NIS
Nábytkářský informační systém

Bezpečnost


Bezpečnost lehacího nábytku pro děti stanovují  ČSN EN  716 -1 +A1 Nábytek - dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití - část 1 Bezpečnostní požadavkya  ČSN EN  716 -2 +A1 Nábytek - dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití - část 2 Zkoušení
 

Lůžka musí svými užitnými vlastnostmi a užitnými parametry plnit bezvadně účel, pro nějž byla zhotovena a vykazovat základní pasivní prvky bezpečnosti.

 

Lůžko musí být řešeno tak, aby při usednutí na kteroukoliv jeho část nemohlo dojít k ztrátě stability lůžka nebo k jeho zhoupnutí a převracení.
 

Výrobek musí být prost skulin a otvorů, v nichž může dojít ke zhmoždění nebo zlomení prstů a končetin.
 

U lůžek pro děti musí být hrany a vyčnívající části zaoblené R ≥ 2 mm. Konce trubek musí být uzavřeny vhodnými ucpávkami.
 

Potahové materiály výrobku musí být zhotoveny z materiálů, které nejsou nebezpečné při kontaktu s pokožkou a musí umožnit jejich čištění běžnými přípravky.
 

Čalounění a dekorační textilie pro nebytový účel musí mít sníženou hořlavost dle ČSN EN 1101, kde je zápalnost textilií menší než 20 s. Dále musí vyhovovat zápalnosti dle ČSN EN 1021–2.
 

Pro matrace dětských postýlek musí mít materiál atest dle EN 71–2: 2006 na hořlavost textilií. Rychlost šíření ohně je max. 30 mm/s., dle EN 1103 nesmí dojít k bleskovému vzplanutí.
 

Lůžka pro děti do 3 let musí být zhotovena v souladu s Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR číslo 84/2001 Sb., která řeší hygienické požadavky na hračky a výrobky pro děti.
 

Dno lůžek musí být řešeno tak, aby mezi dnem a podlahou byla větraná mezera min. 10 mm pro zamezení rozvoji plísní, hub nebo jiných organismů.
 

Patrová a vysoká lůžka musí být řešena tak, aby při běžném užívání nedošlo ke ztrátě stability výrobku, skřípnutí uživatele konstrukcí výrobku, nebo k jiné újmě na zdraví – ČSN EN 747–1, ČSN EN 13453–1
 

Každé lůžko, kde je lehací plocha výše než 800 mm nad úrovní podlahy, musí být opatřeno zábranami proti pádu okolo celého lůžka.info
 

Rošty lehacího nábytku nebo jeho součásti musí být zajištěny proti možnému propadení na podlahu nebo do konstrukce lůžka.
 

Lůžko musí být pro konkrétní případy použití řešeno tak, aby v čalounění nedocházelo ke zvýšené kondenzaci vodních par a rozvoji biologických činitelů (sezónní a speciální použití).
 

Matrace musí vykazovat dobrou čistitelnost, výrobek musí být cca jeden měsíc od uvedení na trh prost zápachu, který je způsoben materiálem nebo technologií jeho výroby.
 

Dětská postýlka, patrová a vysoká lůžka pro děti nesmí mít mezery umožňující zaklesnutí hlavy dítěte nebo zlomení jeho končetin – ČSN EN 747–1, ČSN EN 13453–1 (ČSN EN 716–1 +A1, ČSN EN 716–2 + A1).
 

Úložný prostor lůžek lze otevřít silou do 150 N. styl  Mechanismus kování musí být oddělen od ukládaných věcí a při používání chráněn tak, aby zamezil zranění uživatele.info,info
 

Úložné prostory musí být vybaveny dostatečnými ventilačními otvory pro případ uzavření dětí v prostoru lůžka (hry dětí).
 

Úložné prostory lůžek musí být řešeny tak, aby po vysunutí bez náplně nemohlo dojit k destrukci dna nášlapem (například při hrách a nepozornosti dětí).
 

Kovové součásti a mechanismy musí být řešeny tak, aby mezi dvěma pohybujícími se součástmi byla mezera ≤ 7 mm nebo ≥ 24 mm.info
 

Kování, součásti výrobku, výčnělky, musí být řešeny tak, aby při degradaci čalounických materiálu (zejména pěnových) nedošlo k jejich obnažení a vyčnívání.
 

Sklápěcí postele se nesmí při používání výrobku samy uzavřít. Při usednutí osoby na okraj lůžka se podnoží postele nesmí zvednout více než o 5 mm nad podlahu.info


U sklápěcích postelí se nesmí vyskytnout místa, kde může dojít k uskřípnutí prstů, nebo musí být tato místa kryta proti neúmyslnému kontaktu se sklápěcím mechanismem.info


Dvoulůžko musí být konstruováno tak, aby mezi sousedícími matracemi (bez zatížení) nevznikla spára větší než 10 mm.


