skutečnost, zda průmyslový vzor v přihlášce odpovídá definici průmyslového vzoru a zda neodporuje zásadám veřejné morálky. LSPB nezkoumá kritéria novosti a individuální povahy. Za kontrolu novosti průmyslového vzoru je zodpovědný přihlašovatel, který by měl provést rešerši v databázi litevského národního systému http://www.vpb.lt/index.php?n=165&l=lt a v evropské databázi zapsaných průmyslových vzorů.

Rovněž by měl provést i rešerši na trhu a v dalších relevantních zdrojích. Nedostatek novosti může představovat důvod pro neplatnost zápisu průmyslového vzoru. Osvědčení nelze vydat, pokud třetí osoba vznesla námitky proti zápisu vzoru (do 3 měsíců) u rozkladového oddělení LSPB.

Po udělení osvědčení lze požadovat zrušení národního průmyslového vzoru pouze v soudním řízení. Průmyslový vzor bude zveřejněn ve Věstníku LSPB po dokončení průzkumu a zaplacení poplatků, a to do 6 měsíců od data podání přihlášky. Poté bude zpřístupněn veřejnosti. Přihlašovatel může ze strategických důvodů požádat o odložení zveřejnění o 30 měsíců.


Doba ochrany

Doba trvání národního zápisu je 5 let od data podání přihlášky. Zápis lze čtyřikrát obnovit (vždy pro období 5 let).


Vlastnictví práva

Majitel zapsaného průmyslového vzoru:
 • má výhradní právo vzor používat a povolit jeho používání ostatním osobám. To zahrnuje i právo vyrábět, nabízet, prodávat, uvádět na trh, dovážet či vyvážet a používat výrobky nebo součásti, které jsou kopií zapsaného průmyslového vzoru.
 • těží z autorskoprávní ochrany, která automaticky nabývá účinnosti k datu vytvoření vzoru.Práva k ochranným známkám


Příslušné právní předpisy

Litevský zákon o právech k ochranným známkám (LR Preki? ženkl? ?statymas, č. VIII-1981, poslední aktualizace 8. června 08/06/2006)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=279274


Co lze a co nelze chránit?

Je možné zapsat jakékoli označení, které lze graficky vyjádřit. Litevské právní předpisy umožňují zápis následujících známek:
 • slova, osobní jména, umělecká pseudonyma, názvy společností, slogany,
 • písmena, číslice,
 • kresby, znaky,
 • trojrozměrné tvary (tvar výrobku nebo obalu),
 • barvy nebo kombinace barev, jejich sestavení,
 • kombinace výše uvedených označení.

Zvuky je možné zapsat, pokud je lze vyjádřit graficky. Chutě a vůně v podstatě nejsou ze zápisu vyloučeny, dosud však nebyl objeven přijatelný způsob jejich grafického vyjádření. Zákon obsahuje ustanovení o zápisu a ochraně kolektivních známek.

Ochrannou známku nelze zapsat, pokud: nemá rozlišovací schopnost, jde o pojmenovací označení, je schopná uvést v omyl, odporuje etickým principům, obsahuje symboly státu, má vysokou (především náboženskou) hodnotu atd. (viz podrobnější údaje v čl. 6 zákona o ochranných známkách).


Formální náležitosti

Zápis a ochranu známky v Litvě lze získat v rámci 3 systémů: a) národní; b) Madridský protokol s určením Litevské republiky nebo EU, c) mezinárodní. (Další informace naleznete v dokumentech European Factsheet a International Factsheet.)

Jednotlivé systémy poskytují na území Litvy stejná práva. Datum nabytí práv k ochranné známce je určeno datem podání přihlášky nebo datem priority (pokud přichází v úvahu).

