NIS
Nábytkářský informační systém

Portugalsko


Práva k průmyslovým vzorům

Příslušné právní předpisy
Zákon o průmyslovém vlastnictví – nařízení s mocí zákona č. 36/2003.
Novela zákona o průmyslovém vlastnictví – nařízení s mocí zákona č. 143/2008.


Co lze a co nelze chránit?

Průmyslový vzor lze zapsat, pokud splňuje obě následující podmínky:
• musí být nový,
• musí mít rozlišovací schopnost.

Přihlašovatel by měl věnovat zvláštní pozornost zveřejnění před zápisem. To je přijatelné pouze za určitých podmínek.

Jako průmyslový vzor nelze zapsat:
• počítačové programy,
• výrobky, jejichž vzhled je výlučně daný technickou funkcí,
• komunikační výrobky,
• výrobky s designem, který odporuje zásadám veřejného pořádku a etickým principům.

Další informace v portugalském a anglickém jazyce naleznete na následující adrese:
www.inpi.pt [Design (průmyslové vzory) – How to protect your design (jak chránit průmyslové vzory)].


Formální náležitosti

Přihlášku k zápisu lze podat online pomocí nástrojů, které jsou k dispozici na webových stránkách úřadu INPI-PT: www.inpi.pt [Online Services (online služby) – Design (průmyslové vzory) – Filing (podání přihlášky)].

Při žádosti o zápis průmyslového vzoru musí přihlašovatel:
• předložit popis průmyslového vzoru v rozsahu maximálně 50 slov na každý výrobek (volitelné),
• předložit grafické vyobrazení nebo fotografie průmyslového vzoru,
• předložit vyobrazení určená pro zveřejnění,
• uhradit poplatky za přihlášení.

Přihláška může obsahovat až 100 výrobků za předpokladu, že náleží do stejné třídy podle mezinárodního třídění průmyslových vzorů (hromadné přihlášky).

Nemá-li přihlašovatel sídlo v Portugalsku, získá přímý přístup ke službám INPI uvedením adresy v Portugalsku nebo e-mailové adresy či faxového čísla pro zasílání oznámení.

Zastupuje-li přihlašovatele oprávněný zástupce, je třeba předložit příslušnou plnou moc. Tento dokument není nutný, pokud jde o zástupce z oblasti průmyslového vlastnictví.


Poplatky (k datu publikace)


* zahrnuje zveřejnění a v případě odporu rovněž průzkum.


Aktuální částky naleznete na následující adrese: www.inpi.pt [Industrial Property (průmyslové vlastnictví) – Table of Fees (tabulka poplatků)].

Je možné získat podporu pro ochranu průmyslových práv začleněných do většího projektu. Další informace naleznete na následující adrese:
www.inpi.pt [Propriedade Industrial (průmyslové vlastnictví) – Apoios à PI (pomoc s průmyslovým vlastnictvím)]
www.incentivos.qren.pt


Průzkum

Zápis průmyslového vzoru se nepřiznává automaticky.

Po podání přihlášky se provádí formální průzkum a poté je přihláška zveřejněna online ve Věstníku průmyslového vlastnictví. Následuje dvouměsíční lhůta, během níž mohou ti, kdo se cítí poškozeni možným přiznáním zápisu, podat odpor.

Průzkum novosti a originálnosti se provádí pouze v případě, že třetí osoba podala odpor.

Proti rozhodnutí INPI se lze odvolat u Obchodního soudu v Lisabonu během lhůty 2 měsíců po zveřejnění rozhodnutí ve Věstníku průmyslového vlastnictví.


Doba ochrany

Zápis je platný po dobu 5 let od data podání přihlášky a lze jej prodloužit o další pětiletá období až do maximálního počtu 25 let.

Informace o udržování práva k průmyslovému vzoru naleznete na následující adrese: www.inpi.pt [Design (průmyslové vzory) – Maintenance (udržování)].

