NIS
Nábytkářský informační systém

Rusko


Ochrana výtvoru bez formálních náležitostí

Právní předpisy nestanoví právo k nezapsaným ochranným známkám ani nezapsaným průmyslovým vzorům.

Zápis se přiznává podle principu prvního přihlašovatele.Autorskoprávní ochrana


Příslušné právní předpisy

Část IV občanského zákoníku (230-FZ), v platnosti od 1. ledna 2008. Nahrazuje zákon o autorském právu a souvisejících právech (č. 5351-I ze dne 9. července 1993 ve znění novely ze dne 20. července 2004).


Co lze chránit?

Autorské právo se vztahuje na vědecká, literární a umělecká díla, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti, a na části těchto děl (včetně jejich názvů), které splňují požadavky originality. Autorskoprávní ochrany tedy požívají loga, obrazové známky, etikety a trojrozměrné předměty, které jsou výsledkem tvůrčí činnosti. Autorským právem naopak nejsou chráněny: úřední dokumenty (zákony, soudní rozhodnutí atd.) a jejich úřední překlady, státní a oficiální symboly (vlajky, státní znaky, vyznamenání, označení měn a další státní symboly a oficiální označení), folklorní díla, sdělení informační povahy týkající se událostí a skutečností.


Formální náležitosti

Autorské právo je zvláštní tím, že práva vznikají a jsou chráněna ode dne vytvoření díla na základě samotného vytvoření daného díla. Pro ustanovení ochrany tedy nejsou nutné žádné formální náležitosti (úřední zápis atd.).

Doba ochrany až 70 let po úmrtí autora.


Průmyslové vzory

Příslušné právní předpisy

Část IV občanského zákoníku (230-FZ), v platnosti od 1. ledna 2008
(http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_russie_e.htm)


Dosažení ochrany

Ochrany průmyslového vzoru lze dosáhnout pouze podáním přihlášky národního patentu prostřednictvím ruského známkového a patentového úřadu (ROSPATENT).

Tento postup se skládá se 4 fází: (i) podání přihlášky, (ii) formální průzkum, (iii) věcný průzkum, (iv) poskytnutí patentové ochrany vydáním patentu na průmyslový vzor.


Co lze chránit?

Patent na průmyslový vzor se uděluje pro umělecko-technické ztělesnění komerčně vyráběného nebo řemeslně zpracovaného výrobku, které tvoří jeho zevnějšek, tj. vzhled daného výrobku. Průmyslové vzory mohou být trojrozměrné nebo ploché, např. obal, visačka, logo nebo písmo, a rovněž složené výrobky, samostatné součásti, které lze sestavit do složeného výrobku atd.


Formální náležitosti

Při sestavování přihlášky průmyslového vzoru je třeba mít na paměti, že vyobrazení zevnějšku výrobku představuje klíčový dokument, neboť obsahuje veškeré údaje o průmyslovém vzoru. Musí být přesné, jednoznačné a musí poskytovat podrobnou představu o zevnějšku výrobku. Přihláška
musí obsahovat žádost o udělení patentu, popis průmyslového vzoru, vyobrazení výrobku a seznam hlavních prvků, které společně s obrázkem výrobku mají určit rozsah právní ochrany poskytované patentem. ROSPATENT provádí průzkum za účelem ověření, zda průmyslový vzor splňuje výše uvedené požadavky. Po dokončení průzkumu se provádí rešerše na podobná umělecko technická řešení. Pokud bylo zjištěno, že průmyslový vzor příslušné požadavky splňuje, povolí ROSPATENT průmyslový vzor s přihlášeným seznamem hlavních prvků. V opačném případě ROSPATENT odmítne ochranu poskytnout. Proti odmítnutí lze podat rozklad u Komory pro patentové spory předepsaným postupem.

Aby měl průmyslový vzor nárok na ochranu, musí splňovat požadavky patentovatelnosti. Ty říkají, že průmyslový vzor musí být inovativní a původní. Chcete-li podat přihlášku průmyslového vzoru, je nutné předložit 8 jasných vyobrazení každé varianty, plnou moc (bez ověření podpisu, viz níže), podrobné údaje o přihlašovateli (adresa, celé jméno, státní příslušnost atd.) a stručný popis vzoru, pro který se zápis žádá.


