NIS
Nábytkářský informační systém

Spojené státy americké


Ochrana podle práva průmyslových vzorů

Příslušné zákony

V USA neexistuje právo průmyslových vzorů, průmyslový vzor lze chránit pouze prostřednictvím patentového, známkového a autorského práva.

Spojené státy nabízejí ochranu průmyslového vzoru prostřednictvím patentů na průmyslové vzory, výpravy výrobku a autorského práva. Příslušné zákony jsou následující:

Zákon o ochraně průmyslových vzorů (Vessel Hull Design Protection Act), autorskoprávní ochrana podle části 17 zákoníku Spojených států amerických, zákon o autorských právech, průmyslových vzorech a patentech z roku 1988, především hlava 48, zákon Lanham Act.


Co lze a co nelze chránit?

Ochrana módních vzorů a dalších výrobních vzorů s krátkým obchodním cyklem je v USA velmi omezená, neboť zde neexistuje právo průmyslových vzorů.

Chcete-li své vzory chránit, je k tomu třeba využít patentové, známkové a autorské právo. Vzhledem k tomu, že tyto předpisy jsou vysvětleny v následujících kapitolách, naleznete v části věnované právům k průmyslovým vzorům pouze ty údaje, které jsou specifické pro průmyslové vzory a v některých případech představují výjimku ze zastřešujících zásad patentového, známkového a autorského práva.


Ochrana průmyslových vzorů prostřednictvím patentů na průmyslové vzory

Pokud jde o patenty na průmyslové vzory, typická kritéria patentovatelnosti jsou mírně upravena. Úprava spočívá v tom, že místo novosti, nezřejmosti a průmyslové využitelnosti se patenty na průmyslové vzory určují prostřednictvím novosti, nezřejmosti a ozdobnosti.


Ochrana průmyslových vzorů prostřednictvím výpravy výrobku

Získání ochrany výpravy výrobku je podmíněno tím, že výprava výrobku musí být přirozeně odlišná nebo tuto odlišnost musí nabýt prostřednictvím vedlejšího významu a nesmí sloužit užitné ani estetické funkci. Pojem „výprava výrobku” se týká prvků vizuálního vzhledu výrobku, jako je obal či tvar výrobku.


Ochrana průmyslových vzorů prostřednictvím autorských práv

Aby originální autorská díla požívala ochrany podle autorského práva, musí být zaznamenána na „hmotném nosiči informací”. To znamená, že vzor je třeba zaznamenat na papír, vyfotografovat nebo nafilmovat. Pokud nejste schopni prokázat, že byl váš vzor zaznamenán, nemáte na ochranu podle autorského práva nárok.

Pokud však chcete využívat autorské právo k ochraně průmyslového vzoru, nelze chránit výrobky, které mají funkční i estetický účel. Tento princip ztěžuje ochranu vzorů, které se běžně používají v obuvnickém, kožedělném, nábytkářském a textilním sektoru, neboť americké soudy se všeobecně shodují na tom, že obrazový, grafický či skulpturální aspekt módního díla se až příliš blíží funkčnímu aspektu díla, aby je bylo možno oddělit. Ve většině případů tedy vzor nemá v USA na autorskoprávní ochranu nárok.


Formální náležitosti

Formální náležitosti související s ochranou průmyslových vzorů podle patentového, známkového a autorského práva se zcela shodují s formálními náležitostmi platnými pro jiné formy patentové, známkové a autorskoprávní ochrany.


Poplatky

Poplatky za ochranu průmyslových vzorů podle známkového a autorského práva se zcela shodují s poplatky platnými pro jiné formy známkové a autorskoprávní ochrany. Pokud však chcete svůj průmyslový vzor chránit jako patent, poplatky jsou nižší, než je tomu v případě jiných patentů.

Poplatek za podání přihlášky patentu na průmyslový vzor činí 100 USD, poplatek za udělení patentu činí 400 USD. Udržovací poplatky se neúčtují.


Průzkum

Průzkum související s ochranou průmyslových vzorů podle patentového, známkového a autorského práva se zcela shoduje s průzkumem prováděným v případě jiných forem patentové, známkové a autorskoprávní ochrany.