Úhradu udržovacích poplatků (každých 5 let) lze provést online pomocí nástrojů, které jsou k dispozici na portálu INPI-PT.
https://servicosonline.inpi.pt/registos/main/start.jsp?timo=D&lang=EN


Vlastnictví práva

Zápisem průmyslového vzoru se jeho majiteli přiznávají následující práva:
• právo zabránit třetím osobám v tom, aby bez souhlasu majitele vyráběly, prodávaly či hospodářsky využívaly chráněný průmyslový vzor,
• právo označit průmyslový vzor jako chráněný za účelem odrazení od případného porušování vzoru (pomocí slov „průmyslový vzor č.” či zkratky „DM č.”),
• právo převést na třetí osoby zápis průmyslového vzoru za účelem jeho využívání nebo poskytnout třetím osobám na takové využívání licenci, a to zdarma či za poplatek,
• každý zapsaný průmyslový vzor rovněž požívá ochrany, kterou mu poskytuje autorské právo, a to ode dne, kdy byl vytvořen či definován, a v jakékoli formě.

Další informace na toto téma naleznete na následující adrese:
www.inpi.pt [Design (průmyslové vzory) – Maintenance (udržování)].Práva k ochranným známkám


Příslušné právní předpisy
Zákon o průmyslovém vlastnictví – nařízení s mocí zákona č. 36/2003.
Novela zákona o průmyslovém vlastnictví – nařízení s mocí zákona č. 143/2008.


Co lze a co nelze chránit?

Zapsat lze následující typy ochranných známek: slovní, obrazové, kombinované, zvukové, trojrozměrné, heslové a kolektivní známky.

Nelze zapsat ochranné známky, které:
• nemají rozlišovací schopnost,
• mohou uvést spotřebitele v omyl,
• odporují zákonům, zásadám veřejného pořádku nebo etickým principům,
• obsahují mimo jiné státní symboly, symboly vlády či zahraničních organizací, státní znak, medaile, jména či portréty nebo označení s vysokou symbolickou hodnotou (např. náboženské symboly) (pokud k tomu nedají příslušné strany souhlas),
• porušují práva jiných osob nebo které by mohly podporovat nekalou soutěž.

Další informace na toto téma naleznete na následující adrese:
www.inpi.pt [Trademarks (ochranné známky) – What is a trademark? (Co je ochranná známka?)].


Formální náležitosti

Přihlášku k zápisu lze provést online na webových stránkách INPI-PT:
www.inpi.pt [Online Services (online služby) – Trademarks (ochranné známky) – Filing (podání přihlášky)].

Není-li označení, pro které se žádá ochrana, pouze slovní, musí přihlašovatel při podání přihlášky předložit rovněž vyobrazení ochranné známky.

V některých případech musí přihlašovatel rovněž předložit dokumenty dokládající nároky obsažené v přihlášce, např. prioritní nároky, nebo prohlášení o souhlasu či oprávnění k použití prvků obsažených v ochranné známce.

Nemá-li přihlašovatel sídlo v Portugalsku, získá přímý přístup ke službám INPI uvedením adresy v Portugalsku nebo e-mailové adresy či faxového čísla pro zasílání oznámení.

Zastupuje-li přihlašovatele oprávněný zástupce, je třeba předložit příslušnou plnou moc. Tento dokument není nutný, pokud jde o zástupce z oblasti průmyslového vlastnictví.


Poplatky (k datu publikace)


* zahrnuje průzkum a zveřejnění.


Udržovací poplatky:


Aktuální částky naleznete na následující adrese: www.inpi.pt [Industrial Property (průmyslové vlastnictví) – Table of Fees (tabulka poplatků)].

Je možné získat podporu pro ochranu průmyslových práv začleněných do většího projektu. Další informace jsou k dispozici na následující adrese:
www.inpi.pt [Propriedade Industrial (průmyslové vlastnictví) – Apoios à PI (pomoc s průmyslovým vlastnictvím)]
www.incentivos.qren.pt


Průzkum

Zápis ochranné známky se nepřiznává automaticky. Přihlašovací proces začíná podáním přihlášky a zahrnuje průzkum v souladu s pravidly o skladbě ochranných známek.

Po podání přihlášky se provádí formální průzkum a poté je přihláška zveřejněna online ve Věstníku průmyslového vlastnictví. Následuje fáze, během níž mohou ti, kdo se cítí poškozeni možným přiznáním zápisu, podat odpor.

