NIS
Nábytkářský informační systém

Úložný


Všeobecné požadavky - viz úložný nábytek.
 

Bezpečnostní požadavky:

Pro bezpečnost nábytku platí ustanovení ČSN 91 0100 Nábytek – bezpečnostní požadavky, dále bezpečnostní požadavky ve znění ČSN 91 0412 Úložný nábytek – technické požadavky  a ČSN 91 0001 Dřevěný nábytek – Technické požadavky.

Nábytek musí být dostatečně odolný proti účinku sil vznikajících při běžném užívání, aby v důsledku deformace či vibrace nedošlo k pádu uložených předmětů či destrukci nábytku.

Pro konstrukci musí být zvoleny vhodné materiály, konstrukční spoje a kování, určené pro daný typ výrobku, zaručující jeho bezvadnou funkci a životnost při dlouhodobém používání. Materiály musí být ve shodě s technickou normou, certifikátem či jiným právním předpisem.

Nábytek musí být konstruován a dimenzován tak, aby obsahoval základní pasivní prvky bezpečnosti proti úrazu. Nábytek a jeho součásti nesmí být při běžném užívání příčinou somatického poranění uživatele.

V místech, kde je předpokládán častý pohyb dětí nebo osob s omezenou pohyblivostí, musí být nábytek řešen a instalován tak, aby při hrách dětí eliminoval šplh, zavěšování dětí na zásuvky, nebo na dveře.

V místech, kde je předpokládán častý pohyb dětí je nutno prověřit nábytek, zda je v souladu s  ISO/IEC POKYN 50 Bezpečnostní aspekty – Směrnice pro bezpečnost dětí. Eliminovány  musí být úrazy vlivem pádu součástí nábytku, nevhodných mezer, střižných míst a skulin.

Nábytková jednotka dodávaná bez montáže se nesmí v nezatíženém stavu při otevření dveří převrátit nebo nestabilně balancovat.

Police úložného nábytku musí být zabezpečeny proti vytažení nebo převrácení a proti úrazu vlivem pádu uložených předmětů (ČSN EN 14073-2 a ČSN EN 14749) viz kapitola dimenzování polic.

Úložný nábytek pro kanceláře, vzdělávací instituce nebo speciální účel, vybavený výsuvnými prvky, musí obsahovat systém zabraňující vysunutí více prvků nebo zásuvek současně. Zásuvky musí být zabezpečeny proti vytažení a proti úrazu vlivem pádu uložených předmětů, zkouší se dle ČSN EN 14749, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074.

Pro závěsné skříňky musí být použito příslušné kování. Pro závěsné skříňky ve výši možného sedu je nutné upevnit nábytek na speciální kování testované pro daný účel a materiál nosné stěny. Pevnost zavěšení se zkouší dle ČSN EN 14749. Plocha zad skříněk nesmí být v plném kontaktu se zdí a iniciovat rozvoj plísní.

Nízké skříňky musí být dimenzované pro sed nebo stoupnutí při činnostech v interiéru tak, aby nedošlo k destrukci výrobku a úrazu uživatele (standardní zatížení do 1300 N).

Vertikální žaluziové uzávěry dveří musí být řešeny tak, aby nedošlo k samovolnému uzavření s důsledkem úrazu. Žaluzie se nesmí samovolně pohnout z kterékoliv polohy nad 200 mm od uzavřené polohy, pokud může poranit uživatele. Uzávěr musí být ve výši minimálně 100 mm od podlahy, aby nedošlo k poranění nohou (ČSN EN 14749, ČSN EN 14073-2).

Při uzavírání výrobku horizontálními víky o hmotnosti ≥ 0,25 kg a níže než 1000 mm od podlahy musí být úložný nábytek vybaven zábranami proti skřípnutí hlavy dítěte. Víka musí být otevíratelná silou menší než 8 N, dle ČSN EN 14749, aby se dítě mohlo vyprostit.

Pojezd dveří velkých šatních skříní musí být řešen tak, aby nezpůsobil úraz rukou dětí vlivem dorazu nebo střihu, způsobený velkou hybností křídel dveří (tlumený doraz).