Poplatky

Poplatky za průmyslový vzor jsou následující:Co je dobré vědět?

Vzhledem k tomu, že jsou poplatky pro zahraniční společnosti/fyzické osoby 3-krát vyšší než pro domácí společnosti/fyzické osoby, je vhodné založit ruskou společnost (pro trvalé aktivity).


Průzkum

Kromě výkresů musí přihláška průmyslového vzoru obsahovat i vysvětlení používání užitného vzoru a soubor hlavních prvků. Rozsah ochrany ruského průmyslového vzoru je určen kombinací souboru hlavních prvků s výkresy, tj. výrobek porušující průmyslový vzor musí obsahovat všechny hlavní prvky popsané ve výkresech.

Vzhledem k tomu, že rozsah ochrany je definován tímto způsobem a že ROSPATENT provádí průzkum absolutní novosti (bez omezení hranicemi státu) u všech přihlášených průmyslových vzorů, představuje patent na průmyslový vzor poměrně účinný způsob ochrany na území Ruska.


Doba ochrany

Patent na průmyslový vzor je platný po dobu 10 let. Lze jej obnovit na celkové období 25 let.


Vlastnictví práva

V pracovní smlouvě může být libovolný výtvor uveden jako vlastnictví zaměstnavatele. Pokud tomu tak není, zůstává jediným majitelem výtvoru zaměstnanec. Licenční smlouvy ohledně patentů na průmyslové vzory se podobají licenčním smlouvám ohledně patentů na užitné vzory a jejich platnost je podmíněna zápisem.Práva k ochranným známkám


Příslušné právní předpisy

Část IV občanského zákoníku (230-FZ), v platnosti od 1. ledna 2008. Část IV hlava 76 § 2 „Právo k ochranné známce a známce služeb” mimo jiné stanoví právní režim pro ochranné známky, požadavky jejich zápisu a zápisné řízení u ruského známkového a patentového úřadu (ROSPATENT). Definuje rovněž rozsah práv majitele ochranné známky, pojem „užívání ochranné známky” a stanoví občanskoprávní opravné prostředky v případě porušení ochranné známky.


Dosažení ochrany

Zápisu ochranné známky lze dosáhnout podáním přihlášky národní ochranné známky prostřednictvím úřadu ROSPATENT. Ochranné známky by měly být zapsány z obchodních a ochranných důvodů. Zápis představuje evidentní důkaz vlastnictví a platnosti známky. Zápis známky může rovněž majiteli přinášet licenční poplatky na základě poskytnutí licence. Neexistuje žádný zákonný požadavek na zápis známky, avšak pouze jejím zápisem lze nabýt práva proti případným narušitelům. Není-li známka zapsána, označení obecně nepožívají právní ochrany a hrozí 2 významná nebezpečí:
• porušení starších práv třetí osoby k ochranné známce v případě shodných nebo zaměnitelně podobných označení zapsaných pro stejné nebo podobné výrobky či služby,
• přihláška a získání zápisu stejného označení třetí osobou (ať již jednající v dobré či zlé víře) dříve, než tak učiní oprávněný uživatel v dobré víře.

Je tedy velmi žádoucí ochrannou známku zapsat a začít ji užívat do 3 let od data zápisu, neboť v případě neužívání ochranné známky po dobu 3 let hrozí její výmaz na žádost kterékoli třetí osoby. Doba platnosti zápisu je 10 let od data podání přihlášky.


Co lze chránit?

Známkové právo stanoví nevyčerpávající seznam označení, která lze zapsat jako ochrannou známku. Ochrannou známku lze zapsat v libovolné barvě nebo kombinaci barev. Existují však určitá omezení. Označení nelze zapsat jako ochrannou známku, pokud není rozlišující nebo se skládá pouze z prvků, které: se běžně používají pro označování výrobků určitého druhu, představují obecně uznávané symboly a termíny, popisují výrobky včetně typu, kvality, množství, vlastností, účelu či hodnoty výrobku a místa nebo času jeho výroby či prodeje, přestavují tvar výrobku, který je dán výhradně nebo převážně vlastnostmi nebo funkcí daného výrobku. Tato označení mohou však být do známky zapracována jako nechráněné prvky za předpokladu, že nepřevažují. Právní předpisy rovněž zakazují zápis označení s prvky, které: uvádějí nebo mohou uvádět spotřebitele v omyl, pokud jde o výrobek nebo jeho výrobce, nebo které odporují zásadám veřejného pořádku nebo etickým a humánním principům.


