NIS
Nábytkářský informační systém

Pracovní poměr


PRACOVNÍ POMĚR

Definice zaměstnance: fyzická osoba, která dovršila věk 15 let s tím, že den nástupu do práce lze sjednat nejdříve v den ukončení povinné školní docházky
Definice vedoucího zaměstnance: zaměstnanec, který je oprávněn stanovit a ukládat svým podřízeným zaměstnancům úkoly, organizovat je a řídit je a kontrolovat jejich práci a dávat jim za tímto účelem závazné pokyny

POSTUP PŘED VZNIKEM PRACOVNÍHO POMĚRU

-výběr zaměstnanců je v působnosti zaměstnavatele
-za tímto účelem je zaměstnavatel oprávněn požadovat po uchazeči údaje související s uzavřením pracovní smlouvy
-zaměstnavatel je povinen před uzavřením pracovní smlouvy seznámit tuto osobu se všemi právy a povinnostmi a s pracovními podmínkami
-v případech stanovených zákonem je zaměstnavatel povinen zajistit, aby se uchazeč podrobil lékařské prohlídce

Dále jsou zde jednotlivě řešeny:

 
- VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU

- ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU

- SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

- PRACOVNÍ DOBA, DOBA ODPOČINKU A BOZP

- ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI

- PŘEKÁŽKY V PRÁCI

- DOVOLENÁ

- PÉČE O ZAMĚSTNANCE