NIS
Nábytkářský informační systém

Konstrukce


Korpus:

Mechanické a fyzikální vlastnosti konstrukce musí odpovídat účelu, pro nějž byl výrobek zhotoven, a vyhovět příslušným požadavkům stanoveným pro zkoušení konkrétního typu nábytku. Při běžném užití výrobku a jeho součástí nebo komponentů, nesmí docházet k nežádoucím funkčním nebo zvukovým efektům. V konstrukci nesmí vznikat netěsné spoje, skuliny a mezery, které mohou být příčinou vady výrobku, vad ukládaných věcí, zranění uživatele nebo hygienických potíží. Průhyb zad může být pro viditelná záda ± 5mm / 1 m, skrytá záda ± 8 mm / 1 m, dna zásuvek ± 4 mm / 1m po zatížení plným obsahem dle účelu ukládání. Tuhost skříňky určuje připevnění zad. Plocha částečných zad by neměla být menší než je cca 1/4 plochy plných zad skříňky. Prvky styku výrobku s podlahou musí být ukončeny v jedné rovině. Spodní hrana noh je sražena do výšky min. 3 mm, nebo jsou použity kluzáky či jiné komponenty, vhodné pro účel použití výrobku. Nábytek na soklu s hmotností nad 30 kg musí být vybaven zadním soklovým vlysem.
 

Stabilita:

Nábytkové jednotky sestav, které mohou být použity zákazníkem i jiným způsobem (např. samostatně), musí být řešeny tak, aby měly i při takovém použití požadovanou stabilitu a neohrožovaly bezpečnost uživatele. Nízké skříňky a mobilní prvky musí být dimenzované pro stoupnutí nebo sed při běžných činnostech v interiéru tak, aby nedošlo k destrukci výrobku a úrazu uživatele (zatížení do 1300 N).
Nábytek musí být dostatečně odolný proti účinku sil vznikajících při běžném užívání, aby v důsledku deformace nebo vibrace nedošlo k pádu uložených předmětů nebo destrukci nábytku. Nábytek vybavený zásuvkami musí být řešen nebo upevněn tak, aby při tahu zásuvky nebo po zavěšení dítěte na vysunutou zásuvku nemohlo dojít ke ztrátě stability nábytku a jeho pádu na dítě. V místech, kde je předpokládán častý pohyb dětí, musí být nábytek řešen a instalován tak, aby při hrách dětí eliminoval šplh, zavěšování dětí na zásuvky, nebo na dveře. V opačném případě musí být zajištěna stabilita výrobku aktivněinfo, s upozorněním na možná rizika doplněné návodem pro zákazníka, jak má rizika eliminovat. Nábytek musí být řešen tak, aby při manipulaci s nezatíženým výrobkem a při běžném užívání výrobku bez zatížení ukládanými předměty, nedošlo ke ztrátě jeho stability, převrácení a pádu. Nábytek musí splňovat specifické požadavky stability (zásuvky, dveře aj.) dle zkušebních metodik ČSN EN 14749, ČSN EN 14073–2, ČSN EN 14073–3.


Pro závěsné skříňky musí být použito příslušné kování. Pro závěsné skříňky ve výši možného sedu je nutno upevnit na speciální kování testované pro daný účel a materiál nosné stěny. Nábytek bez stavitelných noh musí mít na rovné podložce zaručenou stabilitu. Při běžném použití výrobku nesmí dojít k změně polohy noh vůči rovině podlahy.

 

Hrany, rohy, spáry a otvory:

Nábytek musí být konstruován tak, aby na výrobku v místech obvyklého kontaktu s člověkem nebyly ostré hrany (rohy) – břity, které mohou být příčinou poškození oděvů, poranění kůže a úrazů hlav dětí. Tyto detaily musí být náležitě upraveny a zabezpečeny. Všechny hrany a rohy nábytku musí být bez otřepů a musí být zaoblené R 1 mm nebo sražené. U nábytku určeného pro děti musí mít hrany a rohy zaoblení min. R 2 mm. Na nábytku se nesmí vyskytovat žádné otevřené kovové trubky bez krytek. Otvory v nábytku přesahující průměr 4 mm (přesahuje-li jeden rozměr otvoru nepravidelného tvaru 4 mm) musí být chráněny krytkou nebo jinak uzavřeny tak, aby neovlivnily rušivě vzhled výrobku. Nepovolují se štěrbiny a podobná místa, které neumožňují čištění výrobku. Nábytek, součásti a komponenty nesmí ostrými hranami, rohy, oštípanými nebo nedobroušenými místy, trhlinami nebo jinými vadami povrchu, způsobit poranění uživatele při jeho užívání. Povolené spáry na výrobcích, mezi dveřmi nebo součástmi nábytku, musí být stejně široké v celé délce svého průběhu ve výrobku. Při používání nábytku nesmí vznikat v konstrukci otevřené spoje a skuliny, které mohou být příčinou uskřípnutí šatstva, pokožky nebo prstů.


