NIS
Nábytkářský informační systém

Vybavení


Do nábytku je možno instalovat pouze spotřebiče, které jsou k tomu určené. Při montáži musí být dodržen montážní návod a pokyny výrobce vestavného spotřebiče.


Elektrická zařízení nábytku, včetně nábytku vestavěného, která jsou připojena k elektrické instalaci budovy, musí být v souladu s ČSN 33 2000–7–713 Elektrická instalace budov – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – oddíl 713: Nábytek.


Kování a komponenty musí mít vlastnosti ověřené pro účel použití atestem kvality doložený jeho výrobcem nebo musí mít jiné osvědčení o bezpečnosti, spolehlivosti a životnosti.


Požadavky na kování stanovuje ČSN EN 15338 + A1 Nábytkové kování – Pevnost a trvanlivost výsuvných prvků a jejich komponent z 2010.
Příslušenství nesmí při své funkci výrazně hlučet nebo vytvářet nežádoucí mikroklima interiéru, které by narušovalo psychickou pohodu uživatele nebo druhých osob.


Kovové komponenty musí být na viditelných plochách povrchově dokončeny odpovídající povrchovou úpravou dle účelu použití ve výrobku a plnit požadavky projektu.


Viditelné, kluzné boční plochy skel a viditelné boční plochy zrcadel musí být broušené – hlazené. Materiál nesmí být povrchově poškozen rýhami, nesmí být oštípán, musí být bez bublin, nerovností a nečistot. Skryté plochy musí mít sbroušeny ostré hrany a rohy.


Velké úložné sestavy vybavené flexibilními zábranami proti prachu mají výjimku z ustanovení ČSN 91 0001 čl. 8/4 – Dovolené úchylky (neruší-li vzhled výrobku).?