Po skončení fáze, během níž lze podat odpor (přihlašovatelé se mohou vyjádřit k námitkám), probíhá věcný průzkum a poté je vydáno rozhodnutí.

Po skončení procesu – a pokud nebyly zjištěny důvody pro zamítnutí – se ochranná známka považuje za chráněnou.

Běžná ochranná známka je přiznána průměrně 3 měsíce po podání přihlášky.

Proti rozhodnutí INPI se lze odvolat u Obchodního soudu v Lisabonu během lhůty 2 měsíců po zveřejnění rozhodnutí ve Věstníku průmyslového vlastnictví.


Doba ochrany

Zápis je platný po dobu 10 let od data přiznání. Tuto lhůtu lze bez omezení opakovaně obnovovat vždy o dalších 10 let. Během doby platnosti nesmí dojít k úpravám podstatných prvků ochranné známky.

Další informace o udržování ochranné známky naleznete na následující adrese: www.inpi.pt [Trade marks (ochranné známky) – Maintenance (udržování)].

Platbu poplatků za zápis a poplatků za obnovu lze provést online na webových stránkách INPI-PT:
https://servicosonline.inpi.pt/registos/main/start.jsp?timo=M&lang=EN


Vlastnictví práva

Zápisem ochranné známky se jejímu majiteli přiznávají následující práva:
• právo zabránit třetím osobám v tom, aby bez souhlasu majitele používaly shodné nebo podobné označení v souvislosti s výrobky a službami, pro které je známka chráněná,
• právo označit své výrobky slovy „Marca Registrada” nebo zkratkou „M.R.” za účelem odrazení od případného porušování ochranné známky,
• právo převést na třetí osoby zápis ochranné známky za účelem jejího využívání nebo poskytnout třetím osobám na takové využívání licenci, a to zdarma či za poplatek.


Patentová práva včetně práv k užitným vzorům


Příslušné právní předpisy

Zákon o průmyslovém vlastnictví – nařízení s mocí zákona č. 36/2003.
Novela zákona o průmyslovém vlastnictví – nařízení s mocí zákona č. 143/2008.


Co lze a co nelze chránit?

Ochranu lze poskytnout vynálezům, které jsou nové, mají tvůrčí úroveň a jsou průmyslově využitelné.

Přihlašovatel by měl věnovat zvláštní pozornost zveřejnění před zápisem. To je přijatelné pouze za určitých podmínek.

Patentem nelze chránit:
• objevy, vědecké teorie a matematické metody,
• materiály a látky, které již existují v přírodě, a jaderný materiál,
• estetické výtvory,
• plány, pravidla a způsoby vykonávání duševních činností v oblasti hraní her a v oblasti hospodářských aktivit a počítačové programy jako takové bez jakéhokoli přínosu,
• podávání informací,
• způsoby operačního a terapeutického léčení a diagnostiky nemocí lidí a zvířat. Výrobky, látky a sloučeniny používané při těchto způsobech však chránit lze.


Vynálezy je možné chránit dvěma typy průmyslových práv: patenty a užitnými vzory.


Patent nebo užitný vzor – jak si vybrat?

Výběr závisí na přihlašovateli. Ten by měl před konečným rozhodnutím zvážit výhody a nevýhody jednotlivých typů ochrany. Ochrana vynálezu prostřednictvím užitného vzoru zahrnuje rychlejší a jednodušší správní řízení, než je proces přihlášky patentu. Tento typ ochrany nelze poskytnout vynálezům souvisejícím s biologickým materiálem a chemickými či farmaceutickými látkami a postupy. Pokud jde o užitný vzor, lze podat dva typy přihlášky – s průzkumem a bez průzkumu. Naproti tomu v případě přihlášky patentu se vždy provádí průzkum, neboť je základní součástí řízení o udělení patentu.

Hlavní výhodou užitných vzorů je skutečnost, že přihlašovatelé jsou povinni zaplatit pouze poplatek za přihlášení. Poplatek za průzkum (který je obvykle vyšší, neboť jde o nákladnější a duševně náročnější činnost) mohou odložit nebo jej nemusí platit nikdy. Tento poplatek se hradí pouze v případě, že se to pokládá za nezbytné (např. pokud chce majitel zahájit soudní řízení).