Použití skla se u lehacího nábytku nedoporučuje, v případě jeho použití musí splňovat nezbytné bezpečnostní požadavky (bezpečnostní sklo, apod.).


Pro dětská lůžka jsou nevhodné materiály s antimikrobiální úpravou a úpravou proti roztočům, které mohou být samy o sobě vážným rizikem pro zdraví dětí.


U lehacího nábytku pro děti školního věku je možné použít vhodně dělené matrace, jejichž snadná čistitelnost a hygiena (větrání na slunci) je podstatnější než polemický ortopedický efekt univerzální a těžké nedělené matrace.

Žebřík nebo jiné možnosti vstupu musí být směrovány buď vertikálně nebo musí mít pozitivní sklon k hornímu lůžku. Lůžko musí být vybaveno takovými možnostmi vstupu, které se nesmí zlomit, uvolnit nebo trvale zdeformovat o více než 5 mm při zkoušení dle ČSN EN 747-2 čl.5.6.

 


HLAVNÍ RIZIKA PŘI UŽÍVÁNÍ LEHACÍHO NÁBYTKU

 

Zachycení hlavičky nebo končetiny dítěte v nevhodně dimenzovaných mezerách – otvorech.

Uzavření dítěte v úložném prostoru výrobku a jeho zadušení.

Úraz hlavy nebo končetin vlivem degradace pěn čalounění po obnažení kování.

Nedostatečné dimenzování výrobku, jeho mechanismů, nebo zajištění součástí proti pádu.

Skřípnutí prstů nebo končetin při běžném polohování roštů výrobku.

Skřípnutí prstů nebo končetin při rozkládání lůžka pro příležitostné spaní.

Ostré součásti, nevhodné skuliny a tlaková nebo střižná místa výrobku.

Nevhodné rozměry výrobku nebo vzdálenost od stěn (zachycení končetin, hlavičky dítěte).

Vady technologie výroby (ostré součásti, čalounické špendlíky aj.).

Vzplanutí čalounických materiálů a rychlé šíření ohně.


 

BEZPEČNOST KONSTRUKCE PATROVÝCH LŮŽEK (dle ČSN EN 747 -1)


Lehací plocha lůžka musí dovolit větrání.

Na lůžku nesmí existovat žádné díry, mezery a otvory o průměru/šířce větší než 7 mm a menší než 12 mm, pokud není hloubka menší než 10 mm (měření dle EN 747-2:2012, 5.3)

Všechny ostatní díry, mezery a otvory musí být buď:
a)    nejméně 12 mm ale ne více než 25 mm, (měření dle EN 747-2:2012, 5.3); nebo
b)    nejméně 60 mm ale ne více než 75 mm, (měření dle EN 747-2:2012, 5.3); nebo
c)    nejméně 200 mm.

Každé horní patrové lůžko nebo vysoké lůžko musí být opatřeno bezpečnostními zábranami okolo celého lůžka s výjimkou vstupního otvoru, který může být pouze na jedné podélné straně. Bezpečnostní zábrany musí být zajištěny proti neúmyslnému uvolnění. Mezery mezi konci bezpečnostních zábran a předním a zadním čelem nesmí být při zkoušce větší než 7 mm (měří se dle EN 747-2:2012, 5.3).

Všechny mezery mezi lehací plochou lůžka a bočnicemi a čely lůžka nesmí přesáhnout  25 mm (měření dle EN 747-2:2012, 5.3.).

Všechny mezery mezi elementy lehací plochy lůžka (např. latě nebo pružiny) nesmí přesáhnout 75 mm (měření dle EN 747-2:2012, 5.3.).

 

 

Obr. B: Požadavky na konstrukci dle ČSN EN 747 -1

 

Uváděné mezery slouží k omezení úrazů, tedy proti zasunutí hlavy, ruky, prstů apod., zejména v případě lůžek určených pro užívání dětmi.
ČSN EN 747 -1 udává minimální světlou vzdálenost mezi povrchem lůžka dolní postele a spodní plochou rámu horního lůžka 750 mm. Údaj 900 mm je rozměr doporučený, který vychází z aktuálních antropometrických měření české populace. Údaj 750 mm lze akceptovat pouze v případě umístění postýlek do tvaru „L“.

 

Obr. C: Požadavky na konstrukci dle ČSN EN 747 –1

 

Přístupné hrany a rohy lůžka musí být zaobleny nebo sraženy a nesmí mít otřepy nebo ostré hrany. Nesmí existovat žádné otevřené konce trubek.