Doba ochrany

Doba ochrany v případě ochrany průmyslového vzoru podle známkového a autorského práva se zcela shoduje s dobou ochrany v případě jiných forem známkové a autorskoprávní ochrany. Avšak ochrana průmyslového vzoru podle patentového práva je platná pouze 14 let. Vzhledem k tomu, že přihlášení patentu na průmyslový vzor může trvat několik let, pro obuvnický, kožedělný, nábytkářský a textilní průmysl to zřejmě nebude nejlepší forma ochrany (Ministerstvo obchodu USA, Patentový a známkový úřad USA. A Guide to Filing a Design Patent Application (příručka pro podání přihlášky patentu na průmyslový vzor).
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/design/index.html)


Vlastnictví práva

Vlastnictví práva v případě ochrany průmyslových vzorů podle patentového, známkového a autorského práva se zcela shoduje s vlastnictvím práva v případě jiných forem patentové, známkové a autorskoprávní ochrany.


Co je dobré vědět?

Pro výrobky a služby s krátkým obchodním cyklem neexistuje adekvátní ochrana průmyslových vzorů. Vzhledem k tomu, že životnost vzorů v obuvnickém, kožedělném, nábytkářském a textilním odvětví je často podstatně kratší, než je délka procesu žádosti o ochranu duševního vlastnictví, současný zákonný rámec pro ochranu průmyslových vzorů v USA způsobuje těmto odvětvím specifické potíže.Ochrana podle známkového práva


Příslušné právní předpisy

Hlavní právní předpisy a nařízení týkající se známkové ochrany jsou:
zákon o ochranných známkách, Madridský protokol o mezinárodním zápisu ochranných známek.


Co lze a co nelze chránit?

Ve známkovém právu USA je klíčové kritérium „obchodního užívání”. Toto kritérium říká, že o známkovou ochranu můžete požádat pouze tehdy, pokud známku užíváte nebo máte úmysl ji užívat v obchodní činnosti. To znamená, že známku musíte používat na svých výrobcích a ve službách a známka musí hrát určitou roli ve vaší reklamní či prodejní strategii. Přinejmenším musíte mít úmysl užívat známku v této souvislosti a úřady USA vás požádají, abyste na to přísahali. Pokud podáte přihlášku ochranné známky na základě úmyslu ji v určitém okamžiku začít užívat, Patentový a známkový úřad USA (USPTO) vás před zápisem známky požádá, abyste známku začali skutečně užívat v obchodní činnosti.

Zápis ochranné známky se obvykle zamítne, pokud je známka, mimo jiné, pouze popisná či klamavá, nebo pokud jde pouze o příjmení nebo je známka pouze ornamentální.


Formální náležitosti

Chcete-li se vyhnout zamítnutí známky, je vhodné před podáním přihlášky provést známkovou rešerši. USPTO umožňuje provedení bezplatné rešerše pomocí elektronického rešeršního systému (TESS). Přihlašovatel musí vyplnit přihlášku pomocí systému pro elektronické podávání přihlášek ochranných známek (TEAS).

Chcete-li podat přihlášku v papírové formě, zavolejte na telefonní číslo USPTO (800) 786 9199. Obdržíte tištěný formulář, který po vyplnění zašlete na následující adresu:
The Commissioner for Trademarks. P.O. Box 1451, Alexandria, VA 22313-1451, USA.

USPTO nepřijímá přihlášky zaslané faxem. Podrobné pokyny, jak podat přihlášku ochranné známky, naleznete na webových stránkách USPTO
(http://www.uspto.gov/web/offices/tac/doc/basic/appcontent.htm).
Pamatujte, že o zápis ochranné známky v USA lze požádat i prostřednictvím WIPO na základě Madridského systému. Další informace naleznete v přehledu věnovaném postupu mezinárodního zápisu.


Poplatky

Poplatky za zápis ochranné známky v USA jsou následující:

Přihláška ochranné známky, za jednu mezinárodní třídu (podání v papírové formě) - 375 USD.

Přihláška ochranné známky, za jednu mezinárodní třídu (podání v elektronické formě, přihláška pomocí systému TEAS) - 325 USD.

Podání prohlášení o užívání podle čl. 1 písm. d) bod 1, za jednu třídu - 100 USD.