Ve vztahu mezi užitným vzorem a patentem existuje určitá flexibilita. Na žádost přihlašovatele lze vynález, u kterého se žádala ochrana užitným vzorem, chránit současně nebo následně rovněž patentem (a opačně), a to do jednoho roku od data podání první přihlášky.

Další informace naleznete na následující adrese:
www.inpi.pt [Patents (patenty) – What is a patent? (Co je patent?)].


Formální náležitosti

Přihlášku patentu či užitného vzoru lze podat online pomocí nástrojů, které jsou k dispozici na webových stránkách INPI-PT:
www.inpi.pt [Online Services (online služby) – Patents (patenty) – Filing (podání přihlášky)].

Při podání přihlášky patentu nebo užitného vzoru musí přihlašovatel předložit INPI v portugalském jazyce následující:
• popis nároků vynálezu, pokud jde o význaky novosti a rozlišovací schopnosti,
• popis vynálezu,
• výkresy nutné pro úplné pochopení popisu (kde to přichází v úvahu),
• shrnutí vynálezu,
• vyobrazení určené pro zveřejnění (jsou-li pro pochopení shrnutí nutné výkresy),
• úhradu poplatků za přihlášení.

Nemá-li přihlašovatel sídlo v Portugalsku, získá přímý přístup ke službám INPI uvedením adresy v Portugalsku nebo e-mailové adresy či faxového čísla pro zasílání oznámení.

Zastupuje-li přihlašovatele oprávněný zástupce, je třeba předložit příslušnou plnou moc. Tento dokument není nutný, pokud jde o zástupce z oblasti průmyslového vlastnictví.


Poplatky (k datu publikace)


* zahrnuje průzkum a zveřejnění
** zahrnuje zveřejnění

Udržovací poplatky:
Zdarma až do 4. roční splátky.

Výši následných ročních splátek a aktuální částky naleznete na následující adrese: www.inpi.pt [INPI – Introduction (úvod) – Table of Fees (tabulka poplatků)].

Na online platby se vztahují podstatné slevy.

Je možné získat podporu pro ochranu průmyslových práv začleněných do většího projektu. Další informace naleznete na následující adrese:
www.inpi.pt [Propriedade Industrial (průmyslové vlastnictví) – Apoios à PI (pomoc s průmyslovým vlastnictvím)]
www.incentivos.qren.pt.


Průzkum

Patent či užitný vzor se neuděluje automaticky. Proces začíná podáním přihlášky a zahrnuje průzkum (pokud nejde o přihlášku užitného vzoru bez průzkumu) v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany vynálezů.

Po podání přihlášky patentu se provádí formální průzkum a 18 měsíců po datu podání přihlášky nebo po datu priority je přihláška zveřejněna online ve Věstníku průmyslového vlastnictví. Při podání přihlášky může přihlašovatel požádat o urychlení zveřejnění.

V případě užitného vzoru je lhůta pro zveřejnění kratší – 6 místo 18 měsíců. Při podání přihlášky i později (do 18 měsíců od podání přihlášky nebo od data priority) může přihlašovatel požádat o urychlení zveřejnění nebo o jeho odložení, pokud má zájem na utajení vynálezu.

Po datu podání přihlášky se provádí rešerše na novost a tvůrčí úroveň. Rešeršní zpráva se zasílá pouze přihlašovateli a může představovat důležitý faktor při rozhodování o tom, zda ochranu rozšířit i na další země.

Po zveřejnění přihlášky začíná dvouměsíční fáze pro podání odporu, během níž mohou ti, kdo se cítí poškozeni udělením patentu nebo užitného vzoru, podat stížnost.

Po skončení fáze, během níž lze podat odpor, probíhá věcný průzkum (s výjimkou přihlášky užitného vzoru, pro kterou nebyl průzkum požadován a ohledně které nebyla podána žádná stížnost). Výsledkem tohoto procesu je oznámení o udělení patentu či užitného vzoru, jeho částečném udělení či o zamítnutí přihlášky.

Proti rozhodnutí INPI se lze odvolat u Obchodního soudu v Lisabonu během lhůty 2 měsíců po zveřejnění rozhodnutí ve Věstníku průmyslového vlastnictví.


