NIS
Nábytkářský informační systém

Česká republika


Práva k průmyslovým vzorům

Příslušné právní předpisy

Ochranu průmyslových vzorů v České republice upravuje především zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů. Veškeré příslušné právní předpisy a další užitečné informace jsou k dispozici na webových stránkách ÚPV ČR (www.upv.cz ), a to v českém i anglickém jazyce.


Co lze a co nelze chránit?

Výsledky tvůrčí práce autora vzoru lze chránit zápisem do rejstříku průmyslových vzorů spravovaného Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky (ÚPV ČR). Základními podmínkami zápisu je novost a individuální povaha průmyslového vzoru.


Formální náležitosti

Za účelem zápisu určitého díla do rejstříku musí přihlašovatel nebo jeho patentový zástupce podat přihlášku u ÚPV ČR. Papírové formuláře přihlášky jsou k dispozici v prostorách ÚPV ČR, elektronické formuláře jsou k dispozici na webových stránkách ÚPV ČR (www.upv.cz). Zaregistrovaní uživatelé mohou použít online formulář přihlášky.

Přihláška musí obsahovat obrázek průmyslového vzoru (5 kopií), údaje o přihlašovateli a podpis přihlašovatele nebo jeho patentového zástupce.

Zápisné řízení před ÚPV probíhá v českém jazyce, přihlášku je tedy nutné podat rovněž v českém jazyce. Pokud má přihlašovatel sídlo mimo EU, musí jej zastupovat patentový zástupce, který je členem Komory patentových zástupců – http://www.patzastupci.cz nebo České advokátní komory – www.cak.cz.

Poplatky (k datu publikace)

Základní správní poplatky související s ochranou průmyslových vzorů v České republice, platné v lednu 2005:
podání jednorázové přihlášky Kč 1 000,-
podání hromadné přihlášky Kč 1 000,-
za první průmyslový vzor a Kč 600,- za každý další vzor (pokud je přihlašovatel zároveň autorem vzoru, činí poplatek za přihlášení pouze polovinu výše uvedené částky).

 

Průzkum

Řízení o přihlášce průmyslového vzoru trvá průměrně 7 měsíců. Během této doby provedou průzkumoví referenti formální a věcný průzkum.


Doba ochrany

Pokud byly splněny všechny požadavky a výsledkem řízení je zápis, má přihlašovatel nárok na 5 let ochrany od data podání přihlášky. Vlastník práv může ochranu opakovaně obnovovat vždy pro pětileté období, a to až do celkového počtu 25 let.


Vlastnictví práva

Zápisem průmyslového vzoru se jeho majiteli přiznávají následující výhradní práva:
 • možnost využít toto právo k zabránění třetí osobě ve výrobě, prodeji nebo hospodářském využívání chráněného průmyslového vzoru bez souhlasu majitele,
 • právo převést na třetí osoby právo na využívání průmyslového vzoru nebo poskytnout třetím osobám na takové využívání licenci.

Práva přiznaná po zápisu právem k průmyslovému vzoru nabývají účinnosti dnem podání přihlášky.


Práva k ochranným známkám

Příslušné právní předpisy

Záležitosti týkající se ochranných známek upravuje především zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Veškeré příslušné právní předpisy a další užitečné informace jsou k dispozici na webových stránkách ÚPV ČR (www.upv.cz), a to v českém i anglickém jazyce.


Co lze a co nelze chránit?

Známkovou ochranu lze v České republice poskytnout pouze pro označení, které je možné vyjádřit graficky a které odlišuje výrobky nebo služby, pro něž je zapsané, od dalších shodných výrobků nebo služeb uvedených na trh jinými obchodními zdroji. Ochrannou známkou může být například slovo, obrázek, kombinované označení složené ze slova a obrázku, trojrozměrné označení nebo barva či kombinace barev.

Označení, která nemohou představovat ochrannou známku:
 • zvuková označení a označení porušující zásady veřejného pořádku nebo etické principy,
 • označení uvádějící veřejnost v omyl (např. pokud jde o kvalitu nebo zeměpisný původ výrobků),
 • označení obsahující symboly s vysokou symbolickou hodnotou (např. náboženské symboly),
 • označení, u nichž je zjevné, že přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře,
 • označení porušující práva třetích osob, atd.