Chcete-li zapsat ochrannou známku, je nutné vyplnit přihlášku a další formuláře v litevském jazyce: http://www.vpb.lt/index.php?n=186&l=lt

Při zápisu ochranné známky pamatujte na následující skutečnosti:
 • žádost o zápis a veškeré další dokumenty je nutné předložit v litevském jazyce,
 • jsou povoleny přihlášky pro více tříd (včetně výrobků a služeb) a přihlášky trojrozměrných ochranných známek,
 • je povoleno uplatňovat unijní prioritu,
 • lze podat přihlášku s prioritou pro část výrobku nebo služby,
 • nevyžaduje se důkaz užívání známky ani důkaz úmyslu známku užívat,
 • nepředkládají se prohlášení souhlasu ani dohody s majiteli dříve zapsaných ochranných známek,
 • národní právní předpisy neumožňují přihlášku známkové řady ani rozdělení přihlášky,
 • výrobky a služby je nutné uvést v souladu s niceským tříděním,
 • vzdání se nároku na nechráněné prvky lze uvést v přihlášce nebo je možné takové prohlášení předložit na výzvu průzkumového referenta.


Předkládané dokumenty (lze je podat osobně v kanceláři LSPB nebo je zaslat poštou):
 • žádost o zápis,
 • doklad o zaplacení poplatku,
 • plná moc (pokud přichází v úvahu),
 • žádost o přiznání priority (pokud přichází v úvahu),
 • povolení příslušných úřadů v případě, že přihlašovaná ochranná známka obsahuje státní symboly,
 • souhlas vlastníka práv k dílu chráněnému autorským právem, ke jménu či příjmení slavné osobnosti atd.


Majitelem národní ochranné známky může být právnická či fyzická osoba z jakékoli země. Pro osoby se sídlem v EU není povinné zastoupení místním patentovým zástupcem. Přihlašovatelé se sídlem mimo EU musí využít služby státního patentového zástupce. V případě sporů je asistence státního patentového zástupce nezbytná, neboť veškeré dokumenty a veškeré postupy jsou v litevském jazyce.


Poplatky (k datu publikace)

K datu publikace jsou v platnosti následující poplatky:


Poplatek za přihlášení kryje řízení o zápisu ochranné známky a desetiletou dobu ochrany. Stejné pravidlo se vztahuje na poplatek za obnovu. Pro fyzické osoby jsou poplatky o 50 % nižší. Aktuální poplatky a další částky naleznete na následující adrese: http://www.vpb.lt/index.php?n=187&l=lt


Průzkum

Po předložení přihlášky vydá LSPB potvrzení uvádějící číslo a datum přihlášky.

Formální průzkum. LSPB zkontroluje, zda dokumenty splňují formální požadavky, a určí, zda byly řádně vyplněny a předloženy veškeré potřebné dokumenty.

Průzkum ochranné známky zaměřený na absolutní požadavky. Průzkum se provádí pouze s ohledem na obsah ochranné známky a nikoli s ohledem na jednání přihlašovatele. Pokud průzkumový referent zápis zamítne, může přihlašovatel do 3 měsíců předložit argumenty na podporu ochranné známky.

V případě zamítnutí zápisu i po novém průzkumu má přihlašovatel právo podat u LSPB rozklad.

Rozklad proti zamítnutí zápisu. O rozkladu rozhoduje rozkladová komise LSPB. Obvykle rozklad probíhá jako ústní jednání, přihlašovatel však může místo účasti v ústním jednání předložit písemné argumenty.

Zápis a zveřejnění. Byla-li známka schválena k zápisu, bude přihlašovateli sděleno, aby zaplatil poplatek za zveřejnění. Ochranná známka bude poté do 1 až 2 měsíců zveřejněna ve Věstníku LSPB.

Odpor podaný třetí osobou. Odpor je možné podat do 3 měsíců od zveřejnění. Tuto lhůtu nelze prodloužit. Důkazy mohou být předloženy nejpozději 2 týdny před datem slyšení. Přítomnost účastníků není povinná. Strana, která není spokojena s rozhodnutím rozkladové komise, může podat odvolání k soudu.

Udělení osvědčení o národním zápisu. Osvědčení se vydává nejméně 1½ až 2 roky po datu podání přihlášky (v případě výskytu potíží ještě později).

