NIS
Nábytkářský informační systém

Vybavení


Dvířka a žaluzie:
Nábytek nesmí být vybaven úchytkami, které mohou způsobit poranění nebo zlomení prstů, dále musí být prost skulin nebo otvorů, které mohou způsobit obdobný úraz. Pohyblivé součásti musí být řešeny tak, aby při běžném používání nebyly příčinou zranění uživatele.

 

Dveře a zásuvky musí mít ve výrobku rovnoměrnou vůli. Dveře se nesmí samovolně pohybovat. Dveře nábytku, skleněné dveře nebo výplně se při používání a zatížení výrobku nesmí uvolnit z drážek nebo závěsů. Při řádném ustavení výrobku se nesmí dveře příčit, drhnout a neobvykle hlučet.

 

Sousedící nebo navazující nábytkové dveře nábytkových jednotek musí "lícovat“, tedy musí být umístěny nebo ukončeny v jednotné výšce, v toleranci do 1 mm, pokud není výtvarným záměrem určeno jinak.


Únosnost NK závěsů dveří udává výrobce kování. U skříněk s tloušťkou dveří do 20 mm a výšky 900 mm postačují zpravidla dva závěsy, od 900 do 1800 mm zpravidla tři závěsy.

 

Pojezd dveří velkých šatních skříní musí být řešen tak, aby byl omezen možný úraz rukou dětí (při dorazu nebo střihu) vlivem hybnosti dané hmotností křídel dveří.

 

Vodící elementy šaten s posuvnými dveřmi musí být ustaveny ve vodováze tak, aby nebyla porušena plynulost uzavírání dveří a funkce flexibilních protiprachových zábran. Vůle dveří (jen rovnoměrná) může být pak větší, než stanovuje ČSN 91 0001, pokud nepůsobí rušivě a výrobek plní požadovanou funkci.


Dveře s horizontální osou otáčení musí být v otevřené poloze aretovány proti pádu. Dveře s horizontální osou otáčení musí být dostatečně zajištěny proti samovolnému uvolnění, nebo volnému nebrzděnému pádu a proti vylomení při běžném užívání výrobku.


Nábytek s výsuvnými dvířky musí být řešen tak, aby dveře nemohly zůstat pevně fixovány ve vysunuté poloze a být příčinou úrazu nepodvolením se tlaku při nežádoucím kontaktu.


Nábytek s výklopnými dveřmi musí být řešen tak, aby v nezatíženém stavu i při běžném užívání nedošlo k jeho převrácení, nebo k poškození konstrukce.

 

Vertikální žaluziové uzávěry dveří musí být řešeny tak, aby nedošlo k jejich samovolnému uzavření s důsledkem úrazu rukou nebo nohou. Žaluzie se nesmí samovolně pohnout z kterékoliv polohy nad 200 mm od uzavřené polohy, pokud může poranit uživatele. Uzávěr musí být ve výši minimálně 100 mm od podlahy (poranění nohou).

 

Při uzavírání horizontálními víky hmotnosti ≥ 0,25 kg a níže než 1000 mm od podlahy musí být úložný nábytek vybaven zábranami proti skřípnutí hlavy dítěte (víka musí být zajištěna proti uzavření silou menší 8 N tak, aby se dítě mohlo samo vyprostit.

 

Vnitřní vybavení – police:
Vnitřní vybavení nábytku a obslužné kování musí být řešeno tak, aby při běžné funkci, nebo obsluze nemohlo dojít k jeho uvolnění, poškození, pádu nebo jiné dysfunkci s důsledkem úrazu uživatele.


Police musí být zajištěny proti vytažení a pádu v nezatíženém stavu a musí být dimenzovány tak, aby po jejich trvalém zatížení nedošlo k jejich nežádoucímu průhybu.

 

Vnitřní vybavení – zásuvky:
Zásuvky a obdobná výsuvná zařízení, nebo jejich ovladače, mají být instalovány do výše běžných somatických dosahů malých osob max. 1000 mm a nemají přesáhnout výšku 1300 mm. U vysokých zásuvek musí být zajištěna stabilita výrobku připevněním ke zdi apod.


Dno zásuvek musí být připevněno tak, aby při plném zatížení nedošlo k jeho uvolnění, (u širokých zásuvek má být dno zpevněno tak, aby nedošlo k jeho uvolnění při zatížení při předpokládaném zatížení – Tab. 2 a 3).


Namáhání – předpokládané zatíženíinfo podle místa užití nábytku dle ČSN EN 14749

 

Tab. 2:  Lehké zatížení – bytový nábytek (vyjma knihoven a kuchyně)

 

 

Namáhání – předpokládané zatíženíinfo podle místa užití nábytku dle ČSN EN 14073-3.

 

Tab. 3: Velké zatížení (střední a těžké) pro veřejný interiér, bytové kuchyně a knihovny

 

 

 

Vzdálenost zadního vlysu zásuvky od zad skříňky nemá překročit 10 % z celkové hloubky skříňky. V případě nevyužití plné hloubky skříňky musí být zamezeno přepadání obsahu zásuvky mezistěnou nebo jinou zábranou.

 

Prázdné zásuvky musí být uzavíratelné lehkým tlakem na pravý horní roh čela bez příčení a znatelného drhnutí v korpusu.

