NIS
Nábytkářský informační systém

Ekologický nábytek


NÁBYTEK A EKOLOGIE

 

 Ekologieinfo je návratem ke korekci osobní prosperity, tak jak nám ji vysvětlil i Ježíš Kristus ústy učedníků v textu Nového zákona.
Sounáležitost s přírodou také zřetelně formuluje Taoismus: „Lidé mají žít v souladu s přírodou, jediné co se musí udělat je nedělat nic a nerušit velký zákon světa Tao“. Bráhmanismus říká: „Všechno co vidíš, zvířata, rostliny, spolubližní, jsou to co ty, závan božího dechu“ a Buddhismus doplňuje: „Všechno soužení pochází z našich přání (potřeb). Nejvyšší čeho lze dosáhnout je nepřát si nic a dosáhnout tak vnitřní klid moře“. Současná doba pravdivost těchto starých filosofií dnes velmi reálně vnímá ve formě nárůstu civilizačních onemocnění.

 

Křesťanství (jako městské učení) ale ve středověkém pojetí velmi pragmaticky akceptuje Starý zákon, v němž je země zdrojem zisku. „Když stvořil Bůh muže a ženu řekl jim: Ploďtež se a rozmnožujte se a naplňte zemi a podmaňte ji a panujte nad rybami mořskými a nad ptactvem nebeským i nad všelikým živočichem hýbajícím se na zemi“. Výklad církve ve prospěch mocných přinesl Evropě sice úžasný civilizační vývoj, ale i ekologické problémy současnosti. Evangelium přikazuje křesťanům omezení světského blahobytu a hrozí mementem posledního soudu, jenže soudu příliš vzdálenému, na rozdíl od příštího dne. Křesťanství přivedlo Evropu přes umlčování gnostiků aj. heretiků k velkému materiálnímu rozmachu, který ale ve svém důsledku oslabil vliv církve na společnost. Étos trvalé udržitelnosti, rovnosti, odpuštění a lásky obsažený v křesťanském učení byl „přehlasován“ mírou uspokojených potřeb a nahrazen holým konzumem. Ten se na počátku nového milénia stal nejen zásadním ekonomickým stimulem, ale i existenčním problémem lidstva. Zdá se, že jsme kvasinkami ve velkém burčáku země a pokud jej přetvoříme, tak se jím samým bohužel také otrávíme.

 

Cesta „zpátky na stromy“ ovšem není, protože míru uspokojování potřeb nelze snížit z důvodů následné frustrace a společenské destabilizace. Cestou není ani barokní ideologická ekologie či její obtěžující sektářská řešení, ale promyšlené navrhování věcí a výrob, které jsou naší každodenní potřebou. Chceme-li chránit životní prostředí, nepomůže nám léčba důsledků, pokud neodstraníme jejich příčinu. První příčinou je spotřeba, kterou lze omezit jen válkou či diktaturou, ale omezit ji demokraticky asi nelze. Co však ovlivnit při dohodě světa lze, je výrobek, výroba a její zdroje. U nábytku je to náhrada neobnovitelných zdrojů účelným využitím obnovitelné suroviny, např. dřeva, aplikací BAT technik (Best Available Technology) šetrných vůči životnímu prostředí, včetně úspor energie. Z ekologického hlediska je jistě lépe účelně těžit obnovitelné dřevo než řešit důsledky procesů zpracování neobnovitelných surovin. Dosavadní princip spotřeby nás vede do pekel, ale naše ego je stále proti její korekci. Každý zásah státu je považován za útok na svobodu jednotlivce, ale ten se s materiálním úspěchem ovšem bohužel nestává nijak morálně lepším, jen bohatým a ještě bohatším. Jedinou korekcí je ohrožení bezpečnosti většiny, která pak toto ego omezuje zákony. Skutečně bohatý je ale jen ten, komu stačí to co má. To se ale v akčním věku konformity „být in“, stejně tak jako čest či zkušenost, „nenosí“. Proč nemít loď ze zlata a platiny? Proto se děje opakují a opakovat se bohužel (i s excesy) v dějinách lidstva budou.

 

Přehled současných zdravotních rizik nábytku:

- Dráždivé a chronické účinky (iritanty vnitřního prostředí budov)

- Ionopenie - vliv na biochemické procesy (hormonální činnost)

- Pokles vitality a výkonnosti (oslabení vlivem eliminace xenobiotik a ionopenie)

- Nárůst alergií (abnormální imunologická reakce)

- Iniciace latentních onemocnění (skryté nemoci)

- Hromadění škodlivých látek v těle (nemoci z povolání)

- Toxické účinky (napadání tkání)

- Somatické mutace (rakovina)

- Genetické mutace (vývoj plodu)

 

Rizika kontaktu s tělem a průnik škodlivin do těla:

- exposicí (doba kontaktů nejen kožních, ale i dýcháním)

- absorpcí (průnikem kůží do kapilár, krevního a lymfatického oběhu)

- metabolismem (jsou vylučovány potem, močí, stolicí)

- vnitřním dávkováním negativně ovlivňují orgány těla (játra, ledviny, u mužů varlata aj.)