Doba ochrany

Doba ochrany patentu je 20 let a počíná od data podání přihlášky nebo data priority.

Doba ochrany užitného vzoru je 6 let a počíná od data podání přihlášky nebo od data priority s tím, že tuto lhůtu lze prodloužit. Během posledních 6 měsíců doby platnosti může majitel požádat o prodloužení doby ochrany o 2 roky a během posledních 6 měsíců této dodatečné doby ochrany lze učinit druhou a poslední žádost o prodloužení doby ochrany, opět o 2 roky. Doba ochrany užitného vzoru včetně 2 prodloužení nesmí přesáhnout 10 let od data podání první přihlášky.

Udržovací poplatky za patenty a užitné vzory se platí ročně a označují se jako roční splátky.

Informace o udržování patentových práv naleznete na následující adrese: www.inpi.pt [Patents (patenty) – Maintenance (udržování)].

Úhradu ročních poplatků lze provést online na webových stránkách INPI-PT:
https://servicosonline.inpi.pt/registos/main/start.jsp?timo=P&lang=EN


Vlastnictví práva

Udělením patentu nebo užitného vzoru se jejich majiteli přiznávají následující práva:
• právo na výhradní využívání vynálezu v libovolné části země,
• právo zabránit třetím osobám v tom, aby bez souhlasu majitele vyráběly, prodávaly či hospodářsky využívaly chráněný výrobek nebo postup. Dalším osobám je rovněž zabráněno žádat o ochranu pro stejný výrobek nebo postup a používat či aplikovat prostředky nebo postupy zveřejněné v uděleném patentu nebo užitném vzoru,
• právo označit své výrobky jako chráněné za účelem odrazení od případného porušování práv (pomocí slov „patentováno”, „patent č.” a zkratky „Pat. č.”, anebo pomocí slov „Užitný vzor č.” či zkratky „M.U. č.” nebo „U.M. č.”),
• možnost převést na třetí osoby právo na využívání vynálezu nebo poskytnout třetím osobám na takovém využívání licenci, a to zdarma či za poplatek.

Informace o omezení práv přiznaných patentem naleznete na následující adrese:
www.inpi.pt [Patents (patenty) – Maintenance (udržování) – What rights are conferred? (Jaká práva se přiznávají?)].


Předběžná přihláška patentu

Co je to?
Jde o nový způsob předložení patentové přihlášky. Postup je jednodušší a přístupnější:
• stačí předložit popis vynálezu, a to v portugalském nebo anglickém jazyce,
• umožňuje stanovení priority vynálezu,
• předběžná přihláška patentu je platná po dobu 12 měsíců a v tomto časovém rámci ji lze přeměnit na konečnou přihlášku.

V některých zemích se předběžná přihláška patentu jako způsob stanovení priority vynálezu nepřipouští. Přihlašovatel by se měl vždy informovat na požadavky v zemích, kde žádá o ochranu.

Jaké potřeby řeší předběžná přihláška?
• nedostatek okamžitých finančních prostředků potřebných pro podání úplné přihlášky,
• nedostatek času na zhodnocení potenciálu vynálezu,
• nedostatek času na formulaci úplné přihlášky patentu v situaci, kdy je nutné okamžité zpřístupnění vynálezu.

Jak lze předložit předběžnou přihlášku?
Je třeba:
• předložit údaje umožňující úplnou identifikaci přihlašovatele,
• předložit dokument v portugalském nebo anglickém jazyce obsahující popis vynálezu (například vědecké pojednání). Předmět přihlášky by měl být v dokumentu popsán takovým způsobem, aby vynález mohl realizovat odborník.
• zaplatit snížený poplatek.

Předběžnou přihlášku patentu lze podat na webových stránkách INPI-PT:
www.inpi.pt [Online Services (online služby) – Patents (patenty) – Filing (podání přihlášky)].


Jaké kroky následují?

INPI zašle přihlašovateli rešeršní zprávu s údaji o stávajícím stavu techniky (pokud se zpráva požaduje).
Přihlašovatel by měl před uplynutím dvanáctiměsíční lhůty požádat o přeměnu předběžné přihlášky patentu na konečnou přihlášku.
Pokud během těchto 12 měsíců k přeměně předběžné přihlášky nedojde, přihlašovatel ztratí veškeré výhody a přihláška se považuje za odvolanou.

