NIS
Nábytkářský informační systém

Rumunsko


Práva k průmyslovým vzorům


Příslušné právní předpisy

Zákon o průmyslových vzorech č. 129/1992


Co lze a co nelze chránit?

Dvojrozměrný či trojrozměrný vzor výrobku lze chránit, pokud:
• je nový,
• má individuální povahu.

Všechny relevantní podrobnosti jsou k dispozici na následující adrese:
http://www.osim.ro/desene/pdmi.htm

Vzor nelze chránit, pokud:
• je určen technickou funkcí,
• má účel a vzhled odporující etickým principům a zásadám veřejného pořádku.


Formální náležitosti

Standardní formulář přihlášky průmyslového vzoru poskytuje zdarma Státní úřad pro vynálezy a ochranné známky (OSIM). Přihlášku lze podat u úřadu OSIM osobně nebo ji lze zaslat poštou.

Přihláška musí obsahovat:
• jméno (název) a adresu přihlašovatele,
• jméno a adresu zástupce (přichází-li to v úvahu),
• grafické vyobrazení a označení výrobku,
• krátký popis charakteristických prvků nového vzhledu výrobku,
• jméno a adresu autora průmyslového vzoru

K přihlášce je nutné přiložit:
• plnou moc zástupce (přichází-li to v úvahu),
• kopie grafické reprodukce průmyslového vzoru,
• doklad o zaplacení poplatků za přihlášení.

Zastoupení oprávněným zástupcem z oblasti průmyslového vlastnictví je povinné pouze pro osoby, které v Rumunsku nemají trvalé bydliště ani sídlo společnosti.


Poplatky (k datu publikace)Průzkum

Po podání přihlášky průmyslového vzoru, splnění formálních podmínek a zaplacení příslušného poplatku je přihláška zveřejněna ve Věstníku průmyslového vlastnictví (BOPI). Zainteresované osoby mohou proti zápisu průmyslového vzoru podat písemně odpor.

Nejdůležitějším řízením je věcný průzkum, během něhož se u průmyslového vzoru provede průzkum novosti a individuálních význaků a přihláška se porovná s aktuálním stavem techniky v příslušném oboru.

Je-li zápis schválen, je po zaplacení příslušného poplatku udělen ochranný dokument, osvědčení o zápisu průmyslového vzoru.


Doba ochrany

Doba ochrany osvědčení o zápisu průmyslového vzoru je minimálně 10 let a maximálně 25 let, počíná dnem podání přihlášky.


Vlastnictví práva

Po dobu platnosti zápisu průmyslového vzoru má majitel vzoru výhradní právo průmyslový vzor využívat a bránit v jeho využívání třetím osobám, které k tomu nemají majitelův souhlas.

Majitel má právo zakázat třetím osobám, aby bez jeho svolení reprodukovaly, vyráběly, uváděly na trh, nabízely k prodeji, dovážely, vyvážely či používaly výrobek, do kterého je vzor zapracován nebo na kterém je použit, nebo takový výrobek skladovaly pro výše uvedené účely. Právo lze úplně či částečně převést a lze je dědit.Práva k ochranným známkám


Příslušné právní předpisy
Zákon č. 84/1998, o ochranných známkách a zeměpisných označeních


Co lze a co nelze chránit?

Ochranná známka nechrání samotný výrobek. Jde o označení, které slouží k odlišení výrobků nebo služeb fyzické nebo právnické osoby od výrobků nebo služeb patřících jiným osobám.


Jako ochrannou známku lze zapsat následující: slova včetně osobních jmen, kresby, písmena, číslice, obrazové prvky, trojrozměrné tvary, především tvar výrobku a balení, kombinace barev, a dále kombinace těchto typů označení.

Z ochrany jsou vyloučeny a nelze tedy zapsat položky, které:
• postrádají rozlišovací schopnost,
• mohou uvést veřejnost v omyl, pokud jde o zeměpisný původ, kvalitu nebo povahu výrobku nebo služby,
• odporují zásadám veřejného pořádku a etickým principům.

Všechny relevantní údaje jsou k dispozici na následující adrese:
http://www.osim.ro/marci/pmarc.htm


Formální náležitosti

Práva k ochranné známce náleží fyzické nebo právnické osobě, která jako první podá v souladu s právními předpisy přihlášku ochranné známky.

Standardní formulář žádosti o zápis ochranné známky poskytuje zdarma úřad OSIM. Přihlášku lze podat u úřadu OSIM osobně nebo ji lze zaslat poštou.

Pro zápis ochranné známky je nutné podat u úřadu OSIM přihlášku napsanou na standardním formuláři v rumunském jazyce. Přihláška musí obsahovat:
• jméno (název) a adresu přihlašovatele,
• jméno a adresu zástupce (přichází-li to v úvahu),
• seznam zboží či služeb, pro které se zápis žádá, podle niceského třídění.