- celkovým působením, které interferuje škodlivé somatické efekty (alergie, rakovina)

 

Škodliviny z materiálu sedáků kancelářských židlí:  

- Vliv prachu a polycyklických aromatických uhlovodíků, formaldehydu či styrénu

- Vliv těžkých kovů (olova, rtuti) na poškození mozku (syndrom Mitamata), kadmium se podílí na vzniku rakoviny prostaty

- Polychromované bifenyly z nátěrů poškozují kůži, která je bariérou proti infekcím

- Dioxiny (PCBD, PCBF) - vyvolávají poruchy imunity

- Ftaláty (změkčovadla umělých hmot) - poškozují spermie, játra, ledviny a plíce

- Mykotoxiny (plísně) při nedostatečné hygieně sedáku nohou vstřebáním do těla vyvolat rakovinu jater, též mutageny poškozující dětský plod

 

NÁBYTEK ZÍSKÁ EKOLOGICKOU ZNAČKU:


- Na základě státem garantovaného potvrzení o vyšší užitné hodnotě a to na základě toho, že prošel přísnými testy prokazujícími splnění kvalitativních a ekologických požadavků.


- Na základě mezinárodního uznání o výrobku, že je k životnímu prostředí šetrnější než konkurenční a neoznačené výrobky.


- Na základě doporučení zákazníků od řady ekologických nevládních organizací.


- Pakliže se zařadí mezi prioritně nakupované zboží všemi institucemi, které používají systém zelených zakázek.

 

 Ekologické označení je uvedeno v části - viz: Ekologické značky.
 


 

ČSN 91 0100 Nábytek – Bezpečnostní požadavky uvádí:

Nábytek nesmí být označen komerčními přívlastky: „zdravotní, ortopedický, ekologický apod.“. nemá-li zkušební protokol a stvrzení o těchto parametrech vydané oprávněným akreditovaným pracovištěm.

 

Z důvodu rizik při užívání nábytku a vlivu výrobků na životní prostředí musí být nábytek vyráběn jen na základě projektu a technické dokumentace, která garantuje bezpečnost výrobku, výroby a životního prostředí dle znění závazných právních předpisů. Projekty mobiliáře a veřejných interiérů mohou být předávány výrobcům pro účel výrobní realizace v případě, že splňují ustanovení článků 2, 3, 4, 5, 6 Zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobku, viz: ČSN 91 0100 Nábytek – Bezpečnostní požadavky.

 

Při navrhování výrobků mohou být použity materiály, jejichž užívání, zpracování, obrábění nebo postupy spojené s jejich povrchovou úpravou neohrozí bezpečnost osob a životní prostředí dle znění závazných právních předpisů viz: Související zákony.

 

Likvidace odpadů ze zpracovávaných materiálů musí být prováděna v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Informace vztahující se k ekologii výroby jsou uvedeny v části: Informace vztahující se k výrobě viz: Ekologie výroby.

 

Projekt výrobku garantuje užitné parametry nábytku, zdravotní, hygienické, ergonomické a nepatologické účinky výrobku, dále bezpečnostní, ekologické, požární aj. vlastnosti v souladu se závaznými právními předpisy nebo odbornými znalostmi, které byly známé v době vypracování projektu.

 

Projekty ekologicky šetrných výrobků musí aplikovat materiály, které při zpracování, použí-vání a likvidaci neohrozí životní prostředí, musí řešit zaměnitelnost komponentů, znovupoužití prvků a navazující procesy, při nichž se mění odpad na znovu použitelný materiál pro stejné nebo jiné použití.

 

Hodnocení bezpečnosti použitých materiálů a zpracovatelských technologií je posuzováno na základě odborných znalostí, které jsou průkazné v době zahájení výroby. Materiály použité pro výrobky nesmí svými technickými, hygienickými, zdravotními, biologickými, emisními, požárními, aj. znaky ohrozit zdraví spotřebitele při běžném užívání výrobku. Pro výrobu nábytku musí být použity materiály splňující limity emisí VOC látek, toxických látek, odérů aj. polutantů. Materiál použitý ve výrobku nesmí iniciovat rozvoj plísní, roztočů, bakterií aj. mikroorganizmů nebo mít jiné nežádoucí biologické vlastnosti s patogenním účinkem. Materiály dětského nábytku nesmí obsahovat „rozpustné“ kovy ani jiné toxické látky viz ČSN ISO 3856-1,2,3,4,5,6, ČSN ISO 7252, ČSN ISO 6503. Materiály utvářející nábytek nesmí být příčinou opakovaného vzniku elektrických polí a statické elektřiny jejíž výboj může být příčinou návazného poranění.

 

Za ekologicky šetrné jsou považovány materiály z obnovitelné nebo přírodě blízké suroviny a dále materiály, které při zpracování, používání a likvidaci neohrozí životní prostředí.

infoEkologie - termín odvozený z řeckého „oikos“– péče o domov

Čerpáno ze záverečné práce:  Ekologické požadavky na nábytek, autor Jana Šanderová

 

Problematika ochrany životního prostředí je v České republice poměrně dobře zajištěna legislativou i ekologickými značkami. V postoji místních lidí je však stále patrný jakýsi nezájem o toto téma. Můžeme zde vidět rozdíl oproti západní a severní Evropě, kde také existují příslušné ekoznačky, ale zájem o ekologii je vidět nejen u zainteresovaných organizací a vedoucích orgánů státu, ale také u běžných lidí. Může to být způsobeno osvětou, kdy západní a severní země tato témata více a již delší dobu propagují.


Ochrana životního prostředí je ošetřena jen do té míry, do jaké je to v dnešní době možné. Různé druhy průmyslu, které vytvářejí škodlivé látky jsou pro zemi potřebné, a tak ekologické požadavky mohou být pouze částečnými omezeními z hlediska například emitovaných látek či používaných materiálů.


Z hlediska lidského zdraví byla prospěšná celoevropská kampaň zabývyjící se pracovními podmínkami lidí ve výrobě. Z hlediska životního prostředí jsou vhodné patřičné sankce pro ty, kteří nedodržují zákony. Je třeba, aby se dodržování zajistilo i tím, že lidé vidí, co jim hrozí při porušování.