Jak lze přeměnit předběžnou přihlášku patentu na konečnou přihlášku?
Předložte v portugalském jazyce všechny dokumenty potřebné pro přihlášku patentu.
Konečná přihláška patentu vzniklá přeměnou z předběžné přihlášky nesmí obsahovat předměty, které nebyly v předběžné přihlášce uvedeny.

Po žádosti o přeměnu následuje obvyklý postup používaný v případě úplné přihlášky.

Další informace naleznete na následující adrese:
www.inpi.pt - [Patents (patenty) – Protection in Portugal (ochrana v Portugalsku) – Provisional Patent Application (předběžná přihláška patentu)].


Poplatky (k datu publikace)


Aktuální částky naleznete na následující adrese:
www.inpi.pt [Industrial Property (průmyslové vlastnictví) – Table of Fees (tabulka poplatků)].


Co mám dělat, pokud mě někdo napodobuje (průmyslové vzory, ochranné známky, patenty)?

V okamžiku ochrany průmyslových práv mají jejich vlastníci k dispozici různé prostředky, jak na porušení práv reagovat:

• Pokud vlastník práv žádá potrestání pachatele, může zahájit trestní řízení před soudem tím, že podá úřední stížnost u příslušných úřadů (Úřad pro bezpečnost potravin a hospodářskou bezpečnost (ASAE), Celní brigáda Národní republikánské gardy (GNR) nebo Úřad státního zástupce). INPI nepřijímá ani dále nepředává stížnosti týkající se porušování práv.

• Pokud je cílem náhrada nehmotné škody nebo skutečně vzniklé škody, ke které došlo v důsledku činností porušujících práva, měl by vlastník práv vědět, že takové porušení práv zákládá mimosmluvní občanskoprávní odpovědnost a že pachateli může být nařízena náhrada škody.

Každá osoba, která poruší práva jiné osoby, může být potrestána odnětím svobody nebo zabavením majetku za účelem úhrady odpovídající pokuty, sankcí nebo náhrady. Dále může být taková osoba donucena k zastavení obchodní činnosti (např. uzavření firmy).


Příslušné kontakty:
• ASAE – Úřad pro bezpečnost potravin a hospodářskou bezpečnost - www.asae.pt

• GNR – Finanční brigáda Národní republikánské gardy - www.gnr.pt

• DGAIEC – Generální ředitelství cel www.dgaiec.minfinancas.pt

• INPI – Národní institut průmyslového vlastnictví - www.inpi.pt 
 
• PSP – Policie veřejné bezpečnosti - www.psp.pt


Autorská práva a související práva

Příslušné právní předpisy
Zákon č. 16/2008 – kterým se pozměňuje a znovu vydává zákon o autorském právu a souvisejících právech.
Právní režim ochrany počítačových programů – nařízení s mocí zákona č. 252/94.

Co lze a co nelze chránit?

Zákon o autorském právu a souvisejících právech přiznává ochranu duševním výtvorům v literární, vědecké a umělecké oblasti.

Myšlenky, postupy, systémy, provozní metody, algoritmy, koncepce, zásady a objevy tento zákon nechrání.

Počítačové programy s tvůrčí povahou mají nárok na mobdobnou ochranu, jaká se poskytuje literárním dílům. Totéž platí i pro databáze.

Ochrana těchto děl je nezávislá na zveřejnění, publikaci či využití.

Další informace naleznete na následujících adresách:
http://wwwigac.ml.pt/
http://www.assoft.pt/ 


Formální náležitosti

Zápis autorských práv a souvisejících práv je nepovinný, deklarační a zajišťuje pouze počáteční domněnku autorství.

O zápis literárního, uměleckého nebo vědeckého díla musí žádat vlastník práv nebo jeho zástupce. Zápis lze provést online na následující adrese: http://wwwigac.ml.pt/

Informace o zápisu počítačových programů naleznete na následující adrese:
http://www.assoft.pt/default.asp?flag=1&idmenu=3&idsubmenu=25&idsubsubmenu=4&ind=0


Poplatky (k datu publikace)

Poplatky za nepovinný zápis u IGAC – Ústav pro všeobecný dozor nad kulturními aktivitami:
• základní poplatek: za každé dílo – 25 EUR
• přerušení zápisu – 10 EUR
• osvědčení pro jedno dílo – 40 EUR


Průzkum

Neuplatňuje se.