Ověření mezinárodní přihlášky vycházející z jedné přihlášky nebo zápisu, za jednu třídu - 100 USD.

Ověřená kopie zapsané známky s názvem, případně statutem, zrychlená místní služba – 30 USD.

Poplatek za žádost o zápis - 20 USD.


Průzkum

Po podání přihlášky ji obdrží průzkumový referent, který zkontroluje, zda je úplná a zda neexistují kolidující známky. Výsledkem je, že je vaše přihláška úspěšná, je přijata s opravami nebo je neúspěšná.

Je-li přihláška úspěšná, bude zveřejněna ve věstníku.

Pokud proti přihlášce nikdo nepodá odpor nebo je-li případný odpor neúspěšný, vydá úřad buď osvědčení o zápisu (v případě přihlášek, kdy přihlašovatel známku užívá), nebo oznámení o přijetí (v případě přihlášek, kdy má přihlašovatel úmysl známku užívat).


Doba ochrany

Zápis ochranné známky má počáteční platnost 10 let, po předložení důkazu o pokračujícím užívání jej však lze opakovaně neomezeně obnovovat vždy o dalších 10 let.


Vlastnictví práva

Za normálních okolností je vlastníkem práva tvůrce ochranné známky. Pokud však původní tvůrce ochranné známky vytvořil toto dílo v rámci pracovního poměru, vlastní známku zaměstnavatel, pokud pracovní smlouva nestanoví jinak. Ochrannou známku lze převést na třetí osobu, musí to však být uvedeno ve smlouvě. O zápis ochranné známky tedy může požádat každá osoba, která „o sobě tvrdí, že je vlastníkem” používané známky nebo známky, jejíž užívání zamýšlí.


Co je dobré vědět?

V USA může platnost ochranné známky trvat neomezeně, pokud ji majitel nadále užívá a předkládá včas všechny potřebné dokumenty. Princip amerického známkového práva se silně opírá o obchodní užívání. To znamená, že známkové ochrany požíváte, i když jste o ni nepožádali, ale jste schopni prokázat, že ochrannou známku užíváte při provádění obchodní činnosti. Pro majitele duševního vlastnictví, kteří v USA adekvátně nepožádali o známkovou ochranu, to představuje výhodu.


Patentová ochrana včetně patentů na užitné vzory


Příslušné právní předpisy

Základní právní předpisy jsou následující: část 35 zákoníku Spojených států amerických, zákon o ochraně amerických vynálezců a veřejný zákon č. 106-113.


Co lze a co nelze chránit?

K patentové ochraně je způsobilý každý vynález, který je nový a užitečný, ať již jde o postup, stroj, vyráběný výrobek nebo složení hmoty, a rovněž každé nové a užitečné zlepšení stávající technologie. Postupy jsou tedy rovněž způsobilé k patentové ochraně. Patentovat nelze myšlenku či návrh.


Formální náležitosti

USPTO nabízí možnost elektronického podání a podání v papírové formě. V případě elektronického podání doporučuje využití systému EFS-Web. Podporu vynálezcům poskytuje asistenční centrum.

Centrum lze kontaktovat na čísle 800-PTO-9199, (800-786-9199) nebo 001 571-272-1000
(http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/pacmain.html)

Chcete-li podat přihlášku patentu na užitný vzor, USPTO vyžaduje (stejně jako v případě jiných patentových přihlášek) podání v anglickém jazyce nebo přiložení úředního překladu do anglického jazyka. Přihláška musí obsahovat:
• formulář Utility Patent Application Transmittal,
• formulář pro převod poplatků a příslušné poplatky,
• záznamový list přihlášky,
• popis patentu (obsahující alespoň jeden nárok),
• výkresy (v případě potřeby),
• přísahu nebo prohlášení,
• seznam sekvencí nukleotidů a/nebo aminokyselin (v případě potřeby).


Poplatky

Poplatky se liší podle přihlášky:
- základní poplatek za přihlášení: 300 USD,
- poplatek za rešerši: 100 až 540 USD,
- poplatek za průzkum: 140 až 220 USD,
- poštovní poplatek: 300 až 1 510 USD,
- obecné poplatky: 10 až 50 USD,
- poplatek za úpravu patentové přihlášky: 100 až 400 USD.

