NIS
Nábytkářský informační systém

Čína


Čína se v roce 1980 stala členem Světové organizace duševního vlastnictví a přistoupila k několika mezinárodním smlouvám o duševním vlastnictví, jako je Pařížská úmluva. Po vstupu do Světové obchodní organizace v roce 2001 bylo zapotřebí provést změny a úpravy čínského zákona o patentech, zákona o ochranných známkách a zákona o autorském právu, aby tyto zákony byly v souladu s Dohodou o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (Dohoda TRIPs). Čínský systém ochrany duševního vlastnictví je v souladu s mezinárodními postupy, problémy však přetrvávají, především pokud jde o napodobování výrobků a pirátství. Plánují se změny právních předpisů.


Ochrana podle patentového práva


Průmyslový vzor a patent

Příslušné právní předpisy: Zákon o patentech z roku 1992 a 2000 a související prováděcí předpisy, účinné od 28. prosince 2002, třetí novela zákona o patentech, účinná od 1. října 2009. Na rozdíl od evropského systému čínský zákon o patentech zahrnuje i průmyslové vzory, které lze zapsat jako patent na průmyslový vzor.


Co lze chránit:

Patentová ochrana vynálezů: vztahuje se na nová technická řešení týkající se výrobků a postupů nebo zdokonalení výrobků a postupů. Vynález musí mít tvůrčí úroveň a musí být nový a průmyslově využitelný. Patnet na vynález lze udělit až po dlouhém procesu věcného průzkumu.

Patentová ochrana užitných vzorů: vztahuje se na nová technická řešení týkající se tvaru nebo struktury výrobku nebo jejich kombinace. Tato patentová kategorie není v čínském systému patentového práva příliš obvyklá. Přiznání vlastnických práv vynálezci k patentu na užitný vzor nepředchází věcný průzkum.

Patentová ochrana průmyslových vzorů: vztahuje se na nový design tvaru výrobku, jeho struktury nebo kombinace jeho barvy, tvaru a/nebo struktury, a to za předpokladu, že: tvarové prvky a uspořádání vzoru nebo zdobení jsou vhodné pro průmyslové využití, prvky mají estetický účinek, nikoli technický či funkční účinek. Ochranu lze poskytnout, pokud průmyslový vzor není shodný nebo podobný jinému průmyslovému vzoru zveřejněnému v Číně či jinde nebo v publikacích kdekoli ve světě a neporušuje starší práva jiných osob. Patenty na užitné i průmyslové vzory se týkají vzhledu výrobku, patenty na užitné vzory se však zaměřují na tvar výrobku s ohledem na technický účinek, zatímco patenty na průmyslové vzory se zaměřují na tvar výrobku s ohledem na estetický účinek. Na rozdíl od patentových zákonů některých evropských zemí čínský patentový zákon výslovně neuvádí, zda lze jako průmyslový vzor zapsat texturu či materiál. V praxi však platí, že jsou-li textura či materiál dostatečně originální, budou automaticky chráněny autorským právem. Kromě toho je možné zapsat texturu či materiál jako patent na užitný vzor s vědomím, že platnost patentu může v budoucnu napadnout třetí osoba, neboť v souvislosti s udělením takového patentu se neprovádí žádný průzkum.


Formální náležitosti:

Ochrana průmyslového vzoru a ochrana užitného vzoru: lze ji získat po vyplnění přihlášky patentu u Státního úřadu duševního vlastnictví (SIPO). Čínská jurisdikce uznává princip prvního přihlašovatele. Před vydáním osvědčení o patentu a zveřejněním příslušného práva v Patentovém věstníku provede SIPO kontrolu. Zveřejnění zahrnuje údaje obsažené v žádosti o zápis patentu na průmyslový vzor a abstrakt popisu společně s výkresy a vyobrazeními průmyslového vzoru.
Patent nabývá účinnosti dnem zveřejnění. Po oznámení SIPO má přihlašovatel obvykle dva měsíce na dokončení příslušných správních postupů včetně úhrady počátečních poplatků, aby si tak patent zajistil. Pokud nebudou tyto postupy dokončeny, má se za to, že se přihlašovatel patentu na průmyslový vzor vzdal. Proces trvá přibližně šest měsíců od data podání přihlášky. Na rozdíl od patentů na vynálezy nezahrnuje řízení o přihlášce patentu na průmyslový a užitný vzor věcný průzkum.


Patentová ochrana vynálezu: průzkumové a schvalovací řízení provádí Patentový správní úřad Státní rady. Přihláška se zveřejní do 18 měsíců po provedení předběžného průzkumu. Přihlašovatel má poté 3 roky na to, aby požádal o provedení věcného průzkumu. Celkově trvá udělení patentu Patentovému správnímu úřadu přibližně dva až tři roky.


Poplatky

Standardní poplatky za průmyslový a užitný vzor: 500 RMB, za patent na vynález: 900 až 4000 RMB.

Dále je nutné uhradit roční poplatek (nazývá se též „udržovací poplatek” nebo „poplatek za obnovu”) počínaje rokem, kdy bylo patentové právo poprvé přiznáno. Poplatek se postupně během let zvyšuje podle doby, po kterou byl průmyslový vzor chráněn:


Doba ochrany

10 let pro patent na průmyslový či užitný vzor, doba ochrany počíná dnem podání přihlášky patentu u SIPO. Totéž platí v případě, že přihláška vychází ze zahraničního práva přednosti. Doba ochrany vynálezu je 20 let od data podání přihlášky.


Vlastnictví práva

Majitelem patentu nemusí být původce vynálezu, nýbrž osoba odpovědná za finanční podporu či technické vybavení. Patent lze převést v rámci pracovní smlouvy nebo prostřednictvím smlouvy o převodu.


Vymáhání práv

Jaké mám možnosti, jsou-li porušována má chráněná práva? K dispozici jsou dva druhy právní žaloby: soudní žaloba a žaloba ve správním řízení.

-  Soudní žaloba: Příslušným soudem pro řešení patentových sporů je lidový soud prvního stupně, který se nachází v místě, kde došlo k porušování práv, nebo v místě žalované strany. Povinnost narušitele k náhradě škody lze stanovit a vypočítat na základě ztrát způsobených porušením práv a nezákonných zisků nabytých narušitelem.

-  Žaloba ve správním řízení: Majitel může podat žalobu u Správního úřadu pro průmysl a obchod, který má na starost šetření stížností. Příslušným správním úřadem je obvykle úřad, který se nachází v místě, kde k porušování práv dochází nebo kde jsou padělané výrobky skladovány či kde byly zabaveny. Ačkoli tato žaloba nevede k poskytnutí náhrady, správní úřad může: zastavit porušování práv, zabavit nezákonné příjmy pramenící z porušení práv, zabavit duplikáty, které práva porušují, uložit správní pokutu.


Jaké mám možnosti, jsou-li porušována má nechráněná práva?

Dokládání porušení práv k nezapsanému vynálezu či průmyslovému vzoru je bez patentových práv obtížné. V případě průmyslových vzorů je jedinou možností oznámit údajné porušení autorského práva, neboť v případě činění si nároku na autorství prostřednictvím autorského práva není potřebný zápis. V případě vynálezu a průmyslového vzoru je další možností opřít právní žalobu o čínský zákon o nekalé soutěži. V takovém případě se vyžaduje předložení důkazu o tom, že byl tento zákon porušen a že příslušný majitel utrpěl ztrátu. V praxi může být obtížné získat kladné rozhodnutí pouze na základě těchto právních důvodů.

Abyste se vyvarovali ztráty práv k patentu, je důležité podat přihlášku co nejdříve.