Formální náležitosti

Za účelem zápisu do rejstříku ochranných známek musí přihlašovatel nebo jeho patentový zástupce podat přihlášku k ÚPV ČR. Papírové formuláře přihlášky jsou k dispozici v hlavním sídle ÚPV ČR, elektronické formuláře jsou k dispozici na webových stránkách ÚPV ČR. Zaregistrovaní uživatelé mohou použít online formulář přihlášky.

S výjimkou slovních ochranných známek je třeba přiložit obrázek (3 kopie). Přihláška by rovněž měla obsahovat seznam výrobků a služeb, pro něž se ochrana žádá.

Zápisné řízení před ÚPV ČR probíhá v českém jazyce, přihlášku je tedy nutné podat rovněž v českém jazyce. Pokud má přihlašovatel sídlo mimo EU, musí jej zastupovat patentový zástupce, který je členem Komory patentových zástupců – http://www.patzastupci.cz nebo České advokátní komory – www.cak.cz.


Poplatky (k datu publikace)

Základní správní poplatky související se známkovou ochranou v České republice, platné v lednu 2005:




Průzkum

Řízení o přihlášce ochranné známky trvá průměrně 8 měsíců. Během této doby provedou průzkumoví referenti formální a věcný průzkum. Pokud byly splněny všechny požadavky, přihláška se zveřejní ve Věstníku ÚPV ČR po dobu 3 měsíců. Během této lhůty mohou třetí strany podat odpor. Pokud řízení proběhlo úspěšně, následuje zápis do národního rejstříku ochranných známek.


Doba ochrany

Přihlašovatel má poté nárok na 10 let ochrany od data podání přihlášky. Vlastník ochranné známky může ochranu opakovaně obnovovat vždy pro desetileté období.


Vlastnictví práva

Zápisem ochranné známky se jejímu majiteli přiznávají následující výhradní práva:
 • právo používat ochrannou známku pro výrobky a služby, které známka chrání,
 • právo zabránit třetím osobám v používání jakéhokoli shodného nebo podobného označení pro výrobky a služby, pro které je známka chráněna, bez souhlasu majitele známky,
 • právo používat na svých výrobcích společně s ochrannou známkou symbol ® za účelem zamezení případnému porušení ochranné známky,
 • právo převést zápis známky na třetí osoby nebo poskytnout třetím osobám licenci na využívání ochranné známky, a to zdarma či za poplatek,
 • práva přiznaná ochrannou známkou nabývají účinnosti dnem, kdy byla známka zapsána do rejstříku ochranných známek.



Patentová práva včetně práv k užitným vzorům


Příslušné právní předpisy

V České republice existují dvě možnosti právní ochrany technických řešení: prostřednictvím patentu a prostřednictvím užitného vzoru. Obě možnosti se liší především dobou ochrany a výší poplatků, předmět ochray je stejný.

Ochranu prostřednictvím patentu či užitného vzoru upravuje především zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, a zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech. Veškeré příslušné právní předpisy a další užitečné informace jsou k dispozici na webových tránkách ÚPV ČR (www.upv.cz), a to v českém i anglickém jazyce.


Co lze a co nelze chránit?

Základními podmínkami je v obou případech novost, tvůrčí úroveň a průmyslová využitelnost.


Formální náležitosti

Za účelem obdržení patentu nebo užitného vzoru musí přihlašovatel nebo jeho patentový zástupce podat přihlášku k ÚPV ČR. Podáním přihlášky získá přihlašova-tel prioritu. Papírové formuláře přihlášky jsou k dispozici v prostorách ÚPV ČR, elektronické formuláře jsou k disozici na webových stránkách ÚPV ČR. Zaregistrovaní uživatelé mohou použít online formulář přihlášky.

