NIS
Nábytkářský informační systém

Styl země v precesi zemské osy


Vývoj světa v precesi zemské osy

Křesťané přijali vznik světa tak, jak jej uvádí kniha Mojžíšova, Genesis. Současná věda přijala Darwinovu teorii vývoje života na zemi a za vrchol zemské civilizace považuje dnešní dobu. Jak ale vznikly prastaré krystaly opracované laserem, leštěné čedičové podlahy, podivné nástroje či stavby nebo obrazce na peruánských plošinách a záhadné písemné záznamy dosud vysvětlit neumíme. Starověká teorie o vývoji v precesi zemské osy, aktualizovaná interdisciplinárním bádáním astronomů, geologů, astrologů a klimatologů ale uvádí, že se život na zemi vyvíjel v cyklech zlatých věků a dob temnot. Chronologie vývoje světa je tak asi možná delší než udává současná teorie dějin ovlivněná evoluční teorií. Ovlivnili snad vývoj člověka na zemi astronauti vesmírných civilizací? Nebo objevujeme jen naši vyspělou minulost či snad i budoucnost, v níž jsme přivodili svůj zánik?

 

 

Obr. 1: Precese země -  den, rok a velký rok v mayském kalendáři (zdroj Wikipedie)

 

Nové poznatky precesní astronomie potvrzují nejstarší starověké poznání, že kromě otáčení země kolem osy a rotace kolem slunce, dochází rovněž ke změnám vychýlení zemské osy v rámci jednoho „VELKÉHO ROKU“, jak jej nazval Platón. Vlivem přitažlivosti slunce, měsíce aj. planet, opíše osa země přibližně za cca 26 000 let kružnici. To uvádí i staroindické védské cykly, jugy a mayský kalendář. Během platónského roku dochází k periodickým proměnám od doby zlaté, přes dobu stříbrnou, bronzovou k době železné (doba temnoty), spojené s největším odklonem země od středu vesmíru, matky života.

 

Obr. 2: Vývoj světa v precesi zemské osy - velký rok 26 000 let (přesně 25 725 let)

 

 

Zrod vyspělých civilizací je dle nových hypotéz předpokládán již před 40 000 lety. Poslední doba zlatého věku byla kolem roku 11 000 př. Kr. V této době změna klimatu ukončila dobu ledovou a tání ledovců vyvrcholilo asi 9 000 př. Kr. Potopa světa zaplavila nejvyspělejší centra a rozvrátila celý systém civilizace. Navazující kultury znaly precesní cyklus země a snažily se vstup do doby temna tlumit stavbou pyramid info, „generátorů“ udržujících Théta info a vesmírné vědomí lidstva (6 500 př. Kr.). V pokračující době stříbrné vznikaly posvátné ochranné stavby a magické obřady. Ve středověku se stal silným ochranným zářičem proti temnotě kříž. info Přechod do astrálního světa matky vesmíru byl pro staré civilizace pokračováním bytí. Rizikem cesty bylo uvíznutí na zemiinfo, a proto byli zemřelí pečlivě vybaveni na cestu předměty, aby na cestě nestrádali. Ochranu před démony temnot vytvářely zářiče, nezbytné právě v době, kdy byly síly temna nejsilnější. Dnešní rit světel dušičekinfo, či Halloween byl ctěn již před Kelty. Schopnost šamanů umožňuje i dnes, na základě změněného stavu vědomí mozku, jeho napojení na paralelní světy, snad i na astrální svět.

 

 

Obr. 3: Od konce doby ledové po precesní rovnodennost info - „moudra vrat“ 2012

 

Začátek doby temnoty kolem roku 500 př. Kr. (polovina mayského kalendáře) je spojen s významnými mysliteli (Buddha, Konfucius, Zenon aj.) a krátkým rozkvětem antické vzdělanosti. Ústup z doby vysokého vědění provázela ztráta schopností a moudrosti, až do dnešní temnoty duchovního úpadku a moci všehoschopných. Od precesní rovnodennosti má snad opět začít příliv moudrosti lidstva. Datem 21. 12. 2012 končí mayský kalendář a začíná doba návratu vědění a citu, podmíněná vesmírnou iniciací „mlčící většiny mozku“. Rostoucí vědění a schopnosti provází duchovní hodnoty, humanismus a rozkvět civilizace.