Rozsah

Ruská přihláška má účinek pouze v Rusku. Zápisu ochranné známky lze rovněž dosáhnout prostřednictvím žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky s rozšířením pro Rusko, podané na základě Madridské dohody či Madridského protokolu. Ruská federace je signatářem následujících mezinárodních smluv: Locarnská dohoda o mezinárodním třídění průmyslových vzorů (1968), Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek (1891), Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek (1989), Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek (1957), Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (1883), Smlouva o známkovém právu, kterou se sbližují a usměrňují postupy při zápisu národních a regionálních ochranných známek (1994).

Dne 16. června 1993 (http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a_russie_e.htm) byla zřízena pracovní skupina pro otázky přístupu Ruské federace ke Světové obchodní organizaci (WTO). Jedno z kritérií přístupu k WTO zní, že Rusko musí splňovat minimální požadavky stanovené v Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS), což je komplexní vícestranná dohoda o průmyslovém vlastnictví.


Formální náležitosti

Předtím, než začnete zvažovat podání přihlášky ochranné známky, je vhodné provést prostřednictvím úřadu ROSPATENT úplnou známkovou rešerši. Díky této rešerši zjistíte zapsané ochranné známky a přihlášky v řízení třetích osob, které mohou pro požadované označení představovat potenciální překážky. Průzkumové řízení se skládá z formálního a věcného průzkumu. Formální průzkum se provádí do 1 měsíce od data podání přihlášky (jeho účelem je zjistit, zda přihláška splňuje formální požadavky). Po provedení formálního průzkumu vydá ROSPATENT rozhodnutí, kterým se přihláška přijímá k posouzení nebo se zamítá. Následuje věcný průzkum, jehož účelem je zjistit, zda přihlášené označení splňuje požadavky na zápis ochranné známky. Průzkumový referent může během věcného průzkumu vznášet dotazy a vydávat výměry. Konečná lhůta pro odpověď na výměr je 6 měsíců od data výměru.

Během průzkumu není možné podat odpor proti přihlášce ochranné známky, po zápisu však lze podat žalobu na její výmaz. Časová lhůta pro podání žaloby na výmaz známky z důvodu podobnosti je 5 let od data zveřejnění.

Ochranná známka se zapíše na základě rozhodnutí o zápisu učiněného úřadem ROSPATENT po věcném průzkumu. Do 1 měsíce od zaplacení poplatku za zápis se známka zapíše do rejstříku ochranných známek. Pokud úřad poplatek za zápis neobdrží, pokládá se přihláška za odvolanou a k zápisu ochranné známky nedojde. Průzkum trvá 6 až 9 měsíců.


Informace, které je nutno předložit

Označení, pro které se žádá ochrana, a typ ochranné známky (slovní, logo, kombinovaná), úplný seznam výrobků či služeb, pro které se ochranná známka bude užívat (pokud možno seřazených podle niceského třídění), údaje o přihlašovateli (oficiální název, adresa sídla, země), doklad o úhradě poplatku za přihlášení v předepsané výši, plná moc (pokud jste někým zastoupeni).


Poplatky

Za předběžnou rešerši do 7 dnů (včetně zapsaných známek a podaných přihlášek) - slovní/kombinovaná známka v 1 třídě: 113 EUR (30 EUR za každou další třídu). Po obdržení oznámení o kladném rozhodnutí uhradí společnost poplatek za zápis ochranné známky a poplatek za vydání osvědčení.

Za podání přihlášky: přibližně 400 EUR (1 třída) plus 70 EUR za každou další třídu, za zápis: 365 EUR.


Doba ochrany

10 let od data podání přihlášky. Lhůtu lze opakovaně prodloužit vždy o 10 let na žádost vlastníka práv. Tuto žádost je nutné podat během posledního roku aktuální lhůty.

