NIS
Nábytkářský informační systém

Bezpěčnost


Všeobecné požadavky na bezpečnost nábytku stanovuje ČSN 91 0100 Nábytek – Bezpečnostní požadavky viz: Bezpečnost - Obecné požadavky na nábytek.

 

Bezpečnostní požadavky na nábytek pro pokoje a kanceláře jsou identické, jak je uvedeno ve všeobecné části - viz: Všeobecné bezpečností požadavky úložného nábytku.


Bytový nábytek

Nábytek musí být konstruován tak, aby při malých otřesech podlah (veřejná doprava aj.) nedocházelo ke ztrátě stability, uvolnění součástí nebo komponentů výrobku a k poškození jiných věcí nebo zdraví osob.

 

Stanovení stability zatížených jednotek se provádí podle ČSN EN 14749 Bytový a kuchyňský úložný nábytek a pracovní desky – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení:

 

Požadavky a metody zkoušení pro stabilitu na skloněném povrchu podlahy se použijí pouze pro úložné jednotky s výškou půdy nad 600 mm, a pokud součin výšky těžiště v metrech a celkové hmotnosti v kg je ≥ 6. U závěsných jednotek (mohou být užity jako nástavce) se předpokládá těžiště nad 900 mm.


Výška těžiště je geometrický střed prvku nebo využitelného prostoru v případě výsuvných prvků. Výškově stavitelné prvky jsou při zkoušení stability ustaveny v max. výši.

 

Zkoušení stability se provádí na povrchu se sklonem 10 ± 0,5 mm/m. info


Nezatížený nosností a uzavřený nábytek s výškou do 1000 mm po zatížení 750 N a nad 1000 mm po zatížení 350 N, ve vzdálenosti 50 mm od vnějšího kraje se nesmí překlopit. U skříněk nad 1000 mm je současně (viz předchozí) působeno navíc na půdu vnějším momentem 40 Nm, která působí 50 mm od vnějšího okraje jednotky. Při zkoušení se nesmí jednotka překlopit.


Otevřená jednotka nezatížená – aplikuje se horizontální síla nutná k otevření dveří (výsuvů). Síla musí být aplikovaná na střed úchytu. Skříňka se nesmí překlopit. U více dveří se provede zkouška s jedněmi dveřmi zavřenými a dalšími otevřenými na 90°.


Otevřená jednotka nezatížená se všemi úplně otevřenými dveřmi a vysunutými elementy – aplikuje se vertikální síla 50 N na místě, kde bude možnou příčinou překlopení, nebo na ose přední části výsuvného prvku nebo 50 mm od vnějšího rohu dveří, nebo okraje sklopných dveří. Dveře otevřeny na 90°, elementy plně vysunuty (jen u nearetovaných na 2/3 hloubky), v případě sloupce výsuvů je vysunut pouze jeden prvek.


Otevřená jednotka zatížená (viz nosné zatížení) se aplikuje vertikální síla odvozena jako 20 % gravitační síly z celkové hmotnosti jednotky (nosné zatížení + hmotnost). Zkouška se provádí obdobně jako v předchozím odstavci. Skříňka se nesmí překlopit. U vestavěných jednotek stojících na zemi se hodnotí nezatížená jednotka připevněna ke zdi, aplikuje se síla 200 N směrem ode zdi po dobu od 10 do 15 s, jednotky se nesmí uvolnit.

 

Nábytek pro kanceláře:

Požadavky a metody zkoušení pro stabilitu se použijí dle ČSN EN 14073 – 2 Kancelářský nábytek – Úložný nábytek – část 2: Bezpečnostní požadavky pouze pro jednotky stojící na zemi nebo připevněné k budově nebo přepážce a to tak že:

  • stabilita se ověřuje, když je výška těžiště nebo jakákoliv část výše než 650 mm nad zemí a celková hmotnost (hmotnost prvku + nosné zatížení) je větší 10 kg;
  • nebo když je potenciální energie > 65 N a vzdálenost od země k nejnižšímu okraji jednotky, nebo jakékoliv části je > 300 mm.

 

U závěsných jednotek (které mohou být užity jako nástavce) se předpokládá těžiště výše než 650 mm nad zemí, pokud nejsou výrobcem stanovena specifická omezení.

 

Zkoušení pro stabilitu se použijí pouze pro úložné jednotky s výškou půdy nad 300 mm, a pokud součin výšky těžiště v metrech a celkové hmotnosti v kg je ≥ 6,5.

 

U nezatížené úložné jednotky s otevřenými dveřmi (90°), vytaženými elementy, které jsou výše než 300 mm, a vyklopenými sklopnými dveřmi, je provedena zkouška stability. Na libovolný bod, kde je největší možnost převrácení vlivem výsuvných prvků, u dveří a klopen 50 mm od vnější hrany (dovnitř) se působí vertikální sílou 50 N. Skříňka se nesmí překlopit.

