NIS
Nábytkářský informační systém

Konstrukce


VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

 

Tab. 1: Požadavky na odolnost nebytového sedacího nábytku podle ČSN EN 15373:info

Stupeň

Typ zatížení

Použití

1

lehké

hotelové pokoje, kostely, knihovny

2

střední

veřejné prostory hotelů, kavárny, restaurace, veřejné haly, banky, bary, zasedací místnosti

3

těžké

noční kluby, policie, čekárny – dopravní terminály veřejné prostory nemocnic, kasina, domovy pro seniory, sportovní šatny, věznice, kasárny,

 

Při užívání nábytku nesmí v konstrukci vznikat otevřené spoje a skuliny, které mohou být příčinou uskřípnutí šatstva, pokožky nebo prstů.

Konstrukce nábytku musí být provedena tak, aby při užívání nevytvářela neobvyklý hluk.

Výrobní a konstrukční řešení nesmí na vnějších viditelných plochách ovlivnit očekávané vzhledové charakteristiky výrobku.

Na nábytek musí být použity konstrukční spoje a materiály vhodné pro daný účel použití a současně musí vyhovovat obvyklému namáhání při používání výrobku.

Konstrukce musí být řešena tak, aby nevznikaly nevhodné skuliny a mezery (mezi pevným sedákem a opěrákem, mezi sedáky), které mohou být příčinou zranění a místem hromadění nečistot.

U nábytku s úložným prostorem musí být zabráněno přímému styku uložených předmětů s polohovacími a jinými mechanismy.

Nábytek určený do prostoru musí být řádně upraven a dokončen ze všech pohledových stran – všechny viditelné čalouněné plochy musí splnit estetické požadavky pro čelní plochy.

Mechanické a fyzikální vlastnosti konstrukce musí odpovídat účelu, pro který byl výrobek zhotoven a vyhovět příslušným požadavkům stanoveným pro zkoušení nábytku.

Konstrukce výrobku musí být provedena tak, aby spojovací, výztužný nebo pružicí prvek nebyl při užívání znatelný a při ležení nebo sezení netlačil sedícího.

Nábytek pro interiér musí být buď v pevném, nebo demontovatelném stavu uzpůsoben běžným rozměrům staveb, vstupních otvorů, lomení schodišť, běžným komunikačním plochám a standardním manipulačním prostředkům, známým v době uvedení výrobku na trh, pokud není smluvně stanoveno jinak.

V případě montáže nábytku zákazníkem musí být výrobek vybaven jednoznačným a srozumitelným návodem na montáž, doplněný položkovým seznamem jednotlivých částí a komponentů.

Odstranění vad výrobku musí být provedeno v souladu s projektem nebo odsouhlaseným vzorkem výrobku tak, aby nebyly porušeny jeho vzhledové a funkční a kvalitativní vlastnosti.

Všechny viditelné nečalouněné plochy sedacího nábytku musí být dokončeny dýhou, laminováním, laminátem, povrchovou úpravou nebo textilií, není–li stanoveno jinak.

Sedací nábytek musí být řešen tak, aby byl dostatečně stabilní při usedání, vstávání nebo jiném běžném užívání, musí být řešen tak, aby při usednutí na některou jeho část (včetně bočních opěr – područek) nedošlo k poškození výrobku a následnému zranění uživatele – viz ČSN EN 12520, ČSN EN 1335 a ČSN EN 15373.

 

 

 

 

 

 

Boční opěry nábytku musí být dimenzovány tak, aby umožnily usednutí bez poškození výrobku a zranění (ČSN EN 1728, odolnost působení sil do 700 N dle ČSN EN 12520).

Nábytek, u nějž je předpoklad častého užívání osobami se sníženou pohyblivostí (seniory nebo v nemocničních a pečovatelských zařízeních), musí být řešen tak, aby při usedání nedošlo k jeho odsunutí, které může způsobit pád usedající osoby na zem.

Čalouněný nábytek do veřejných ubytovacích zařízení, pokud nemá stanovenou výjimku, musí být vyroben z materiálů se sníženou hořlavostí.

 

POŽADAVKY NA KOSTRY SEDACÍHO NÁBYTKU

Pro konstruování nábytku platí ustanovení uvedená v obecných požadavcích

 

Obr. 1: Názvosloví odpočivného sedacího nábytku.info

 

Dostatečnou tuhost a pevnost výrobku zajišťují standardní spoje, doporučeny jsou samosvorné kovové spoje, šroubové spoje se samo jistící maticí. Nevhodné je běžné excentrické kování používané u skříňkového nábytku.