                                                      
                                                                                                                                    Zdá se, že už za pár tisíc let bude lépe……


Jde ale jen o to, zda pohyb země a vesmíru není o něco komplikovanější. Je délka Velkého roku stálá nebo se mění vznikem supernov, dopadem asteroidů či rozpínáním vesmíru? Není doba čtyř precesních roků identická s dobou ledovou? Nedojde k opačné změně jako na „minulé precesní vánoce“, kdy střídala dobu ledovou potopa světa? Graf změny teplot země ukazuje, že za 13 tis. let může nastat opět výrazný pokles v dalším cyklu doby ledové. To jestli je klima utvářeno důsledky bio procesů a antropogenní činnosti na zemi, nebo je-li naopak střídání dob ledových určeno vyššími zákony vesmíru, je jistě tématem vědy, ale i zvídavosti, která je vlastní člověku i interdisciplinárnímu zkoumání. Klimatologové dnes odvážně tvrdí, že v souboji Davida a Goliáše zvítězí CO2 a Global Warming. Jenomže co bylo dříve? Vývoj organismů a pak teplo? Nebo teplo a pak vývoj organismů?

 

Obr. 4: Údaje ze zkoumaného ledovce na stanici Vostok v Antarktidě (graf Wikipedie).

 

Styl Země, styl života, styl nábytku

Vesmír je v pohybu, jeho vzájemné relace se proměňují a to je inspirující nejen pro vyjádření dějů na zemi, ale i pro vývoj společnosti a nábytku. Stejný průběh křivky jako v jedné době ledové (obr. 4), je i po substitucí společenské ideje na svislou osu (na místo teploty). Pak je čitelné, že společnost se od výrazné změny postupně stabilizuje až ke vzniku ideje další a utváří styl své doby. Silné je rané období slohu, které se ale rychle vyčerpá. Následuje jeho „upgrade" do období vrcholného, které ale již nemá sílu počáteční tématu. Následuje nenápadité období pozdní, které střídá doba strmě spějící k novému vyjádření. Jednotícím, slohotvorným prvkem země, je obsah čtyř složek. Narušení tohoto stylu je zpočátku obdivované, později diskutované, trpěné a pak zatracené. Čtyři etapy jsou stylem vývoje, ať jde o doby ledové, velký rok, zemský rok, svět (oheň, voda, země, vzduch), světové strany, měsíční cyklus, potřeby člověka (spánek, strava, sex, zdraví) i jeho bytí. V molekulách DNA/RNA existují 4 základní nukleotidy AGCT. Barvu tvoří červená, modrá, žlutá, jejich kombinace pak utváří barvu čtvrtou.

Funkcí nábytku je ležení, sezení, ukládání a práce. Jeho kvalitu utváří materiál, konstrukce, provedení a rozměry. Formu utváří barva, tvar, kompozice a proporce. Obsah utváří hodnota užitná, výtvarná, ekonomická a ekologická. Proporce má šířku, délku, výšku a vzájemný poměr.......

Nábytek určují čtyři atributy: funkce, kvalita, forma a obsah (sdělení o společnosti).

 
Astronomové určují stáří pyramid, dle změn jejich určené polohy vůči hvězdám pohybem vesmíru, na 7000-5000 př. Kr.

Stav mozku, kdy dochází ke styku s nevědomím, je prohloubena kreativita a vhled do komplikovaných problémů.

Česal, A., Dvořák, O., Mátl, V. Utajené dějiny Čech

Přechod není z pozemského času okamžitý a různá náboženství jej popisují obdobně (křesťané mají očistec)

Památka mrtvých zavedena Benediktýny v 10. století

Hodnoty jsou zaokrouhleny, precesní rok trvá 25 725 let - http://cs.wikipedia.org/wiki/Precese_zemsk%C3%A9_osy