Ochrana podle známkového práva

Příslušné právní předpisy

Zákon o ochranných známkách platný od 1. prosince 2001 a prováděcí nařízení k zákonu o ochranných známkách ze dne 3. srpna 2002.

Co lze chránit

Jako ochrannou známku lze chránit každé vizuálně vnímatelné označení, včetně slov, číslic, písmen, trojrozměrných označení, barevných kombinací a kombinací výše uvedených prvků, které má rozlišovací schopnost a je snadno rozlišitelné. Jako ochrannou známku nelze použít ani zapsat následující: označení podobná názvu státu, státní vlajku a znak, medaile Čínské lidové republiky, konkrétní názvy nebo místa, kde sídlí ústřední státní úřady, či názvy a vyobrazení památek; označení, která již jsou zapsaná nebo která porušují práva třetích osob; označení rasově diskriminační povahy, zveličená či klamavá označení; názvy tvořené výhradně druhovým označením, vyobrazením či číslem modelu dotyčného výrobku; označení postrádající rozlišovací schopnost.


Formální náležitosti a průzkum

Přihláška ochranné známky musí uvádět třídu výrobků a označení výrobků, pro něž se bude ochranná známka používat. Má-li být ochranná známka použita i pro další výrobky ve stejné třídě, je třeba podat samostatnou přihlášku. Přihláška se předkládá Úřadu pro ochranné známky. Předběžný souhlas přihlašovatel obvykle obdrží do 15 měsíců ode dne podání přihlášky. Schválená přihláška je poté zveřejněna ve Věstníku ochranných známek po dobu 3 měsíců, během nichž lze podat odpor. Nebyl-li během této doby odpor podán nebo zjistí-li Úřad pro ochranné známky, že odpor nebyl odůvodněný, Úřad vydá osvědčení o zápisu. V praxi trvá řízení o zápisu 24 až 36 měsíců.


Poplatky

Přihlašovatel je povinen zaplatit poplatek za přihlášení ve výši přibližně 1 000 až 2 000 RMB za přihlášku v každé třídě nebo za každou další přihlášku jedné ochranné známky v dalších třídách. Kromě těchto poplatků je nutné brát v úvahu poplatky za rešerši na prioritní ochranné známky a poplatky známkového zástupce (ty jsou pro zahraniční osoby či subjekty za účelem dokončení zápisu povinné). Tyto poplatky určují jednotliví známkoví zástupci.


Doba ochrany

Ochrana trvá 10 let od data vydání osvědčení a je možné ji obnovit před vypršením počáteční doby ochrany nebo nejpozději během prvních šesti měsíců následujících po vypršení této doby. Pokud se obnova nežádá, nelze stejnou ochrannou známku zapsat po dobu jednoho roku. Pokud se ochranná známka ve skutečnosti nepoužívá po nepřetržitou dobu tří let, může libovolná osoba nebo Úřad pro ochranné známky požádat o její výmaz. Neužívání ochranné známky je třeba prokázat relevantními údaji, jako je průzkum trhu uvádějící, že ochranná známka není veřejnosti známa. Jakékoli použití (obchodní inzerce či aktivity) je však dostatečné pro vyvrácení domněnky o neužívání.


Vlastnictví práva záleží na jménu uvedeném na formuláři zápisu.


Vymáhání práv

V případě porušení práv k ochranné známce může vlastník práv požádat lidový soud o vydání předběžného opatření za účelem ochrany majetku. Civilní soud vydá rozhodnutí do 48 hodin. Žádost lze předložit Správnímu úřadu pro technický dohled, který záležitost vyšetří a zabaví padělané výrobky na místě bez soudního příkazu a bez zdlouhavého řízení. Kromě toho jsou k dispozici dva typy právní žaloby:


Soudní žaloba

Do dvou let ode dne, kdy se majitel dozvěděl nebo by se měl dozvědět o porušení práv, lze podat u lidového soudu žalobu o náhradu škody. Obecně platí, že výše náhrady škody odpovídá ziskům nabytým narušitelem či ztrátám vzniklým majiteli. V případech, kdy se jedná o porušení zapsané ochranné známky, je rovněž k dispozici zákonné odškodnění ve výši až 600 000 RMB.


