NIS
Nábytkářský informační systém

Řecko


Práva k průmyslovým vzorům

Příslušné právní předpisy

PD 259/1997 (http://www.obi.gr/)


Co lze a co nelze chránit?

Průmyslový vzor lze chránit, pokud:
• je nový,
• má individuální povahu.

Novost vzoru není dotčena, pokud byl vystaven na oficiálně uznávané výstavě během 6 měsíců před podáním přihlášky u Organizace průmyslového vlastnictví (OBI).

Průmyslový vzor nelze chránit, pokud:
• odporuje zásadám slušnosti a etickým principům,
• je vzhled výrobku výlučně daný technickou funkcí,
• výrobky musí být za účelem funkčnosti vyráběny v přesných rozměrech.


Formální náležitosti

Přihlášku se všemi potřebnými dokumenty (viz vysvětlení níže) ve dvojím provedení musí majitel vzoru nebo jeho právní zástupce podat osobně u OBI nebo zaslat poštou či faxem (+30 210 6819231). Právní zástupce se vyžaduje pouze v případě, že majitel nemá v Řecku trvalé sídlo ani adresu. Jsou-li dokumenty zaslány faxem, musí být originály doručeny OBI do 10 dnů.

Dokumenty (ve dvojím provedení), které se pro zápis průmyslového vzoru vyžadují:
• vyplněná a podepsaná přihláška, která je k dispozici v OBI nebo na adrese www.obi.gr,
• fotografie nebo počítačové obrázky průmyslového vzoru,
• doklad o zaplacení poplatku za přihlášení.

Další dokumenty, jako je plná moc, další právní dokumenty, doklady o zaplacení poplatků za zveřejnění a odložené zveřejnění a jiné opravy, lze předložit do 4 měsíců od podání přihlášky. Při podání přihlášky má přihlašovatel rovněž k dispozici prioritu pro období 6 měsíců od data prvního podání starší přihlášky průmyslového vzoru v členském státě nebo starší národní přihlášky užitného vzoru.


Poplatky (k datu publikace)

Údaje jsou platné od 1. května 2009 do doby vydání nového rozhodnutí správní rady.

Za 1 grafické vyobrazení
Poplatek za přihlášení: 20 EUR
Poplatek za zveřejnění: 14 EUR
Poplatek za odložené zveřejnění: 14 EUR
Průzkum

U přihlášky se zkontroluje úplnost a poté je uděleno osvědčení nebo je přihláška odvolána. V případě průmyslových a užitných vzorů se neprovádí průzkum novosti.

Přihláška je zveřejněna 4 měsíce po datu podání a osvědčení krátce po jeho udělení.


Doba ochrany

Za účelem udržení průmyslového či užitného vzoru v platnosti je třeba hradit poplatky za obnovu, a to poprvé 5 let od data zápisu a poté každých pět let až do maximální doby 25 let.

Další informace naleznete na našich stránkách na adrese www.obi.gr.


Vlastnictví práva

Subjektem, který podává přihlášku, je majitel průmyslového nebo užitného vzoru. Právo lze převést na základě písemné dohody nebo zdědit. Majitel zapsaného průmyslového nebo užitného vzoru může rovněž na vzor poskytnout licenci třetím osobám, a to na základě písemné dohody.Práva k ochranným známkám


Příslušné právní předpisy

Zákon č. 2239/94
(http://www.gge.gr/)


Co lze a co nelze chránit?

Ochrannou známkou je jakékoli označení, které lze graficky vyjádřit a které lze použít pro odlišení výrobků nebo služeb jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.

Označení nelze chránit, pokud:
• porušují veřejný pořádek nebo etické principy,
• obsahují státem vlastněné či náboženské symboly,
• uvádějí zákazníky v omyl, pokud jde o povahu, původ a kvalitu výrobku nebo služby.


