NIS
Nábytkářský informační systém

Hygienické limity škodlivých látek


Ministerstvo zdravotnictví ČR – vyhláškou č. 6/2003 ze dne 16. prosince 2002, stanovuje hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů ve vnitřním prostředí pobytových místností staveb a zařízení pro výchovu a vzdělávání, vysokých škol, škol v přírodě, staveb pro rekreaci, staveb zdravotnických zařízení léčeben, preventivní péče, ústavy sociální péče, ubytovacích zařízení, staveb pro obchod a staveb pro shromažďování většího počtu osob.


Měření obsahu formaldehydu v interiéru

Měření nebezpečných látek ve vnitřním prostředí budov podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 6/2003 reflektuje doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO). Vyhláška postihuje kromě VOC i volný formaldehyd, který nemá dlouhodobě překračovat střední hodinovou koncentraci 60 µg/m³ (0,06 mg/m³). Metoda měření vychází z ČSN EN ISO 16017-1 a je schválena Českým institutem pro akreditaci (ČIA). Uprostřed místnosti (ve výši cca 1,5 m od podlahy) je umístěna odběrová sonda a po stanovenou dobu (obvykle 24 hodin) jsou v ní jímány těkavé látky sorpční trubičkou a následně vyhodnoceny pomocí plynové chromatografie. Měření nebezpečných látek, které produkuje nábytek, koberce, čalounění, povlečení, záclony aj. věci, probíhá v konkrétní místnosti. Přestože bude prostředí utvářeno nevhodným nábytkem, tak může v objemné místnosti limitu vyhovět a naopak. Vyhláška č. 6/2003 není závazná pro dřevozpracující průmysl, ani pro výrobce či distributory nábytku, je určena pro provozovatele staveb.

 

Měření úniku formaldehydu z desek na bázi dřeva a nábytku

Nezávadnost materiálu a nábytku se zkoumá zejména pomocí simulačních komorových zkoušek. Stanovení emisí formaldehydu z materiálů řeší více metodinfo. Výsledky měření jsou porovnávány s limity, které uvádí evropské normy. Emisní hodnotu ≤ 0,124 mg formaldehydu/m³ pro třídu desek E1 dle ČSN EN 13986 shodně uvádí ČSN EN 14322 (laminované desky) ČSN EN 312 (třískové desky), ČSN EN 622-1 (vláknité desky) ČSN EN 622-5 (středně tvrdé vláknité desky), ČSN EN 622-5 (tvrdé vláknité desky) a ČSN EN 636 (překližky) aj. Komorové zkoušky vycházejí ze zaplnění komory plošnými dílci v poměru všech emitujích ploch 1m² : 1m³ objemu komory, ostatní komponenty nábytku (kování aj.) jsou marginální. Rychlost výměny vzduchu v komoře (EN 717-1) je 1/hod. Úložný aj. nábytek je utvářen až z 99 % z plošných materiálů a logicky pro něj platí v EU a tedy i v ČR požadavek E1 - limit volného formaldehydu  ≤ 0,124 mg/m³ . V USA má platit adekvátní limit ve výši 0,09 ppm = 0,116 mg/m³  teprve až po roce  2013.


Měření obsahu formaldehydu v pracovním prostředí 

Pro výrobu, administrativu aj. objekty je důležité Nařízení vlády ČR č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky pro ochranu zdraví dle Zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích. Předpis obsahuje přípustné denní expoziční limity nebo nejvyšší přípustné koncentrace škodlivých látek v pracovním prostředí pro práci, při které průměrná plicní ventilace zaměstnance nepřekračuje 20 litrů za minutu, za osmihodinovou směnu. Měří se dle akreditovaných metodik odvozených z ČSN EN ISO 16017-1 . Přípustný expoziční limit (PEL) v této oblasti činí 0,5 mg/m³. Koncentrace chemické látky, jejímž zdrojem není technologický proces, nesmí překročit 1/3 jejich přípustných expozičních limitů, tedy 0,167 mg/m³. Vyhláška je závazná pro pracovní prostředí všeobecně.

 

ODÉRY

V současné době se v oblasti nábytku stávají odéry marketingovým nástrojem (vonící nábytek) nebo naopak předmětem reklamace z důvodu obav zákazníka nebo dokonce i jako nástroj pro získání slevy z ceny díla, či podkladem pro zrušení kupní smlouvy. Známá je důležitost odérů při zavádění nových technologiích (psychický stres z nebezpečných látek), která je součástí problematiky pracovního prostředí.  V interiéru se při stanovení odérů využívá metoda dynamické olfaktometrie. Postup uvádí ČSN EN 13725 Kvalita ovzduší – Stanovení koncentrace pachových látek dynamickou olfaktometrií. Počet členů posuzovací komise musí být větší než 4. Výběr hodnotících osob je řízen ustanovením normy. Hodnocení je proto nadále subjektivní a z tohoto důvodu nejsou dosud stanoveny žádné směrné limity odérů. Pro vyloučení nebo potvrzení nebezpečnosti odérů lze využít metodiku pro stanovení VOC látek, kde jsou limity těkavých látek stanoveny. Většina VOC látek nemá ale pachovou stopu.

 

Další informace o nebezpečných látkách a odérech naleznete v části Materiál / Nebezpečné látky a odéry >>>.
 ČSN EN 717-1 Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou.

 ČSN EN 7147 -2 Desky ze dřeva – Stanovení formaldehydu – únik formaldehydu metodou plynové analýzy.

 ČSN EN 717-3 Desky ze dřeva – Stanovení úniku formaldehydu lahvovou metodou.

 ČSN EN 120 – Drevné materiály. Zisťovanie obsahu formaldehydu. Extrakčný postup zvaný "perforátorová metóda".

 ČSN EN ISO 16000 – 9 Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory