NIS
Nábytkářský informační systém

BOZP


Legislativa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP):


 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (dále ZP)
 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

 

Základní dokumentace v  BOZP


Zaměstnavatel je povinen zajistit následující dokumentaci v oblasti BOZP.


1/ Dokumentace v oblasti organizace a řízení:

 

Směrnice k zajištění BOZP - řídící dokument (Zákoník Práce § 103)
      - Podniková politika BOZP a její realizace – zásadní záměry, kterých je nutno dosáhnout v BOZP
      - Podnikové bezpečnostní předpisy, provozní pravidla, pracovní postupy
      - Záznamy bezpečnostních prověrek

Pracovní a organizační řád – určuje také povinnosti v oblasti BOZP, strukturu řízení a odpovědností
Kolektivní smlouva – stanoví některé další povinnosti zaměstnavatele na ochranu zaměstnanců při práci
Předepsaná oprávnění na vykonávanou činnost:
      - Dohody o spolupráci na společných pracovištích
      - Dohody o provozních pronájmech prostorů
Havarijní plány
Záznamy kontrol a mimořádných událostí BOZP (Kniha BOZP) (ZP § 102)
Záznam z prověrek BOZP
Zápisy z kontrol, rozhodnutí a stanoviska:
    - orgánů Inspekce práce (Oblastní inspektorát práce, Státní úřad inspekce práce)
    - orgánů veřejného zdraví (Krajské hygienické stanice, Ministerstvo zdravotnictví)
    - kontrolních orgánů Požární ochrany a správních úřadů týkající se PO při provozovaných činnostech.
Směrnice pro provoz zásobníků sypkých hmot
Směrnice pro práci žen a mladistvých

2/ Dokumentace pro pracovně - právní oblast a pracovní podmínky

Pracovní smlouvy a pracovní náplně zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
Doklady o odborné způsobilosti pracovníků obsluhy všech technických zařízení používaných v podniku
Směnové záznamy
Záznamy o zdravotní způsobilosti zaměstnanců
   - Potvrzení o zdravotní způsobilosti k práci (ZP §103)
   - Nároky na odbornou způsobilost profesí a přehled lhůt preventivních lékařských prohlídek (ZP § 10 z. č. 309/2006 Sb.)
Záznamy o seznámení (proškolení) zaměstnanců externích firem s bezpečnostními předpisy (ZP § 101)
Dokumentace o školení zaměstnanců (ZP §103, odst. 3)
   - Tématický plán a časový rozvrh vstupní školení zaměstnanců v oblasti BOZP
   - Záznam o provedeném vstupním školení zaměstnanců v oblasti BOZP
   - Tématický plán a časový rozvrh opakovaného školení zaměstnanců v oblasti BOZP (vedoucí zaměstnanci)
   - Záznam o provedeném opakovaném školení v oblasti BOZP (vedoucí zaměstnanci)
   - Tématický plán a časový rozvrh opakovaného školení zaměstnanců v oblasti BOZP (zaměstnanci)
   - Záznam o provedeném opakovaném školení v oblasti BOZP (zaměstnanci)
   - Osvědčení" pro nekvalifikované zaměstnance
Dokumentace k prevenci rizik v podniku (ZP § 102)
   - Záznamy o analýze a vyhodnocování pracovních rizik a přijatých opatření (průběžné informace)
   - Doklady o posouzení ohrožení při práci a přijatých opatřeních
Kategorizace prací (zákon č. 258/2000 Sb., § 37)
   - Návrh na kategorizaci prací (2. - 4 kategorie)
   - Doklady o rizikových pracovištích
Doklady o přidělování ochranných oděvů a pracovních pomůcek (OOPP)
   - Seznam osobních ochranných pracovních prostředků
   - Rozbor rizik pro poskytování OOPP podle profesí a činností (ZP § 102; NV č.495/2001 Sb.; NV č. 21/2003 Sb.) a nároky zaměstnanců na OOPP podle profesí (ZP § 104; NV 495/2001Sb.)
   - Směrnice o poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
Pracovní úrazy
   - Záznam o úrazu (NV 494/2001 Sb.)
   - Kniha evidovaných úrazů (ZP § 105)
   - Kniha úrazů (ZP § 105)
   - Postup při vzniku PÚ (jednací řád komise pro odškodnění pracovníků) - organizační předpis (ZP § 105)
Dokumentace k nemocím z povolání
Traumatologický plán + dokumentace o vybavení lékárniček traumatologický plán (ZP § 102 odst.6)
   - Vybavení lékárniček první pomoci na pracovištích a ve služebních vozidlech aj.

 


3/ Provozní dokumentace (§ 4 z. č. 309/2006 Sb.)

Průvodní dokumentace ke strojům a zařízením
Návody k použití/obsluze stroje/zařízení
Technická dokumentace, pasporty strojů a technických zařízení a předepsané atesty jednotlivých částí
Návod pro výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu
Pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení
Harmonogramy výchozích a následných pravidelných kontrol a revizí u zařízení
Plán údržby, doklady o provádění údržby
Provozní dokumentace, provozní deníky, záznamy
Doklady o uvedení zařízení do provozu
Revizní knihy, doklady o provádění předepsaných prohlídek, zkoušek a revizí
Jmenování osob zodpovědných za provoz technických zařízení
Doklady o provozu motorových vozidel a motorových vozíků
Dokumentace nářadí, strojů a technických zařízení.


4/ Dokumentace z oblasti pracovního prostředí


Doklady o výsledcích měření škodlivin v pracovním prostředí
Provozní řád, provozní předpisy (ZP § 103 ; § 349), např.:
   - sklad - místní řád skladu (ČSN 26 9030)
   - plynová kotelna do 50 kW - Místní provozní řád (ČSN 38 6405)
   - motorové vozíky - dopravně provozní řád.
Projektová dokumentace staveb
Projektová dokumentace výrobních a provozních prostorů
doklady o rizikových pracovištích
seznamy nebezpečných látek, bezpečnostní karty chemikálií

5/ Dokumentace bezpečnosti pracovních činností


Technologická dokumentace
Pracovní postupy
Dokumentace při stavebních pracích

6/ Dokumentace týkající se nakládání s chemickými látkami


Bezpečnostní listy, dokumentace vyplývající z právních předpisů z oblasti ochrany zdraví zaměstnanců, obyvatelstva, životního prostředí aj.

7/ Dokumentace k zajištění požární ochrany