Lehká křesla musí být dostatečně dimenzována proti destrukci konstrukce způsobené běžným, krátkodobým předozadním kýváním výrobku uživatelem, minimálně v souladu s ustanovením ČSN EN 1728.

U pohovek určených pro příležitostné spaní musí být mechanismus řešen a zajištěn tak, aby při jeho užívání nedošlo k poranění uživatele a nedocházelo k samovolnému sklápění, zasouvání, nebo pohybu konstrukce lehací plochy.

Mezi plošným dnem čalouněného výrobku a podlahou musí být větratelná mezera minimálně 10 mm, nebo musí být nábytek řešen tak, aby v tomto prostoru nedocházelo k rozvoji plísní a hub.info

Výrobky na zvýšené podnoži musí být dimenzovány proti dynamickému zatížení a ztrátě stability úměrně k účelu použití nábytku.

Prvky styku výrobku s podlahou musí být ukončeny v jedné rovině. Nohy jsou sraženy nebo zaobleny do výšky min. 2 mm, nebo nahrazeny komponentem vhodným pro účel výrobku.

Speciální nábytek musí být konstruován v souladu s požadavky specifického určení věci nebo dle somatických potřeb uživatele.

Nábytek musí být konstruován tak, aby na výrobku v místech předpokládaného kontaktu s uživatelem nebyly (nebo při užívání věci nevznikaly) ostré rohy, které mohou být příčinou úrazů, poškození oděvů apod.

Zaoblení hran rámů a součástí sedacího nábytku, přes které jsou namáhány čalounické a potahové materiály, musí být minimálně R 3 mm z důvodu namáhání materiálu přes hrany.info

Střední příčky a konstrukční prvky v oblasti opěráku a sedáku musí být řešeny tak, aby neomezovaly komfort při usedání a sezení (snížením jejich výšky, změkčením).

 

 

POŽADAVKY NA ČALOUNĚNÍ SEDACÍHO NÁBYTKU

Čalounění se podle počáteční měkkosti a celkové deformace dělí do tří stupňů měkkosti podle ČSN 91 0604 a ČSN 91 1004.

Viditelné plochy výrobku musí mít překryty všechny pěnové materiály pod potahem kypřicím materiálem o minimální plošné hmotnosti 80 g/m². Při použití prošívaného potahu ve formě sendviče (třívrstvá materiálová skladba s vnitřním rounem) překrytí odpadá.

Pěnový materiál musí být vždy v konstrukci nábytku separován mezivrstvou od kovových pružicích prvků (tlačných i tažných).

Při použití méně prodyšných potahových materiálů musí být zajištěn odvod a přívod vzduchu do materiálové skladby (vyrovnání tlaku, zamezení pístového zvukového efektu).

Pro konstrukci potahu je důležitá info barevná stálost textilií, žmolkovatost, stejnobarevnost, orientace směru vlasu vlasové textilie vzhledem ke směru namáhání při užívání (nadměrný oděr), kvalita připevnění potahu a začištění výrobku.

Upevnění potahových textilií ke konstrukci musí být provedeno se záložkou, nebo se musí zakončení začistit krycím materiálem.

U vyjímatelných paddesek může být textilie připevněna nezaloženě, musí však být zajištěna proti třepení. Potah z netřepivých materiálů (např. přírodní useň, koženka, poromer) nemusí být zakládán ani ztužován.

Na neviditelných plochách a viditelných nefunkčních plochách lze nahradit potahový materiál jiným (s odpovídajícími vlastnostmi), pokud to umožňuje projekt a nenaruší vzhled výrobku.

Všechny viditelné i skryté čalouněné plochy musí být z rubové strany začištěny způsobem vhodným pro použití výrobku, též s ohledem na charakteristiku materiálu (např. třepivost aj.).

Výrobky deklarující řešení příležitostného spaní musí být vybaveny návodem na užívání výrobku a musí splňovat všechny bezpečnostní požadavky platné pro lůžka a sklopná lůžka.

Volné čalounění musí být řešeno tak, aby při běžném používání výrobku nedocházelo k samovolnému nevhodnému pohybu a ke sjíždění volných čalouněných prvků.

Pevné čalounění musí být řešeno tak, aby nevytvářelo nevhodné a nestejné výškové rozdíly navazujících čalouněných ploch. Sousedící sedací plochy musí mít stejnou tvrdost. 

Ozdobné paspule, borty a švy čalouněných prvků musí být provedeny tak, aby nedocházelo k jejich pohybu na ploše. Nesmí docházet k nevratnému posunování potahu po dílci.