Žaloba ve správním řízení

Majitel může podat žalobu u Správního úřadu pro průmysl a obchod, ve které žádá, aby úřad zaležitost prošetřil a nařídil: upuštění od porušování práv, zabavení nezákonných příjmů pramenících z porušení práv, zabavení duplikátů, uložení správní pokuty (odškodnění se nepřiznává).


Jaké mám možnosti, jsou-li porušována má nechráněná práva?

Není-li ochranná známka zapsána a řádně vydáno osvědčení o ochranné známce, bude v Číně obtížné domáhat se uznání porušení práv, ledaže se ochranná známka dá považovat za všeobecně známou ochrannou známku. V případě vynálezu a průmyslového vzoru je další možností opřít právní žalobu o zákon o nekalé soutěži. V takovém případě se vyžaduje předložení důkazu o tom, že byl tento zákon porušen a že příslušný majitel utrpěl ztrátu. V praxi může být obtížné získat kladné rozhodnutí pouze na základě těchto právních důvodů. Všeobecně známá ochranná známka těží ze svého uznání bez ohledu na to, zda byla zapsána či nikoli. To může zabránit dalším osobám v zápisu podobné ochranné známky a v jejím zahrnutí do názvu společnosti.
Majitel může požádat o ochranu své všeobecně známé ochranné známky v Číně tím, že: vznese námitku u čínského Úřadu pro ochranné známky, požádá o zrušení zápisu nebo požádá místní pobočku Správního úřadu pro průmysl a obchod, aby zabránil nezákonnému používání známky. V případech týkajících se porušení práv mají soudy a správní orgány tendenci přiznávat majitelům všeobecně známých ochranných známek větší náhradu škody a narušitele trestat přísněji.


Co je dobré vědět

Čínský zákon o ochranných známkách uznává pro získání práv princip prvního přihlašovatele. Právo předchozího užívání nezapsané ochranné známky nepřiznává žádná práva, pokud nejde o všeobecně známou ochrannou známku. Pokud však byly ve stejný den podány přihlášky dvou podobných ochranných známek, bude schválena ta ochranná známka, která byla použita v obchodním styku jako první.


Ochrana podle autorského zákona


Příslušné právní předpisy

Zákon o autorském právu ze dne 27. října 2001 a příslušné prováděcí nařízení ze dne 2. srpna 2002.


Co lze chránit

Definice díla chráněného autorským právem není podle čínských zákonů vyčerpávající a vztahuje se na všechny výtvory a tvůrčí díla. Jmenovitě zahrnuje „grafická díla, jako jsou výkresy konstrukčních návrhů, výkresy designu výrobků, mapy, schematické výkresy atd. .. a trojrozměrné modely”. Lze chránit například tvar boty nebo lahvičky na parfémy.


Formální náležitosti

I když není zápis nezbytný k tomu, aby autor získal autorské právo k originálnímu dílu, lze přihlášku k zápisu přesto podat u Státního úřadu pro autorské právo při Státní radě, který se zabývá zápisy autorských práv pro zahraniční autory a majitele autorských práv. Postup zápisu je snadný a velmi se doporučuje, neboť autorské právo posiluje. Vyžadují se následující dokumenty: formulář přihlášky, průkaz totožnosti přihlašovatele, popis díla, dopis s příslibem práva, ukázka díla a případné dokumenty prokazující autorské právo (např. dohoda).


