NIS
Nábytkářský informační systém

Španělsko


Práva k průmyslovým vzorům


Příslušné právní předpisy

Zákon o právní ochraně průmyslových vzorů č. 20/2003
Královský výnos č. 1937/2004 o prováděcím nařízení k zákonu č. 20/2003
Úplné znění je k dispozici na stránkách www.oepm.es


Co lze a co nelze chránit?

Chránit lze vzhled celého výrobku nebo jeho části vyplývající z konkrétních znaků linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálu výrobku samotného nebo jeho zdobení. Průmyslový vzor může být dvojrozměrný nebo trojrozměrný.

Nelze chránit přihlášky, které nejsou nové nebo vykazují pouze technickou funkci výrobku.


Formální náležitosti

Vyplňte a podejte formulář přihlášky č. 3201 „Přihláška průmyslového vzoru”. Formulář je k dispozici na stránkách www.oepm.es v nabídce Types of Protection (typy ochrany) > Industrial Designs (průmyslové vzory) > All forms (všechny formuláře).

Grafická vyobrazení průmyslových vzorů, pro které se žádá ochrana, musí být uvedena v příslušných místech.

Přihláška nesmí obsahovat více než 50 průmyslových vzorů, které musí všechny patřit do stejné třídy. Toto omezení neplatí v případě dvojrozměrných vzorů. Pokyny pro vyplnění přihlášky naleznete v příkladu přiloženém k formuláři přihlášky.

K formuláři přihlášky musí být přiložen doklad o zaplacení poplatků za přihlášení. Platbu lze provést na pobočce banky LA CAIXA v prostorách úřadu OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas – Španělský patentový a známkový úřad), Paseo de la Castellana 75, Madrid, Španělsko, pomocí platebních formulářů, které jsou k dostání tamtéž. Jinde ve Španělsku lze požádat o platební formulář dopisem, telefonicky nebo e-mailem zaslaným na adresu informacion@oepm.es. Z ciziny lze poplatek uhradit bankovním převodem na účet pobočky La Caixa při OEPM, IBAN: ES 22 2100 5038 31 0200001807 SWIFT: CAIXES BB XXX. K formuláři přihlášky v takovém případě přiložte kopii potvrzení o převodu.

V dohledné době bude zavedeno podávání přihlášek a provádění plateb on-line. Dostupnost těchto možností zjistíte na webových stránkách OEPM.

Žádost o ochranu lze podat osobně u OEPM na adrese Paseo de la Castellana 75, 28046 Madrid, tel. číslo (+34) 902 157 530, nebo ji lze zaslat poštou na tutéž adresu.

Po podání přihlášky osobně nebo poštou obdrží přihlašovatel potvrzení o přijetí přihlášky s uvedením čísla přihlášky a data jejího podání.

Na stránkách www.oepm.es lze stáhnout podrobný informační leták ve španělském jazyce „Manual informativo para los solicitantes de Diseños Industriales” (Informační manuál pro přihlašovatele průmyslových vzorů), který vysvětluje vše, co potřebujete vědět o přihláškách průmyslových vzorů. Zastoupení patentovými zástupci se vyžaduje pouze v případě osob se sídlem mimo EU, k vyřízení celého procesu však jejich služeb může využít kdokoli. Seznam patentových zástupců naleznete na stránkách www.oepm.es v nabídce List of Industrial Property Agents (seznam zástupců v oblasti průmyslového vlastnictví).


Poplatky (k datu publikace)

V roce 2009 činí poplatek za přihlášení 1 až 10 průmyslových vzorů 90,85 EUR a za přihlášení maximálně 50 vzorů 305,43 EUR. Další poplatky se mohou účtovat při uplatňování priority, provádění změn, žádosti o zastavení řízení či podávání odporu. Úplný seznam poplatků naleznete na stránkách www.oepm.es v nabídce Industrial Designs (průmyslové vzory) > All fees (všechny poplatky).

Poplatek za obnovu průmyslového vzoru činí 103,24 EUR pro maximální počet 10 vzorů.

Požadujete-li obnovu průmyslového vzoru, je nutné předložit formulář žádosti o obnovu (č. 3207), který je k dispozici na stránkách www.oepm.es v nabídce All forms (všechny formuláře). Žádost je třeba předložit společně s dokladem o zaplacení poplatku za obnovu během 6 měsíců před ukončením příslušného období platnosti.


