NIS
Nábytkářský informační systém

Označování obalů


Označování obalů

Označování obalů nábytku lze rozdělit do čtyř skupin:

  1. označení obalů a součástí obalu vyplývající se závazných právních předpisů (Zákon č. 477/2001 Sb.),
  2. označování vyplývající z ustanovení ČSN 91 0001 Dřevěný nábytek – Technické požadavky a ČSN91 0100 Nábytek – Bezpečnostní požadavky,
  3. komerční označení vyplývající ze vztahu výrobce a obchodu,
  4. manipulační značky podle ČSN EN ISO 780.

Označování obalů a součástí vyplývající ze závazných právních předpisů.


Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 115/2002 Sb., o podrobnostech nakládání s obaly §6:
1) Materiál, z něhož je obal vyroben, se označí podle technické normy ČSN 77 0052-2. Označování se týká všech obalů, které mohou skončit po vyprázdnění u spotřebitele. Identifikační značení se umísťuje přímo na součástech obalu, z nichž je obal složen, potiskem, vytlačením nebo vyražením nebo jiným vhodným způsobem nebo lze umístit na etiketu, která je k dané součásti připevněna.


1. Označení obalů a součástí obalu vyplývající se závazných právních předpisů
Materiál, ze kterého je obal vyroben lze spotřebiteli identifikovat několika způsoby: písmenným kódem či grafickým symbolem, číselným kódem nebo písmenným kódem.

 

Obr. 1: Grafické značky Obr. 2: Grafické značky

Obr. 1: Grafické značky

 

Volba varianty grafické značky je libovolná, jejich velikost není předepsaná. Tyto značky se doplňují číselným, písmenným kódem nebo kombinací obou. Tyto všeobecně platné kódy pro identifikaci jsou dle ČSN 77 0052-2 která je převzala z rozhodnutí komise 97/129/EU k zavedení systému identifikace obalových materiálů. V případě, že v normě požadovaný materiál nebo jeho zkratka není, doporučuje se využít označení ISO, jako např. ČSN ISO 1043-1. Týká se to hlavně především plastů, kde se počet používaných druhů stále rozšiřuje.
 

Označení obalu z polypropylénu

Obr. 2 Příklad označení obalu z polypropylénu

 

Značení kombinovaných obalů a součástí obalů složených z různých materiálů (kombinované obaly):

Jedná se o obaly nebo součásti obalů vyrobené z různých vrstvených materiálů jež nejdou ručně od sebe oddělit. Kombinovaný obal je složen z materiálů různých skupin, například papír/polypropylén. Pokud je obal složený z materiálů jedné skupiny, například dvou druhů plastů, nejedná se o kombinovaný obal.

 

Označení vrstveného materiálu papír/polypropylén

Obr. 3: Příklad označení vrstveného materiálu papír/polypropylén

 

Identifikační kód se skládá z písmen C, vyjadřujícího, že se jedná o obal z kombinovaného materiálu. Za lomenou čarou je uveden písmenný identifikační kód, jehož zastoupení (vyjádřeno plošnou hmotností) ve složení převládá. Číselný kód je dle přílohy H ČSN 77 0052-2. V těchto případech lze také použít písmenný identifikační kód „7“ značící „ostatní plast“.


Způsob nakládání s použitým obalem se označí podle normy ČSN 77 0053.


Tuto informaci lze sdělit obdobně jako u identifikace materiálu, a to textem nebo grafickým symbolem.


Na obalu, který po použití spadá do kategorie „ostatní odpad“ (ČSN 83 8001), také „komunální odpad“, musí být uveden pokyn, že tento obal má být odložen v souladu s předpisy pro nakládání s ostatním odpadem, např.: „Odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu !“ Tento pokyn lze nahradit grafickou značkou.

