NIS
Nábytkářský informační systém

Provozní předpisy


Provozní předpisy řeší zejména ochranu zdraví a bezpečnost práce (BOZP), požární ochranu (PO), likvidaci zbytků z výroby a to v následující oblastech:

 

Zákonné požadavky na BOZP
Analýzy a hodnocení rizik v nábytkářském průmyslu
Školení zaměstnanců v BOZP
Závodní preventivní péče
Zařazení prací do kategorii
Pracovní úrazy
Rizikové práce
Rizika při práci s mechanizovaným nářadím
Rizika při práci na dřevoobráběcích strojích
Stanovení ochranných prostředků a pracovních pomůcek (OOPP), pracovní oděvy a obuv, mycí, čistící a dezinfekční prostředky
Podlahy, komunikace, schody, zábradlí, dveře a vrata, únikové cesty
Bezpečnostní značky
Obsluha ručního nářadí, mechanické nářadí, elektrické ruční nářadí
Ruční motorové řetězové pily
Dřevoobráběcí stroje
Provoz a obsluha strojů
Chemické látky a přípravky (nebezpečné látky)
Lakovny, nanášení a úpravy nátěrových hmot
Skladování materiálu
Manipulační vozíky
Elektrická vyhrazená technická zařízení
Zdvihací vyhrazená technická zařízení
Plynová vyhrazená technická zařízení
Tlaková vyhrazená technická zařízení


Legislativa požární ochrany
Systém požární ochrany v České republice
Zařazení činností do kategorií podle požárního nebezpečí
Základní povinnosti organizací
Školení požární ochrany
Dokumentace PO
Skladování hořlavé nebo požárně nebezpečných látky
Požárně bezpečnostní zařízení
Vybavení objektů hasícími přístroji
Bezpečnostní značky
Svařování


Likvidace zbytků z výroby