LSPB nezkoumá, zda přihláška ochranné známky neporušuje práva třetích osob uvedením v omyl na základě podobnosti s jinou známkou, která je již zapsaná nebo jejíž přihláška je v řízení. Je tedy velmi důležité provést před podáním přihlášky rešerši v databázích a zkontrolovat přihlášky a zapsané ochranné známky.

Další informace naleznete zde: http://www.vpb.lt/index.php?l=lt&n=180


Doba ochrany

Desetiletá doba platnosti zápisu počíná dnem podání přihlášky. Obnovu (vždy na dalších deset let) je nutné získat během posledního roku platnosti.


Vlastnictví práva

Po udělení osvědčení může majitel ochranné známky bránit třetím osobám v používání podobného nebo shodného označení pro výrobky nebo služby, pro které byla ochranná známka zapsána. Může podat soudní žalobu pro porušení práv, poskytnout licenci atd. Majitel takto nemůže postupovat, dokud je přihláška v řízení. Postoupení práv a změny týkající se národních známek nabývají v Litvě platnosti a účinnosti až po příslušném zápisu do rejstříku LSPB. Licence, ať již výlučná nebo nevýlučná, se může vztahovat na celý výrobek nebo jeho část, může mít omezenou či neomezenou dobu platnosti a lze ji poskytnout pro celé území nebo určitou část území. Vnitrostátní právní předpisy vyžadují po-depsání dokladu o poskytnutí licence oběma stranami.Patentová práva včetně práv k užitným vzorům

Příslušné právní předpisy

Litevský zákon o patentech (LR Patent? ?statymas, č. I-372, poslední aktualizace 10. května 2007)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=297858

Usnesení ministra hospodářství z 27. srpna 2008 o refundaci až 100 % nákladů na evropský patent nebo patent podle PCT pro litevské občany a právnické osoby.
http://www.ukmin.lt/lt/dokumentai/aktai/detail.php?ID=9140&phrase_id=178447
Užitné vzory nejsou v Litvě předmětem zákona.


Co lze a co nelze chránit?
Patent lze udělit pro technické řešení splňující 3 kritéria:
a) je nové, b) má tvůrčí úroveň, c) je průmyslově využitelné a lze je použít pro libovolný vynález ve všech uvedených technických oborech. Patentovatelným předmětem může být metoda, zařízení nebo materiál.

Úplný seznam nepatentovatelných vynálezů naleznete v čl. 2 litevského zákona o patentech.

Ochrana vynálezů se v Litvě poskytuje na základě řízení podle národního, mezinárodního či evropského patentového systému. Všechny systémy zaručují patentům platným v Litvě stejná práva. Další informace naleznete na následující adrese:
http://www.vpb.gov.lt/index.php?l=lt&n=137


Formální náležitosti
Formulář přihlášky je třeba vyplnit zde: http://www.vpb.lt/index.php?n=147&l=lt.

Dokumenty lze podat osobně v kanceláři LSPB nebo je zaslat poštou. Potřebné dokumenty:
• žádost o udělení patentu,
• popis vynálezu,
• text nároků,
• výkresy (jsou-li potřebné pro pochopení podstaty vynálezu),
• abstrakt,
• dokument potvrzující právo podat přihlášku patentu (pokud ji nepodává původce vynálezu) a prohlášení původce vynálezu o autorství,
• plná moc,
• prioritní dokument potvrzený patentovým úřadem příslušné země (v případě uplatňování priority).

Zahraniční přihlašovatel, který nemá sídlo v EU a žádá o patentování svého vynálezu v Litvě, musí určit místního patentového zástupce, který jej bude zastupovat před místním patentovým úřadem. Veškeré dokumenty je nutné předložit v litevském jazyce.

Doba od podání přihlášky do udělení patentu je 10 až 14 měsíců.


Poplatky (k datu publikace)


Poznámka: pro jednotlivce jsou všechny poplatky o 50 % nižší.