Formální náležitosti

Přihláška ochranné známky se předkládá ministerstvu pro rozvoj (odbor obchodního a průmyslového vlastnictví) v 6 vyhotoveních, která lze stáhnout na stránkách www.gge.gr. Vyhotovení musí být podepsaná právním zástupcem.

K přihlášce je nutné přiložit:
• 10 provedení ochranné známky s rozměry maximálně 9x8 cm,
• poplatek za první klasifikační třídu a poplatek za případné další třídy,
• plnou moc pro právního zástupce, který podepsal formuláře pro zápis ochranné známky,
• všechny právní dokumenty týkající se zastoupení společnosti v případě, že je přihlašovatelem společnost,
• prohlášení přihlašovatelů, kteří nejsou občany Řecka, že souhlasí se soudní pravomocí aténských soudů.

V případě ochranné známky Společenství nebo mezinárodní ochranné známky se vyžaduje další formulář společně s překladem dokumentů předložených Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) do řeckého jazyka.


Poplatky (k datu publikace)

Údaje jsou platné do doby vydání nového ministerského rozhodnutí.

Poplatek za přihlášení
120 EUR za 1. klasifikační třídu,
30 EUR za každou další třídu.
Průzkum

Přihlášku ochranné známky zkoumá Správní výbor pro ochranné známky, který je odpovědný za její přijetí nebo zamítnutí.

Je-li přihláška přijata, ochranná známka se zapíše a opatří datem a podpisem. Třetí osoby však mohou podat odpor proti přijetí známky. Odpor zkoumá rovněž Správní výbor pro ochranné známky, přihlašovatele zde může zastupovat právní zástupce. Pokud není některá strana s rozhodnutím Správního výboru pro ochranné známky spokojena, může se odvolat ke Správnímu soudu v Aténách (první stupeň).

Je-li původní přihláška ochranné známky zamítnuta, přihlašovatel se rovněž může odvolat ke Správnímu soudu v Aténách (první stupeň).


Doba ochrany

Ochranná známka je platná 10 let od data podání přihlášky a lze ji na žádost majitele obnovit na dalších 10 let. K obnově by mělo dojít během posledního roku první desetileté lhůty. Pokud se o obnovu žádá během 6 měsíců po vypršení desetileté lhůty, poplatky za obnovu se zvyšují o 50% pokutu. Není-li známka obnovena, považuje se za neplatnou a dojde k jejímu výmazu.


Vlastnictví práva

Zápisem ochranné známky se majiteli známky přiznávají výhradní práva na její využívání v každém ohledu, např. na výrobcích, obalech a tiskovinách.

Právo k ochranné známce lze během života majitele převádět, po jeho úmrtí se dědí.Patentová práva včetně osvědčení na užitný vzor


Příslušné právní předpisy

Zákon č. 1733/1987 (http://www.obi.gr/)


Co lze a co nelze chránit?

Patent lze zapsat, pokud:
• je nový,
• má tvůrčí úroveň,
• je průmyslově využitelný.

Mezi nepatentovatelné výjimky patří:
• objevy, vědecké teorie, matematické metody,
• estetické výtvory,
• počítačové programy,
• podávání informací.

Osvědčení na užitný vzor se udělují pro nové a průmyslově využitelné trojrozměrné předměty s určitým tvarem.


Formální náležitosti

Přihlášku se všemi potřebnými dokumenty (viz vysvětlení níže) ve dvojím provedení musí majitel nebo jeho právní zástupce podat osobně u OBI nebo zaslat poštou či faxem (+30 210 6819231).

Právní zástupce se vyžaduje pouze v případě, že majitel nemá v Řecku trvalé sídlo ani adresu. Jsou-li dokumenty zaslány faxem, musí být originály doručeny OBI do 10 dnů.

Dokumenty (ve dvojím provedení), které se pro podání přihlášky patentu nebo osvědčení na užitný vzor vyžadují:
• podepsaný formulář přihlášky, který je k dispozici v OBI nebo na adrese www.obi.gr,
• písemný popis vynálezu,
• nároky (pro podání první přihlášky se vyžaduje alespoň hlavní nárok),
• doklad o zaplacení poplatku za přihlášení (uhrazeného v OBI nebo v bance).