Majiteli ochranné známky může být na jeho žádost poskytnuta po vypršení lhůty zápisu šestiměsíční dodatečná lhůta pro obnovu ochrany, a to za předpokladu, že majitel zaplatí další poplatek.

Prodloužení lhůty zápisu ochranné známky zaznamená federální výkonný úřad pro duševní vlastnictví (ROSPATENT) do rejstříku a do osvědčení o ochranné známce.


Vlastnictví práva

O ochrannou známku může požádat každá právnická či fyzická osoba provozující obchodní činnost (tj. individuální podnikatel).

Je rovněž možné zapsat kolektivní známky, které vlastní sdružení osob (tj. sdružení právnických osob, případně fyzických osob).


Převod a licence

Lze převést výhradní práva k ochranné známce pro některé nebo všechny výrobky, pro něž byla známka zapsána. Převod není povolen v případě, že by uváděl spotřebitele v omyl, pokud jde o výrobky nebo jejich výrobce. Právo užívat ochrannou známku pro některé nebo všechny výrobky, pro něž byla známka zapsána, lze také poskytnout na základě licenční smlouvy. Oba typy smlouvy podléhají povinnému zápisu u úřadu ROSPATENT. Pokud nejsou zapsané, považují se za neplatné.


Co je dobré vědět?

Vzhledem k tomu, že 35 % žádostí o ochrannou známku je zamítnuto, přesvědčte se, zda vaše ochranná známka nebo jí velmi podobná známka již není v Ruské federaci zapsaná. Vyhnete se tak právním námitkám a odporům.


Co mám dělat, pokud mě někdo napodobuje?

Užívání ochranné známky nebo zaměnitelně podobného označení pro výrobky, pro které byla známka zapsána, nebo pro podobné výrobky bez souhlasu majitele představuje porušení ochranné známky. Výrobky, jejich etikety a obaly, které byly ochrannou známkou nebo zaměnitelně podobným označením neoprávněně opatřeny, se považují za napodobeniny. V případě porušení ochranné známky může její majitel použít zákonná opatření. V závislosti na povaze a vážnosti porušení má k dispozici možnost správní, občanskoprávní nebo trestní žaloby. V Rusku neexistují soudy specializované na duševní vlastnictví. Občanskoprávními případy spojenými s porušením ochranné známky se zabývají obchodní soudy.


Správní žaloba

Zákon o správních přestupcích uvádí, že neoprávněné užívání ochranné známky lze trestat zabavením výrobků, které ochrannou známku porušují, a správní pokutou ve výši l 500 RUB (35 EUR) až 2 000 RUB (46 EUR) pro fyzické osoby, l0 000 RUB (235 EUR) až 20 000 RUB (470 EUR) pro vládní úředníky a 30 000 RUB (705 EUR) až 40 000 RUB (940 EUR) pro právnické osoby.

Soud případ projedná do 15 dnů od obdržení podání stran. Rovněž je možné podat u antimonopolního úřadu žalobu z důvodu nekalé soutěže spojené s ochrannou známkou. Tento úřad může vydat příkaz, aby narušitel upustil od nezákonných aktivit.


Občanskoprávní žaloba

Majitel ochranné známky může před soudem požadovat upuštění od porušování jeho známky (např. vydání soudního příkazu). Dále může požadovat náhradu škody za způsobené ztráty a ušlý zisk a rovněž vydání zisků nabytých narušitelem. Místo náhrady škody může majitel známky požadovat odškodnění ve výši l00 000 RUB (2 349 EUR) až 5 milionů RUB (117 000 EUR). V souvislosti s neoprávněným užíváním ochranné známky jsou k dispozici i následující občanskoprávní opravné prostředky:
• zveřejnění soudního rozhodnutí za účelem obnovení dobré obchodní pověsti majitele známky,
• odstranění nezákonně užívaných ochranných známek z napodobených výrobků a jejich obalů na náklady narušitele, a
• zničení napodobených výrobků a jejich obalů na náklady narušitele, pokud nelze porušující ochrannou známku odstranit.

Soud může nařídit úlevu tím, že žalované straně zakáže provádět činnosti související s předmětem řízení nebo nařídí zabavení jejího majetku. Soud projedná žádost o soudně nařízenou úlevu nejpozději v den následující po dni, kdy nárokující strana tuto žádost u soudu podala.