 

Grafická značka pro nakládání s ostatním odpadem

Obr. 4: Grafická značka pro nakládání s ostatním odpadem

 

Na obalu, který po použití spadá do kategorie „nebezpečný odpad“ musí být přesné pokyny týkající se nakládání s prázdným obalem, např. pokyn: „Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu!“ Obdobně na obalech, které po použití vyžadují určitý způsob nakládání či je nakládání s ním omezeno, musí být uveden pokyn k nakládání s obalem, např.: „Nespalovat v lokálním topení!“, „Nevhazovat do ohně – nebezpečí výbuchu!“, „Vratný obal!“.


Umístění informace na obalu
Identifikační značení se umísťuje přímo na součástech obalu, z nichž je obal složen, a to potiskem, vytlačením nebo vyražením nebo jiným vhodným způsobem nebo je lze umístit na etiketu, která je k dané součásti připevněna. Volba umístění je na rozhodnutí výrobce. Identifikační značení musí být odolné a trvanlivé, a to i po otevření obalu.


Druhy dobrovolně značených součástí obalů a obalů:
- z jednoduše rozpoznatelných materiálů (papír, sklo, dřevo a textil);
- jejichž hmotnost je menší než 5g (např. sáčky, víčka, uzávěry, etikety apod.);
- etikety, štítky, visačky;
- víčka, uzávěry, zátky, záklopky, krytky;
- dávkovače, aplikátory;
- vnitřní fixační prostředky, proložky a vložky, pokud již nejsou označené například potištěním, prolisováním nebo vyražením;
- jejichž jmenovitý objem je menší nebo roven 50 ml;
- nepotištěné flexibilní (měkké) fólie, pokud nejsou označeny etiketou.

Značka „Zelený bod“
Značka „Zelený bod“ je ochrannou známkou. Označení obalu značkou „Zelený bod“ znamená, že za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu v souladu se Směrnicí ES 94/62. Znamená to tedy, že za obal, na kterém je značka „Zelený bod“, výrobce zaplatil recyklaci.

 

Značka „Zelený bod“Obr. 5: Značka „Zelený bod“

 

Použití ochranné známky „Zelený bod“ na výrobcích distribuovaných v ČR je možné pouze se souhlasem autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., která je nositelem práv na území ČR. Ochrannou známku mohou používat podnikatelské subjekty, které mají se společností EKO-KOM, a. s. uzavřenou Smlouvu o sdruženém plnění. Prostřednictvím této smlouvy je poskytnuto oprávnění používat ochrannou známku „Zelený bod“. Společnost EKO-KOM, a. s. získala licenci od organizace PRO EUROPE k užívání značky „Zelený bod“ na území České republiky. Značka nesmí být užívána v žádném jiném smyslu a nesmí být doprovázena žádným dalším textem, který by ji dával do souvislosti s vlastnostmi obalu, zejména ve vztahu k ochraně životního prostředí. Značka smí být užívána v jiném státě pouze se souhlasem tamní autorizované organizace pro zajištění využití odpadu z obalů.

 

2. Označování obalů nábytku vyplývající z ustanovení ČSN 91 0001
Z ustanovení normy ČSN 91 0001 vyplývá povinnost označení jednotlivých obalů (balíků) údajem o jejich hmotnosti.

 

3. Komerční označení vyplývající ze vztahu výrobce a obchodu
Údaje na obalech nesmí být matoucí a takové, které by uvedly zákazníka v omyl. Především tyto údaje, dle zákona o ochraně spotřebitele č. 631/1992 Sb., nesmějí být klamavé. Proto se nesmí na obalu vyskytovat údaje nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné, dvojsmyslné nebo přehnané. Podle tohoto zákona je povinností prodávajícího zajistit, aby byly výrobky viditelně a srozumitelně označeny názvem výrobku, označením výrobce nebo dovozce a dodavatele a údaji o hmotnosti, množství nebo velikosti a dalšími údaji potřebnými k identifikaci a užití výrobku. Obdobně i u nábytku stanoví ČSN 91 0001 povinnost označení výrobku štítkem nebo jiným způsobem, který zaručuje trvalé a zřetelné uvedení identifikačních údajů o výrobci, a výrobku a musí být i uvedeno provedení.

