NIS
Nábytkářský informační systém

Všeobecné požadavky


Úložný nábytek (storage furniture) definuje ČSN 91 0000 Nábytek – Názvosloví takto:info

„Nábytek určený k uložení věcí a potravin nebo pro jiný účel ukládání“.

 

Všeobecně na úložný nábytek lze nahlížet ze dvou hledisek:
- co a jak je ukládané;
- jak je to přístupné.

 

Oba aspekty doznaly v posledních dvou desetiletích značných změn. Na jednu stranu se neustále mění skladba, množství i rozměry ukládaných věcí, na stranu druhou roste i člověk a mění se jeho role ve společnosti. To vše by se mělo odrazit v koncipování, navrhování a realizaci úložného nábytku. Na úložný nábytek určený pro veřejný interiér jsou kladeny vyšší požadavky než na nábytek bytový.


Hlavními představiteli typologické skupiny jsou:

 

Ukládací funkci můžou plnit i jiné typy nábytku, např. nábytek pro práci (pracovní stoly), lůžkový nábytek pokud je vybaven úložným prostorem apod., které musí rovněž splňovat požadavky pro úložný nábytek.info 

Na úložný nábytek určený pro veřejný interiér jsou kladeny vyšší požadavky než na nábytek bytový.


Rizika úložného nábytku


Všeobecná:
Ztráta stability a převrácení výrobku (např. otřesy, při zavěšení dětí nebo jejich šplhu po nábytku).
Nedostatečné dimenzování, nezajištění součástí proti pádu.
Nedodržení požadavků integrity výrobku při montáži skříněk do sestav.
Ostré součásti (rohy, hrany apod.) a nedostatečná ochrana mechanismů.
Nevhodné rozměry skulin a otvorů, střižná a tlaková místa výrobku.
Dveře s horizontální osou otáčení: možnost samovolného uvolnění aretace.
Výsuvné dveře s velkým odporem proti zasunutí.
Skleněné součásti nábytku, pro něž nebylo použito bezpečnostní sklo.
Porušení a deformace rozvodných kabelů přístrojů aj. techniky.
Sevření hlavičky dítěte nábytkovým víkem.
Překlopení nebo vysunutí police s uloženými předměty z nábytku při užívání.
Uvolnění závěsných jednotek ze zavěšení.
Nedostatečná tuhost výrobku při používání nebo manipulaci (porušení integrity nábytku).
Nevhodná konstrukce a dimenzování skříněk nízkého horizontu umožňující usednutí či stoupnutí.
Použití nevhodného materiálu nebo materiálu, který obsahuje nebezpečné látky.

 

Speciální:
Přerušení plynulého pohybu o výčnělky nebo stupně kuchyňského nábytku (nebezpečí opaření).
Použití pomocných stupňů u kuchyňského nebo koupelnového nábytku.
Nevhodné výčnělky a ostré hrany u koupelnového nábytku (nebezpečí úrazu v případě pádu člověka).
Nevhodné ostré břity a výčnělky, či skuliny u zakončení úložného nábytku určeného pro děti nebo pro seniory.Výjimku tvoří specifické ukládání – např. úložné prostory lůžek aj., kde jsou příslušnou normou stanoveny jiné požadavky

ČSN 91 0000 Nábytek – Názvosloví je v přehledu části Normy ČSN, EN.

Dále Úložný nábytek je definován ČSN 91 0001 Dřevěný nábytek - Technické požadavky