Průzkum

Provede se průzkum, zda přihláška splňuje všechny formální požadavky. Je-li zjištěno možné porušení právních předpisů, zašle úřad oznámení na adresu uvedenou ve formuláři přihlášky. V závislosti na konkrétním případu poskytne 1 až 2 měsíce na odpověď. Oznámení o případných skutečnostech zjištěných při zpracování přihlášky, které by bránily jejímu zápisu, bude zasláno na uvedenou adresu. Přihlašovatel tak má možnost zjištěné nedostatky odstranit.

Pokud přihláška obsahuje všechny nezbytné údaje a veškeré chyby a nedostatky byly v předepsané lhůtě odstraněny, zapíše se průmyslový vzor do databáze průmyslových vzorů SITADEX, která je dostupná na následující adrese:
http://sitadex.oepm.es/ServCons/SitJurExpGra.
Na stránkách www.oepm.es je rovněž možné provést rešerši na zapsané průmyslové vzory nebo získat informace za účelem podání odporu proti přihlášce, která potenciálně porušuje práva. Odpor je nutné podat do 2 měsíců od zveřejnění udělení průmyslového vzoru.

Správní řízení trvá průměrně 3 měsíce. Nicméně v případě přihlášek, které obsahují všechny údaje vyžadované v procesu podání přihlášky nebo jejichž nedostatky byly odstraněny, lze řízení provést během 2 měsíců.


Doba ochrany

Ochrana trvá 5 let. Lze ji každých 5 let obnovit až do celkové doby 25 let.


Vlastnictví práva

Zapsaný průmyslový vzor je možné převést nebo na něj lze poskytnout licenci. Tyto operace však musí být zaznamenány do databáze OEPM. Příslušné formuláře naleznete na stránkách www.oepm.es.
Po zápisu vás úřad může upozornit na možnou existenci přihlášky porušující práva. Odpor je možné podat u OEPM (formulář č. 3202).Práva k ochranným známkám


Příslušné právní předpisy

Hlavní právní předpisy jsou:
zákon o ochranných známkách č. 17/2001 a královský výnos č. 687/2002 o prováděcím nařízení k zákonu č. 17/2001.
Úplné znění je k dispozici na stránkách www.oepm.es.


Co lze a co nelze chránit?

Chránit lze slova, loga, vyobrazení a jakákoli další rozlišující označení za předpokladu, že nejsou druhová ani popisná. Nejsou povolena trojrozměrná, klamavá a protiprávní označení. Další informace na toto téma naleznete na stránkách www.oepm.es.

Obchodní jméno je označení určující obchodní společnost, které se používá pro odlišení společnosti od jiných společností, jež provádějí shodné nebo podobné činnosti. Ochranná známka naproti tomu odlišuje výrobky nebo služby, které společnost vyrábí, prodává nebo poskytuje. Obchodní jméno se nemusí shodovat s názvem společnosti, je tedy možné si vybrat obchodní jméno, které se od názvu společnosti liší. Stejná fyzická nebo právnická osoba může mít v případě zájmu několik obchodních jmen, kterými označuje komerční aktivity spadající do různých hospodářských sektorů. Výrobce kalhot tedy může zapsat název, který používá při výrobních aktivitách, ve styku s dodavateli, zákazníky atd., jako obchodní jméno. Označení nebo název, pod kterým se kalhoty prodávají, pak představuje ochrannou známku výrobku.


Formální náležitosti

Vyplňte a podejte formulář přihlášky č. 4101 „Přihláška ochranné známky” nebo formulář č. 4301 „Přihláška obchodního jména”. Formuláře jsou k dispozici na stránkách www.oepm.es v nabídce Types of Protection (typy ochrany) > National trade mark/Trade name (národní ochranná známka/obchodní jméno).

Příklad vyplnění přihlášky je uveden v letáku „Information manual for trade mark applicants” (Informační manuál pro přihlašovatele ochranných známek). Najdete v něm i vše, co potřebujete vědět o přihláškách ochranných známek a obchodních jmen. Leták naleznete na stránkách www.oepm.es v nabídce National trademark (národní ochranná známka) > Booklets. Catalogues (brožury, katalogy) > Booklets (brožury).