 


Obr. D: Rozměry žebříku a zábrany dle ČSN EN 747 –1

 

Značka výška matrace informuje zákazníka, že nemá použít matraci jinou, než je nutné pro bezpečné užívání výrobku. Vzdálenost od podlahy k horní hraně první příčle nesmí být větší než 400 mm.

Vzdálenost mezi horními hranami dvou sousedících příčlí musí být (250 ± 50) mm.
Vzdálenost mezi horními hranami příčlí musí být stejná s tolerancí ± 5 mm.
Vzdálenost mezi nejvyšší příčlí a místem vstupu nesmí být větší než 500 mm.
Světlá vzdálenost mezi dvěma sousedícími příčlemi musí být nejméně 200 mm.
Použitelná šířka příčle musí být nejméně 300 mm. Při zkoušce (EN 747-2:2012, 5.6), se nesmí žebřík ani jiná možnost vstupu zlomit, uvolnit nebo trvale zdeformovat o více než 5 mm.
Přední hrany všech příčlí musí ležet na přímce v rozmezí ±20 mm.

Mezery mezi příčlí a částí konstrukce lůžka musí odpovídat následujícím rozměrům:

-    menší než 7 mm; nebo
-    nejméně 12 mm, ale ne více než 25 mm; nebo
-    nejméně 60 mm, ale ne více než 75 mm; nebo
-    nejméně 200 mm

Části rámu lůžka, nacházející se v blízkosti příčlí, nesmí omezovat využitelnou plochu příčle.

 

Obr. E:  Zdroj obrázku ČSN EN 747-1:2012

 

Lůžko musí být vybaveno zařízením (např. upevněním), které zamezí prohýbání bočnic. Tento požadavek platí jako splněný, když lehací plocha lůžka nebo její součásti nespadnou při zkoušce silou vedenou horizontálně nebo do vnějšku 500 N. Na horní bezpečnostní zábranu se použije vertikální dolů působící síla o velikosti 1000 N.

Obr. F: zdroj obrázku ČSN EN 747-1:2012

 

Vertikálně vyčnívající díly na horní straně horního lůžka musí mít:

a)  Nepřerušený horizontální rozměr nejméně 300 mm, bez vertikálně vyčnívajících elementů.
Nebo:
b)  Nepřerušený vertikální rozměr nejméně 600 mm, měřeno od nejvyššího sousedního.

 


Obr. G: zdroj obrázku ČSN EN 747-1:2012

 

c) Vertikálně vyčnívající díly na horní straně horního lůžka musí mít při tečně vedené pod úhlem 45° výšku maximálně 5 mm nad nejméně jedním sousedním/hraničícím horizontálním elementem. Nejvyšší vertikální přesah nad tímto konstrukčním elementem nesmí překročit 20% největšího horizontálního rozměru konstrukčního dílce, pokud největší rozměr činí 50 mm nebo více. 
Nebo:
d) Vertikálně vyčnívající díly na horní straně horního lůžka musí mít při tečně vedené pod úhlem 45° výšku maximálně 5 mm nad nejméně jedním sousedním/hraničícím horizontálním elementem. Nejvyšší vertikální přesah nad tímto konstrukčním elementem nesmí překročit 10 mm, když je největší rozměr menší než 50 mm.

 


Obr. H: zdroj obrázku ČSN EN 747-1:2012


S výjimkou podélné strany, kde je připevněný žebřík nebo jiné možnosti vstupu, horizontální vzdálenost mezi okrajem vrchu bezpečnostní zábrany vertikálním promítnutím nejkrajnějšího bodu noh/sloupků nesmí přesáhnout  D= 55 mm nebo musí být delší než 230 mm. 

 

 
ČSN EN 747 - 1   Nábytek - Patrová lůžka a vysoká lůžka - část1: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost.

 ČSN 91 0100 Nábytek – Bezpečnostní požadavky.

Pro běžný úložný nábytek povolena síla jen do 8 N - ČSN EN 14749 Bytový a kuchyňský úložný nábytek a pracovní desky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.

Nábytek - Patrová lůžka a vysoká lůžka do (bytových) interiérů -1: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost, ČSN EN 716-1 Nábytek - Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití - 1: Bezpečnostní požadavky.

ČSN-EN 1129-1 Nábytek - Sklápěcí postele - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - 1: Bezpečnostní požadavky.

ČSN 91 1004 Nábytek. Čalouněný lehací nábytek. Technické požadavky, ČSN 91 0223 Nábytek. Zkoušení čalouněného lehacího nábytku,