Vydání rozhodnutí soudem prvního stupně trvá v občanskoprávním řízení 3 až 6 měsíců.

Dále je třeba pamatovat na následující skutečnosti:
• Nelze zpět získat plnou částku soudních poplatků.
• Účastníci nemají povinnost zveřejnění informací.
• Ruský právní systém nezná povinný postup pro alternativní řešení sporů.


Trestní žaloba

Trestní zákoník stanoví za porušení ochranné známky postih. Aby bylo možné porušení ochranné známky trestně stíhat, musí způsobit značnou škodu nebo musí jít o opakované porušování. Narušiteli hrozí:
• peněžitý trest ve výši až 200 000 RUB (2 350 EUR), nebo
• 180 až 240 hodin nucených prací,
• až 2 roky nápravných prací.

Pokud k porušování známky dochází v rámci zločinného spolčení nebo je známku porušuje organizovaná skupina narušitelů, hrozí pachatelům:
• peněžitý trest ve výši až 500 000 RUB (4 700 EUR), nebo
• trest v podobě srážek ze mzdy nebo příjmu po dobu až 3 let,
• zadržení na 4 až 6 měsíců nebo trest odnětí svobody v délce až 6 let.

Trestní případy zahajuje a vyšetřuje ministerstvo vnitra a poté je projednávají trestní soudy. Vyšetřování obvykle trvá 2 až 3 měsíce od data zahájení řízení. Ve výjimečných případech může být tato lhůta prodloužena až na 12 měsíců. Lhůta pro soudní projednávání včetně odvolací fáze činí alespoň 4 měsíce. Klíčovým bodem je skutečnost, že úspěšné vyšetřování a dokončení řízení je možné pouze v případě, že se majitel ochranné známky řízení aktivně účastní od jeho zahájení až po rozhodnutí soudu. Napodobeniny výrobků lze během vyšetřování případu zabavit na základě žádosti vyšetřovatele schválené soudem. Majitel ochranné známky nemá žádnou možnost trestní žalobu stáhnout, například v případě vyrovnání s narušitelem.


Co je dobré vědět?

Nově schválená „Pravidla pro uznání ochranné známky jako všeobecně známé v Ruské federaci” mohou hrát v současných a budoucích známkoprávních sporech významnou roli, neboť stanoví užitečná kritéria a pravidla, s jejichž pomocí mohou soudy činit konzistentní a odůvodněná rozhodnutí o tom, zda je konkrétní známka „všeobecně známá”. Podle těchto nových pravidel se ochranná známka považuje za „všeobecně známou”, pokud ji v průzkumu pozná 60 % dotázaných spotřebitelů.Patenty


Příslušné právní předpisy

Federální zákon č. 230-FZ „Občanský zákoník Ruské federace, část 4“ (ze dne 18. prosince 2006).
Podle Eurasijské patentové úmluvy se může na 9 zemí (Rusko, Bělorusko, Kazachstán, Arménie, Ázerbájdžán, Moldavsko, Kyrgyzstán, Turkmenistán, Tádžikistán) vztahovat 1 eurasijský patent, který je platný ve všech těchto zemích po dobu 3 let od data podání mezinárodní přihlášky a který lze ve vybraných zemích udržovat pouhým placením ročních poplatků.

K dispozici jsou dva nezávislé postupy, ruský patent a eurasijský patent. Doporučuje se eurasijský patent, neboť postup je rychlejší a úspěšnější.


Co lze chránit?

Chce-li přihlašovatel získat patent, musí přihlášené dílo splňovat následující kritéria: světová novost, tvůrčí úroveň a průmyslová využitelnost.


PoplatkyFormální náležitosti

V Rusku se provádí věcný průzkum za účelem potvrzení patentovatelnosti vynálezu. Pokud jde o novost, má přihlašovatel šestiměsíční poshovovací lhůtu od data veřejného zpřístupnění informací.

Přihlašovatel má právo odložit řízení o věcném průzkumu na dobu 3 let od data podání přihlášky. Po uplynutí 18 měsíců od data podání přihlášky zveřejní ROSPATENT informace o přihlašovateli. Po obdržení přihlášky patentu provedou průzkumoví referenti úřadu ROSPATENT formální průzkum za účelem určení, zda byly splněny formální požadavky. Na žádost přihlašovatele provedou rovněž věcný průzkum, který zahrnuje patent.