K přihlášce je nutné přiložit:
• plnou moc zástupce (přichází-li to v úvahu),
• kopie grafických reprodukcí ochranné známky,
• doklad o zaplacení poplatků za přihlášení.


Poplatky (k datu publikace)Průzkum

Po podání přihlášky ochranné známky a splnění formálních podmínek je nejdůležitějším řízením věcný průzkum, během něhož se u přihlášky provede průzkum splnění právních podmínek, priority a rozlišujících a popisných prvků a přihláška se porovná s aktuálním stavem techniky v příslušném oboru.

Je-li zápis schválen, je po zaplacení příslušného poplatku udělen ochranný dokument, osvědčení o zápisu ochranné známky.

Přihláška je po zaplacení příslušného poplatku zveřejněna ve Věstníku průmyslového vlastnictví. Zainteresované osoby mohou proti zápisu ochranné známky podat písemně odpor.


Doba ochrany

Doba ochrany osvědčení o zápisu ochranné známky je 10 let a počíná datem podání přihlášky. Ochranu lze obnovit na konci každé desetileté lhůty ochrany.


Vlastnictví práva

Zápisem ochranné známky se majiteli známky přiznává právo na výhradní používání ochranné známky pro zapsané výrobky či služby a rovněž právo zakázat dalším osobám používání známky nebo její podvodné napodobování.

Práva k zapsané nebo obnovené individuální ochranné známce lze úplně či částečně převést, a to zdarma či za poplatek. Kolektivní ochranná známka převoditelná není.

Důležité:
• Na Rumunsko se od jeho vstupu do Evropské unie dne 1. ledna 2007 vztahuje ochrana ochranných známek a průmyslových vzorů Společenství, kterou je třeba brát v úvahu.

• Zvláštní pozornost je nutné věnovat kolizi ochranné známky a obchodního jména: datum priority by mohlo mít význam, pokud jde o ochranu, avšak nejrozsáhlejší ochranu poskytuje ochranná známka.


Patentová práva včetně práv k užitným vzorům


Příslušné právní předpisy

Zákon o patentech č. 64/1991
Zákon o užitných vzorech č. 350/2007


Co lze a co nelze chránit?

Patent chrání technické řešení obsažené ve výrobku a procesy, které jsou nové, mají tvůrčí úroveň a jsou průmyslově využitelné.

Užitný vzor chrání pouze nové výrobky, které jsou průmyslově využitelné.

Všechny relevantní údaje jsou k dispozici na následujících adresách:
http://www.osim.ro/brevete/modele_utilitate.html
http://www.osim.ro/brevete/pbrev.html

Z ochrany jsou vyloučeny:
• objevy, vědecké teorie, matematické metody, počítačové programy, způsoby léčení a diagnostiky nemocí lidí a zvířat,
• vynálezy, které odporují zásadám veřejného pořádku a etickým principům.


Formální náležitosti

Standardní formulář žádosti o zápis patentu/užitného vzoru poskytuje zdarma úřad OSIM. Přihlášku lze podat u úřadu OSIM osobně nebo ji lze zaslat elektronicky.

Přihláška musí obsahovat:
• předepsaný formulář žádosti o zápis,
• popis vynálezu,
• nároky,
• výkresy uvedené v popisu.

Zastoupení oprávněným zástupcem z oblasti průmyslového vlastnictví je povinné pouze pro osoby, které v Rumunsku nemají trvalé bydliště ani sídlo společnosti.


Poplatky (k datu publikace)


Udržování v platnosti (týká se patentů):

1. a 2. roční splátka – zdarma

Obnova užitného vzoru (od 7. do 10. roku ochrany): 500 EUR.

Důležité:
• Vláda poskytuje dotace, které snižují poplatky (až 50% splatné částky), za předpokladu, že přihlašovatel nebo majitel uděleného patentu/užitného vzoru nepřevzal nebo nepřevedl příslušné právo v souladu s právními předpisy nebo za úplatu.
• Další dotace jsou k dispozici pro malé a střední podniky za předpokladu, že zisk bude znovu investován do nehmotných aktiv, jako jsou práva k duševnímu vlastnictví (patenty, ochranné známky, autorská práva, software).

Další informace naleznete na následujícím odkazu:
http://www.mimmc.ro/programe/profit_reinvestit2008


Průzkum

Nejdříve se zkontrolují formální aspekty přihlášky patentu. Jsou-li splněny formální podmínky, uhrazeny poplatky za patent a nebyla-li přihláška odvolána, bude přihláška patentu zveřejněna nejpozději do 18 měsíců od data podání přihlášky. Současně se zveřejněním přihlášky patentu může být zveřejněna i rešeršní zpráva.