Poplatky

Státní úřad pro autorská práva dokončí průzkum a vydá osvědčení o zápisu do jednoho měsíce od obdržení přihlášky. Poplatky za zápis činí od 100 do 1 000 RMB za každý zápis. Výše poplatku závisí na povaze díla (hudební, psané, architektonické dílo atd.) a na tom, zda o zápis požádal jednotlivec nebo právnická osoba (např. až 200 RMB v případě společnosti). Výše poplatku rovněž závisí na rozsahu díla.


Doba ochrany

Trvalá v případě osobnostních práv autora (včetně práva na přisouzení díla, přepracování a nedotknutelnost díla). Majetková práva (včetně práva na užívání, vystavení, vysílání, reprodukci a uvádění díla na trh) se přiznávají na dobu autorova života plus 50 let po úmrtí autora v případě, že je autorem jednotlivec, nebo na dobu 50 let od první publikace díla v případě, že je autorem právnická osoba.


Vlastnictví práva

Autor díla je automaticky vlastníkem práva. Vlastnictví však lze převést na třetí osobu v rámci pracovní smlouvy nebo prostřednictvím smlouvy o převodu.


Vymáhání práv

Pokud jde o autorská práva, jsou k dispozici dva typy právní žaloby: žaloba ve správním řízení a soudní žaloba.

Žaloba ve správním řízení

Případy související s autorským právem projednává Národní správní úřad pro autorské právo a jeho národní a místní pobočky. Příslušný správní úřad se obvykle nachází v místě, kde k porušování práv došlo nebo kde jsou padělané výrobky skladovány či kde byly zabaveny. Ačkoli tato žaloba nevede k poskytnutí náhrady, správní úřad může: zastavit porušování práv, zabavit nezákonné příjmy pramenící z porušení práv, zabavit duplikáty nebo uložit správní pokutu.

Soudní žaloba

Příslušným lidovým soudem je soud v místě, kde má narušitel sídlo, kde k porušení práv došlo nebo kde se vyskytly důsledky porušení práv. Kromě výše popsaných opatření může soud přiznat žalující straně náhradu škody. Soud může nařídit straně, která porušila práva, zaplacení náhrady škody na základě skutečné ztráty, kterou utrpěl vlastník práv. V praxi platí, že je-li obtížné vyhodnotit skutečné škody, lze při výpočtu náhrady škody vycházet z výše nezákonných příjmů nabytých narušitelem. Nelze-li zjistit ani tuto částku, může soud přiznat náhradu škody až do výše 500 000 RMB.


Jaké mám možnosti, jsou-li porušována má nechráněná práva? I když autorské právo nebylo v Číně zapsáno, autoru díla se automaticky přiznává vlastnické právo. Zápis není pro podání právní žaloby pro porušení autorského práva nezbytnou podmínkou, bez zápisu však může být prokázání vlastnictví obtížnější.

Co je dobré vědět

Zákon o autorském právu chrání díla po jejich vytvoření bez ohledu na to, zda je autorem čínský státní příslušník, či nikoli. Zápis díla u Úřadu pro autorské právo automatickou autorskoprávní ochranu neposiluje ani nemění, umožňuje však třetím osobám vznést proti dílu námitky.Celní právo v Číně


Příslušné právní předpisy


Celní zákon ze dne 8. července 2000, nařízení o celní ochraně práv k duševnímu vlastnictví ze dne 1. března 2004 a příslušný prováděcí oběžník ze dne 1. července 2004. Dne 5. června 2008 vydala státní rada „Návrh národní strategie v oblasti duševního vlastnictví”, který zdůrazňuje, že Čína posílí vymáhání celních zákonů a ochranu hranic, aby byl zachován pořádek v oblasti dovozu a vývozu a došlo ke zlepšení ochrany duševního vlastnictví. Momentálně se pracuje na návrhu prováděcích opatření ohledně celní ochrany práv k duševnímu vlastnictví, o kterém se možná bude hlasovat v roce 2009.


Jak lze požádat celní orgány o ochranu práv?

Zápis práv k duševnímu vlastnictví u čínských celních orgánů není pro získání ochrany povinný, důrazně se však doporučuje.