Doba ochrany
Obecně autorská práva zanikají 70 let po úmrtí autora, a to i v případě, že dílo bylo zveřejněno až posmrtně.

Související práva zanikají po 50 letech:
• po představení nebo provedení díla výkonným umělcem,
• po představení zvukového záznamu, videozáznamu nebo filmu autorem,
• po prvním přenosu vysílací společností.


Vlastnictví práva

Obecně autorské právo náleží duševnímu tvůrci díla. Právní předpisy stanoví výjimky, mezi které patří např. kolektivní či společná díla a díla vytvořená na základě smlouvy o dílo nebo objednávky.

Autor má majetková a osobnostní práva. Majetková práva přiznávají autorovi výhradní právo dílo používat a povolit třetím osobám jeho úplné či částečné používání.

Nezávisle na majetkových právech, a to i po jejich převodu či zániku, má autor osobnostní práva k dílu, zejména právo nárokovat si autorství díla a zajistit jeho autentičnost a nedotknutelnost.


Co mám dělat, pokud mě někdo napodobuje (autorská práva a související práva)?

Pokud je cílem potrestání pachatele, může vlastník práv podat úřední stížnost u příslušných úřadů: Ústav pro všeobecný dozor nad kulturními aktivitami (IGAC), Úřad pro bezpečnost potravin a hospodářskou bezpečnost (ASAE), Národní republikánská garda (GNR), Policie veřejné bezpečnosti (PSP), Úřad státního zástupce.


Další kontakty pro podání stížnosti týkající se porušování autorských práv a souvisejících práv:
• e-mailem: combatepirataria@igac.pt
• poštou: IGAC – Ústav pro všeobecný dozor nad kulturními aktivitami
Palácio Foz, Praça dos Restauradores
Apartado 2616 , 1116-802 Lisboa
Tel. 351 21 321 25 00
Fax: 351 21 321 25 66

nebo

Rua Gonçalo Cristovão, nº 84, 5º Dt, 4000-264 Porto
Tel. 351.223.394.520, Fax: 351.223.394.529
E-mail: igacgeral@igac.pt


Příslušné kontakty:
• ASAE – Úřad pro bezpečnost potravin a hospodářskou bezpečnost - www.asae.pt
• GNR – Finanční brigáda Národní republikánské gardy - www.gnr.pt
• PSP – Policie veřejné bezpečnosti - www.psp.pt 
• IGAC – Ústav pro všeobecný dozor nad kulturními aktivitami – www.igac.ml.pt
• DGAIEC – Generální ředitelství cel - www.dgaiec.min-financas.pt


Opatření celních orgánů

Jak postupují portugalské celní orgány?

Příslušné právní předpisy:
• nařízení ES č. 1383/2003,
• článek 11 nařízení ES č. 1383/2003, zjednodušený postup pro zničení zboží,
• nařízení ES č. 1892/2004,
• nařízení s mocí zákona č. 360/2007.

Obecně portugalské celní úřady jednají na základě žádosti o zásah předložené vlastníkem práv. Tato žádost se může opírat o pouhé podezření z napodobování výrobků. Po dobu platnosti žádosti o zásah platí, že má-li celní úřad podezření, že některý výrobek tato práva porušuje, kontaktuje odborníka určeného vlastníkem práv, aby výrobky zkontroloval. Pokud se podezření potvrdí, celní úřad výrobky dočasně zadrží, dokud vlastník práv neprovede opatření. Rozhodnutí o následných opatřeních závisí na vlastníku práv. Ten může například zahájit trestní řízení před soudem nebo se s narušitelem práv dohodnout.


Postupy

Máte-li vážné podezření, že ohledně vašich výrobků dochází k porušování práv k duševnímu vlastnictví v Portugalsku, kontaktujte Generální ředitelství cel (DGAIEC).

Chcete-li požádat o zásah celních orgánů, vyplňte formulář „Žádost o zásah celních orgánů – národní duševní vlastnictví” (11.3011)” nebo „Žádost o zásah celních orgánů – Duševní vlastnictví Společenství” (11.3012).