Pokud jsou požadavky uvedené v zákoně o patentech splněny, úřad patent udělí. Průzkum patentů se provádí na základě data podání přihlášky patentu v pořadí, v jakém úřad přihlášky obdržel. Schválení či zamítnutí přihlášky patentu může trvat déle než 3 roky. Poté (pokud bylo zjištěno, že přihláška patentu splňuje všechny požadavky) se přihlašovateli nebo případnému zapsanému patentovému zástupci přihlašovatele zašle oznámení o schválení. Do tří měsíců od data oznámení je nutné zaplatit poplatek za udělení patentu.


Doba ochrany

20 let (od data podání přihlášky).


Vlastnictví práva

Přihlášky vynálezů mohou podávat fyzické i právnické osoby. Během průzkumu může být počet přihlašovatelů a fyzických osob na jejich žádost změněn. Patent se vydává ve prospěch přihlašovatelů, ze kterých se po obdržení patentu stávají majitelé patentu. Přihlašovatelé mohou rozhodnout o způsobu využívání patentu (včetně rozdělení zisku) podepsáním písemné dohody. Pokud k podpisu takové dohody nedojde, mají jednotliví majitelé patentu právo využívat patentovaný vynález pro vlastní hospodářskou činnost, aniž by museli získat souhlas ostatních majitelů s příslušnou činností.


Co je dobré vědět?

Vzhledem k zjednodušenému průzkumu v případě užitných vzorů (provádí se pouze formální průzkum) se patenty na užitné vzory udělují dříve než patenty na vynálezy (u nichž je nutné provést zdlouhavý věcný průzkum).


Ochrana užitných vzorů


Příslušné právní předpisy

uvedeno výše


Co lze chránit?

Užitný vzor musí splnit pouze dvě podmínky. Těmi je novost a průmyslová využitelnost.


PoplatkyFormální náležitosti

Postup pro dosažení ochrany užitného vzoru je kratší a jednodušší, než je tomu v případě patentu.


Průzkum

Patentový úřad neprovádí průzkum toho, zda užitný vzor splňuje podmínky ochrany. Užitný vzor se uděluje na odpovědnost přihlašovatele bez záruky jeho platnosti.


Doba ochrany

10 let od data podání přihlášky. Na žádost osoby, které byl patent udělen, může ROSPATENT tuto lhůtu prodloužit o další 3 roky.


Vlastnictví práva

Jako původce vynálezu nebo tvůrce užitného či průmyslového vzoru je uznána fyzická osoba, výsledkem jejíhož tvůrčího úsilí byl příslušný vynález, užitný vzor či průmyslový vzor. Pokud je vynález, užitný vzor či průmyslový vzor výsledkem společného tvůrčího úsilí 2 a více fyzických osob, jsou tyto osoby uznány jako jejich spolutvůrci. Podmínky pro výkon autorských práv určuje dohoda, kterou mezi sebou uzavřou.


Co je dobré vědět?

Užitný vzor lze získat rychle a představuje velmi účinný způsob ochrany, zatímco postup získání patentu trvá celé roky. Pokud dojde k udělení patentu, musí přihlašovatel buď zrušit užitný vzor (nebo patent), nebo lze udržet v platnosti obojí, pokud nedochází k dvojitému patentování.


Co mám dělat, pokud mě někdo napodobuje?

Ruské právní předpisy stanoví občanskoprávní, správní a trestní zodpovědnost za porušování práv k duševnímu vlastnictví.

Za trestný čin se považují následující porušení autorského práva a souvisejících práv:
• plagiátorství, které vlastníku práv způsobí vážnou škodu,
• nezákonné používání děl chráněných autorským právem nebo souvisejícími právy, nákup, skladování a doprava napodobenin ve velkém měřítku s úmyslem prodeje,

Za trestný čin se považují následující porušení vynálezeckých práv a patentů:
• nezákonné využívání vynálezu, užitného vzoru či průmyslového vzoru,
• neoprávněné zveřejnění podstaty vynálezu, užitného vzoru či průmyslového vzoru před oficiálním zveřejněním,
• přisvojení si autorství vynálezu nebo donucení ke spoluautorství za předpokladu, že trestný čin způsobí vážnou újmu.