Údaje na obalech nábytku se řídí vztahem výrobce – odběratel za dodržení uvedených těchto zásad. Absence těchto údajů na obalech je možná jen tehdy, není-li jejich uvedení vzhledem k povaze obalu, možné. Zákon o ochraně spotřebitele vyžaduje, aby údaje byly v českém jazyce.

Doporučené údaje na obalech nábytku:
- název výrobku;
- provedení výrobku;
- hmotnost včetně obalu;
- výrobce nebo dodavatel;
- identifikační kód;
- čárový kód.

V případě, že je výrobek dodáván ve více obalech (balících) je nutné označit každý samostatný obal zároveň s obsahem konkrétního obalu. Jednotlivé obaly musí být očíslovány a z údajů na každém obalu musí být jasné počet obalů (balíků) na jeden kompletní výrobek.

Tyto údaje musí být umístěny trvanlivě na obalu, např. tiskem nebo nalepeným štítkem. Štítek nebo údaje musí být umístěny viditelně, aby při obvyklé manipulaci při dopravě nebo ve skladech, byly zřetelné.

 

Příklady umístění štítků na obalech
Obr. 6: Příklady umístění štítků na obalech

4. Manipulační značky podle ČSN EN ISO 780
Manipulační značky se používají v případech, že při manipulaci a přepravě vyžaduje obal zvláštní zacházení a v případech, že je předpoklad že slovní informace není dostatečná, například při exportu do dalších zemí. Avšak použití grafických manipulačních značek neposkytuje garanci pro odpovídající manipulaci, základní důležitost má proto správný obal. Tyto značky by se měly užívat jen tehdy, pokud je to nezbytné.

 

Základní manipulační značky

Tab. 1: Základní manipulační značky

 

Příklad umístění manipulačních značek na obalu

Obr. 7: Příklad umístění manipulačních značek na obalu


Na obalech nábytku se často používá i nenormovaná manipulační značka „nůž“ často s upozorněním „OPATRNĚ OTVÍREJTE“. Používá se v případech, kdy při neopatrném rozřezání obalu při vybalování může dojít k poškození výrobku.

 

Manipulační značka „nůž“, barva červená nebo červená/černá

Obr. 8: Manipulační značka „nůž“, barva červená nebo červená/černáSeznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru nebo využití odpadu z obalů
Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. zakládá povinnost zpětného odběru obalů, pokud osoba, která je uvádí na trh neprokáže, že se z těchto obalů nestaly odpady. Zároveň osoba, která uvádí na trh obaly nebo balené výrobky, je povinna podat návrh na zápis do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru nebo využití odpadu z obalů. Osoby, které mají povinnost zapsat se do Seznamu osob dle § 14 zákona o odpadech mají také povinnost vést evidenci v rozsahu stanovenou vyhláškou č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence.


Povinnost vést evidenci dle této vyhlášky nemají osoby, které mají uzavřenou smlouvu s Autorizovanou obalovou společností.


Dále nemají povinnost vést evidenci podle této vyhlášky osoby, které uvádí na trh nebo do oběhu v České republice obaly v celkovém množství menším než 300 kg za rok a zároveň jejich roční obrat, respektive roční úhrn čistého obratu nepřekročí 4,5 mil. Kč. Vedení evidence se doporučuje i při předpokládaném překročení těchto limitů, protože od okamžiku překročení jedné z těchto podmínek tato povinnost vzniká. Doporučuje se tedy vést alespoň základní průběžnou evidenci, aby byl k dispozici přehled, zda nedochází k překročení těchto limitů a aby bylo možné kontrolním orgánům prokázat, že množství uvedených obalů na trh bylo menší než 300 kg/rok.


Rozsah ohlašovací povinnosti dle vyhlášky č. 641/2004 Sb. se liší podle spektra obalů uváděných na trh. Pro evidenci dle uvedených předpisů jsou na trhu k dispozici software, např. „OBAL 8 - Aktuální verze 8.4.6.1“.

-----------------------

info


Autorem kapitol Všeobecné požadavky na obaly; Označování obalů a Způsoby balení nábytku je Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D.