V této fázi vydá OBI potvrzení o podání přihlášky s číslem přihlášky a datem přihlášení.

Do 4 měsíců od data přihlášení musí přihlašovatel předložit případné opravy a doplňující dokumenty (např. chybějící nároky, abstrakt a výkresy, plnou moc v případě, že přihlášku podal právní zástupce, atd.) a uhradit poplatek za rešeršní zprávu a poplatky za jedenáctý a každý další nárok.

Pokud se přihláška dovolává priority, je třeba osvědčení o prioritě podat u OBI do 16 měsíců od data priority.

Přihláška patentu se zveřejní 18 měsíců po datu přihlášení (nebo datu priority). V případě, že je patent udělen před koncem osmnáctiměsíční lhůty, zveřejní se krátce po udělení patentu.


Poplatky (k datu publikace)

Údaje jsou platné od 1. května 2009 do doby vydání nového rozhodnutí správní rady.

Poplatek za přihlášení:
    30 EUR za patenty a osvědčení na užitný vzor

Poplatek za rešeršní zprávu:
    150 EUR za patenty 0 EUR za osvědčení na užitný vzor (rešerše se neprovádí)

Poplatek za další nároky:
    17 EUR za každý další nárok

Poplatek za udělení:
    95 EUR za patenty
    57 EUR za osvědčení na užitný vzor
 


Průzkum

Po skončení čtyřměsíční lhůty po datu přihlášení se zkontroluje úplnost přihlášky.

Je-li přihláška úplná, následuje fáze rešeršní zprávy.

Rešeršní zpráva se zašle přihlašovateli nebo jeho patentovému zástupci. Ti mají 3 měsíce na to, aby vznesli připomínky k rešeršní zprávě.

Pokud byly vzneseny připomínky, OBI poté vydá konečnou rešeršní zprávu.

Pokud žádné připomínky vzneseny nebyly, považuje se původní rešeršní zpráva zároveň za konečnou.

OBI neprovádí věcný průzkum.

Patent je udělen po zaplacení poplatku za udělení.

Pokud je přihláška patentu úplná, avšak nebyl zaplacen poplatek za rešerní zprávu, změní se přihláška patentu na přihlášku užitného vzoru, a to za předpokladu, že se netýká způsobu použití nebo vynalezení nového uplatnění, v kterémžto případě by se považovala za odvolanou.

Pokud je přihláška osvědčení na užitný vzor úplná, následuje udělení osvědčení na užitný vzor.


Doba ochrany

Pokud jsou hrazeny poplatky za obnovu, jsou patenty platné po dobu 20 let a osvědčení na užitný vzor po dobu 7 let. Poplatky za obnovu je nutné platit ročně počínaje 5. rokem od podání přihlášky. Pokud jde o platnost patentu, lze ji prodloužit o maximální lhůtu 5 let v případě, že byla podána žádost o dodatkové ochranné osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin.


Vlastnictví práva

Vlastníkem práva je přihlašovatel.

Vynález vytvořený zaměstnancem patří dotyčnému zaměstnanci (volný vynález), ledaže by šlo o služební vynález, který patří zaměstnavateli, nebo závislý vynález, kde 40 % patří zaměstnavateli a 60 % zaměstnanci. V takovém případě se přihláška podává společně.

Práva k patentu nebo přihlášce patentu lze postoupit, zdědit nebo na ně poskytnout licenci na základě písemné dohody.


Co mám dělat, pokud mě někdo napodobuje?

