NIS
Nábytkářský informační systém

Itálie


Práva k průmyslovým vzorům


Příslušné právní předpisy

Italský zákon o průmyslových právech vydaný dne 4.  března 2005 jako legislativní výnos č. 30/2005
a následující úprava (články 31/44).


Co lze a co nelze chránit?

Průmyslový vzor musí být nový a musí mít individuální povahu. Další informace naleznete na adrese: www.uibm.gov.it

Přihlášku průmyslového vzoru, který nemá novou či individuální povahu, nelze zapsat. Chránit nelze ani průmyslové vzory, které odporují zásadám veřejného pořádku či etickým principům.

Ochrana průmyslového vzoru se vztahuje pouze na formální vzhled, zatímco užitné vzory chrání funkční vzhled. Stejný tvar může ve skutečnosti těžit současně z ochrany užitného vzoru i průmyslového vzoru. V takovém případě zákon umožňuje majiteli požádat pro stejný předmět současně o ochranu průmyslového i užitného vzoru a tato ochrana mu může být poskytnuta.

Chráněný průmyslový vzor může být způsobilý i k ochraně podle autorského zákona, týká se to však pouze vzorů, které splňují 2 další požadavky: těmi je tvůrčí povaha a umělecká hodnota. Jde o výjimku z obecných pravidel týkajících se autorského práva, která nevyžadují, aby mělo dílo konkrétní uměleckou hodnotu.


Formální náležitosti

Přihláška musí být na příslušném formuláři a je třeba ji podat u některé z obchodních komor nebo zaslat doporučeným dopisem s doručenkou úřadu UIBM (Italský patentový a známkový úřad), via Molise 19, 1-00187 Roma. Elektronické podávání přihlášek je k dispozici od roku 2006 na následující adrese: www.uibm.gov.it/it/telemaco.htm

Přihláška musí obsahovat:
 • údaje umožňující identifikaci přihlašovatele a případného zástupce,
 • údaje o průmyslovém vzoru, jako je název vzoru a v případě potřeby prvky výrobku, na kterých bude použit.

K přihlášce je nutné přiložit následující dokumenty:
 • vyobrazení průmyslového vzoru na výkresech (lze je nahradit fotografiemi nebo vzorky),
 • popis průmyslového vzoru, je-li nezbytný pro pochopení vzoru,
 • dokumenty týkající se jmenování zástupce, pokud přihlašovatel nějakého jmenoval.

Zápis chrání vzhled výrobku, neexistují však žádné konkrétní estetické požadavky. Pokud výrobky spadají do stejné třídy, lze do jedné přihlášky zahrnout více průmyslových vzorů, jejich počet však nesmí přesáhnout stanovený horní limit. Neexistuje žádná lhůta utajení s výjimkou případu, kdy o ni přihlašovatel požádá za účelem zabránění zpřístupnění vzoru po maximální dobu 12 měsíců od data podání přihlášky nebo data priority.

Další informace naleznete na následující adrese: www.uibm.gov.it/it/moduli/Istruzioni_deposito_modulo_O.pdf


Poplatky (k datu publikace)

Poplatek za přihlášení:
 • za jeden průmyslový vzor:
 – elektronické podání: 50 EUR,
 – podání v papírové formě: 100 EUR,

 • za více průmyslových vzorů:
 – elektronické podání: 100 EUR,
 – podání v papírové formě: 200 EUR.

Udržovací poplatky:
2. pětileté období: 30 EUR, 3. pětileté období: 50 EUR,
4. pětileté období: 70 EUR, 5. pětileté období: 80 EUR.


Průzkum

Přihlášky podléhají formálnímu průzkumu úřadem UIBM.


Doba ochrany

Výhradní právo je účinné od data podání přihlášky a platí po dobu 5 let. Tuto dobu lze obnovit na další čtyři pětiletá období až do maximální doby 25 let.

Pro zachování platnosti zapsaného průmyslového vzoru je třeba hradit poplatky za obnovu. Poplatky lze hradit na poštovní účet Poste Italiane č. 668004 (majitel účtu – Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara).


Vlastnictví práva

Zápis průmyslového vzoru přiznává majiteli výhradní právo jej používat a zabránit v jeho používání třetím osobám, které nemají souhlas majitele.Práva k ochranným známkám


Příslušné právní předpisy

Italský zákon o průmyslových právech vydaný dne 4. března 2005 jako legislativní výnos č. 30/2005 (články 7/28)


Co lze a co nelze chránit?

Ochrannou známku mohou představovat všechna označení, která lze vyjádřit graficky, a to za předpokladu, že mají rozlišovací schopnost a mohou odlišit výrobky a služby jednoho podniku od výrobků a služeb jiného podniku.