Během věcného průzkumu průzkumový referent kontroluje, zda:
• je vynález jasně a úplně vysvětlen,¨
• je vynález nový, má tvůrčí úroveň a je průmyslově využitelný.

Průzkumová komise rozhodne o udělení nebo odmítnutí ochrany na základě zprávy sestavené průzkumovým referentem. Proti rozhodnutí může přihlašovatel podat rozklad do 3 měsíců od jeho oznámení. Úplné rozhodnutí bude po zaplacení poplatku zveřejněno ve Věstníku průmyslového vlastnictví.

Jakákoli třetí osoba může úřad do 6 měsíců od zveřejnění požádat o úplné či částečné zrušení patentu. Důvodem pro zrušení je nesplnění podmínek patentovatelnosti: novost, tvůrčí úroveň, průmyslová využitelnost.

Na přihlášku užitného vzoru se vztahují následující postupy:
• formální průzkum,
• sestavení rešeršní zprávy,
• zveřejnění rozhodnutí o zápisu společně s rešeršní zprávou.

V případě užitných vzorů se neprovádí věcný průzkum.

Osvědčení o zápisu je uděleno odpovědnost přihlašovatele.


Doba ochrany

Maximální doba platnosti patentu je 20 let od data podání přihlášky za předpokladu, že jsou hrazeny poplatky. Obnova patentu není možná.

Doba ochrany užitného vzoru je 6 let a je možné ji obnovit až na maximální dobu 10 let.

Důsledkem nezaplacení příslušných udržovacích poplatků nebo poplatků za obnovu je ztráta práv přiznaných patentem či užitným vzorem.


Vlastnictví práva

Patent či užitný vzor dává majiteli právo zabránit třetím osobám v tom, aby bez souhlasu majitele:
• v případě výrobků (včetně výrobků získaných patentovaným postupem): vyráběly, uváděly na trh, nabízely k prodeji, používaly, dovážely nebo skladovaly za účelem uvedení na trh, nabízení k prodeji nebo používání, příslušné výrobky,
• v případě postupů (chráněných pouze patenty, nikoli užitnými vzory): využívaly příslušné postupy.

Práva k patentu či užitnému vzoru lze úplně či částečně převést prostřednictvím licence nebo postoupení. Lze je dědit.


Autorská práva a související práva


Příslušné právní předpisy

Zákon o autorském právu č. 8/1996
Podle rumunských právních předpisů se duševní dílo uznává a chrání, bez ohledu na zpřístupnění veřejnosti, na základě jeho vytvoření.


Co lze a co nelze chránit?

Předmětem autorského práva jsou originální duševní výtvory v literární, umělecké a vědecké oblasti, bez ohledu na způsob jejich tvorby, konkrétní formu, způsob vyjádření, podstatu a účel. Autorské právo se vztahuje i na odvozená díla vytvořená z jednoho nebo více již existujících děl.

Veškeré podrobnosti jsou k dispozici na následující adrese: http://www.orda.ro/


Formální náležitosti

Pro zajištění ochrany těchto práv se nevyžadují žádné formální náležitosti. Zápis audiovizuálních děl a počítačových programů v národním rejstříku vedeném Rumunským úřadem pro autorská práva (ORDA) je nepovinný.


Poplatky (k datu publikace)

Vzhledem k tomu, že je zápis nepovinný, pohybují se poplatky za zápis od 15 EUR do 150 EUR podle toho, jaký druh díla má být zapsán.


Doba ochrany

Autorské právo k literárnímu, uměleckému či vědeckému dílu vzniká v okamžiku vytvoření díla, bez ohledu na jeho konkrétní formu nebo způsob vyjádření.

Autor má osobnostní i majetková práva. Osobnostní práva spočívají především v právu rozhodnout, zda, jak a kdy bude dílo zpřístupněno veřejnosti, a v právu vyžadovat uznání autorství díla.

Majetková práva trvají po celý život autora a po jeho úmrtí jsou v souladu s občanskoprávními předpisy převedena na dědice na období 70 let, bez ohledu na datum, ke kterému bylo dílo právně zpřístupněno veřejnosti.


Vlastnictví práva

Není-li prokázáno jinak, považuje se za autora osoba, pod jejímž jménem bylo dílo poprvé zpřístupněno veřejnosti. Autor díla má výhradní majetkové právo rozhodnout, zda, jak a kdy bude dílo použito, včetně práva povolit použití díla jiným osobám.

Autor či vlastník autorského práva může smluvně převést na jinou osobu pouze majetková práva, a to výlučným či nevýlučným převodem (licencí).


Co mám dělat, pokud mě někdo napodobuje?