Formální náležitosti

Zápis práv k duševnímu vlastnictví je třeba provést u Všeobecné správy cel (GAC). Vlastník práv podá u GAC přihlášku tím, že předloží potřebné dokumenty včetně formuláře přihlášky, osvědčení, kopie obchodní licence a fotografií výrobků a obalů. GAC uvědomí přihlašovatele do 30 dnů o svém rozhodnutí, zda zápis archivuje či nikoli, a dá mu kompletní přihlášku k dispozici. Majitel práv k duševnímu vlastnictví může zápis zkontrolovat a provést v něm změny online: www.customs.gov.cn.


Poplatky a doba ochrany

Poplatek za zápis jednoho práva činí 800 RMB. Prodloužení formou obnovy záznamu je zdarma. Dále je třeba brát v úvahu poplatek za zabavení a zálohu (viz níže). Zápis je platný 10 let a lze jej obnovit šest měsíců před vypršením lhůty. Prodloužená lhůta je rovněž 10 let. Tato lhůta však nesmí přesáhnout dobu vypršení zápisu práva k duševnímu vlastnictví.


Vymáhání práv

Žádost vlastníka práv k duševnímu vlastnictví o nezapsané právo k duševnímu vlastnictví

Pokud vlastník práv k duševnímu vlastnictví zjistí, že se chystá dovoz nebo vývoz výrobků podezřelých z porušování jeho práv, může požádat celní orgány o zadržení výrobků. Celním orgánům je třeba předložit dopis se žádostí a důkaz o vlastnictví práv.

Vlastník práv dále poskytne finanční záruku ve výši odpovídající hodnotě zadržených výrobků. Pokud je žádost o zabavení výrobků oprávněná, záruka bude vrácena držiteli práv.


Zjištění zapsaného práva k duševnímu vlastnictví ze strany celních orgánů

Celní orgány uvědomí vlastníka práv k duševnímu vlastnictví v případě, že byly zjištěny výrobky podezřelé z porušování jeho práv. Vlastník práv do tří dnů od obdržení oznámení celním orgánům odpoví a buď požádá o zabavení podezřelých výrobků, nebo vyjádří svou ochotu tyto výrobky nezabavovat a důvody pro toto rozhodnutí. V praxi je tato doba často příliš krátká na to, aby bylo možné zvážit všechny související aspekty a učinit rozumné rozhodnutí.

Po každém oznámení o podezřelých výrobcích zaplatí vlastník práv k duševnímu vlastnictví finanční záruku, jejíž výše závisí na hodnotě dotyčných výrobků. Další možností je zaplatit obecnou záruku ve výši až 2 000 RMB, která je platná do 30. června následujícího roku a kterou je každý rok nutné přehodnotit.


Co je dobré vědět

Zápis práva k duševnímu vlastnictví u celních orgánů již není podmínkou pro zadržení výrobků porušujících práva, umožňuje však vlastníkům práv k duševnímu vlastnictví získat tu nejvyšší možnou ochranu, neboť v případě neexistence předchozího zápisu celní orgány vyžadují pro zadržení zásilky zvláštní zálohu a zásilku nezadrží déle než 20 dnů, pokud vlastník práv k duševnímu vlastnictví nezíská předběžné nařízení čínského soudu.

Existuje-li tedy podezření dovozu či vývozu padělaných výrobků nebo se takový dovoz či vývoz očekává, je rozumné zápis u celních orgánů provést.


Ochrana obchodního tajemství

Hlavní kategorií nezapsatelných práv jsou obchodní tajemství, která se definují jako technické a řídící informace neznámé veřejnosti, které mají praktickou hodnotu a v jejichž případě majitel provedl opatření k zachování mlčenlivosti.¨


Čínský zákon o nekalé soutěži

Poskytuje ochranu nezapsaným právům a zakazuje firmám podílet se na následujících aktivitách:

 • získávání bchodních tajemství krádeží, nátlakem a dalšími nezákonnými prostředky,
 • zveřejnění a používání obchodních tajemství získaných nezákonnými prostředky a povolení jejich používání jiným osobám,
 • zveřejnění a používání obchodních tajemství v rozporu s dohodou či smlouvou a povolení jejich používání jiným osobám.