Vertikální skleněné součásti s plochou ≥ 0,1 m², kde je nejmenší rozměr ≥ 200 mm, a jsou níže než 900 mm nad podlahou, musí dle ČSN EN 14749 vyhovět zkoušení podle ČSN EN 14072 nebo být zhotoveny z bezpečnostního skla a prasknout v souladu s ČSN EN 14072.

Všechny hrany a rohy nábytku musí být bez otřepů a musí být zaoblené nebo sražené. U nábytku určeného pro děti musí být hrany a rohy zaobleny min. R 2 mm. Na nábytku se nesmí vyskytovat žádné otevřené konce trubek (ČSN EN 14073).

Všechny pohyblivé části a střižná místa musí mít při běžném užívání v kterékoliv poloze bezpečnou vzdálenost v rozsahu ≤ 8 mm nebo ≥ 25 mm, viz ČSN EN 14749 a ČSN EN 14073-3. Prsty mohou tak mohou být odsunuty nebo je nelze do střižného místa vsunout.

Otvory a komponenty pro instalační rozvody musí být zajištěny tak, aby nedošlo k poškození kabelů nebo poranění uživatele při instalaci spotřebičů.

Zásuvky a obdobná výsuvná zařízení nebo jejich ovladače mají být instalovány do výše běžných somatických dosahů (do 1000 mm) a nemají přesáhnout výšku 1500 mm. Vzdálenost zadního vlysu zásuvky od zad skříňky nemá překročit 10 % celkové hloubky skříňky.

Dveře s horizontální osou otáčení musí být v otevřené poloze aretovány proti pádu. Nábytek s výsuvnými dvířky musí být řešen tak, aby dveře nemohly zůstat pevně fixovány ve vysunuté poloze a být příčinou úrazu nepodvolením se zvýšenému tlaku po nežádoucím kontaktu.

U kuchyňského nábytku dle ČSN EN 1116 musí být výška pracovní plochy jedna z následujících hodnot uvedena v mm:  

Pracovní plochy kuchyně nesmí mít rozdílnou výšku (zvrtnutí přenášených nádob - opaření). Rozdílná výška pracovních ploch se připouští při vzájemném odstupu nábytkových jednotek sestavy linky nejméně 800 mm. Hloubka pracovní plochy musí být větší než 600 mm.

 

Materiál:

Úložný nábytek musí být zhotoven z konstrukčních desek, materiálů a pomocných látek vhodných pro předpokládaný účel použití výrobku a současně vyhovujících pro namáhání při obvyklém nebo předpokládaném používání výrobku.

Všechny materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům pro použití v interiéru. Při použití konstrukčních materiálů na bázi dřeva musí únik volného formaldehydu splňovat požadavky emisní třídy E1 a další požadavky dle příslušných materiálových norem.

Hrany a plochy nábytku, kde je vlivem použití výrobku předpokládána tepelná expozice nad 70 °C, musí odolat účinku sálavého a kontaktního tepla bez uvolnění povrchových materiálu od konstrukční desky (Pro tepelně namáhané hrany je nutno použít vhodné tavné lepidlo.).

Pro dokončení extrémně namáhaných hran (vyplývající z funkce výrobku) musí být použit vhodný materiál, který zajistí nábytku dlouhodobou životnost a bezpečnost.

Materiály a konstrukční spoje, kde se předpokládá styk s vodou, párou nebo zvýšenou vlhkostí musí být dokončeny tak, aby nedocházelo k porušení spojů a tvarovým změnám materiálů.

 

Sklo:

Nábytek vybavený skleněnými dveřmi nebo dveřmi se skleněnou výplní musí být řešen tak, aby vlivem používání, otřesů nebo zatížení konstrukce nedošlo k uvolnění či destrukci skla a ohrožení uživatele.

Vertikální skleněné součásti s plochou ≥ 0,1 m², kde je nejmenší rozměr ≥ 200 mm a je níže než 900 mm nad podlahou, musí vyhovět zkoušení podle ČSN EN 14072 nebo být zhotoveny z bezpečnostního skla a prasknout v souladu s EN 14072 Sklo v nábytku – Metody zkoušení.

 

Rozvody a spotřebiče:

Rozvody elektrické energie, instalace mechanismů nebo spotřebičů musí být řešeny v souladu s platnými předpisy příslušného oboru.