Zápisné řízení před ÚPV ČR probíhá v českém jazyce, přihlášku je tedy nutné podat rovněž v českém jazyce. Pokud má přihlašovatel sídlo mimo EU, musí jej zastupovat patentový zástupce, který je členem Komory patentových zástupců – http://www.patzastupci.cz nebo České advokátní komory – www.cak.cz.


Poplatky (k datu publikace)

Základní správní poplatky platné v lednu 2005:





Úplný seznam poplatků je uveden v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.


Průzkum

Zápis užitných vzorů vychází pouze z formálního průzkumu, věcný průzkum se neprovádí.

Patentové řízení zahrnuje formální i věcný průzkum. Česká republika uplatňuje takzvaný odložený průzkum. Žádost o úplný průzkum je třeba podat do 36 měsíců od podání přihlášky. Přihláška je zveřejněna 18 měsíců po datu priority (datum, k němuž byla přihláška podána).

Průměrné patentové řízení trvá přibližně 4 roky od data podání přihlášky, řízení o přihlášce užitného vzoru trvá 2 až 3 měsíce.


Doba ochrany

Maximální doba platnosti je v souvislosti s vůlí majitele 20 let od data podání přihlášky. Patent nabývá účinnosti dnem zveřejnění oznámení o udělení patentu ve Věstníku ÚPV ČR. Zapsaný užitný vzor je platný po dobu 4 let od data podání přihlášky, tuto lhůtu lze dvakrát prodloužit (vždy o tři roky) až na celkový počet 10 let.


Vlastnictví práva

Udělením patentu nebo užitného vzoru se jejich majiteli přiznávají následující výhradní práva:
 • právo využívat vynález v kterékoli části země,
 • právo zabránit třetím osobám ve výrobě, prodeji nebo hospodářském využívání chráněného výrobku nebo postupu bez souhlasu majitele. Dalším osobám je rovněž zabráněno žádat o ochranu pro stejný výrobek nebo postup a používat prostředky a postupy zveřejněné v uděleném patentu nebo užitném vzoru.
 • právo převést na
třetí osoby právo na využívání vynálezu nebo poskytnout třetím osobám na takové využívání licenci, a to zdarma či za poplatek.


Co mám dělat, pokud mě někdo napodobuje?

Pokud dochází k nezákonnému napodobování vašich výrobků, služeb či označení, můžete svá práva vymáhat soudními a mimosoudními prostředky. Ve veřejných případech se můžete obrátit přímo na soud (www.justice.cz), zatímco v případech občanskoprávních byste měli kontaktovat:
 • ÚPV ČR (www.upv.cz),
 • celní orgány (www.cs.mfcr.cz),
 • Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), nebo
 • Policii České republiky (www.pcr.cz).

Mnoho případných žalob však lze urovnat jednáním s narušitelem nebo prostřednictvím arbitráže za asistence Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví (www.csvts.cz/aprvdv).

Otázky související s vymáháním práv k duševnímu vlastnictví upravuje zákon č. 221/2006 Sb. (k dispozici v české i anglické jazykové verzi na webových stránkách ÚPV ČR – www.upv.cz).

V případě sporu doporučujeme, abyste si ponechali všechny dokumenty související s řízeními před ÚPV ČR, na jejichž výsledcích zakládáte svá práva.


Autorské právo a související práva


Příslušné právní předpisy

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským, který je k dispozici v české i anglické jazykové verzi na následující adrese: http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=2897


Co lze a co nelze chránit?

Předmětem autorského práva je takzvané autorské dílo. To se definuje jako literární, umělecké nebo vědecké dílo, které je jedinečným výsledkem tvůrčí práce autora a je vyjádřeno jakýmkoli objektivně vnímatelným způsobem. Téma díla, myšlenka, postupy, zásady, metody atd. se za předmět autorského práva nepovažují.


Formální náležitosti

Na uplatňování autorských práv se nevztahují žádné formální náležitosti. Pro uznání práv autora k dílu se tedy nevyžaduje formální řízení. Předložením díla notáři získáte důkaz o datu, ke kterému může přihlížet soud v případě soudního řízení o porušení práv k danému dílu.