Poplatky za podání přihlášky patentu na užitný vzor se pohybují od 4 500 do 12 000 USD a více.


Průzkum

Průzkumový referent prozkoumá přihlášku a provede rešerši na patentovatelnost na základě nároků obsažených v přihlášce. Výsledkem je přijetí přihlášky, přijetí přihlášky s žádostí o provedení určitých úprav nebo její zamítnutí. Původce vynálezu by měl vynález držet v utajení a poznámky podepsat a opatřit datem. Co nejrychlejší podání přihlášky je ku prospěchu přihlašovatele patentu. Pamatujte: pokud jste dříve vynález zveřejnili nebo prodali, přihláška patentu bude neplatná.


Doba ochrany

Patentová ochrana trvá 20 let, nezapomeňte však platit roční poplatky za obnovu.


Vlastnictví práva

Patent patří původci patentovaného vynálezu. Majitel má právo poskytnout na patent licenci nebo jeho vlastnictví převést na třetí osobu.


Co je dobré vědět?

Americký patentový systém využívá princip prvního vynálezce a nikoli princip prvního přihlašovatele. Vedení patentových sporů v USA může být velmi nákladné, doporučuje se proto urovnat možné spory pomocí alternativních mechanismů pro řešení sporů. USPTO zveřejní přihlášku patentu osmnáct měsíců po datu podání, což odpovídá praxi používané ve většině ostatních zemí. Původce vynálezu, který vynález tajně obchodně využívá déle než jeden rok před podáním přihlášky patentu, nemá na podání přihlášky nárok.


Ochrana podle autorského práva


Příslušné právní předpisy

Autorská práva se řídí zákonem o autorských právech.


Co lze a co nelze chránit?

Autorské právo zahrnuje literární, hudební, dramatická, choreografická, obrazová, sochařská, audiovizuální, odvozená a architektonická díla, zvukové nahrávky a kompilace. USA neuznávají přirozená práva autora, myšlenka osobnostních práv autora je tedy v americkém autorském právu vyjádřena velmi nepřímo. V USA chrání autorská práva 5 základních práv: právo na pořizování kopií díla, právo na přípravu odvozenin vycházejících z originálního díla, které požívá autorskoprávní ochrany, právo na prodej, poskytnutí licence a distribuci kopií díla na trhu, právo na veřejné provozování díla a právo na zpřístupnění díla veřejnosti.

Dílo, které nebylo zaznamenáno v hmotné formě, nelze chránit. Chránit nelze ani myšlenky. To znamená, že dílo musíte zaznamenat na papír, vyfotografovat, nahrát či nafilmovat. Pokud nejste schopni prokázat, že dílo bylo zaznamenáno v hmotné formě, nelze se domáhat autorskoprávní ochrany.


Formální náležitosti týkající se zápisu autorských práv

Zápis autorských práv je dobrovolný. Autorskoprávní ochrany požíváte od okamžiku, kdy jste své dílo zaznamenali. Autorská práva je však v USA možné zapsat.

Získáte tak silnější pozici v případě soudního sporu. K dobrovolnému zápisu autorských práv se vážou následující formální náležitosti: musíte podepsat přihlášku, uvést název, kontaktní údaje a stručný popis toho, co chcete autorskými právy chránit. Pokud o autorskoprávní ochranu požádáte v jiném než anglickém jazyce, je nutné přiložit k přihlášce ověřený překlad.


Poplatky

Úřad pro autorská práva účtuje 35 USD za zápis online a 45 USD za zápis v papírové formě. USA poskytují slevy z poplatků pro malé a střední podniky a rovněž dotace v rámci programu Small Business Innovation Research.
(U.S. Small Business Administration. Přehled dotací: http://www.sba.gov/hotlist/sbir.html)

Tyto dotace se vztahují na přihlášku jednoho díla a zahrnují poplatek za uznání Úřadem pro autorská práva a za zápis do jeho záznamů.