Další částky naleznete na následující adrese: http://www.vpb.lt/index.php?n=148&l=lt

Roční poplatky za patenty


Roční poplatek je nutné zaplatit během posledních 2 měsíců roku. V případě zmeškání této lhůty je povoleno prodloužení lhůty o šest měsíců, poplatek se však zvyšuje o 50 %. Není-li pro příslušný rok poplatek uhrazen, majitel patentu ztrácí exkluzivitu práv.


Průzkum

Po předložení přihlášky vydá LSPB potvrzení uvádějící číslo a datum přihlášky. LSPB zkontroluje, zda přihláška splňuje formální požadavky a určí, zda lze vynález patentovat. Během průzkumu neprovádí rešerše. Za provedení rešerší národních a evropských patentů a patentů podle PCT platných na území Litvy je zodpovědný přihlašovatel.

Pokud průzkumový referent přihlášku zamítne, může přihlašovatel podat rozklad. Rozkladové oddělení uskuteční ústní jednání a pokud není rozhodnutí průzkumového referenta zrušeno, může se přihlašovatel obrátit na soud.

LSPB neprovádí průzkum novosti ani tvůrčí úrovně vynálezu.

Třetí osoby mohou požadovat zrušení patentu z těchto důvodů podáním žaloby (v prvním stupni – okresní soud ve Vilniusu).

Do 18 měsíců (6 měsíců na zvláštní žádost přihlašovatele) od data podání přihlášky patentu je přihláška zveřejněna ve Věstníku a zařazena do online databáze na adrese: http://www.vpb.lt/index.php?l=lt&n=332.


Doba ochrany

Vnitrostátní právní předpisy stanoví dvacetiletou dobu platnosti patentu.


Vlastnictví práva

Nabytí práv. Pokud původce vynálezu vytvoří vynález během plnění povinností zaměstnance, patří majetková práva k patentu zaměstnavateli, nebylo-li dohodnuto jinak. Původce vynálezu má nárok na odměnu za autorství vynálezu. Tato odměna vychází z ekonomické hodnoty patentu a dohody se zaměstnavatelem. Pokud k vytvoření vynálezu dojde během plnění dohody mezi 2 stranami, patří vlastnictví práv subjektu, který je v příslušné dohodě uveden jako vlastník práv k duševnímu vlastnictví.

Původce vynálezu společně s dalšími tvůrci, pokud takoví jsou, vlastní osobnostní práva. Další informace o nabytí práv naleznete v článcích 7 až 9 zákona o patentech.

Práva majitele patentu. Majitel patentu má výhradní právo patent využívat a bránit třetím osobám v jeho využívání bez souhlasu majitele. To zahrnuje i výrobu, používání, nabízení, prodej, dovoz či vývoz výrobků získaných přímo patentovaným postupem.

Majitel může některá nebo všechna výhradní práva postoupit nebo převést. Může rovněž poskytnout licenci další osobě. Licence či postoupení práv nabývá v Litvě platnosti po příslušném zápisu do rejstříku národního patentového úřadu.


Užitečné odkazy
Státní patentový úřad Litevské republiky http://www.vpb.lt/

Věstník Státního patentového úřadu (zveřejňuje všechny nové záznamy o průmyslovém vlastnictví)
http://www.vpb.lt/index.php?n=245&l=en

Patentové informační středisko (informace a konzultace ohledně veškerého průmyslového vlastnictví)
http://www.tb.lt/PIC/PIC.htm

časopis věnovaný ochraně průmyslového vlastnictví (archivace 4x ročně)
http://www.tb.lt/PIC/PNA/pram_nuos_apsauga.htm


Co mám dělat, pokud mě někdo napodobuje (průmyslové vzory, ochranné známky, patenty)?