Pokud máte podezření, že došlo k porušení vašich obchodních tajemství, můžete před lidovým soudem zahájit občanskoprávní řízení a vymáhat náhradu škody. Můžete rovněž podat žalobu u Správního úřadu pro průmysl a obchod (AIC), který může narušiteli nařídit, aby upustil od svého jednání, a uložit mu pokutu ve výši 10 000 až 200 000 RMB. Vlastník práv k duševnímu vlastnictví může rovněž podniknout příslušná opatření: může např. uzavřít dohodu o utajení či po svých zaměstnancích vyžadovat, aby dodržovali vnitřní pravidla a povinnost mlčenlivosti. Každá dohoda o nezveřejnění či dohoda o utajení bude obsažena v právně závazné smlouvě.


Případová studie

Evropská společnost, která se specializuje na oděvy, přestěhovala své sourcingové aktivity do Číny. Většina z jejích kolekcí se navrhovala a vyráběla v Číně, prodávala se však v evropských obchodech. V roce 2006 si společnost povšimla, že naprosto stejná tkanina (včetně textury a vzoru) se používala pro jiné oděvní výrobky (jiných tvarů, designu a oděvních kolekcí) pod jinou ochrannou známkou. Vzhledem k velkému počtu výrobků v každé kolekci společnost usoudila, že zápis výkresů či designu kolekce v Evropě nebo v Číně by byl příliš drahý. Společnost se však rozhodla, že proti podezřelému výrobci podnikne právní kroky, aby upustil od používání této tkaniny.

Vzhledem k tomu, že společnost v Číně nedisponovala formálním zápisem práv k duševnímu vlastnictví, právní důvody žaloby se mohly opírat pouze o autorské právo a zákon o nekalé soutěži. Společnost zvolila žalobu ve správním řízení, neboť se domnívala, že jde o levnější a rychlejší postup. Kromě toho bylo obtížné vyhodnotit ztrátu a přiznání náhrady škody tedy bylo nejisté. Společnost podala žalobu pro porušení autorského práva u místního správního úřadu pro průmysl a obchod v místě sídla výrobce porušujícího práva. Společnost předložila následující důkazy: výkresy, předchozí kolekce využívající stejný vzor, faktury vydané výrobním společnostem, srovnání obou výrobků a tkanin. Po kontrole úřad AIC nařídil výrobci porušujícímu práva, aby upustil od používání stejné tkaniny a vzorů pro další zákazníky, a uložil mu pokutu ve výši 50 000 RMB. Společnost a výrobce rovněž ukončili vzájemnou spolupráci.


Klíčové správní úřady a kontakty

SIPO
Státní úřad duševního vlastnictví
http://www.sipo.gov.cn/sipo2008
Tel: 010-62083114, 010-62356655, 010-62083608

Úřad pro ochranné známky
Čínský úřad pro ochranné známky (CTMO)
http://202.108.90.72/trade-e/index.jsp
Tel:010-88650000, 010-88651802

Úřad pro autorské právo při Státní radě
Státní správní úřad pro autorské právo
http://www.ncac.gov.cn/GalaxyPortal/inner/bqj/index.jsp
E-mail: copyright@ncac.gov.cn

Všeobecná správa cel (GAC)
Všeobecná správa cel
http://www.customs.gov.cn/publish/portal0/
Tel:010-65194114, 010-65195489, 010-65195584

AIC v Šanghaji
Správní úřad pro průmysl a obchod
http://www.sgs.gov.cn/sgs/en/index.jsp
Tel:021-64220000