Tyto trestné činy lze potrestat peněžitým trestem (v maximální výši 200 000 RUB – přibližně 6 000 USD) nebo odnětím svobody v délce až 2 roky. V případě trestných činů s přitěžujícími okolnostmi (opakovaný trestný čin nebo spiknutí) jde o peněžitý trest v maximální výši 300 000 RUB (přibližně 8 500 USD) nebo odnětí svobody v délce až 5 let.


Vymáhání práv

Soudní stíhání Případy souvisejícími s porušováním práv k duševnímu vlastnictví se zabývají:

Obchodní (rozhodčí) soudy – mají pravomoc ve věcech týkajících se konkrétně obchodních aktivit a transakcí. Účastníkem rozhodčího řízení tedy mohou být právnické osoby, případně úředně zapsaní „podnikatelé-fyzické osoby provozující obchodní činnost bez začlenění právnické osoby” (pro tyto osoby se používá zkratka PBOUL).

Rozhodčí řízení je poměrné rychlé:
• Rozhodnutí v prvním stupni trvá 3 měsíce.
• Rozhodnutí v druhém stupni trvá 1+1 měsíc.
• Rozhodnutí ve třetím stupni trvá 1+1 měsíc.

Průzkum patentu lze žádat v prvním stupni a v odvolacím řízení. Účastníci řízení mohou klást průzkumovému referentovi otázky.

Soudy obecné jurisdikce – mají pravomoc projednávat a rozhodovat občanskoprávní případy, ve kterých jako jeden z účastníků vystupuje fyzická osoba. Dále se soudy obecné jurisdikce zabývají trestním stíháním porušování práv k duševnímu vlastnictví a zločinů souvisejících s duševním vlastnictvím.

Některé případy se postupují správním orgánům: Komora pro patentové spory projednává a rozhoduje následující námitky, stížnosti a prohlášení:
• rozklady proti rozhodnutí průzkumového referenta o zamítnutí udělení patentu (např. patenty na vynálezy, užitné vzory či průmyslové vzory),
• námitky proti ochranným známkám a označením původu třetích osob a mezinárodním zápisům třetích osob s určením Ruska,
• žádosti o uznání známky jako všeobecně známé v Ruské federaci.

Antimonopolní úřady se zabývají případy nekalé soutěže, především na základě zákona o ochraně soutěže, který zakazuje nekalou soutěž související se zneužíváním a neoprávněným využíváním dobrého jména společností a prostředků individualizace výrobků/služeb.

Náhrada škody v patentových sporech: Článek 15-2 občanského zákoníku stanoví náhradu přímé škody a ušlého zisku. Přijmy nabyté narušitelem lze považovat za ušlý zisk. Možná je rovněž náhrada morální škody, pokud porušování práv vyústilo v osobní újmu vlastníka práv. Patentové právo ani právní předpisy, kterými se řídí průmyslové a užitné vzory, neznají termín náhrady škody s trestní funkcí (náhrada škody s trestní funkcí je k dispozici pouze v případě porušení ochranné známky).


Co je dobré vědět?

Praktický problém: „patentoví podvodníci”, kteří napodobují vynálezy zahraničních firem a stávají se majiteli ruských patentů na tyto vynálezy. Chcete-li se tomuto problému vyhnout, je třeba podat přihlášku v předstihu pro každý vynález, který se bude v Rusku využívat. Stejný problém představuje tzv. „trademark trolling” a „trademark hijacking”.


Opatření celních orgánů

Celní zákoník nepovoluje vstup do Ruska těm výrobkům, jejichž dovozem by došlo k porušení práv k duševnímu vlastnictví. Majitel duševního vlastnictví může požádat o zařazení svých práv do celního rejstříku. Podle ruských právních předpisů nemají celní orgány pravomoc jednat z moci úřední. Po zařazení práva do rejstříku monitorují celní orgány dovoz výrobků, na něž se toto právo vztahuje, a pokud tyto výrobky dováží neznámý dovozce, mohou celní orgány pozastavit jejich propuštění do oběhu a informovat o dané situaci vlastníka práv.