K formuláři přihlášky musí být přiložen doklad o zaplacení poplatků za přihlášení. Platbu lze provést na pobočce banky LA CAIXA v prostorách úřadu OEPM, Paseo dela Castellana 75, Madrid, Španělsko, pomocí platebních formulářů, které jsou k dostání tamtéž. Jinde ve Španělsku lze požádat o platební formulář dopisem, telefonicky nebo e-mailem zaslaným na adresu informacion@oepm.es. Z ciziny lze poplatek uhradit bankovním převodem na účet pobočky La Caixa při OEPM, IBAN: ES 22 2100 5038 31 0200001807 SWIFT: CAIXES BB XXX. K formuláři přihlášky v takovém případě přiložte kopii potvrzení o převodu.

Žádost o ochranu lze podat osobně u OEPM na adrese Paseo de la Castellana 75, 28046 Madrid, tel. číslo (+34) 902 157 530, nebo ji lze zaslat poštou na tutéž adresu.

Přihláška musí obsahovat slova, loga, vyobrazení nebo další označení, pro která žádáte ochranu, a doklad o zaplacení poplatků.

Po podání přihlášky osobně nebo poštou obdrží přihlašovatel potvrzení o přijetí přihlášky s uvedením čísla přihlášky a data jejího podání.

Přihlášku i žádost o obnovu lze podat on-line se slevou ve výši 15 %. Informace naleznete na stránkách www.oepm.es v nabídce On-line procedures (on-line postupy).

Zastoupení patentovými zástupci se vyžaduje pouze v případě osob se sídlem mimo EU, k vyřízení celého procesu však jejich služeb může využít kdokoli. Seznam patentových zástupců naleznete na stránkách www.oepm.es.


Poplatky (k datu publikace)

V roce 2009 činí poplatek za každou třídu výrobků nebo služeb 154,38 EUR (sleva ve výši 15 % při podání přihlášky on-line).

Další poplatky se mohou účtovat při uplatňování priority, provádění změn, žádosti o zastavení řízení či podávání odporu, jak je uvedeno v tabulce:


Úplný seznam poplatků naleznete na stránkách www.oepm.es v nabídce All fees (všechny poplatky).


Průzkum

U přihlášky ochranné známky nebo obchodního jména podané u OEPM se do 1½ měsíce od přijetí přihlášky provede průzkum za účelem zjištění, zda přihláška splňuje požadavky přípustnosti, formy a zákonnosti. Obdržíte oznámení o případných skutečnostech zjištěných při zpracování přihlášky, které by znemožnily její zápis. Budete vyzváni, abyste odstranili všechny zjištěné problémy (datum podání, formální požadavky, absolutní a relativní důvody zamítnutí).

Přihlášky se zveřejňují ve španělském Věstníku průmyslového vlastnictví do 2½ měsíců od data přijetí za předpokladu, že přihláška neobsahuje žádné formální nedostatky a nebyla vznesena žádná žádost o vyřešení nedostatků v dokumentaci přihlášky, a dále za předpokladu, že přihláška neodporuje zásadám veřejného pořádku a etickým principům. Pokud se na přihlášku některé z uvedených nedostatků vztahují, bude zveřejněna do 5 měsíců ode dne, kdy úřad OEPM přijal doklad o nápravě.

Pokud je přihláška v pořádku nebo byly nedostatky odstraněny včas, bude zápis ochranné známky nebo obchodního jména zaznamenán do databáze SITADEX.

Po vydání dokumentu o zápisu je o tom přihlašovatel informován a může si dokument vyzvednout. OEPM provádí počítačovou rešerši u každé přihlášky ochranné známky nebo obchodního jména, aby odhalil případnou neslučitelnost zápisu s již existujícími ochrannými známkami. Jako majitele ochranné známky vás bude úřad informovat, pokud tato rešerše odhalí jakoukoli přihlášku, jíž by mohla být dotčena vaše práva.

Budete mít rovněž možnost vznášet námitky proti zápisu později požadovaných ochranných známek.


Doba ochrany

Ochranné známky se udělují na 10 let od data podání přihlášky a lze je opakovaně neomezeně obnovovat vždy pro desetileté období.


Vlastnictví práva

Zapsané ochranné známky a obchodní jména lze převést nebo na ně lze poskytnout licenci. Takovou skutečnost je však nutné zapsat do databáze OEPM. Potřebné formuláře naleznete na stránkách www.oepm.es.

