NIS
Nábytkářský informační systém

Materiál


Hodnocení bezpečnosti použitých materiálů a zpracovatelských technologií je posuzováno na základě odborných znalostí, které jsou průkazné v době zahájení výroby.

 

Nábytek musí být zhotoven z konstrukčních desek, materiálů a pomocných látek vhodných pro předpokládaný účel použití výrobku.

 

Rozhodující vlastnosti použitých materiálů a polotovarů pro výrobu nábytku musí být v souladu s technickými normami nebo v souladu s údaji uvedenými v materiálových listech výrobku.

 

Materiály použité pro výrobky nesmí svými technickými, hygienickými, zdravotními, biologickými, emisními, požárními, aj. znaky ohrozit zdraví spotřebitele při běžném užívání výrobku.

 

Pro výrobu nábytku musí být použity materiály splňující limity emisí VOC látek, toxických látek, odérů aj. polutantů.

 

Nebezpečné látky dle nařízení vlády č. 258/2001 Sb. použité ve výrobě nábytku musí splňovat veškeré náležitosti v souladu s ustanovením závazných legislativních předpisů.

 

Materiál použitý ve výrobku nesmí iniciovat rozvoj plísní, bakterií aj. mikroorganizmů, nebo mít jiné nežádoucí biologické vlastnosti s patogenním účinkem.

 

Materiály dětského nábytku nesmí obsahovat "rozpustné" kovy ani jiné toxické látky.info


Materiály utvářející nábytek nesmí být příčinou opakovaného vzniku elektrických polí a statické elektřiny, jejíž výboj může být příčinou návazného poranění.

 

Vlhkost materiálu musí odpovídat prostředí použití výrobku. Při obvyklých podmínkách je absolutní vlhkost dřeva a materiálů na bázi dřeva 7 – 10 % (18–22 C°). Výjimkou je úložný nábytek určený pro užívání při jiných vlhkostních parametrech prostředí.

 

Nábytek ze dřeva musí být vyroben z materiálů biologicky nenarušených nebo z materiálů vysoušených po delší dobuinfo teplotou nad 60 °C nebo jinak ošetřených proti zavlečení škůdců, které ohrožují kvalitativní znaky výrobku.

 

Materiál použitý pro výrobu nábytku musí být prost zárodků xylofágního hmyzu.

 

Nábytek určený do prostředí se zvýšenou vlhkostí nebo se stykem s vodou musí být konstruován pomocí speciálních materiálů, které zajistí bezpečnou funkci výrobku při dlouhodobém užívání.

 

Materiály použité pro výrobu nesmí patologicky působit na zdraví pracovníků, kteří s nimi přijdou do styku během jejich přepravy, skladování, přípravy a při vlastním výrobním zpracovávání. Při použití a zpracování nových materiálů musí být před zahájením výroby stanoveny vhodné pracovní postupy a způsob ochrany zdraví při práci za pomoci nezbytných ochranných pomůcek, dle znění závazných právních předpisů.

 

Za ekologicky šetrné jsou považovány materiály z obnovitelné nebo přírodě blízké suroviny a dále materiály, které při zpracování, používání a likvidaci neohrozí životní prostředí.

 

Nábytek určený pro ukládání potravin musí být zhotoven a dokončen takovými materiály, které nezpůsobí kontaminaci potravin škodlivými látkami.

 

Nábytek určený ke styku s agresivními látkami musí být konstruován pomocí takových materiálů, které zajistí bezpečnou funkci výrobku při dlouhodobém užívání výrobku.

 

Materiály, které jsou na nábytku použity za účelem speciální funkce výrobku, musí mít pro daný účel použití protokol o provedení příslušných zkoušek oprávněným pracovištěm.

 

Materiály koncepčně zcela nové, v nábytkářské výrobě dosud neuplatňované lze použít až po předchozím prověření a doporučení zkušebny s příslušnou autorizací.

 

Likvidace odpadů ze zpracovávaných materiálů musí být prováděna v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.