– Případy týkající se porušení práv lze předložit soudu.
– Občanskoprávní žalobu může podat majitel nebo přihlašovatel patentu či průmyslového vzoru nebo nabyvatel výhradní licence.
– Žalobu pro porušení práv lze u soudu podat ještě před udělením patentu. V takovém případě však může soud odložit soudní řízení, dokud nebude patent udělen.
– Civilní soud prvního stupně (v Aténách a v Soluni) má pravomoc rozhodovat v případech týkajících se porušení práv. Řádná odvolání lze podat u Civilního odvolacího soudu v Aténách a v Soluni. Za určitých okolností lze podat rovněž kasační stížnost k Nejvyššímu soudu (Areios Pagos).
– Opravné prostředky v případě odsouzení žalované strany jsou následující: úhrada získaného prospěchu nebo zničení výrobků porušujících práva.Autorská práva a související práva


Příslušné právní předpisy

Zákon č. 2121/1993
(http://www.opi.gr/)


Co lze a co nelze chránit?

Autorské právo zejména chrání všechny originální duševní literární, umělecké či vědecké výtvory vyjádřené v jakékoli formě, včetně databází a počítačových programů.

Nechrání se myšlenky, kde je účelem zajistit jejich volné šíření a oběh.

Ochrana se neposkytuje ani zákonům, soudním příkazům, správním dokumentům, interpretaci folkloru, zprávám a jednotlivým událostem, matematickým teoriím, objevům a obchodním metodám.


Formální náležitosti

Na uplatňování autorských práv se nevztahují žádné formální náležitosti. Pro uznání práv autora k dílu se tedy nevyžaduje formální řízení. Předložením díla notáři získáte důkaz o datu, ke kterému může přihlížet soud v případě soudního řízení o porušení práv k danému dílu.


Poplatky (k datu publikace)

Vzhledem k tomu, že se nevyžadují žádné formální náležitosti, nevážou se k autorskoprávní ochraně žádné poplatky.


Průzkum

Neuplatňuje se.


Doba ochrany

Autorské právo trvá po dobu autorova života a dalších 70 let po jeho úmrtí, přičemž se tato lhůta počítá od 1. ledna roku následujícího po úmrtí autora.


Vlastnictví práva

Práva patří tvůrci. Tvůrce může práva během svého života převést nebo na ně poskytnout licenci. Po úmrtí autora lze práva po dobu dalších 70 let dědit.


Co mám dělat, pokud mě někdo napodobuje?

Existuje-li podezření na porušení autorských práv nebo souvisejících práv, lze vydat předběžné opatření s cílem zakázat jakékoli jednání porušující autorská práva.

V případě, kdy bezprostředně hrozí jednání porušující autorská práva (jako je tomu v případě veřejného provozování divadelního, filmového nebo hudebního představení bez souhlasu autora), by měly místní policejní úřady takové jednání na žádost autora či vlastníka práv zakázat. Příslušné nařízení by měl policii vydat okresní prokurátor. Totéž platí, pokud veřejné představení začalo se souhlasem autora, ale v platbě příslušných poplatků došlo k prodlení delšímu než 2 dny. V kontextu občanského práva mohou autor a vlastník souvisejících práv podat:

• žalobu na uznání svých práv,
• žalobu na upuštění od porušování práv,
• žalobu na upuštění od budoucího porušování práv v případě, že hrozí porušení práv či jeho opakování,
• žalobu na náhradu škody a přiznání nemateriální újmy v případě, že se pachatel provinil porušením práv,
• žalobu na prokázání neoprávněného obohacení pachatele,
• žalobu na vydání zisku, který pachatel nabyl ze spravování majetku jiné osoby.

Téměř všechna porušení autorských práv a absolutních souvisejících práv představují trestné jednání.

Občanskoprávní postih stanoví náhradu škody za porušení práv vlastníka. Minimální pokuta činí dvojnásobek částky získané pachatelem v důsledku porušení práva.

Trestní postih zahrnuje odnětí svobody na jeden až deset let a peněžitou pokutu ve výši 2 900 až 59 000 EUR.

Další informace naleznete na adrese www.opi.gr.


Opatření celních orgánů


Jak postupují řecké celní orgány?