Po zápisu vás může úřad upozornit na přihlášku, která potenciálně porušuje vaše práva. Odpor lze podat u OEPM (formulář č. 4104).


Patentová práva včetně práv k užitným vzorům


Příslušné právní předpisy

Zákon o patentech č. 11/1986 a královský výnos č. 2245/1986 o prováděcím nařízení k zákonu č. 11/1986.
Úplné znění je k dispozici na stránkách www.oepm.es.


Co lze a co nelze chránit?

Patent lze udělit pro nový postup, zařízení či výrobek, nebo pro zdokonalení či rozvoj stávajícího postupu, zařízení či výrobku.

Užitný vzor chrání vynálezy s nižší tvůrčí úrovní, než mají vynálezy chráněné patenty. Jde například o sestavení nebo strukturu předmětu, kterých lze využít nebo z nichž lze získat praktickou výhodu. Zařízení, přístroj či nástroj chráněný užitným vzorem je charakteristický svou užitečností a praktičností, nikoli estetickým dojmem, jako je tomu v případě průmyslových vzorů.


Formální náležitosti

Vyplňte a podejte podle pokynů formulář přihlášky č. 3101. Formulář je k dispozici na stránkách www.oepm.es v nabídce National Patent/Utility model (národní patent/užitný vzor) > All forms (všechny formuláře).
 
Příklad vyplnění přihlášky naleznete v letáku „Information manual for patent applicants” (Informační manuál pro přihlašovatele patentů). Úřad vydá potvrzení o přijetí přihlášky s uvedením čísla přihlášky a data jejího podání.

Chcete-li požádat o patent nebo užitný vzor, musíte k formuláři přihlášky přiložit následující položky:
• písemný popis (aby se ostatní osoby dozvěděly, co vynález představuje a jak funguje),
• jeden nebo více nároků (určení prvků vynálezu, jejichž technické znaky chcete chránit),
• výkresy (v případě potřeby) pro objasnění vynálezu,
• abstrakt (shrnutí zahrnující důležité technické aspekty). Pro užitné vzory se nevyžaduje.

K formuláři přihlášky musí být přiložen doklad o zaplacení poplatků za přihlášení. Platbu lze provést na pobočce banky LA CAIXA v prostorách úřadu OEPM, Paseo de la Castellana 75, Madrid, pomocí platebních formulářů, které jsou k dostání tamtéž. Jinde ve Španělsku lze požádat o platební formulář dopisem, telefonicky nebo e-mailem zaslaným na adresu informacion@oepm.es.

Z ciziny lze poplatek uhradit bankovním převodem na účet pobočky La Caixa při OEPM, IBAN: ES 22 2100 5038 31 0200001807 SWIFT: CAIXES BB XXX. K formuláři přihlášky v takovém případě přiložte kopii potvrzení o převodu.

Žádost o ochranu lze podat osobně u OEPM na adrese Paseo de la Castellana 75, 28046 Madrid, tel. číslo (+34) 902 157 530, nebo ji lze zaslat poštou na tutéž adresu.

Po podání kopie přihlášky osobně nebo poštou přihlašovatel obdrží potvrzení o přijetí s uvedením čísla přihlášky a data podání.

Přihlášku je možné podat on-line se slevou 15 %. Informace naleznete v nabídce On-line procedures (on-line ostupy) > Solicitud-e de invenciones (elektronické přihlášky vynálezů).

Hlavní chyby vynálezců, které mohou být na překážku patentovatelnosti vynálezu:
• uvedení výrobku na trh před jeho patentováním,
• zveřejnění výzkumné práce před jejím patentováním,
• nepatentování vynálezu a držení vynálezu v utajení,
• úvaha, že co člověk neví, to neexistuje,
• nerespektování prioritní lhůty.


Poplatky (k datu publikace)

V roce 2009 činí poplatek za přihlášení patentu nebo užitného vzoru 91,69 EUR (sleva ve výši 15 % při podání přihlášky on-line). Hlavní poplatky jsou uvedeny v následující tabulce:


Aby zůstal patent/užitný vzor v platnosti, je třeba počínaje třetím rokem platit roční poplatky, a to až do 10. roku v případě užitných vzorů a do 20. roku v případě patentů.