Dvířka a žaluzie:

Nábytek nesmí být vybaven úchytkami, které mohou způsobit poranění nebo zlomení prstů, dále musí být prost skulin nebo otvorů, které mohou způsobit obdobný úraz. Pohyblivé součásti musí být řešeny tak, aby při běžném používání nebyly příčinou zranění uživatele. Dveře a zásuvky musí mít ve výrobku rovnoměrnou vůli. Dveře se nesmí samovolně pohybovat. Dveře nábytku, skleněné dveře nebo výplně se při používání a zatížení výrobku nesmí uvolnit z drážek nebo závěsů. Při řádném ustavení výrobku se nesmí dveře příčit, drhnout a neobvykle hlučet. Sousedící nebo navazující nábytkové dveře nábytkových jednotek musí "lícovat“, tedy musí být umístěny nebo ukončeny v jednotné výšce, v toleranci do 1 mm, pokud není výtvarným záměrem určeno jinak. Únosnost NK závěsů dveří udává výrobce kování. U skříněk s tloušťkou dveří do 20 mm a výšky 900 mm postačují zpravidla dva závěsy, od 900 do 1800 mm zpravidla tři závěsy. Pojezd dveří velkých šatních skříní musí být řešen tak, aby byl omezen možný úraz rukou dětí (při dorazu nebo střihu) vlivem hybnosti dané hmotností křídel dveří. Vodící elementy šaten s posuvnými dveřmi musí být ustaveny ve vodováze tak, aby nebyla porušena plynulost uzavírání dveří a funkce flexibilních protiprachových zábran. Vůle dveří (jen rovnoměrná) může být pak větší, než stanovuje ČSN 91 0001, pokud nepůsobí rušivě a výrobek plní požadovanou funkci. Dveře s horizontální osou otáčení musí být v otevřené poloze aretovány proti pádu. Dveře s horizontální osou otáčení musí být dostatečně zajištěny proti samovolnému uvolnění, nebo volnému nebrzděnému pádu a proti vylomení při běžném užívání výrobku. Nábytek s výsuvnými dvířky musí být řešen tak, aby dveře nemohly zůstat pevně fixovány ve vysunuté poloze a být příčinou úrazu nepodvolením se tlaku při nežádoucím kontaktu. Nábytek s výklopnými dveřmi musí být řešen tak, aby v nezatíženém stavu i při běžném užívání nedošlo k jeho převrácení, nebo k poškození konstrukce. Vertikální žaluziové uzávěry dveří musí být řešeny tak, aby nedošlo k jejich samovolnému uzavření s důsledkem úrazu rukou nebo nohou. Žaluzie se nesmí samovolně pohnout z kterékoliv polohy nad 200 mm od uzavřené polohy, pokud může poranit uživatele. Uzávěr musí být ve výši minimálně 100 mm od podlahy (poranění nohou). Při uzavírání horizontálními víky hmotnosti nad 0,25 kg, která jsou v akčním rádiu dítěte - níže než 1000 mm od podlahy musí být úložný nábytek vybaven zábranami proti skřípnutí hlavy dítěte (víka musí být zajištěna proti uzavření silou menší 8 N tak, aby se dítě mohlo samo vyprostit.


 

Police a vnitřní vybavení:

Vnitřní vybavení nábytku a obslužné kování musí být řešeno tak, aby při běžné funkci, nebo obsluze nemohlo dojít k jeho uvolnění, poškození, pádu nebo jiné dysfunkci s důsledkem úrazu uživatele. Police musí být zajištěny proti vytažení a pádu v nezatíženém stavu a musí být dimenzovány tak, aby po jejich trvalém zatížení nedošlo k jejich nežádoucímu průhybu.

Dimenzování polic a vodorovných ploch nábytku

Nábytek musí vyhovovat obvyklému namáhání¹ a jeho dimenzování je ověřováno podle zkušebních norem ČSN EN 14749, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14073-3 

Police dle ČSN EN 14749 a ČSN EN 14073-3 :

-          nesmí být uvedeny do pohybu horizontální silou působící ve středu přední horní hrany odpovídající 0,5 hmotnosti prázdné police;

-          nesmí naklopit, když v jakémkoliv místě vzdáleném 25 mm od předního okraje působí svislá síla 100 N.

Police - dimenzování vodorovných ploch je prováděno dle uvažovaného účelu použití. Dimenzování musí být prováděno dle obvykle předpokládané doby užívání věci, nejméně však na 10 let.