Poplatky (k datu publikace)

Vzhledem k tomu, že se nepožadují žádné formální náležitosti, nevážou se k ochraně autorských práv žádné poplatky.


Průzkum

Průzkum není potřebný, avšak vzhledem ke skutečnosti, že správa autorského práva je velmi komplikovaná, působí v České republice několik kolektivních správců, jejichž povinností je chránit a uplatňovat majetková práva autorů a zpřístupnit předmět ochrany veřejnosti.
Seznam kolektivních správců je k dispozici na následující adrese: http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=360. Činnost kolektivních správců kontroluje Ministerstvo kultury České republiky (www.mkcr.cz), které je zodpovědné za všechny otázky týkající se autorského práva a souvisejících práv.


Doba ochrany

Majetková práva trvají 70 let po úmrtí autora a jsou předmětem dědictví.


Vlastnictví práv

Autor má nárok na osobnostní práva (např. právo učinit rozhodnutí o publikaci díla, právo být zmíněn jako autor, právo na nedotknutelnost díla atd.) a majetková (např. právo šířit dílo, právo půjčit, pronajmout, provozovat či vystavit dílo atd.).

Veškerá práva autora jsou nepřevoditelná a nelze se jich zříct.

V některých případech (např. použití pro osobní potřeby jednotlivce) se použití díla za porušení autorského práva nepovažuje.

Autorské právo a související práva mohou být předmětem licenčních smluv, které nemusí být uzavřeny v písemné formě.


Co mám dělat, pokud mě někdo napodobuje?

Pokud dochází k porušování vašeho autorského práva, můžete svá práva vymáhat soudními a mimosoudními prostředky. Ve veřejných případech se můžete obrátit přímo na soud (www.justice.cz), zatímco v případech občanskoprávních byste měli kontaktovat:
 • kolektivní správce http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=360
 • celní orgány (www.cs.mfcr.cz),
 • Českou obchodní inspekci (www.coi.cz) nebo
 • Policii České republiky (www.pcr.cz).


Mnoho případných žalob však lze urovnat jednáním s narušitelem nebo prostřednictvím arbitráže za asistence Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví (www.csvts.cz/aprvdv).


Opatření celních orgánů

Příslušné právní předpisy

Celní správa České republiky působí především na základě nařízení ES č. 1383/2003, nařízení EU č. 1891/2004, 191/1999 a zákona č. 13/1993. Všechny právní předpisy jsou k dispozici na následujícím odkazu: http://www.cs.mfcr.cz/CmsGrc/Obchod-se-zbozim/ochrana-duse/Legislativa.htm.

V případě porušení práv může vlastník práv Celní správu požádat o:

 • přijetí opatření vedoucích k zákazu porušování práv k duševnímu vlastnictví. Tato žádost se podává u Celního ředitelství v Hradci Králové prostřednictvím následujícího formuláře: http://www.celnisprava.cz/CmsGrc/Obchod-se-zbozim/ochrana-duse/formulare.htm.

 • provádění tržního dozoru podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Žádost lze podat u příslušného místního orgánu Celní správy. Podnět k provádění dozoru nevyžaduje podání žádného konkrétního formuláře. Kontrola v rámci dozoru je podmíněna předložením dokumentů ze strany vlastníka práv. Úřady zkontrolují, zda došlo k porušení práv, a zahájí řízení pro porušení právních předpisů. Poté uloží pokutu a rozhodnou o propadnutí, zabavení nebo vrácení výrobků.


Alternativní postupy v případě porušování práv

Spor mezi dvěma stranami v otázce práv na průmyslové vlastnictví lze rovněž urovnat vzájemnou dohodou (například uzavřením licenční smlouvy). V případě nezdaru je také možné obrátit se na Rozhodčí soud České republiky (http://www.rozhodcisoud.net/index.php).


Kontaktní údaje národního patentového úřadu:

Úřad průmyslového vlastnictví České republiky (ÚPV)
Antonína Čermáka 2a
160 68 Praha 6; Česká republika
posta@upv.cz
www.upv.cz
Tel: +420 220 383 111
Fax: +420 224 324 718