Udržovací poplatky v roce 2009:


Další poplatky se mohou účtovat při uplatňování priority, provádění změn, žádosti o zastavení řízení či podávání odporu. Úplný seznam poplatků naleznete na stránkách www.oepm.es v nabídce National Patent/Utility model (národní patent/užitný vzor) > All fees (všechny poplatky).

Poplatky za obnovu je třeba platit ročně počínaje 3. rokem od data podání přihlášky patentu. Lhůta pro úhradu poplatku za obnovu se počítá od data zveřejnění uděleného patentu do data o tři měsíce později. Pokud se udělení patentu opozdí, bude často nutné zaplatit i za 4. nebo 5. rok.

Poplatky za obnovu užitného vzoru je třeba platit ročně počínaje 3. rokem od data podání přihlášky užitného vzoru.


Průzkum

Před vydáním rešeršní zprávy se u přihlášky patentu provede formální a technický průzkum včetně průzkumu důvodů zamítnutí, průmyslového uplatnění a jednotnosti vynálezu. Jakmile je přihláška v pořádku, zašle úřad přihlašovateli úřední sdělení s informací, aby uhradil poplatek za rešerši, pokud tak již neučinil.

Před zveřejněním přihlášky se přihlašovateli zašle rešeršní zpráva obsahující relevantní stav techniky a písemné stanovisko.

Přihláška a rešeršní zpráva se zveřejní 18 měsíců po datu podání přihlášky. K zveřejnění může dojít dříve, pokud o to přihlašovatel požádá v rámci Programu zrychleného udělení patentu (programa de Concesión Acelerada de Patente nacional, CAP).

Po zveřejnění rešeršní zprávy má přihlašovatel dvě možnosti:

- Řízení o udělení patentu bez věcného průzkumu
Pokud si přihlašovatel do 3 měsíců od zveřejnění rešeršní zprávy zvolí řízení bez věcného průzkumu, žádost bude schválena přibližně do 8 měsíců poté, co bylo třetím osobám umožněno vyjádřit se k patentovatelnosti vynálezu a přihlašovatel měl možnost vyjádřit se k rešeršní zprávě a v případě potřeby upravit nároky.

- Řízení o udělení patentu s věcným průzkumem
Pokud si přihlašovatel do 3 měsíců od zveřejnění rešeršní zprávy zvolí řízení s věcným průzkumem, úřad nejprve zahájí dvouměsíční lhůtu pro podání odporu. Poté přihlášku prozkoumá společně s případnými námitkami.

Pokud byla zjištěna námitka nebo byl podán odpor, vydá úřad první výměr obsahující výsledky věcného průzkumu a přihlašovatel má 2 měsíce na odpověď a případnou úpravu nároků. Pokud přihláška stále není v pořádku, dostane přihlašovatel druhou příležitost k její opravě. Po druhém výměru průzkumový referent rozhodne, zda přihlášku připustí nebo zamítne.

- Řízení o užitném vzoru
Přihláška je zveřejněna za účelem případného podání odporu. Chcete-li se vyhnout možnému porušení práv ke stávajícím vynálezům, doporučuje se po vznesení námitek upravit nároky dotčené dokumenty, o které se námitky opírají, nebo se vhodně hájit. OEPM rozhodne o připuštění nebo zamítnutí přihlášky a přihlašovateli své rozhodnutí oznámí.


Doba ochrany

Patent se uděluje na 20 let od data podání přihlášky, po jeho udělení je však nutné platit roční poplatky. Užitný vzor se uděluje na 10 let od data podání přihlášky.


Vlastnictví práva

Po získání patentu hraje úřad nadále významnou roli. OEPM patent zveřejní na svých webových stránkách a rozešle jej hlavním patentovým úřadům ve světě. Tím nepochybně pomůže patent dostat do povědomí veřejnosti a umožní jeho marketing. Pokud převedete technologii chráněnou patentem nebo na ni poskytnete licenci, OEPM tyto změny zaznamená, takže se o nich dozvědí třetí osoby. Pokud máte potíže s marketingem patentu, můžete jej nabídnout prostřednictvím OEPM tím, že učiníte nabídku na úplnou licenci. Úřad sníží udržovací poplatek o 50 % a nabídku zveřejní. Potřebné formuláře naleznete na uvedeném odkazu.