Příslušné právní předpisy
Nařízení EU č. 1383/2003 a 1891/2004
Zákon o ochranných známkách č. 2239/94
Zákon o autorských právech č. 2121/93


Typy opatření

Podle těchto právních předpisů mohou celní orgány jednat buď z moci úřední při provádění kontrol, nebo na základě žádosti o zásah podané společnostmi/úřady, které vlastní právo k duševnímu vlastnictví.

Podezřelé výrobky jsou „uloženy v celním skladišti/zabaveny”, dokud majitel práv k duševnímu vlastnictví nepředloží znalecký posudek o tom, že jde o napodobeniny. Jakmile se tak stane, jsou k dispozici následující možnosti:
a) napodobené výrobky jsou se souhlasem majitele práv k duševnímu vlastnictví i majitele výrobků zničeny,
b) výrobky zůstanou „uloženy v celním skladišti/zabaveny” a majitel práv k duševnímu vlastnictví podnikne proti majiteli výrobků právní kroky.

Celní orgány počkají před zničením výrobků na soudní rozhodnutí. Dále je vyměřena pokuta v souladu s národními právními předpisy, které v závislosti na konkrétním případu stanoví pokutu ve výši 2 000 až 20 000 EUR.

Během první poloviny roku 2008 provedly celní orgány 37 akcí, během kterých bylo zabaveno přibližně 209 000 položek.

Vedle celních orgánů se porušováním práv k duševnímu vlastnictví zabývá rovněž Zvláštní vyšetřovací služba (ministerstvo hospodářství a financí), která provádí kontroly ve firmách a skladech po celém Řecku a pátrá po napodobeninách výrobků.

Pokud napodobeniny výrobků porušují autorská práva, jsou zabaveny a narušitelův případ je předán státnímu zástupci podle pravidla o přistižení při činu.

Pokud napodobeniny výrobků porušují průmyslová práva, jsou zabaveny, tato skutečnost je sdělena majiteli práv a poté, co majitel práv vznese obvinění, je vedeno trestní stíhání.


Hlavní kontakty

Generální ředitelství cel a daní (ministerstvo hospodářství a financí)
www.gsis.gr
19. ředitelství, odd. A
Tel: +30 210 3225768
E-mail: d19diadi@otenet.gr
33. ředitelství, odd. A
Tel: +30 210 7259326
E-mail: d33-a@otenet.gr  

Zvláštní vyšetřovací služba (ministerstvo hospodářství a financí)

www.ypee.gr
Tel: +30 210 3423906, Fax: +30 210 3468257
E-mail: info@ypee.gr


Alternativní postupy v případě porušování práv

Jako alternativní postup v případě porušování práv v Řecku lze použít ochranu poskytnutou řeckým zákonem o hospodářské soutěži (č. 146/1914).

Technické inovace (vynálezy, průmyslové vzory), pro které dosud nebyl udělen patent či užitný vzor, jsou proti porušení práv chráněny podle ustanovení řeckého zákona o hospodářské soutěži.


Kontaktní údaje národního patentového úřadu / známkového úřadu / úřadu pro autorská práva:

Industrial Property Organisation (OBI)
(Organizace průmyslového vlastnictví)
Pandanassis 5, Paradissos Amarousiou 15125
www.obi.gr

Directorate of Legal Services
(Ředitelství právních služeb)
Tel:+30 210 6183597,
E-mail: leg@obi.gr

The General Secretariat for Commerce, Direction of Commercial and Industrial property
(Generální sekretariát obchodu odbor obchodního a průmyslového vlastnictví)
Kanningos square GR- 10181 Athens, Řecko
www.gge.gr
Tel: +30 210 3840790,
E-mail: gge@gge.gr

Hellenic Copyright Organisation
(Řecká organizace autorských práv)
5, Metsovou Str., GR-10682 Athens, Řecko
www.opi.gr
Tel: +30 210 8250750,
E-mail: legal@opi.gr, info@opi.gr