Povolený průhyb

Tab. 1: Hodnoty povoleného průhybu uváděné v ČSN 91 0001


Více o této problematice viz Dimenzování polic nábytku.

 

Vnitřní vybavení – zásuvky:

Zásuvky a obdobná výsuvná zařízení, nebo jejich ovladače, mají být instalovány do výše běžných somatických dosahů malých osob max. 1000 mm a nemají přesáhnout výšku 1300 mm. U vysokých zásuvek musí být zajištěna stabilita výrobku připevněním ke zdi apod. Dno zásuvek musí být připevněno tak, aby při plném zatížení nedošlo k jeho uvolnění, (u širokých zásuvek má být dno zpevněno tak, aby nedošlo k jeho uvolnění při zatížení při předpokládaném zatížení – více viz: Tab. 1: Namáhání – předpokládané zatížení podle místa užití nábytku dle ČSN EN 14749 Lehké zatížení – bytový nábytek.info a Tab. 2: Namáhání – předpokládané zatížení dle místa užití nábytku dle ČSN EN 14073–3 Velké zatížení (střední a těžké) pro veřejný interiér, bytové kuchyně a knihovny - více viz: Rozměry úložného nábytku). Vzdálenost zadního vlysu zásuvky od zad skříňky nemá překročit 10 % z celkové hloubky skříňky. V případě nevyužití plné hloubky skříňky musí být zamezeno přepadání obsahu zásuvky mezistěnou nebo jinou zábranou. Prázdné zásuvky musí být uzavíratelné lehkým tlakem na pravý horní roh čela bez příčení a znatelného drhnutí v korpusu.

Pokojové zásuvky nebo výsuvy jejichž celková hmotnostinfo je ≥ 10 kg musí mít účinné zarážky a zatížené prvky nesmí být zcela vytaženy, pakliže na jejich úchyt působí horizontální síla 200 N.info Kancelářské zásuvky musí mít tak účinné zarážky, aby bylo zabráněno vytažení zásuvky z korpusu, pakliže na jejich úchyt působí horizontální síla 200 N.info Pokojové zásuvky nebo výsuvy s celkovou hmotností větší než 35 kg, umístěné 350 mm nad zemí, nebo s hmotností nad 10 kg a 900 mm nad zemí, se ověřují zkoušením dle metodiky popsané v ČSN EN 14 749.

 

Mechanizmy a pohyblivé části:

Výrobky vybavené nábytkovými mechanismy musí splňovat bezpečnostní předpisy platné pro příslušný typ komponentů – zařízení.

 

Všechny pohyblivé články nábytku musí být řešeny tak, aby pro jejich obsluhu nebyla nutná jiná než obvyklá síla a nebyla tak příčinou zranění uživatele.

 

Všechny pohyblivé části musí mít při běžném užívání v kterékoliv poloze bezpečnou střižnou vzdálenost v rozsahu ≤ 8 mm nebo ≥ 25 mm.

 

Nábytek musí být zajištěn proti samovolnému uzavření při hrách dětí v bytě a musí umožnit jeho otevření z vnitřního prostoru vlastní silou dítěte nepřesahující 50 N.

 

Změna poloh součástí výrobku musí být řešena tak, aby nedošlo k jejich samovolnému uvolnění nebo sklopení. Při přestavování poloh součástí nesmí dojít ke zhmoždění a poranění končetin.

 

Nábytek a jeho součásti nesmí při své funkci zachycovat oděv uživatele kováním nábytku nebo jiným příslušenstvím a vybavením výrobku.


Je-li nábytek vybaven úložným prostorem pro lůžkoviny, musí být jeho otevřená poloha zajištěna proti samovolnému uzavření a musí být řešen dostatečný přívod vzduchu v případě uzavření osoby ve výrobku.

 

Minimální síla pro otevření velkého úložného prostoru zatíženého pevným čalouněním, který je určen pro lůžkoviny aj. objemné předměty nesmí přesáhnout 150 N.

 

Více viz: Vybavení úložného nábytku.

 


Pasivní ochrana znamená zabezpečení nábytku bez účasti zákazníka, aktivní ochrana vyžaduje součinnost zákazníka a prokazatelné upozornění na tuto skutečnost, včetně poskytnutí návodu jak bezpečnost nábytku zajistit.

Celková hmotnost je hmotnost součástí + hmotnost, kterou tato součást nese – tab. 1, 2, 3 v části rozměry.

Ověřuje se podle ČSN EN 14749.

Zkoušení je prováděno dle ČSN EN 14073–2.

Pro bytové kuchyně a knihovny platí Tab. 2: Namáhání – předpokládané zatížení dle místa užití nábytku dle ČSN EN 14073–3 Velké zatížení (střední a těžké) pro veřejný interiér, bytové kuchyně a knihovny.