Co mám dělat, pokud mě někdo napodobuje (průmyslové vzory, ochranné známky, patenty)?

Průmyslová práva lze vymáhat prostřednictvím řízení před trestním či občanskoprávním soudem. Trestní řízení přináší rychlejší a jasnější výsledky, aby však bylo účinné, je nutné přesně splnit všechny faktory, které stanoví trestní právo.

Občanskoprávní soudy nejsou tak bezprostřední, lze však dosáhnout širších výsledků a soud se může zabývat i otázkami z jiných právních oblastí. Občanskoprávní soudy mohou nařídit upuštění od jednání (prodej, marketing), náhradu způsobené škody a stažení a zničení výrobků.

- Trestní řízení/Informační body:

Od 1. října 2004 stíhají trestné činy proti řádně zapsaným průmyslovým právům soudy. Podle ustanovení zákona o zrychleném soudním řízení mohou španělské pořádkové a bezpečnostní síly provést počáteční kroky spojené s předcházením trestné činnosti a zabavením výrobků, aniž by vyvstala potřeba trestního řízení. Nicméně pro zajištění účinného stíhání těchto přestupků je neodkladný zásah vlastníka práv prakticky nezbytný.

To znamená, že přestupek se stal soudně stíhatelným, avšak vyžaduje se zásah vlastníka práv za účelem určení falešných nebo pravých výrobků zadržených v jednotlivých případech policií, a v mnoha případech rovněž za účelem upozornění na spáchaný trestný čin, který budou poté stíhat soudy. Chcete-li dosáhnout výše uvedených cílů a máte-li dotazy či zájem o informace o majiteli nebo patentovém zástupci, který vystupuje v souvislosti se zneužitím průmyslových práv, můžete kontaktovat Španělský patentový a známkový úřad, a to telefonicky (+34) 902157530, faxem (+34) 913496856 nebo e-mailem na adrese pirateria@oepm.es.

Chcete-li nahlásit přestupky související se zneužitím průmyslových práv, můžete volat Národní policii (091) nebo Městskou policii (092). Chcete-li nahlásit tento typ trestné činnosti, můžete rovněž zajít na nejbližší úřad Občanské gardy nebo tento úřad kontaktovat na čísle 062.

Máte-li dotazy k tomuto tématu, můžete zaslat e-mail na adresu webmaster@guardiacivil.org, přístup lze rovněž získat na webových stránkách www.guardiacivil.org, a to buď přímo, nebo prostřednictvím webových stránek ministerstva vnitra www.mir.es.

Přestupek lze hlásit formou písemného nebo ústního prohlášení, které musí obsahovat totožnost osoby, která přestupek ohlásila, a veškeré dostupné podrobnosti o daném případu a jeho okolnostech. Tyto informace jsou mimořádně užitečné pro správné zaměření a urychlení opatření přijatých pořádkovými a bezpečnostními silami.

Další informace o soudních řízeních naleznete na stránkách www.oepm.es v nabídce Industrial Property (Průmyslové vlastnictví) > Measures to counter industrial piracy (opatření k potírání průmyslového pirátství) > Court Proceedings (soudní řízení).Autorská práva a související práva


Příslušné právní předpisy

Hlavní právní předpisy jsou:

• Konsolidované znění zákona o duševním vlastnictví ze dne 11. listopadu 1987, schválené královským legislativním výnosem č. 1/1996 ze dne 12. dubna 1996.
http://www.mcu.es/propiedadInt/docs/RDLegislativo_1_1996.pdf

• Královský legislativní výnos č. 281/2003 ze dne 7. března 2003, kterým se zřizuje Všeobecný registrační úřad duševního vlastnictví.
http://www.mcu.es/propiedadInt/docs/ReglamentoRegistro.pdf


Co lze a co nelze chránit?

Autorské právo chrání knihy, brožury, spisy a další díla stejné povahy, kresby, obrazy, rytiny, litografie, fotografie a obdobná díla.

Úplný seznam položek, které jsou chráněny a nebo naopak z ochrany vyloučeny, naleznete na následující adrese:
http://www.mcu.es/propiedadInt/CE/PropiedadIntelectual/PreguntasFrecuentes/PropiedadIntelectual.html#c


Formální náležitosti

Díla není nutno zapisovat, neboť ochrana je jim poskytnuta na základě samotného vytvoření. Nicméně zápis představuje solidní důkaz o tom, že daná práva existují a patří příslušným vlastníkům. Další velkou výhodou zápisu je publicita vyplývající ze zapsaných práv.

