NIS
Nábytkářský informační systém

Tvorba interiéru


Před zahájením tvorby interiéru je prvořadým úkolem podrobná analýza provozu, pro který je interiér určen. Kromě vlastní "technolo­gie" musí být řešeny bezpečnostní i fyziolo­gické aspekty ovlivňující zdraví člověka při dlouho­dobém pobytu v tomto prostoru. Hlavním kritériem kromě požární ochrany a bezpečnosti provozu jsou hygienické parametry prostředí (osvětlení, teplota, akustika, ergonomie, stav ovzduší a činitelé provozu).
 

Obr. 1:  Ukázka interiéru z letiště Heathrow Londýn, kde čekání pasažérů v letištní lounge s odpočivnou funkci provází atmosféra „domácké pohody“. (Foto: archiv viewART)


 
Tvorba veřejného interiéru nespočívá jen v naplnění provozních a bezpečnostních poža­davků, ale smyslem a hodnoceným výsledkem práce je i to, jak se v prostoru bude cítit jeho uživatel. Projekt interiéru musí velmi citlivě skloubit poža­davky člověka, který pros­tor užívá (klient) a člověka, který v interiéru pracuje (zaměstnanec). K dosažení tohoto cíle jsou kromě kreativity a osobní invence k dispozici tvůrčí nástroje kompozice, proporce, osvětlení, barvy, formy a tvarů či struktury materiálu aj faktory.


 Serióznost řešení spočívá v tom, že realizovaný interiér si uchová své estetické a užitné vlastnosti i po dlouhé době provozu. Projekt musí kromě výše uvedeného respektovat i sanitární údržbu objektu a snadnou hygienickou obnovu interiéru (malování aj.).