 

Pokojové zásuvky nebo výsuvy jejichž celková hmotnost i je ≥ 10 kg musí mít účinné zarážky a zatížené prvky nesmí být zcela vytaženy, pakliže na jejich úchyt působí horizontální síla 200 N. info


Kancelářské zásuvky musí mít tak účinné zarážky, aby bylo zabráněno vytažení zásuvky z korpusu, pakliže na jejich úchyt působí horizontální síla 200 N. info

 

Pokojové zásuvky nebo výsuvy s celkovou hmotností větší než 35 kg, umístěné 350 mm nad zemí, nebo s hmotností nad 10 kg a 900 mm nad zemí, se ověřují zkoušením dle metodiky popsané v ČSN EN 14 749.


Mechanizmy a pohyblivé části:
Výrobky vybavené nábytkovými mechanismy musí splňovat bezpečnostní předpisy platné pro příslušný typ komponentů – zařízení.


Všechny pohyblivé články nábytku musí být řešeny tak, aby pro jejich obsluhu nebyla nutná jiná než obvyklá síla a nebyla tak příčinou zranění uživatele.


Všechny pohyblivé části musí mít při běžném užívání v kterékoliv poloze bezpečnou střižnou vzdálenost v rozsahu ≤ 8 mm nebo ≥ 25 mm.
Nábytek musí být zajištěn proti samovolnému uzavření při hrách dětí v bytě a musí umožnit jeho otevření z vnitřního prostoru vlastní silou dítěte nepřesahující 50 N.

 

Změna poloh součástí výrobku musí být řešena tak, aby nedošlo k jejich samovolnému uvolnění nebo sklopení. Při přestavování poloh součástí nesmí dojít ke zhmoždění a poranění končetin.


Nábytek a jeho součásti nesmí při své funkci zachycovat oděv uživatele kováním nábytku nebo jiným příslušenstvím a vybavením výrobku.

 

Je-li nábytek vybaven úložným prostorem pro lůžkoviny, musí být jeho otevřená poloha zajištěna proti samovolnému uzavření a musí být řešen dostatečný přívod vzduchu v případě uzavření osoby ve výrobku.

 

Minimální síla pro otevření velkého úložného prostoru zatíženého pevným čalouněním, který je určen pro lůžkoviny aj. objemné předměty nesmí přesáhnout 150 N.


Sklo:

Nábytek vybavený skleněnými dveřmi nebo dveřmi se skleněnou výplní musí být řešen tak, aby vlivem používání, otřesů nebo zatížení konstrukce nedošlo k uvolnění nebo destrukci skla a k jeho pádu na podlahu a bezprostřednímu ohrožení uživatele nebo zdraví dětí.


Vertikální skleněné součásti s plochou ≥ 0,1 m², kde je nejmenší rozměr ≥ 200 mm, a jsou níže než 900 mm nad podlahou, musí dle ČSN EN 14749 vyhovět zkoušení podle ČSN EN 14072 nebo být zhotoveny z bezpečnostního skla a prasknout v souladu s ČSN EN 14072. Definuje: ČSN EN 14749 Bytový a kuchyňský úložný nábytek a pracovní desky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.


Skleněné komponenty nábytku musí být všude tam, kde se obvykle volně pohybují děti, zhotoveny z bezpečnostního skla nebo nahrazeny jiným materiálem ( ISO/IEC POKYN 50).

 

Rozvody a spotřebiče:

Rozvody elektrické energie, instalace mechanismů nebo spotřebičů musí být řešeny v souladu s platnými předpisy příslušného oboru.


Otvory a komponenty pro instalační rozvody musí být zajištěny tak, aby nedošlo k poškození kabelů nebo poranění uživatele při instalaci spotřebičů.


Zařizovací předměty a komponenty nábytku připojené na elektrickou instalaci budov musí být zhotoveny v souladu s ustanovením ČSN 33 2000–7–713. Do nábytku je možno instalovat pouze spotřebiče, které jsou k tomu určené. Při montáži musí být přesně dodržen montážní návod vydaný výrobcem spotřebiče.


Instalované spotřebiče musí být snadno odpojitelné vytažením elektrické vidlice nebo pomocí spínače, spínací krabice tak, aby přístroj mohl být při nebezpečí ihned vypnut.

 

Nástavce:
Pokud jsou v sestavě ukládány skříňky nad sebe, musí být zajištěny proti vzájemnému posouvání a převrácení při běžné činnosti. Způsob zajištění nábytku musí být uveden v montážním návodu a současně musí být řešen tak, aby výrobek mohl splňovat pasivní ochranu bezpečnosti i po opakovaném stěhování nábytku.

 

Nástavné jednotky, součásti, komponenty a závěsné prvky musí být řešeny tak, aby při určeném běžném užívání nebo při kombinaci s jiným nábytkem nebo v případech, kdy je lze použít samostatně, nedošlo vlivem vibrací, otřesů k jejich pádu nebo uvolnění.


Doplňující a přídavná zařízení nábytku nesmí být příčinou snížení bezpečnosti základní jednotky nebo příčinou její destrukce.

Celková hmotnost je hmotnost součástí + hmotnost, kterou tato součást nese – tab. 1, 2, 3.

Ověřuje se podle ČSN EN 14749.

Zkoušení je prováděno dle ČSN EN 14073–2.

Pokud výrobce nápadně a trvanlivě nevyznačí maximální dovolené zatížení, pak má být nosnost součásti stanovena dle tabulky předpokládaného zatížení na jednotku plochy.