Pokud dojde k porušení vašich práv, můžete v závislosti na způsobu a rozsahu jejich porušení a na tom, jak daleko jste při ochraně svých práv odhodláni zajít, použít následující postupy:

a) zahájit u soudu občanskoprávní řízení, ve kterém můžete požadovat zastavení nezákonného jednání a náhradu škody včetně poplatků za právní zastoupení,

b) oznámit věc policii a zahájit správní řízení (výsledkem může být peněžitý trest ve výši 1 000 až 3 000 Lt, přibližně 290 až 870 EUR, a zabavení výrobních prostředků) nebo trestní řízení, které může vést k udělení peněžitého trestu nebo k odnětí svobody až na 2 roky. Jde o mnohem účinnější způsob zastavení nezákonného jednání, který také zabere méně času, na druhou stranu omezuje možnost vyjednávání, která je k dispozici v občanskoprávním řízení.

c) ohlásit celnímu úřadu, že na území země vstupují podezřelé či napodobené výrobky.

Za účelem vymáhání svých práv kontaktujte policii, státní zastupitelství, případně celní orgány. Důležitou úlohu hraje kriminologické středisko, které zkoumá napodobeniny výrobků.

Spory týkající se patentů, průmyslových vzorů a ochranných známek se projednávají na 2 úrovních. Nejdříve rozkladová komise LSPB projedná námitky a rozklady podané před udělením patentu nebo osvědčení o zápisu ochranné známky nebo průmyslového vzoru. Patentový úřad tyto spory neprojednává, pokud vznikly až po udělení osvědčení. V takovém případě musí být věc předložena soudu.

Kromě výše uvedených ustanovení stanoví zákon o ochranných známkách možnost podat žalobu z důvodu jednání ve zlé víře. Je-li to relevantní, můžete uvažovat o soutěžním právu a žalovat z důvodu nekalé soutěže. Žaloby pro porušení práv projednávají výhradně soudy (pro všechny případy související s průmyslovým vlastnictvím je soudem prvního stupně Okresní soud ve Vilniusu).

Se žádostí o radu či pomoc se můžete obrátit na příslušné sdružení zabývající se průmyslovým vlastnictvím (SNB-REACT, LATGA). Je rovněž užitečné poradit se s právníkem z oblasti průmyslového vlastnictví se zkušenostmi v soudních sporech a případech souvisejících s porušováním práv. Umožní vám to odhadnout šance na úspěch a připravit co nejúčinnější a nejhospodárnější strategii.


Příslušné kontakty
Seznam patentových zástupců Litevské republiky

http://www.vpb.lt/index.php?l=en&n=322

Sdružení SNB-REACT (působí v boji proti napodobeninám výrobků ve sportovním, obuvnickém, módním sektoru a jiných průmyslech, poskytuje asistenci celním orgánům v pobaltských státech).
http://www.snbreact.nl/snb-react/EN/UnitsBalticEN.htm
tel:+370-52122866.

Policejní úřad (oddělení kriminální policie pro porušování práv k duševnímu vlastnictví při ministerstvu vnitra)
Saltoniški? g. 19, LT-08105 Vilnius
http://www.policija.lt/index.php?id=3010
tel:+370-52719776

Státní zastupitelství Litevské republiky
Rinktin?s g. 5A, LT-01515, Vilnius.
tel:+370 5266 2305, fax:+3705266 2317,
e-mail: info@prokuraturos.lt; www.prokuraturos.lt

Litevské kriminologické vědecké středisko (FSCL) tel:
+370-52638540, e-mail: info@ltec.lt; http://www.ltec.lt/

Okresní soud ve Vilniusu
Adresa: Gedimino av. 40/1, LT-01501 Vilnius.
tel:+370-52617325, fax: +370-52625645,
e-mail: vapygarda@vat.lt


Autorská práva a související práva

Příslušné právní předpisy

Zákon o autorském právu a souvisejících právech Litevské republiky (LR Autori? teisi? ir gretutini? teisi? ?statymas) č. VIII-1185, poslední aktualizace 13. května 2008.
Původní znění: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=316557

Anglická verze:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=318375


Co lze a co nelze chránit?

Ačkoli průmyslová práva poskytují silnější ochranu, mohou vyobrazení a projekční díla těžit také z autorskoprávní ochrany. Pomocí autorského práva můžete chránit svůj výtvor, pokud: 1) jde o originální literární, vědecké či umělecké dílo, 2) jde o výsledek tvůrčí činnosti autora, a 3) je vyjádřen jakýmkoli objektivním způsobem.