 

U zatížené úložné jednotky (viz nosné zatížení) s otevřenými dveřmi, vytaženými elementy, vyklopenými sklopnými dveřmi, které přesahují čelní plochu a je výše než 300 mm je provedena zkouška stability. Aplikuje se vertikální síla 50 N na jakémkoliv místě, kde může způsobit převrácení jednotky a to ve vzdálenosti 50 mm od vnějšího okraje dveří Skříňka se nesmí překlopit.

 

Aplikuje se vertikální síla odvozena jako 20 % gravitační síly z celkové hmotnosti jednotky (nosné zatížení + hmotnost jednotky). Zkouška se provádí obdobně jako v předchozím odstavci. Pevnost horních ploch položených níže než 1 m se zkouší zatěžováním pomocí tuhého předmětu s rovným povrchem (Ø 100 mm, R hrany 12 mm) opakovaně 10 x silou 1000 N, nejméně 50 mm od hran, bez porušení ploch konstrukce.


U stojících kancelářských skříní upevněných ke zdi, se působí horizontální silou 200 N ve středu horní plochy, prvek vyhovuje, když zůstane pevně uchycen na zdi.


Kancelářské stoly, zásuvky a úložný nábytek se ověřují dle ČSN EN 14074 (911116) Kancelářský nábytek – Stoly, pracovní desky a úložný nábytek – Metody zkoušení pro stanovení pevnosti a odolnosti pohyblivých částí.

 

Výpočtové stanovení stability:
Příklad stanovení těžiště a stability nábytkového kontejneru:


Rozměry kontejneru: v. 570 mm x š. 410 mm x hl. 500 mm.

K určení stability musíme nejdříve znát polohu těžiště kontejneru, následně podmínky určující míru stability, jež jsou zpravidla daná normami. Nakonec určíme, zda dojde k převrácení, tedy zda bude kontejner při stanovených podmínkách převržen či nikoliv.


Těžiště lze jednoduše stanovit například grafickou metodou složkového obrazce nebo početně momentovou (Varignonovou) větou.41 Princip grafické metody spočívá v určení polohy těžiště vůči počátku – stanovené osy x a y. Jednotlivým prvkům kontejneru jsou v jejich lokálních těžištích přiřazeny pomyslné síly, reprezentující jejich tíhu (např. čelo zásuvky 0,2 kg, korpus zásuvky 2,5 kg a korpus kontejneru, včetně dvou dalších zásuvek 14,8 kg, tj. 17,5 kg na kontejner). Složením pomyslných sil a doplněním o paprskové přímky (označeny 1, 2, 3 a 4), dostaneme přenesením jejich směrů přes rovnoběžky, polohy souřadnic těžiště v osách x a y. Pro náš příklad je důležitá souřadnice těžiště v ose x (označena G, po vypočtení z momentové věty rovna 310 mm). U složitějších výrobků je též možné s výhodou využít aplikace CAD programů, typu objemového či ještě lépe hmotnostního těžiště.

 

47 Grafická metoda stanovení těžiště

 

 

Havířová, Z. 1998, Joščák, P. 1999

 

Podmínky určující míru stability (dané normou) říkají, že otevřená zásuvka má být zatížena silou F o velikosti 50 N a to ve vzdálenosti 50 mm od čela zásuvky.

 

Statickou stabilitu kontejneru resp. stálost jeho rovnovážné polohy určíme porovnáním velikosti momentu stability s momentem klopným. Velikost momentu stability Ms je dána násobkem tíhy kontejneru G (175 N) a nejkratší vzdáleností jeho těžiště od osy otáčení x (140 mm). Velikost klopného momentu Mk je dána násobkem zatěžující síly F (50 N) a její nejkratší vzdáleností od osy otáčení y (390 mm). Osa otáčení je v našem případě v místě styku předních nábytkových koleček s podložkou. Vzdálenosti x a y jsou dopočteny z rozměrů kontejneru, pozice jeho těžiště a místa působení zatěžující síly na zásuvku.

 

Velikost klopného momentu je tedy:


Mk = F . y = 50 . 390 = 19 500 Nmm


a velikost stabilitního mementu je:


Ms = G . x = 175 . 140 = 24 500 Nmm


Srovnáním spočtených momentů je zřejmé, že stabilitní moment dosáhl vyšší hodnoty. Tudíž k převrácení kontejneru nedojde. Lze tedy konstatovat, že za daných zatěžujících podmínek je kontejner stabilní.

 

 

 Grafické znázornění působení klopného a stabilitního momentu u nábytkového kontejneru.

 


Sklon simuluje průhyb stropů – podlah ve starší bytové zástavbě.