NIS
Nábytkářský informační systém

Bezpečnost


Sedací nábytek musí být bezpečný a účelně plnit svůj účel a funkci, pro něž byl zhotoven.

Nábytek určený do zdravotnických zařízení, sociální péče a staveb se shromažďovacím prostorem musí vyhovovat technickým podmínkám požární ochrany staveb podle platných právních předpisů (Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb).

Nábytek pro interiér musí být dimenzován tak, aby při obvyklém užívání nebylo překročeno zatížení stropní konstrukce budov 1,5 kN/m2 nebo 2 kN/m2 proměnného soustředěného zatížení. Speciální nábytek musí vyhovovat limitům stanoveným ČSN EN 1991–1–1.

Čalouněný nábytek pro nebytový účel musí splňovat požadavky snížené hořlavosti dle ČSN EN 1021–1 a ČSN EN 1021–2.

Součásti a komponenty nábytku, připojené na elektrickou energii musí být zhotoveny v souladu s ustanovením ČSN 33 2000–7–713.

Nábytek musí mít kromě užitných parametrů a předepsaných znaků i dostatečnou odolnost proti dynamickému namáhání při obvyklé manipulaci během průběhu užívání.

Sedací nábytek musí být řešen tak, aby při usednutí na některou jeho část nemohlo dojít ke ztrátě stability a převracení výrobku – ČSN EN 1022, ČSN EN 1335–2.

Výrobek musí být prost skulin a otvorů, v nichž může dojít při hrách dětí ke zhmoždění nebo zlomení prstů nebo končetin.

Všechny vnější rohy dřevěných součástí sedacího nábytku musí mít zaoblené rohy poloměrem min. R 2 mm, tak aby bylo vyloučeno zranění dětí nebo uživatele.

Potahové materiály výrobku musí být zhotoveny z materiálů, které jsou při kontaktu s pokožkou bezpečné a umožňují sanitární údržbu nebo čištění běžnými přípravky.

Kovové součásti a mechanismy pohovek pro příležitostné spaní musí být řešeny tak, aby mezi dvěma pohybujícími se součástmi byla mezera ≤ 7 mm nebo ≥ 24 mm.

Kování, součásti výrobku, výčnělky a mezery nebo otvory musí být řešeny tak, aby při degradaci čalounických materiálu nedošlo k jejich obnažení nebo vyčnívání z konstrukce a neohrozily uživatele při užití a přemísťování nábytku.

Kování a ostré hrany výrobku, které jsou při užívání v kontaktu s tvarovacími čalounickými materiály (zejména pěnovými) musí být dostatečně izolovány tak, aby nezpůsobovaly jejich poškození a zranění uživatele.

Kování, polohovací mechanismy a jiné, nejen kovové spojovací části, musí být uchyceny způsobem zajišťujícím trvanlivost, správnou funkci a eliminovat vznik úrazu při užívání, které je uvedeno v návodu na obsluhu. Viditelné části kování musí být povrchově dokončeny.

Nábytek může být řešen tak, aby umožňoval příležitostné spaní osob. V tomto případě musí výrobek splňovat bezpečnostní požadavky stanovené pro lehací nábytek.

Výrobky, deklarující řešení příležitostného spaní musí být vybaveny návodem na užívání výrobku a splňovat všechny bezpečnostní požadavky platné pro lůžka a sklopná lůžka.

K nábytku je výrobce povinen přikládat návod na údržbu a čištění. Snímatelné potahy musí mít pevně připevněné značení se symboly ošetřování s údaji o materiálovém složení potahového materiálu.

Ke každému výrobku, např. pohovka, křeslo (nevztahuje se na jednotlivé kusy židlí), přikládá výrobce vzorek potahového materiálu o ploše nejméně 0,01 m² (opravy a výběr doplňků). info

Použití barvených kůží s obsahem těžkých kovů, dimethylfumarátu a jiných nebezpečných preparátů proti biologickým činitelům je zakázáno (olizování malými dětmi = otravy).   

Potah látky musí na sebe vzorem navazovat, nebo být aplikován na součásti čalounění tak, aby na výrobku nepůsobil rušivě. Výjimky jsou stanoveny projektem (design) nebo vzorkem.

Rozkládací sedací soupravy umožňující příležitostné spaní musí plnit bezpečnostní požadavky stejně tak, jako je stanoveno u standardních lůžek, uživatel má být upozorněn na možný handicap komfortu ležení.

Sedací nábytek pro dospívající chlapce musí bát řešen tak, aby materiálová skladba a prodyšnost sedadla eliminovala přehřívání genitálií, které může ovlivnit jejich fertilitu (plodnost) v dospělosti. Vhodné je použití vzdušných výpletů židlí.

 

HLAVNÍ RIZIKA PŘI POUŽITÍ SEDACÍHO NÁBYTKU

Ztráta stability sedacího nábytku

Zachycení končetin dítěte v mezerách čalouněných dílců.

Úraz hlavy nebo končetin vlivem degradace materiálů po obnažení kování, mezer ap.

Nevhodné řešení a ochrana rozkládacích mechanismů sedacích souprav.

Skřípnutí prstů nebo končetin při rozkládání nábytku s funkcí příležitostného spaní.

Zachycení hlavy dítěte v nevhodně řešeném opěradle zvýšené židle.

Ostré součásti, nevhodné skuliny a tlaková nebo střižná místa výrobku.

Vady technologie výroby (ostré součásti, čalounické špendlíky aj.).

Nezaoblená madla bočních opěr křesel – pohovek.

Nepřístupné části pro sanitární údržbu, zapadávání potravin a předmětů.

Vzplanutí čalounických materiálů, rychlost šíření ohně.

Vznik jemných prachových částic při degradaci pěnových a textilních materiálů.

 
ČSN 91 0015 Čalouněný nábytek – Základní ustanovení