Průzkum

Po podání přihlášky zapisovatel provede průzkum přihlášky a určí, zda ji lze chránit podle autorského práva. Pokud zapisovatel určí, že je taková ochrana možná a že byly splněny všechny formální náležitosti, obdržíte osvědčení o zápisu. Osvědčení obsahuje všechny údaje, které jste uvedli v přihlášce. Pokud zapisovatel určí, že autorskoprávní ochranu poskytnout nelze, obdržíte dopis s příslušným oznámením.


Doba ochrany

Podle toho, zda jste autorem díla nebo zda měl předmět ochrany povahu díla najatého autora, požívá dílo ochrany po dobu buď 70 let po vašem úmrtí, 120 let po vytvoření díla nebo 95 let po jeho zveřejnění.


Vlastnictví práva

Za normálních okolností je majitelem díla jeho autor. Pokud však původní autor vytvořil toto dílo v rámci pracovního poměru, vlastní dílo zaměstnavatel. Autorská práva však lze převést na zaměstnance. Je tudíž velmi důležité ujasnit vlastnictví autorských práv v pracovní smlouvě. Autorská práva lze rovněž převést na třetí osobu, musí to však být uvedeno ve smlouvě.


Co je dobré vědět?

V USA, stejně jako ve většině ostatních jurisdikcí, vstupují autorská práva v platnost automaticky. Formální zápis tedy není nutný. USA zápis autorských práv přesto nabízejí.


Co mám dělat, pokud mě někdo napodobuje?

USA považují napodobování za vážný problém. Úřad USPTO zavedl poradenskou linku, která pomáhá majitelům duševního vlastnictví při ochraně práv. Iniciativa se nazývá STOP! (Strategy Targeting Organized Piracy – strategie zaměřená proti organizovanému pirátství) a jejím účelem je boj proti organizovanému zločinu a napodobování. Majitelům duševního vlastnictví poskytuje komplexní služby za účelem ochrany před napodobováním v USA i v zahraničí. Kontaktní číslo je 1-800-786-9199 nebo 1-866-999-HALT.
(Další online informace naleznete
na adrese www.uspto.gov/main/profiles/stopfakes.htm)

Podle autorského práva USA je žaloba na porušení práv oprávněná, pokud se týká chráněného díla, pokud žalovaná strana rozmnožovala chráněné dílo a pokud rozmnožování chráněného díla žalovanou stranou představovalo porušení práv. Rozmnožování děl je však do jisté míry přípustné. To je vyjádřeno v klauzuli o „přípustném užívání”, která uvádí, že jsou povoleny přiměřené citace. Rozdíl mezi přípustným užíváním a porušením práva se stanoví obtížně, neboť není určen konkrétní počet slov, řádků či poznámek, který lze použít bez svolení.

Buďte opatrní. Svolení vlastníka autorských práv potřebujete získat, i když uvedete zdroj materiálu chráněného autorskými právy.

Veškeré žaloby pro porušení práv proti USA, které nevznikly v cizině, je třeba podat u Soudu pro federální žaloby USA do 3 let od doby, kdy došlo k jednání porušujícímu práva. Neexistuje „dozor nad duševním vlastnictvím”. Pokud tedy majitel duševního vlastnictví nepodnikne kroky proti narušiteli, USA proti němu kroky také automaticky nepodniknou. Majitelé duševního vlastnictví tedy za účelem dosažení opravných prostředků musí podat žalobu u federálního soudu. Peněžní náhrada škody může být v USA velmi vysoká, poplatky na právní zastoupení také. Jurisdikce USA stanoví i trestní postih.

Například v případě porušení autorských práv předpokládá finanční postih v maximální výši 1 milion USD a trest odnětí svobody v délce 10 let. V případě porušení ochranné známky lze podat žalobu pro porušení zapsaných práv k ochranné známce nebo práv k známce vyplývajících z obyčejového práva, a to za předpokladu, že záležitost nebylo možné vyřešit formou zprostředkování. Opravné prostředky zahrnují soudně nařízenou úlevu spočívající v zákazu budoucího porušování známky, zabavení a zničení výrobků opatřených ochrannými známkami, které porušují práva, zabavení zisků narušitele, náhradu skutečné škody majitele ochranné známky a soudní výlohy. Ve výjimečných případech lze přiznat úhradu poplatků za právní zastoupení. Pokud porušení práv spočívá v užívání napodobeniny nebo skutečného duplikátu zapsané ochranné známky, lze přiznat zákonnou náhradu škody ve výši až 1 000 000 USD společně s úhradou přiměřených poplatků za právní zastoupení, pokud narušitel neprokáže polehčující okolnosti.