Otvory a komponenty pro instalační rozvody musí být zajištěny tak, aby nedošlo k poškození kabelů nebo poranění uživatele při instalaci spotřebičů.

Zařizovací předměty a komponenty nábytku připojené na elektrickou instalaci budov musí být zhotoveny v souladu s ustanovením ČSN 33 2000–7–713. Do nábytku je možno instalovat pouze spotřebiče, které jsou k tomu určené. Při montáži musí být přesně dodržen montážní návod vydaný výrobcem spotřebiče.

Instalované spotřebiče musí být snadno odpojitelné vytažením elektrické vidlice nebo pomocí spínače, spínací krabice tak, aby přístroj mohl být při nebezpečí ihned vypnut.

 

Respektování stavby:

Nábytek musí být konstruován a uzpůsoben běžným rozměrům staveb, lomení schodišť, běžným komunikačním plochám a manipulačním prostředkům.  

Úložný nábytek musí být dimenzován tak, aby při obvyklém užívání nebylo překročeno zatížení stropní konstrukce budov 1,5 kN/m2 nebo 2 kN proměnného soustředěného zatížení.

Úložný nábytek může být řešen jako vestavěný, pevně spojený s konstrukcí stavby. Řešení musí respektovat účel stavby a respektovat možnosti sanitární údržby interiéru.

Vestavěný nábytek musí být přizpůsoben stavbě - dopasován a začištěn v souladu s estetickými a užitnými vlastnostmi. Nábytkové kování se hodnotí dle ČSN EN 15338+A1.

 

Dimenzování polic a vodorovných ploch nábytku

Police úložného nábytku musí být zabezpečeny proti vytažení nebo převrácení a úrazu vlivem pádu jimi samotnými nebo uloženými předměty -  ČSN 91 0412, čl. 4.4. Police úložného nábytku musí být zabezpečeny proti vytažení nebo převrácení a proti úrazu vlivem pádu uložených předmětů a čl. 5.3 a nesmí být uvedeny do pohybu horizontální silou působící ve středu přední horní hrany odpovídající 0,5 hmotnosti prázdné police; b) police se nesmí naklopit, když v jakémkoliv místě vzdáleném 25 mm od předního okraje působí svislá síla 100 N. Povinnost zabezpečení uvedená v ČSN 91 0412 vyplývá z povinně převzatých evropských norem. Zajištění polic  ukládá ČSN EN 14073-2, dále dle ČSN EN 16 122 Bytový a nebytový nábytek - Zkušební metody pro stanovení pevnosti, trvanlivosti a stability ve znění čl. 6.1.2, které se zkouší dle ČSN EN 14749 Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení  čl. 6.3.2.2 Police nesmí být uvedeny do pohybu horizontální silou 50% hmotnosti police, dle čl. 6.3.2.3   Police se nesmí police naklopit při zatížení 10kg  na místě 25 mm od předního okraje. Od července 2012 platí výšeuvedená ustanovení ve znění ČSN EN 14073-3 čl. 5.3.1.

Shrnutí:

 Police dle ČSN 91 0412, ČSN EN 14749 a ČSN EN 14073-3 :

-  nesmí být uvedeny do pohybu horizontální silou působící ve středu přední horní hrany odpovídající 0,5 hmotnosti prázdné police;

-  nesmí se naklopit a vypadnout když v jakémkoliv místě vzdáleném 25 mm od předního okraje působí svislá síla 100 N.

 

Police - dimenzování vodorovných ploch je prováděno dle uvažovaného účelu použití. Dimenzování musí být prováděno dle obvykle předpokládané doby užívání věci, nejméně však na 10 let. Nábytek - police musí vyhovět obvyklému namáháníinfo, které je ověřováno podle zkušebních norem ČSN EN 14749, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14073-3.