Při vymáhání práv k duševnímu vlastnictví jsou jejich vlastníkům k dispozici následující prostředky:
• občanskoprávní žaloba, v jejímž rámci mohou soudy nařídit platbu úplné náhrady škody vlastníku práv, stažení či odstranění výrobků porušujících práva z trhu nebo jejich zničení,
• trestní stíhání (především v případě napodobování výrobků ve velkém měřítku s významným dopadem na trh). Pro zahájení stíhání v trestních případech není povinná předchozí stížnost vlastníka práv, neboť řízení provádějí státní instituce. Vyžaduje se však naprostá spolupráce vlastníka práv k duševnímu vlastnictví. Soudy mohou nařídit trest odnětí svobody, pokutu nebo náhradu škody za ztráty, které vlastník práv utrpěl.

Soudní pravomoc v případě porušování práv mají bukurešťské soudy, které disponují specializovanými senáty.


Užitečné kontakty:

Inspectoratul General al Politiei Române (IGPR)
Rumunský generální policejní inspektorát

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a României (Ministerul Public)
Státní zastupitelství

Autoritatea Nationala a Vamilor (ANV)
Národní celní úřad

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC)
Národní úřad pro ochranu spotřebitelů

Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM)
Státní úřad pro vynálezy a ochranné známky

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA)
Rumunský úřad pro autorská práva

Camera Nationala a Consilierilor în Proprietate Industriala
Národní komora zástupců z oblasti průmyslového práva

Camera de Comert si Industrie a României (CCIR)
Rumunská obchodní a průmyslová komora

Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR)
Unie rumunských výrobců zvukových záznamů

Mezinárodní federace fonografického průmyslu (IFPI)
Federatia Internationala a Industriei Fonografice
 
Světová celní organizace (WCO)
Organizaţia Mondială a Vămilor
 
Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (WIPO)
Světová organizace duševního vlastnictví


Opatření celních orgánů

Příslušným právním předpisem je zákon č. 344/2005, o opatřeních k zajištění dodržování práv k duševnímu vlastnictví během celních řízení, který zahrnuje ustanovení nařízení ES č. 1383/2003.


Postupy

Vyžaduje-li vlastník práv k duševnímu vlastnictví zásah celních orgánů, musí podat žádost o zápis každého relevantního práva k duševnímu vlastnictví. To umožní celním orgánům zabavit každý výrobek, u něhož je podezření na porušování zapsaných práv, při dovozu do Rumunska nebo vývozu z Rumunska.

Celní orgány mohou jednat i bez písemné žádosti, pokud existuje podezření, že určité výrobky mohou porušovat právo k duševnímu vlastnictví platné v Rumunsku. Pokud k tomu dojde, celní řízení se pozastaví, případně jsou výrobky zabaveny. Tato skutečnost se sdělí vlastníku práv k duševnímu vlastnictví a dovozci příslušných výrobků nebo osobě, pro kterou jsou výrobky určeny. Je-li porušování práv potvzeno, výrobky se zničí (za předpokladu, že vlastník práv uhradí náklady na zničení výrobků).

Podrobnosti o konkrétních postupech naleznete na následujícím odkazu:
http://www.customs.ro/212/section.aspx 

Hlavní kontakty

Autoritatea Naţională a Vămilor
Str. Matei Millo nr. 13,
Sector 1, Bucureşti
www.customs.ro


Alternativní postupy v případě porušování práv

Alternativní možností, jak postupovat v případě porušování práv, je Soud mezinárodní obchodní arbitráže, který řeší mezinárodní a domácí obchodní spory a soudní pře a rovněž poskytuje zdarma konzultační služby.

Další relevantní údaje jsou k dispozici na následující adrese:
http://arbitration.ccir.ro/index.htm

Další možností, jak postupovat v případě porušování práv, je využít zákon o potlačování nekalé soutěže.

Podle tohoto zákona se za nekalou soutěž považuje jakákoli obchodní praktika uvádějící v omyl, např. nepravdivá tvrzení týkající se označení, postupů a činností jiných firem (tzv. parazitování). Zákon stanoví po podání občanskoprávní žaloby trest odnětí svobody nebo peněžitý trest.

Dalším způsobem, jak bránit porušování práv, je chránit důvěrné informace společnosti uzavřením smluv o utajení se zaměstnanci společnosti. Tím důvěrná informace získá v podstatě monopolní postavení na trhu. Neexistence formální ochrany však nebrání třetím osobám v dosažení a použití podobných informací poté, co je nezávisle objeví.

Kontaktní údaje národního patentového úřadu
Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM)
Str. Ion Ghica nr. 5,
030044, Sector 3, Bucuresti
Rumunsko
www.osim.ro
0040(21) 306.08.00, 306.08.01-306.08.29
office@osim.ro