Ochrana výtvoru nijak nesouvisí s jeho zveřejněním či využíváním.

Autorské právo se nevztahuje na myšlenky, postupy, systémy, provozní metody, koncepce, principy, objevy a pouhé údaje (další informace naleznete v čl. 3 a 4 příslušného zákona).


Formální náležitosti

Na rozdíl od průmyslové ochrany, kde je nutné žádat o zápis, se pro nabytí autorských práv nevyžadují žádné formální náležitosti. Autorská práva nabýváte automaticky po uveřejnění díla. Někdy se však můžete dostat do obtíží, pokud potřebujete vlastnictví práv prokázat.

Pokud tedy potřebujete prokázat existenci, obsah a datum výtvoru, doporučuje se učinit preventivní opatření.

Autor by měl: 1) a) opatřit si tzv. obálku soleau, b) zaslat dopis s doručenkou na vlastní adresu, c) zveřejnit oznámení o díle v tisku, nebo 2) použít službu pro uložení výtvoru poskytovanou příslušnou organizací.


Poplatky (k datu publikace)

K získání autorského práva se nevážou žádné poplatky. Monitorování a vymáhání práv však zpoplatněno je.

Pokud jde o práva k počítačovým programům a databázím, lze příslušný výtvor uložit prostřednictvím sdružení Infobalt (viz www.infobalt.lt/agentura; poplatky se pohybují od 600 do 1 070 LT).


Doba ochrany

Majetková práva autora trvají po celou dobu života autora a 70 let po jeho úmrtí bez ohledu na datum zákonného zpřístupnění díla veřejnosti. Ochrana osobnostních práv autora není časově omezena.


Vlastnictví práva

Autorem díla je fyzická osoba nebo skupina osob, které dané dílo vytvořily (osobnostní právo). Majetková práva autora k dílu vytvořenému zaměstnancem, který plní své pracovní povinnosti po dobu 5 let, se automaticky převádějí na zaměstnavatele, ačkoli v případě softwaru jde o neomezenou dobu, pokud se strany nedohodnou jinak. Zaměstnavatelé by měli být opatrní při najímání externích osob – pokud v pracovní smlouvě chybí ustanovení o vlastnictví autorského práva, nabývá majetková práva standardně autor. Pouze vlastník práva může oprávnit další osobu/společnost k používání, úpravě atd. díla, nebo jí na používání, úpravu atd. díla poskytnout licenci (na běžná nebo výhradní majetková práva).

Nezapomeňte s vlastnictvím práv seznámit veřejnost uvedením jména vlastníka a data zveřejnění díla, např. © jméno vlastníka, 2003. Neslouží to pouze k informování ostatních o vašich právech, nýbrž také k zamezení neoprávněného použití.


Co mám dělat, pokud mě někdo napodobuje (autorská práva a související práva)?

Pokud dojde k porušení vašich práv, můžete v závislosti na způsobu a rozsahu jejich porušení použít následující postupy:

a) kontaktovat narušitele a pokusit se vyřešit situaci požadavkem ukončení nezákonného jednání. Můžete rovněž požádat o finanční náhradu.

b) zahájit u soudu občanskoprávní řízení, ve kterém požadujete:
• uznání svých práv,
• zákaz pokračování nezákonného jednání,
• zamezení jednání, které by mohlo porušovat práva nebo způsobit škody,
• nápravu porušených osobnostních práv,
• nezaplacené odškodnění za nezákonné použití díla,
• náhradu za majetkovou ztrátu včetně ušlého zisku a vzniklých výdajů a za nemajetkovou ztrátu.

Existují-li dostatečné důvody pro podezření, že došlo k porušení autorského práva, můžete požádat soud o nařízení předběžných opatření a opatření za účelem zachování důkazů. Tato opatření jsou nutná, chcete-li zabránit hrozícímu porušení práv nebo zakázat pokračování jejich porušování.

c) oznámit věc policii a zahájit správní nebo trestní řízení, které může vést k udělení pěněžitého trestu nebo k odnětí svobody na 2 roky, případně k odnětí svobody na 3 roky, pokud šlo o jednání pod nátlakem za účelem krádeže autorského práva.

d) oznámit celnímu úřadu, že na území země vstupují napodobené výrobky (další informace naleznete v kapitole Opatření celních orgánů).

