NIS
Nábytkářský informační systém

Bezpečnost


Nábytek musí být řešen tak, aby v klimatických podmínkách (pro které byl určen) zaručoval dostatečnou a stabilní konstrukční pevnost a mechanickou odolnost.

Nábytek musí mít požadovanou stabilitu a vyhovět příslušným zkušebním testům dle ČSN EN 581-1 (913010) Venkovní nábytek.

Konstrukce musí být řešena tak, aby při proměnných klimatických změnách (vlivem deště a slunečního záření) nedošlo k porušení její pevnosti a tuhosti nebo ke ztrátě její integrity.

Hrany nábytku mají zaoblení minimálně R2 mm a to nejen s ohledem na eliminaci úrazu, ale i s ohledem na adhezi nátěrových systémů na povrchu. Po nežádoucí degradaci (vlivem sorpce vlhkosti) se může výrobek stát v oblastech hran (časem používání) nebezpečným.  

Zahradní nábytek nemá být dokončován ochrannými prostředky proti dřevokaznému hmyzu a houbám z důvodu rizik této ochrany pro uživatele.

Veškeré kování použité na nábytek nesmí mít ostré břity, výčnělky nebo skuliny, které by mohly být příčinou zranění uživatelé. Střižná místa musí být v souladu se závaznými ČSN EN pro nábytek určený pro vnitřní prostředí a musí být v intervalu ( ≤ 8 mm a ≥ 24 mm).

Na výrobek nesmí být použity materiály s takovými vadami, které mohou vlivem klimatických podmínek způsobit ztrátu integrity nebo destrukci nábytku při používání.

Nové materiály a plasty musí zaručit svoje mechanické vlastnosti po dobu nejméně 10 let a zákazník musí být průkazně upozorněn na omezenou životnost výrobku, která vyplývá z povahy konstrukčního materiálu (degradace plastů) nebo konstrukce výrobku (je-li takové riziko).

Nábytek, jehož rozměry vyzývají k použití výrobku celou populaci, musí mít obvyklé parametry. Není přípustné omezit zatížení nebo jiné používání výrobku odkazem jen pro výlučnou skupinu osob (děti apod.).  Každý nábytek musí mít standardní nosnost min 130 kg.

Obr. 9: Nejčastější bezpečnostní rizika zahradního nábytku

Obr. 1: Nejčastější bezpečnostní rizika zahradního nábytku