Vlastníci práv mohou za účelem zabránění nebo alespoň minimalizace napodobování podniknout různé právní, technické a obchodně strategické kroky. Pokud se napodobování pro vaši společnost stalo vážným problémem, poraďte se s právním zástupcem o strategii, pomocí které byste měli problému čelit. V závislosti na příslušném území budete moci provést zátah, zabránit dovozu či vývozu napodobených výrobků ve spolupráci s celními úředníky nebo podat na pachatele občanskoprávní, případně trestní žalobu.


Ochrana výtvoru jinými prostředky

Pokud dílo zaznamenáte v libovolné hmotné formě, automaticky požívá autorskoprávní ochrany. Pokud bylo dílo vytvořeno před rokem 1976, není k ochraně příslušných práv nutné používat symbol ©. Cizí státní příslušníci požívají v USA stejné autorskoprávní ochrany jako občané USA. Kromě toho mají USA v oblasti autorských práv dobré vztahy s mnoha zeměmi. (Úřad pro autorská práva USA: Oběžník 38a: International copyright Relations of the United States
(Mezinárodní vztahy USA v oblasti autorských práv – stav v konkrétních zemích. www.copyright.gov/help/faq/faq-who.html)

Pokud země původu vlastníka autorských práv podepsala dvoustrannou dohodu o vzájemném uznávání, dílo je v USA automaticky chráněno. Zápis ochranné známky v USA není nutný. Práva k ochranné známce zakládá „oprávněné užívání ochranné známky”. Stejně tak symbol „TM” pro ochrannou známku a symbol „SM” pro známku služeb lze používat bez ohledu na to, zda jste požádali o zápis u Patentového a známkového úřadu USA, či nikoli. To však neplatí pro federální registrační symbol „®”. 
USPTO: Trademarks (ochranné známky): Basic Facts (základní fakta): Should I register my Mark? (Mám zapsat svou ochrannou známku?)
www.uspto.gov/web/offices/tac/doc/basic/register.htm

 

Opatření celních orgánů


Úřad pro přistěhovalectví a výběr cel USA (U.S. Immigration and Customs Enforcement - ICE) se snaží hrát při odhalování napodobenin výrobků vůdčí roli. Spolupracuje přitom s Národním koordinačním centrem pro práva k duševnímu vlastnictví (National Intellectual Property Rights Coordination Center), s Centrem pro kybernetickou kriminalitu ICE (ICE Cyber Crimes Center) a s celou sítí amerických ambasád. Národní koordinační centrum pro práva k duševnímu vlastnictví tvoří zaměstnanci z Úřadu celní a hraniční ochrany USA (U.S. Customs and Border Protection) a FBI.

Chcete-li se ujistit, že ICE odhalí možné napodobeniny, je nejlepší zaslat tomuto úřadu kopii zápisu duševního vlastnictví. Seznam vašich výrobků chráněných duševním vlastnictvím bude poté rozeslán všem celním úředníkům, kteří jsou odpovědní za kontrolu dovážených výrobků. Pokud celní orgány údajné napodobené výrobky zadrží a dovozce není schopen prokázat, že je oprávněným majitelem duševního vlastnictví, výrobky budou celními orgány zabaveny.

Chcete-li zajistit, aby úřad ICE mohl údajné napodobeniny zabavit, kontaktujte úřad přímo a informujte jej, že máte důvodné podezření, že budou do USA dovezeny napodobené výrobky.

U.S. Immigration and Customs Enforcement
National Intellectual Property Rights
500 12th Street SW
Washington, DC 20024
Tel.: 1-866-IPR-2060 nebo 1-866-477-2060
Fax: (202) 307-2127

Úřad ICE můžete kontaktovat v v případě, že potřebujete pomoc nebo další informace týkající se opatření přijatých celními orgány proti napodobování. Celní orgány mohou výrobky odhalit a pokud zjistí napodobeniny, mohou je zabavit.