Potah nesmí být po krátké době užívání zřetelně povolen (vyvolněn) volbou nevhodného materiálu potahu, nebo nevhodnou materiálovou skladbou čalounění.

Čalounění musí být řešeno tak, aby nevznikala místa s výrazně rozdílnou měkkostí čalounění v sedací nebo opěradlové ploše, zejména v místech, kde to usedající člověk neočekává.info

Šicí stehy nesmí protrhávat potahový materiál a švy se nesmí otevírat. Potahové materiály s řidší osnovou musí být v krajích dílce fixovány tak, aby nedocházelo k posunu nitě ve švu.

Dílce potahu musí být zpracovány s dostatečnou rezervou tak, aby nedocházelo k otevření švů roztřepením potahového materiálu. Kvalita šicího materiálu (číselné označení šicích nití) musí odpovídat požadovaným pevnostem dle účelu použití výrobku. Způsob šití musí být úměrný povaze materiálu a jeho konstrukčnímu a uživatelskému namáhání.

Jsou–li polštáře ve formě pevného čalounění hladce potaženy, musí být potahové materiály přetaženy na skrytou plochu nejméně 20 mm.

Izolační, kypřicí a pomocné materiály musí být ke konstrukci připevněny nebo vzájemně propojeny tak, aby nedocházelo při užívání výrobku k jejich vtlačování do ostatních vrstev a byla zachována jejich funkce.

Kypřicí a izolační materiály, aplikované pod potahem musí být připevněny k materiálové skladbě tak, aby nedocházelo k jejich usmýknutí při užívání a následně k jejich navlnění.

Sedací plochy nábytku, zejména židlí, musí být prodyšné (zvýšená potivost apod.).

Háčky pro vlnité pružiny se u jehličnatého dřeva připevňují sponkami min. délky 35 mm (optimálně 40 mm) u tvrdého dřeva 20 mm (kpt. 25 mm). Vzdálenost háčků je cca 80 – 130 mm.

Vlnité pružiny se nesmí při zatížení dotýkat hrany rámu. Při použití jehličnatého řeziva nesmí háčky a průběh vláken způsobit podélné rozštípnutí vlysu po zatížení výrobku.

Kovové součásti čalounických koster matrací a pružící prvky musí být povrchově upraveny proti korozi.

Na polštáře volného čalounění musí být použita vhodná náplň, vhodná technologie plnění polštářů a vhodný potahový materiál (zejména u snímatelných potahů).

Pro snímatelné a pratelné potahy musí být vybrán vhodný, předem dostatečně vysrážený, materiál.

Konstrukce materiálové skladby výrobku s vypnutým potahem musí být provedena tak, aby nedocházelo k trvalému a neestetickému protažení potahových materiálů.

Potahové materiály musí být aplikovány do předepsaného tvaru s návazností vzoru, pokud není z výtvarného hlediska (design) stanoveno jinak.

Sponky nebo hřebíky použité na pevné čalounění mohou být aplikovány přes potah jen tehdy, pokud jsou následně překryté technickou textilií, bortou nebo paspulí apod.

Okraj potahových textilií skrytých ploch musí být zajištěn obnitkovacím stehem, lepením nebo takovým způsobem, aby nedocházelo k uvolnění vláken potahu.

Popruhy a pouzdra lamel výrobku musí být připevněny tak, aby při běžném namáhání výrobku nedocházelo k praskání nebo poškozování materiálu v místě jeho připevnění.

Knoflíky čalouněných výrobků a jejich vtahy musí být vhodně řešeny tak, aby nedocházelo při běžném používání výrobků k přeřezávání vtahů a upadávání knoflíků.

Funkční hrany dřevěné kostry sedacího nábytku musí být v místech styku s tělem změkčeny tvárnou hranou.

Všechny pružicí prvky musí být použity na výrobku tak, aby nenarušily mechanicky ani chemicky ostatní materiály.
ČSN EN 15373 Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky na sedací nebytový nábytek

HOLOUŠ, Z., MÁCHOVÁ, E., KOTÁSKOVÁ, P. Odborné kreslení: pro učební obor Truhlář

ČSN 91 0100 Nábytek – Bezpečnostní požadavky

ČSN 91 0015 Čalouněný nábytek – Základní ustanovení

Tyto parametry jsou uvedeny v ČSN EN 14465 Textilie - Potahové textilie - Specifikace a metody zkoušení

ČSN 91 0015 Čalouněný nábytek – Základní ustanovení