NIS
Nábytkářský informační systém

Novověk


Doba datována objevem Nového světa Kryštofem Kolombem (od počátku 16. století)


Novověk rozvíjel přenos informací, které urychlovaly hospodářský vývoj a přechod od zemědělství k průmyslové revoluci. Rozvíjení nových potřeb člověka bylo rychlejší než růst zdrojů vytvářených zemědělstvím. Současně vznikaly konflikty mezi zájmy osobní prosperity jednotlivce a společnosti. Rozpor mezi potřebami a zdroji vyústil nejprve v buržoazní a později v industriální revoluci.