NIS
Nábytkářský informační systém

Projektová dokumentace


Všeobecně


Požadavky kladené na projektovou (výkresovou) dokumentaci stanovuje v oboru ČSN 91 0100 Nábytek – bezpečnostní požadavky. Formy zobrazování nábytku v projektové (výkresové) dokumentace definuje ČSN 01 3610 Výkresy ve dřevozpracujícím průmyslu. Tato norma pro zobrazování není ale závazná, je jen doporučená, protože bezprostředně neovlivňuje bezpečnost výrobku. 
  
Rozhodujícím účelem výkresové dokumentace je zachytit technické požadavky tak, aby byly obecně srozumitelné. Proto došlo ke sjednocení technického zobrazování v rámci EU. Nové formy zobrazování byly ovlivněné i kreslením v CAD, které reflektuje i ČSN 01 3610. Sjednocení zobrazování jistě neuškodilo hromadné výrobě, která disponuje technickou přípravou výroby. V současníé době jsou již původní dílcové výkresy nahrazeny daty CAD/CAM převáděnými z PC přímo na stroje výrobní linky. Ty pak nastaví svůj program obrábění dle čárového kódu dílce. Nové zobrazování ale neprospělo individuální výrobě atypických interiérů. Unifikované zobrazování materiálů paušální šrafou snížilo grafickou sdělnost dokumentace a vynutilo si více popisných údajů, které pracovník u stroje lehce přehlédne. Velmi názorná byla norma z šedesátých let (
viz stylový nábytek), která graficky (bez nutnosti administrativy přípravy výroby) informovala truhláře z jakých materiálů a jak konstrukčně má výrobek zhotovit. 
 
Z výše uvedeného je ovšem ale i zřejmé, že v individuální výrobě lze zpracovávat výkresy dle interní potřeby tak, aby sloužily účelu výroby a nestaly se samoúčelným neefektivním časem kresliče. Norma ČSN 91 0100 Nábytek – Bezpečnostní požadavky ukládá zpracování dokumentace tak, aby byly zachyceny rozhodné bezpečností atributy výrobku (soudní spory), ale neukládá nutnost postupovat dle ČSN 01 3610, která je jen normou doporučenou. Pro povinné dokumentování výrobků (viz níže) je možno použít i zjednodušené zobrazení, pokud zřetelně zachycuje základní konstrukční - bezpečnostní rysy výrobku. V mezinárodním styku je ovšem zobrazování dle ČSN 01 3610 považováno za relevantní standard.iOpakovanánfo

 


Bytový a zakázkový nábytek  (dle ČSN 91 0100)


Opakovaná výroba nábytku, výroba nábytkových nebo interiérových celků je realizována jen na základě projektové dokumentace (výkresů výrobku).

Z důvodu rizik při užívání nábytku a vlivu výrobků na životní prostředí musí být nábytek vyráběn jen na základě takové technické dokumentace, která garantuje bezpečnost výrobku, výroby a životního prostředí dle znění závazných právních předpisů.
 
Projekt výrobku (výkres) obsahuje základní zobrazení nábytku v obvyklém měřítku s nezbytnými rozměry a základními řezy. Součástí projektu jsou zásadní detaily konstrukce nutné pro výrobní realizaci a garanci vlastnosti výrobku. Součástí projektu je popis provedení a technické požadavky výrobku.
 

Bezpečnost nábytku dokládá technická dokumentace projektů (výkresů) s vyznačenými a datovanými změnami výrobku, které výrobce archivuje v tištěné formě po dobu nejméně pěti let od ukončení výroby nábytkového typu nebo zařízení interiéru.
 
Projekt výrobku garantuje užitné parametry nábytku, zdravotní, hygienické, ergonomické a nepatologické účinky výrobku, dále bezpečnostní, ekologické, požární aj. vlastnosti v souladu se závaznými právními předpisy nebo odbornými znalostmi, které byly známé v době vypracování projektu. 
 

 

Nebytový a zakázkový nábytek  (dle ČSN 91 0100)

 

Studie interiéru a ideové návrhy nejsou dostatečným podkladem pro výrobu bezpečného nábytku.
 

V případě zakázkové výroby pro fyzickou osobu je vyžadován nejméně kresebný návrh, z něhož jsou zřejmé hlavní charakteristiky výrobku – rozměry, provedení a popis příslušenství.
 

Projekt výrobku (výkres) obsahuje základní zobrazení nábytku v obvyklém měřítku s nezbytnými rozměry a základními řezy. Součástí projektu jsou zásadní detaily konstrukce nutné pro výrobní realizaci a garanci vlastnosti výrobku. Součástí projektu je popis provedení a technické požadavky výrobku.
 

Projekt  interiéru (nábytkového nebo interiérového celku) obsahuje dispoziční řešení – umístění výrobků (položek), informační prostorové pohledy, projekty jednotlivých výrobků (položek), sumární tabulku zařizujících prvků, provedení a technické požadavky celku, provedení výrobků a průvodní zprávu - viz odkaz níže.
 

Bezpečnost nábytku dokládá technická dokumentace projektů s vyznačenými a datovanými změnami výrobku, které výrobce archivuje v tištěné formě po dobu nejméně pěti let od ukončení výroby nábytkového typu nebo zařízení interiéru.
 Více o této problematice viz. Projektování interiéru a Výkresová dokumentace.
Doc. Ing. Dr. Petr Brunecký