Za účelem vymáhání svých práv kontaktujte konkrétní sdružení nebo přímo policii (viz výše).

Příslušné kontakty:

Sdružení LANVA (antipirátská činnost v oblasti autorského práva v Litevské republice: hudební a audiovizuální díla, software), e-mail: info@anva.lt;

Sdružení LATGA (autorská práva má na starosti oddělení umění a designu, e-mail: latga@latga.lt http://www.latga.lt)

Oddělení pro autorské právo při ministerstvu kultury
tel:+370-5219 34 63; info@lrkm.lt;


Opatření celních orgánů

Litevský zákon o celní kontrole vývozu a dovozu výrobků umožňuje přijetí kontrolních opatření ze strany celních orgánů na litevských hranicích. Pokud mají celní orgány v případě určitých výrobků podezření, že jde o napodobeniny, mohou je zadržet:
• z vlastní iniciativy (z moci úřední),
• na žádost vlastníka práv.

Po zadržení výrobků celní orgány okamžitě uvědomí vlastníka práv nebo jeho zástupce, aby se dostavil a výrobky zkontroloval. Tato osoba je oprávněna výrobky zkontrolovat a odebrat vzorky.

Potvrdí-li se domněnka, že jde o nezákonně vyráběné výrobky, musí vlastník práv do 10 dnů podat stížnost u soudu. Soudem označenou kopii je třeba předložit celním orgánům, které výrobky zadrží až do konečného rozhodnutí soudu. V opačném případě budou výrobky puštěny do oběhu. V určitých případech lze výrobky zničit i bez soudního příkazu.

Chcete-li zabránit napodobeným výrobkům ve vstupu na trh, musíte jako vlastník práv požádat celní orgány o přijetí kontrolních opatření. Poté bude vaše průmyslové vlastnictví zařazeno na seznam položek, které jsou pod dohledem celních orgánů. Za tímto účelem je nutné celním orgánům předložit následující dokumenty (nevyžaduje se žádný poplatek ani složení záruky):
• formulář žádosti (2 kopie),
• kopie zápisu průmyslových práv (jsou-li zapsaná),
• dokument o zmocnění žadatele prokazující, že jej vlastník práv zmocnil k zastupování své osoby,
• prohlášení žadatele o úhradě nákladů spojených se skladováním a zničením zboží.

Celní orgány musí mít podrobné informace o rozlišujících prvcích originálních výrobků, aby byly schopny rozpoznat, zda jde o napodobeniny.

Formuláře žádosti o přijetí kontrolních opatření ze strany celních orgánů naleznete zde:
http://www.cust.lt/lt/rubric?rubricID=563.

Litevský celní úřad
tel:+370-800 55544, +370-52666124.
E-mail: info@cust.lt; http://www.cust.lt/

Uveďte prosím své průmyslové vlastnictví (ochranné známky atd.) na seznam položek, které jsou pod dohledem celních orgánů
http://www.cust.lt/lt/rubric?rubricID=562.


Alternativní postupy v případě porušování práv

Historie řešení sporů ohledně průmyslových práv ze strany litevského soudního systému trvá teprve několik desetiletí. Postrádá tedy příslušné zkušenosti. Pokud máte složitý spor, ve kterém je důležitý názor odborníků, můžete zahájit řízení ohledně autorského práva u Litevského úřadu pro autorská práva, který působí jako zprostředkující orgán pro smírčí řešení sporů.


Kontaktní údaje národního patentového úřadu

Státní patentový úřad Litevské republiky
Kalvarij? str. 3, LT-09310 Vilnius, Litva
http://www.vpb.lt/
tel: +370 5 278 02 90; fax: +370 5 275 0723
e-mail: info@vpb.gov.lt