Pro výrobu úložného nábytku se smí použít jen konstrukční desky na bázi dřeva splňující požadavky emisní třídy E1 (Emisní hodnotu0,124 mg formaldehydu/m3).info

 

Pro provozovatele veřejného interiéru je ze zákona závazná Vyhláška č. 6 ze dne 16. prosince 2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí vyjmenovaných pobytových místností vybraných staveb.info


Pro udělování ekoznačky Společenství dřevěnému nábytku platí Rozhodnutí komise 894/2009/ES které stanovuje v bodě 3e/ I) požadavky na dřevotřískové desky:

„Emise formaldehydu z dřevotřískových desek v nezpracovaném stavu", tzn. před opracováním nebo povrstvením, nesmí překročit 50 % mezní hodnoty, která by umožňovala zařazení těchto desek do třídy E1 0,124 mg/m3. Obdobně je uvedeno stejné ustanovení v bodě 3e/ II) dřevovláknité desky.

Toto ustanovení požaduje, aby před dýhováním, lakování apod. splňovaly desky limit 0,062 mg/m3, tedy aby po jejich dokončení byl dodržen celkový povolený limit 0,124 mg/m3.


Materiál:

Úložný nábytek musí být zhotoven z konstrukčních desek, materiálů a pomocných látek vhodných pro předpokládaný účel použití výrobku a současně vyhovujících pro namáhání při obvyklém nebo předpokládaném používání výrobku.

 

Všechny materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům pro použití v interiéru. Při použití konstrukčních materiálů na bázi dřeva musí únik volného formaldehydu splňovat požadavky emisní třídy E1 a další požadavky dle příslušných materiálových norem.

 

Nábytek ze dřeva musí být vyroben tak, aby pro namáhaná místa konstrukce nebyl použit materiál s nevhodným sklonem dřevních vláken nebo vadou, která není přípustná pro určené namáhání.

 

Pro dokončení extrémně namáhaných hran (vyplývající z funkce výrobku) musí být použit vhodný materiál, který zajistí nábytku dlouhodobou životnost a bezpečnost.

 

Hrany a plochy nábytku, kde je vlivem použití výrobku předpokládána tepelná expozice nad 70 °C, musí odolat účinku sálavého a kontaktního tepla bez uvolnění povrchových materiálu od konstrukční desky.info

 

Materiály a konstrukční spoje, kde se předpokládá styk s vodou, párou nebo zvýšenou vlhkostí musí být dokončeny tak, aby nedocházelo k porušení spojů a tvarovým změnám materiálů.Metodika Výzkumného a vývojového ústavu nábytku Brno. Zjednodušeně lze říci, že zkušební vzorky o lepené ploše 400 mm2 se zatíží 400 g a během 30 min nesmí dojít k odpadnutí hran. Pro tepelně namáhané hrany je nutno použít vhodné tavné lepidlo.

Viz ČSN ISO 3856–1, ČSN ISO 3856–2, ČSN ISO 3856–3, ČSN ISO 3856–4, ČSN ISO 3856–5, ČSN ISO 3856–6, ČSN ISO 7252, ČSN ISO 6503.

Na 10 mm tloušťky nezmrzlého dřeva je nezbytný ohřev min.1hod při relativní vlhkosti ? 80 % a min. teplotě 65 C?(podle druhu dřeva).

Dle ČSN EN 13986 shodně uvádí: ČSN EN 14322 (laminované desky), ČSN EN 312 (třískové desky), ČSN EN 622–1 (vláknité desky), ČSN EN 622–5 (středně tvrdé vláknité desky), ČSN EN 622–5 (tvrdé vláknité desky) a ČSN EN 636 (překližky).

Stavby pro výchovu a vzdělávání, vysokých škol, škol v přírodě, pro zotavovací akce, staveb zdravotnických zařízení léčebné a preventivní péče, ústavů sociální péče, ubytovacích zařízení, pro obchod a staveb pro shromažďování většího počtu osob.