 

Povolený průhyb

Tab. 1: Hodnoty povoleného průhybu uváděné v ČSN 91 0001

Průhyb viditelných polic vlivem trvalého zatížení do80 cm

max.2 mm

Průhyb skrytých polic vlivem trvalého zatížení do80 cm

max.3 mm

Průhyb viditelných polic vlivem trvalého zatížení od80 cmvýše

max.3 mm/1 m

Průhyb skrytých polic vlivem trvalého zatížení od80 cmvýše

max.5 mm/1 m

 

Namáhání – předpokládané zatíženíinfopodle místa užití nábytku dle ČSN EN 14749

Tab. 2:  Lehké zatížení – bytový nábytek (vyjma knihoven a kuchyně)

Všechny horizontální ukládací plochy včetně polic, den a půd

kg/dm2

0,65

Výsuvné prvky a koše

kg/dm3

0,2

Tyče na šaty

kg/dm

4,0

Závěsné přihrádkové lístkovnice

kg/dm

2,5

měřeno kolmo k rovině přihrádek

  

Namáhání – předpokládané zatíženíinfopodle místa užití nábytku dle ČSN EN 14073-3.

Tab. 3: Velké zatížení (střední a těžké) pro veřejný interiér, bytové kuchyně a knihovny

Police

kg/dm2

1,5 nebo 2,0 dle tabulky 24

Šatní tyče

kg/dm

5,0

Výsuvné prvky

kg/dm3

0,5

Závěsné přihrádkové lístkovnice

kg/dm

4,0

měřeno kolmo k rovině přihrádek

 

Namáhání vodorovných úložných ploch nebytového nábytku dle prEN 16122

Tab. 4:  Zatížení vodorovných ploch při zkoušení u nebytového nábytku dle ČSN EN 16122

stupeň

typ zatížení

použití

1

střední

1,5 kg/dm²

hotely, domovy pro seniory, mateřské školy, recepce, základní školy, knihovny

2

těžké

2 kg/dm²

kasárny, střední školy, vysoké školy

  

Tab. 5: Doporučené maximální délky polic skříněk podepřených jen na okrajích – šířka police 250 mm, zatížení 0,65 kg/dm2

 

Spárovka z tvrdého dřeva 19mm

Spárovka z tvrdého dřeva 18mm

SM spárovka dýhovaná bukem 0,6

Jehličnatá spárovka

Laťovka dýhovaná dubem 0,6

DTD dýhovaná dubem 0,8

DTD dýhovaná bukem 0,6

DTD laminovaná 19mm

DTD laminovaná 18mm

DTD lakovaná 18mm

Šířka police (mm)

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

Tloušťka police (mm)

19

18

19

19

19

19

19

19

18

18

Modul pružnosti dřeva (Mpa)

12 500

12 500

16 000

10 000

7 360

3 600

3 200

2 300

2 300

2 000

Max. délka police (mm)

1 370

1 270

1 470

1 270

1 070

870

860

770

730

670

Zatížení (kg/dm2)

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

Průhyb dovolený (mm)

4,11

3,81

4,41

3,81

3,21

2,61

2,58

2,31

2,19

2,01

spojité zatížení (N/m)

159,41

159,41

159,41

159,41

159,41

159,41

159,41

159,41

159,41

159,41

konstanta

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

I (mm4)

142 895,83

121 500,00

142 895,83

142 895,83

142 895,83

142 895,83

142 895,83

142 895,83

121 500,00

121 500,00

Průhyb vypočtený (mm)

4,09

3,56

4,24

3,78

2,59

2,31

2,48

2,22

2,11

1,72

 

Tab. 6: Doporučené maximální délky polic skříněk podepřených jen na okrajích – šířka police 350 mm, zatížení 0,65 kg/dm2

 

Spárovka z tvrdého dřeva 19mm

Spárovka z tvrdého dřeva 18mm

SM spárovka dýhovaná bukem 0,6

Jehličnatá spárovka

Laťovka dýhovaná dubem 0,6

DTD dýhovaná dubem 0,8

DTD dýhovaná bukem 0,6

DTD laminovaná 19mm

DTD laminovaná 18mm

DTD lakovaná 18mm

Šířka police (mm)

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

Tloušťka police (mm)

19

18

19

19

19

19

19

19

18

18

Modul pružnosti dřeva (Mpa)

12 500

12 500

16 000

10 000

7 360

3 600

3 200

2 300

2 300

2 000

Max. délka police (mm)

1 370

1 270

1 470

1 270

1 070

870

860

770

730

670

Zatížení (kg/dm2)

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

Průhyb dovolený (mm)