Oba formuláře jsou k dispozici na následující adrese:
http://www.dgaiec.min-financas.pt/pt/publicacoes_formularios/formularios/default.htm

Formulář žádosti předejte osobně nebo zašlete poštou na adresu:
Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo (DGAIEC)
Direcção de Serviços de Regulação Aduaneira
Rua da Alfândega, nº5 r/c
1149-006 Lisboa

Generální ředitelství cel žádost prověří. Splňuje-li nezbytné požadavky, ředitelství ji připustí. Přihlašovatel je o rozhodnutí informován a požadavek je předán všem národním celním úřadům. Tato žádost obvykle platí jeden rok a lze ji na žádost vlastníka práv prodloužit o další rok.

Náklady na skladování a zničení zabavených výrobků nelze spočítat předem. Naprostou většinu skladů, ve kterých jsou výrobky dočasně uloženy, vlastní soukromé podniky, které při stanovení konečné ceny zvažují několik faktorů (skutečná doba uložení v daném prostoru, množství výrobků atd.). Zničení výrobků mohou provést celní orgány nebo to vyžaduje využití služeb externí společnosti.

V souladu s právními předpisy nese náklady na skladování a zničení výrobků dočasně vlastník práv.

Další informace naleznete na následující adrese:
http://www.dgaiec.min-financas.pt


Hlavní kontakty

Chcete-li zabránit možnému porušení svých práv k duševnímu vlastnictví, kontaktujte Generální ředitelství cel (DGAIEC). Umožníte tak tomuto subjektu jednat urychleně a s využitím přesných informací o výrobcích a právech, která mají být ochráněna. U Generálního ředitelství cel (DGAIEC) byste měli podat žádost o provedení opatření ze strany celních orgánů. Kontaktní údaje:
• Tel.: +351.21.881.3890
• E-mail: dsra@dgaiec.min-financas.pt


Alternativní postupy v případě porušování práv

Od 23. října 2008 existuje v Portugalsku nový způsob, jak postupovat v případě porušování práv, ARBITRARE – Rozhodčí centrum pro průmyslové vlastnictví, doménová jména, společnosti a označení.

Toto centrum můžete kontaktovat, pokud potřebujete vyřešit spor ohledně průmyslového vlastnictví, doménových jmen, společností a označení, který se netýká nezadatelných práv a který se podle zvláštních právních předpisů nepředkládá výhradně soudu nebo k obligatornímu rozhodčímu řízení.

Postupy

Procesní dokumentaci, tj. žádost o předání věci k rozhodčímu řízení a písemnou odpověď, je zpravidla nutné podat elektronicky na následující adrese:
http://www.arbitrare.pt

Žádost musí obsahovat:
a) identifikační údaje účastníků rozhodčího řízení a dalších zainteresovaných subjektů a jejich adresy,
b) adresu a e-mailovou adresu, na kterou se budou žadateli zasílat oznámení,
c) výčet skutečností a důvodů, o které se žádost opírá, a stručné a přesné uvedení nároků,
d) odkaz na typ důkazů, které byly nebo mají být předloženy,
e) údaj o finanční hodnotě sporu,
f) odkaz na jazyk rozhodčího řízení (portugalština nebo angličtina).

K žádosti je třeba přiložit v souladu s příslušnými nařízeními dohodu o rozhodčím řízení, dokumenty, které chce nárokující strana použít k prokázání skutečností, o které se žádost opírá, a doklad o zaplacení nákladů na řízení.

Spor bude vyřešen nejdéle do 6 měsíců s výjimkou velmi složitých případů, u kterých může být lhůta prodloužena o dalších 6 měsíců.

Podle zákona má výnos rozhodce stejnou výkonnou moc jako rozsudek krajského soudu.

Další informace naleznete na následující adrese: http://www.arbitrare.pt

Kontaktní údaje portugalského úřadu průmyslového vlastnictví:
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
Campo das Cebolas;
1149-035 Lisboa; Portugalsko
www.inpi.pt
Tel.: +351.21.881.8100, Fax: +351.21.886.9859
E-mail: atm@inpi.pt