Pokud bylo autorské právo zapsáno, je vždy vhodné uvést výhradu práv pomocí symbolu © v případě díla či služby nebo symbolu ® v případě zvukových záznamů.

Chcete-li požádat o zápis, je nutné předložit formulář žádosti společně s příslušnou dokumentací kterémukoli z krajských registračních úřadů nebo provinciálních poboček Centrálního registračního úřadu duševního vlastnictví.

Žádost o zápis musí obsahovat úřední formulář žádosti o zápis. Vzhledem k tomu, že existuje mnoho různých formulářů v závislosti na druhu díla nebo zápisu, vyhledejte potřebné informace na následující adrese:
http://en.www.mcu.es/propiedadInt/CE/RegistroPropiedad/ImpresosSolicitud.html:
• kopii díla, představení nebo produkce ve formě a způsobem uvedeným v úředním formuláři,
• dokumentaci požadovanou v jednotlivých případech příslušnými právními předpisy,
• doklad o zaplacení příslušného poplatku. Úhrada se provádí poté, co registrační úřad do úředního formuláře vyplní částku úhrady.

Zápis nabývá účinnosti od data, kdy byla žádost předložena registračnímu úřadu.

Je třeba mít na paměti, že při řešení autorskoprávních záležitostí ve Španělsku (právní předpisy, registrační úřad, postupy atd.) byste se měli vždy zaměřit na duševní vlastnictví, které spadá do příslušnosti ministerstva kultury, pod Všeobecný registrační úřad duševního vlastnictví.


Poplatky (k datu publikace)

Po podání přihlášky je třeba uhradit poplatek 12,43 EUR (v roce 2009). Možná bude nutné uhradit i další poplatky. Úplný aktuální seznam poplatků naleznete na následující adrese: http://www.mcu.es/propiedadInt/CE/RegistroPropiedad/Tasas.html


Doba ochrany

Obecně právo na užívání díla platí po dobu autorova života a dalších 70 let po jeho úmrtí. Doba trvání se liší v případě osobnostních práv a v případě děl autorů, kteří zemřeli před rokem 1987.

Jakmile ochrana práv zanikne, dílo nebo služba přejde do sféry veřejného vlastnictví a kdokoli je může volně využívat.


Vlastnictví práva

Díla či služby lze využívat, je k tomu však nutné povolení vlastníka práv.

Veřejné šíření děl nebo služeb na internetu neznamená, že se vlastník práv vzdal svého práva na povolení využívání ani že odmítl nárok na odměnu.

Chcete-li získat povolení k používání díla nebo služby, můžete kontaktovat vlastníka práv a o povolení jej požádat. V případě některých děl či služeb můžete kontaktovat kolektivní správce práv k duševnímu vlastnictví.

Autorská práva lze obecně převádět na základě písemného dokumentu.


Co mám dělat, pokud mě někdo napodobuje (autorská práva a související práva)?

Využívání děl a služeb bez povolení vlastníka práv může představovat porušení práv k duševnímu vlastnictví. V případě takového porušení práv může jejich vlastník podat trestní nebo občanskoprávní žalobu v souladu s právními předpisy.

Na pirátství se v nejvážnějších případech vztahuje trestní zákoník a lze je trestat peněžitými tresty a tresty odnětí svobody.

V případě potřeby byste se měli obrátit na právníka, který se specializuje na tyto záležitosti, neboť úřad duševního vlastnictví není odpovědný za poskytování poradenských služeb fyzickým ani právnickým osobám.


Opatření celních orgánů

Jak postupují španělské celní orgány?


Příslušné právní předpisy

Nejdůležitější právní předpisy jsou:
• nařízení ES č. 1383/2003 (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm),
• španělský trestní zákon.

Povinnosti celních orgánů:
• kontrola výrobků,
• zadržení kontrolovaných výrobků v případě podezření na porušování práv k duševnímu vlastnictví.

Účely zásahu:
• Výrobky, které jsou nebo obsahují:
-  ochranné známky,
-  patenty,
-  průmyslové vzory,
-  dodatková ochranná osvědčení,
-  osvědčení o ochraně druhu rostlin,
-  zeměpisná označení a označení původu.