4,11

3,81

4,41

3,81

3,21

2,61

2,58

2,31

2,19

2,01

Spojité zatížení (N/m)

223,18

223,18

223,18

223,18

223,18

223,18

223,18

223,18

223,18

223,18

konstanta

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

I (mm4)

200 054,17

170 100,00

200 054,17

200 054,17

200 054,17

200 054,17

200 054,17

200 054,17

170 100,00

170 100,00

Průhyb vypočtený (mm)

4,09

3,56

4,24

3,78

2,59

2,32

2,48

2,22

2,11

1,72

 

Tab. 7:  Doporučené maximální délky polic skříněk podepřených jen na okrajích – šířka police 250 mm, zatížení 1,5 kg/dm2

 

Spárovka z tvrdého dřeva 19mm

Spárovka z tvrdého dřeva 18mm

SM spárovka dýhovaná bukem 0,6

Jehličnatá spárovka

Laťovka dýhovaná dubem 0,6

DTD dýhovaná dubem 0,8

DTD dýhovaná bukem 0,6

DTD laminovaná 19mm

DTD laminovaná 18mm

DTD lakovaná 18mm

Šířka police (mm)

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

Tloušťka police (mm)

19

18

19

19

19

19

19

19

18

18

Modul pružnosti dřeva (Mpa)

12 500

12 500

16 000

10 000

7 360

3 600

3 200

2 300

2 300

2 000

Max. délka police (mm)

1 030

970

1 070

930

870

670

660

570

550

530

Zatížení (kg/dm2)

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

Průhyb dovolený (mm)

3,09

2,91

3,21

2,79

2,61

2,01

1,98

1,71

1,65

1,59

Spojité zatížení (N/m)

367,88

367,88

367,88

367,88

367,88

367,88

367,88

367,88

367,88

367,88

konstanta

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

I (mm4)

142 895,83

121 500,00

142 895,83

142 895,83

142 895,83

142 895,83

142 895,83

142 895,83

121 500,00

121 500,00

Průhyb vypočtený (mm)

3,02

2,79

2,75

2,51

2,59

1,88

1,99

1,54

1,57

1,56

 

Tab. 8: Doporučené maximální délky polic skříněk podepřených jen na okrajích – šířka police 350 mm, zatížení 1,5 kg/dm2

 

Spárovka z tvrdého dřeva 19mm

Spárovka z tvrdého dřeva 18mm

SM spárovka dýhovaná bukem 0,6

Jehličnatá spárovka

Laťovka dýhovaná dubem 0,6

DTD dýhovaná dubem 0,8

DTD dýhovaná bukem 0,6

DTD laminovaná 19mm

DTD laminovaná 18mm

DTD lakovaná 18mm

Šířka police (mm)

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

Tloušťka police (mm)

19

18

19

19

19

19

19

19

18

18

Modul pružnosti dřeva (Mpa)

12 500

12 500

16 000

10 000

7 360

3 600

3 200

2 300

2 300

2 000

Max. délka police (mm)

1 030

970

1 070

930

870

670

660

570

550

530

Zatížení (kg/dm2)

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

Průhyb dovolený (mm)

3,09

2,91

3,21

2,79

2,61

2,01

1,98

1,71

1,65

1,59

Spojité zatížení (N/m)

515,03

515,03

515,03

515,03

515,03

515,03

515,03

515,03

515,03

515,03

konstanta

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

I (mm4)

200 054,17

171 100,00

200 054,17

200 054,17

200 054,17

200 054,17

200 054,17

200 054,17

171 100,00

171 100,00

Průhyb vypočtený (mm)

3,0183

2,7922

2,75

2,51

2,59

1,88

1,99

1,54

1,57

1,56Nomogram pro dimenzování délky polic z hlediska povoleného průhybu (do šířky police 350 mm), zatížení 10 let


Metoda výpočtu okamžitého průhybu vodorovných úložných ploch podle ČSN 91 0412

Obr. 1: Schematické znázornění rozměrů policeMetoda výpočtu průhybu vodorovných úložných ploch při zatížení 20 let 
viz tabulky 2,3,4

Pokud výrobce nápadně a trvanlivě nevyznačí maximální dovolené zatížení, pak má být nosnost součásti stanovena dle tabulky předpokládaného zatížení na jednotku plochy.