Chce-li vlastník práv zahájit celní prohlídku, musí zaslat žádost Federální celní službě Ruské federace a požádat ji o přijetí ochranných opatření a dočasné pozastavení oběhu domnělých napodobených nebo pirátských výrobků. K žádosti by měly být připojeny tyto údaje a dokumenty: úplné firemní údaje, adresa a firemn í statu t vlastníka práv a jeho zástupce, plná moc ve prospěch případného zástupce, seznam platných práv v Rusku spolu s kopiemi osvědčení o zápisu, seznam konkrétních výrobků, na které se zápis práv vztahuje, jejichž kontrolu by měly celní orgány zahájit, seznam autorizovaných prodejců pravých výrobků v Rusku a dovozců pravých výrobků do Ruska, konkrétní informace o domnělých napodobených nebo pirátských výrobcích, informace o hlášených případech porušení ochranné známky, lhůta pro zápis do celního rejstříku (maximálně 5 let s možností obnovy), závazek vlastníka práv nahradit případnou škodu utrpěnou jinými osobami v důsledku neoprávněného pozastavení výrobků celními orgány, a dokument potvrzující, že vlastník práv tento závazek zajistil bankovní zárukou nebo pojištěním odpovědnosti na částku 500 000 RUB.


Postup

Celní zákoník stanoví, že pokud celní prohlídka odhalí podezřelé výrobky, jsou tyto výrobky zadrženy na dobu 10 dnů. O zadržení soudní orgány vyrozumí dovozce i vlastníka práv nebo jeho právního zástupce uvedeného v rejstříku. Ve lhůtě 10 dnů (která může být pouze jednou prodloužena o dalších 10 dnů) vlastník práv:
• má právo prohlédnout výrobky, získat vzorky a pořídit fotografie,
• musí informovat celní orgány, zda jde o napodobeniny.

Jde-li o napodobeniny výrobků, musí vlastník práv zahájit proti dovozci právní řízení. Pokud vlastník práv právní řízení ve výše uvedené lhůtě nezahájí, budou výrobky propuštěny do oběhu. Zápis do celního rejstříku je účinný pouze tehdy, pokud vlastník práv jmenuje místního zástupce, který bude v denním spojení s různými kontaktními místy celních orgánů, a odborníka úředně oprávněného k tomu, aby jménem majitele provedl odbornou prohlídku domnělých napodobenin za účelem určení, zda jsou zadržené výrobky napodobeniny, a poté celním orgánům v příslušném časovém rámci předložil písemný odborný posudek. Pokud vlastník práv neodpoví na žádosti celních orgánů týkající se zadržení domnělých napodobenin, mohou celní orgány vyřadit právo z celního rejstříku a ukončit zadržování výrobků.


Hlavní odkazy a kontakty pro další podporu

ROSPATENT, Federal Institute of Industrial Property
(Federální institut průmyslového vlastnictví)
Poštovní adresa: bld. 30-1, Berezhkovskaya nab., Moscow, G-59, GSP-5, Rusko, 123995
FAX: ( 499) 243-33-37, (495) 234-30-58
Tel: (499)240-60-15, (499)240-61-38
(E-mail: fips@rupto.ru )

Alliance Media National Business Partnership
(Národní obchodní partnerství Alliance Media)
Tel: (495)234-53-80
Fax: (495)234-53-63
E-mail: allmedia@allmedia.ru
Poštovní adresa: Bolotnaya Str., 12 building 3-115035, Moscow, Rusko
Webové stránky: http://www.business-in-russia.com


Federal Customs Service of the Russian Federation
(Federální celní služba Ruské federace)
Inspection & Information Transfer Control Branch
(Pobočka pro kontrolu a přenos informací)
11/5, Novozavodskaya st. Moscow, Rusko
Tel: +7 095 449-7747/7531
Fax: +7 095-449 7812
E-mail: GUTNR_Ashurkov@mail.customs.ru

Russia-Europe Textile Alliance (RETA)
(Rusko-evropský textilní spolek)
9/3, Polslannikov per.105005 Moscow, Rusko
Tel.: +7 (495) - 589 18 81
Fax +7 (495) - 589 18 82
E-mail : igors08@yandex.ru