• Formy, které umožňují padělání označení nebo výrobků.


Žádost o přijetí opatření ze strany celních orgánů:

Podání žádosti o přijetí opatření umožňuje vlastníkům práv zadržet po určitou dobu výrobky a zabránit jim ve vstupu do obchodních sítí.
• Pokud celní orgány během kontroly získají podezření, že určité výrobky možná porušují zapsaná práva k duševnímu vlastnictví, mohou tyto výrobky zadržet po dobu 3 dnů.
• Celní orgány kontaktují vlastníka práv a nabyvatele licence.

Pokud vlastník práv/nabyvatel licence podá žádost o přijetí opatření:
• Žádost o přijetí opatření musí vycházet z úředního formuláře, viz. www.aeat.es.
• Společně se žádostí je nutné předložit následující dokumenty:
– osvědčení o vlastnictví a platnosti vlastnického práva, které chce uplatnit,
– prohlášení vlastníka práv, že přebírá odpovědnost vůči třetím stranám a bere na sebe náklady na zrušení výrobků, které jeho práva porušují.
• Žádost je nutné zaslat na Departmento de Aduanas e Impuestos Especiales.
• Celní správa vydá rozhodnutí, kterým přijme nebo zamítne požadované opatření, a může souhlasit se zásahem proti výrobkům ve lhůtě 1 roku. Žadatel může tuto lhůtu prodloužit.
• V případě vydání zadržovacího rozhodnutí kontaktují celní orgány dovozce a vlastníka práv.
• Vlastník práv má 10 dnů na to, aby podal u španělského občanskoprávního nebo trestního soudu žalobu za účelem vymáhání svých práv. Tuto lhůtu lze prodloužit o dalších 10 dnů.
• Vlastník práv může zboží prohlédnout a odebrat vzorky potřebné k vymáhání svých právních nároků.
• Pokud vlastník práv žalobu během této desetidenní lhůty (nebo případné prodloužené lhůty) nepodá, celní orgány výrobky propustí. Pokud naopak žalobu podal, zboží bude zadrženo.

Pokud vlastník práv/nabyvatel licence nepodá žádost o¨přijetí opatření:
• Pokud vlastník práv/nabyvatel licence do 3 dnů nepodá žádost o přijetí opatření, celní orgány povolí propuštění výrobků.


Poplatky

Náklady na zničení výrobků se výrazně liší v závislosti na oblasti a povaze výrobků. Přítomnost toxických látek například předpokládá mnohem vyšší náklady na zničení.

Oficiální poplatky za zničení výrobků neexistují, k dispozici jsou pouze odhady. V různých zeměpisných oblastech se náklady na zničení výrobků velmi liší. Například zničení výrobků v jednom kontejneru s kapacitou 9 tun by stálo ve Valencii 1 620 EUR, zatímco v Algeciras by stálo 9 000 EUR.

Rovněž je nedostatek společností, které se ničením podvodných výrobků zabývají. To znamená, že k nákladům je třeba připočítat další poplatky za dopravu výrobků z celního úřadu do místa zničení.

Hlavní kontakty 
• Národní sdružení pro ochranu známek (ANDEMA)
https://www.camaras.org/publicado/andema/andema.html
• Španělská celní služba
www.aeat.es/aeat/aeat.jsp?pg=aduanas/es


Alternativní postupy v případě porušování práv

Kromě podání občanskoprávní nebo trestní žaloby u španělských soudů neexistuje v případě porušování práv žádný jiný postup. Další informace o soudních řízeních naleznete v části „Co mám dělat, pokud mě někdo napodobuje?”.

Oznámení o formálních náležitostech on-line OEPM projde v průběhu roku 2009 v oblasti elektronického podávání přihlášek a elektronických plateb výraznými změnami. Některé postupy se již nabízejí a průběh lze zkontrolovat na stránkách www.oepm.es > On-lineprocedures (on-line postupy).

Všechny formuláře budou k dispozici pouze ve španělském jazyce.

Kontaktní údaje španělského patentového úřadu:
Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)
Paseo de la Castellana 75
28046 Madrid
Španělsko
www.oepm.es
0034 902 157 530
información@oepm.es