NIS
Nábytkářský informační systém

Odpovědnost za škodu


PŘEDCHÁZENÍ ŠKODÁM

 

ze strany zaměstnavatele:

-zaměstnavatel je povinen zajišťovat svým zaměstnancům takové pracovní podmínky, aby mohli řádně plnit své pracovní úkoly bez ohrožení zdraví a majetku

-zjistí-li závady, je povinen učinit opatření k jejich odstranění

-zaměstnavatel je z důvodu ochrany majetku oprávněn v nezbytném rozsahu provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci k němu vnášejí nebo od něho odnášejí, popřípadě provádět prohlídky zaměstnanců

-při této kontrole a prohlídce musí být dodržena ochrana osobnosti(osobní prohlídku může provádět pouze fyzická osoba stejného pohlaví)

 

ze strany zaměstnance:

-zaměstnanec je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku ani k bezdůvodnému obohacení

-hrozí-li škoda, je povinen na ni upozornit nadřízeného vedoucího zaměstnance

-je-li k odvrácení škody hrozící zaměstnavateli neodkladně třeba zákroku, je zaměstnanec povinen zakročit (nemusí tak učinit, brání-li mu v tom důležitá okolnost nebo jestliže by tím vystavil vážnému ohrožení sebe nebo ostatní zaměstnance, popřípadě osoby blízké)

-zjistí-li zaměstnanec, že nemá vytvořeny potřebné pracovní podmínky, je povinen oznámit tuto skutečnost nadřízenému vedoucímu zaměstnanci

 

 

ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE ZA ŠKODU

 

  • obecná odpovědnost

-zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním

-liberace: byla-li škoda způsobena také porušením povinností ze strany zaměstnavatele, odpovědnost zaměstnance se poměrně omezí

-zaměstnavatel je povinen prokázat zavinění zaměstnance (výjimka: odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách a za ztrátu svěřených předmětů)

 

  • odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody

-na zaměstnanci, který vědomě neupozornil nadřízeného vedoucího zaměstnance na škodu hrozící zaměstnavateli nebo nezakročil proti hrozící škodě, ačkoliv by tím bylo zabráněno bezprostřednímu vzniku škody, může zaměstnavatel požadovat, aby se podílel na náhradě škody, která byla zaměstnavateli způsobena, a to v rozsahu přiměřeném okolnostem případu, pokud ji není možné nahradit jinak

-liberace: zaměstnanec neodpovídá za škodu, kterou způsobil při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo hrozícího životu nebo zdraví, jestliže tento stav sám úmyslně nevyvolal a počínal si přitom způsobem přiměřeným okolnostem

          

  • odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat

-jedná se o hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu, s nimiž má zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny

dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování:

-lze ji uzavřít, jakmile fyzická osoba dosáhne 18 let

-nelze ji uzavřít s osobou, jejíž způsobilost byla omezena nebo jí byla zbavena (ani s jejím zástupcem)

-písemná forma

-liberace: zcela nebo zčásti, pokud zaměstnanec prokáže, že schodek vznikl zcela nebo zčásti bez jeho zavinění, zejména, že mu bylo zanedbáním povinnosti zaměstnavatele znemožněno se svěřenými hodnotami nakládat

-možnost odstoupení: vykonává-li zaměstnanec jinou práci, je-li převáděn na jinou práci nebo na jiné pracoviště, je-li překládán, nebo pokud zaměstnavatel v době do 15 kalendářních dnů od obdržení jeho písemného upozornění neodstraní závady v pracovních podmínkách, které brání řádnému hospodaření se svěřenými hodnotami

společná odpovědnost: zaměstnanec může od dohody o odpovědnost odstoupit, jestliže je na pracoviště zařazen jiný zaměstnanec nebo ustanoven jiný vedoucí nebo jeho zástupce

-odstoupení musí být písemné

-dohoda o odpovědnosti zaniká dnem skončení pracovního poměru nebo dnem, kdy bylo odstoupení od této dohody doručeno zaměstnavateli, není-li v odstoupení od této dohody uveden den pozdější.

Inventarizace: provádí se při uzavření dohody, při jejím zániku, při převedení zaměstnance na jinou práci nebo na jiné pracoviště, při jeho přeložení a při skončení pracovního poměru

: při společné odpovědnosti při uzavření dohod o odpovědnosti se všemi společně odpovědnými zaměstnanci, při zániku všech těchto dohod, při výkonu jiné práce, při převedení na jinou práci nebo na jiné pracoviště nebo přeložení všech společně odpovědných zaměstnanců, při změně na pracovním místě vedoucího zaměstnance nebo jeho zástupce a na žádost kteréhokoliv ze společně odpovědných zaměstnanců při změně v jejich kolektivu, popřípadě při odstoupení některého z nich od dohody o odpovědnosti

:jestliže zaměstnanec se společnou odpovědností, jehož pracovní poměr skončil, nebo který vykonává jinou práci, nebo který byl převeden na jinou práci, nebo který byl převeden na jiné pracoviště nebo přeložen, nepožádá zároveň o provedení inventarizace, odpovídá za případný schodek zjištěný nejbližší inventarizací na jeho dřívějším pracovišti. Jestliže zaměstnanec, který je zařazován na pracoviště, kde pracují zaměstnanci se společnou odpovědností, nepožádá zároveň o provedení inventarizace, odpovídá, pokud od dohody o odpovědnosti neodstoupil, za případný schodek zjištěný nejbližší inventarizací

 

  • odpovědnost za ztrátu svěřených věcí

-svěřené věci: nástroje, ochranné pracovní prostředky a jiné podobné věci

-písemné potvrzení s výčtem těchto věcí!!!

-u věcí nad50 000 Kč musí být uzavřena dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí

(mohou ji uzavřít osoby starší 18ti let v písemné formě a za osoby zbavené způsobilosti nebo s omezenou způsobilostí nemohou uzavírat dohodu zástupci)

-liberace: ztráta vznikla zčásti nebo zcela bez jeho zavinění

-odstoupení od dohody: pokud zaměstnavatel nevytvoří podmínky k zajištění ochrany svěřených předmětů proti jejich ztrátě (písemné)

-zánik dohody: dnem skončení pracovního poměru nebo dnem, kdy bylo odstoupení od této dohody doručeno zaměstnavateli, není-li v odstoupení od této dohody uveden den pozdější

 

Rozsah náhrady škody

 

u obecné odpovědnosti: skutečnou škodu v penězích, jestliže neodčiní škodu uvedením v předešlý stav

:výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu

:omezení neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek

:úmyslná škoda- nárok na náhradu škody bez omezení a dále náhrada ušlého zisku

:liberace: způsobil-li škodu také zaměstnavatel (zaměstnanec hradí škodu dle míry svého zavinění

:odpovídá-li za škodu více zaměstnanců, hradí každý z nich poměrnou část škody podle míry svého zavinění

 

u odpovědnosti za nesplnění povinnosti k odvrácení škody: přihlíží se zejména k okolnostem, které

bránily splnění povinnosti, a k významu škody pro zaměstnavatele

     :výše náhrady škody však nesmí přesáhnout částku rovnající se trojnásobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance

 

U odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách nebo za ztrátu svěřených věcí

-je povinen nahradit schodek na svěřených hodnotách nebo ztrátu svěřených věcí v plné výši

-při společné odpovědnosti za schodek se jednotlivým zaměstnancům určí podíl náhrady podle poměru jejich dosažených hrubých výdělků, přičemž výdělek jejich vedoucího a jeho zástupce se započítává ve dvojnásobné výši (podíl náhrady nesmí u jednotlivých zaměstnanců, s výjimkou vedoucího a jeho zástupce, přesáhnout částku rovnající se jejich průměrnému měsíčnímu výdělku před vznikem škody; neuhradí-li se takto určenými podíly celá škoda, jsou povinni uhradit zbytek vedoucí a jeho zástupce podle poměru svých dosažených hrubých výdělků)

  

-výši požadované náhrady škody je zaměstnavatel se zaměstnancem povinen projednat a písemně mu ji oznámit zpravidla nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy bylo zjištěno, že škoda vznikla a že za ni zaměstnanec odpovídá

-z důvodů zvláštního zřetele hodných může soud výši náhrady škody přiměřeně snížit

 

 

ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNAVATELE ZA ŠKODU

 

  • obecná odpovědnost zaměstnavatele

-zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu, která mu vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním porušením právních povinností nebo úmyslným jednáním proti dobrým mravům

-zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci též za škodu, kterou mu způsobili porušením právních povinností v rámci plnění pracovních úkolů zaměstnavatele zaměstnanci jednající jeho jménem

-zaměstnavatel neodpovídá zaměstnanci za škodu na dopravním prostředku, kterého použil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním bez jeho souhlasu

-rovněž neodpovídá za škodu, která vznikne na nářadí, zařízeních a předmětech zaměstnance potřebných pro výkon práce, které použil bez jeho souhlasu

 

  • odpovědnost při odvracení škody

-zaměstnavatel odpovídá za věcnou škodu, kterou utrpěl zaměstnanec při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí hrozící životu nebo zdraví, jestliže škoda nevznikla úmyslným jednáním zaměstnance a zaměstnanec si počínal způsobem přiměřeným okolnostem (včetně účelně vynaložených nákladů)

  • odpovědnost na odložených věcech

-zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu na věcech, které se obvykle nosí do práce a které si zaměstnanec odložil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním na místě k tomu určeném nebo obvyklém

:zánik odpovědnosti:vznik neohlásí zaměstnanec zaměstnavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o škodě dozvěděl

 

Rozsah náhrady škody

-hradí se skutečná škoda

-při úmyslné škodě může zaměstnanec požadovat náhradu i jiné škody

-za věci, které zaměstnanec obvykle do práce nenosí a které zaměstnavatel nepřevzal do zvláštní úschovy, odpovídá zaměstnavatel do částky 10 000 Kč (náhrada v plné výši: škodu způsobil jiný zaměstnanec nebo došlo-li ke škodě na věci, kterou zaměstnavatel převzal do zvláštní úschovy)

-zánik práva na náhradu škody: jestliže její vznik neohlásí zaměstnanec zaměstnavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o škodě dozvěděl

 

-liberace: prokáže-li zaměstnavatel, že škodu zavinil také poškozený zaměstnanec, jeho odpovědnost se poměrně omezí