O zápis ochranné známky nelze požádat, pokud ji tvoří:
 • portréty a jména osob bez souhlasu dotyčné osoby,
 • výsostné znaky, vlajky, oficiální symboly a další označení, na která se vztahují platné mezinárodní úmluvy,
 • slova, vyobrazení či označení odporující zákonu, zásadám veřejného pořádku nebo etickým principům,
 • označení schopná uvést spotřebitele v omyl, pokud jde o zeměpisný původu, povahu a kvalitu výrobků či služeb,
 • označení, jejichž použití představuje porušení výhradních práv k duševnímu vlastnictví třetí osoby.

V Itálii je rovněž možné chránit kolektivní známky.


Formální náležitosti

Přihláška musí být na příslušném formuláři a je třeba ji podat u některé z obchodních komor nebo zaslat doporučeným dopisem s doručenkou úřadu UIBM, via Molise 19, 1-00187 Roma. Elektronické podávání přihlášek je k dispozici od roku 2006 na následující adrese:
www.uibm.gov.it/it/telemaco.htm

Pro podání přihlášky ochranné známky se vyžaduje následující:
 • vyplnění formuláře C s údaji o přihlašovateli,
 • seznam výrobků či služeb podle mezinárodního třídění výrobků a služeb,
 • zaplacení poplatků,
 • plná moc podepsaná přihlašovatelem.

Týká-li se přihláška zápisu kolektivní známky, je k ní třeba přiložit kopii pravidel o používání této známky a související kontrole a sankcích.

Další informace naleznete na následující adrese: www.uibm.gov.it/it/moduli/Istruzioni_deposito_modulo_C.pdf


Poplatky (k datu publikace)

Poplatek za přihlášení
 • za jednu třídu: 101 EUR, za každou další třídu: 34 EUR, plná moc: 34 EUR.

Udržovací poplatky
 • za jednu třídu: 67 EUR, za každou další třídu: 34 EUR, plná moc: 34 EUR.

Poplatek za přihlášení kolektivní ochranné známky za každou třídu: 337 EUR, plná moc: 34 EUR.

Udržovací poplatky za kolektivní ochrannné známky za každou třídu: 202 EUR, plná moc: 34 EUR.

Kolkovné a administrativní poplatky
Originál formuláře přihlášky C musí být opatřen kolkem v hodnotě 14,62 EUR. Pokud chce přihlašovatel obdržet potvrzení o přijetí přihlášky, je nutné zaplatit:
 • 14,62 EUR (kolkovné) + 43 EUR (administrativní poplatky) v případě ověřené kopie dokumentu pro právní účely,
 • 40 EUR (administrativní poplatky) v případě neověřené kopie dokumentu.

Podává-li přihlášku patentový zástupce, je nutné opatřit plnou moc kolkem v hodnotě 14,62 EUR.


Průzkum

UIBM provádí formální (úplnost a řádnost podané dokumentace) a věcný (rozlišovací schopnost, zákonnost a skutečnost, zda známka není klamavá) průzkum. Zavádí se řízení o odporu.


Doba ochrany

Přihlašovatel může požádat o zápis ochranné známky na desetileté období, které lze bez omezení opakovaně obnovovat. Výhradní právo nabývá účinnosti po zápisu, má však zpětnou platnost od data podání přihlášky. Pro obnovu ochranné známky bez případných změn stačí podat žádost a zaplatit příslušné poplatky do 12 měsíců před vypršením platného desetiletého období nebo během následujících 6 měsíců s příplatkem.


Vlastnictví práva

Zapsaná ochranná známka přiznává svému majiteli výhradní právo na její užívání. Majitel ochranné známky má právo bránit třetím osobám v tom, aby bez jeho předchozího souhlasu v hospodářských transakcích používaly:
 • označení shodná s ochrannou známkou v souvislosti s výrobky nebo službami shodnými s těmi, pro něž je ochranná známka zapsaná,
 • označení shodná nebo podobná zapsané ochranné známce v souvislosti se shodnými nebo podobnými výrobky nebo službami, existuje-li nebezpečí záměny ze strany veřejnosti,
 • označení shodná či podobná zapsané ochranné známce v souvislosti s výrobky nebo službami, které nejsou podobné těm, pro něž je ochranná známka zapsaná, v případě všeobecně známých ochranných známek.


Patentová práva včetně práv k užitným vzorům


Příslušné právní předpisy

Italský zákon o průmyslových právech vydaný dne 4. března 2005 jako legislativní výnos č. 30/2005 (články 45/81 a 82/85).


Co lze a co nelze chránit?

Patenty i užitné vzory definují duševní výtvor s technickým obsahem v libovolném oboru. Představují však dvě různá průmyslová práva, která nelze spojovat. Patenty a užitné vzory se liší v požadované tvůrčí úrovni.

Předmětem patentu je nový vynález, který má tvůrčí úroveň a je průmyslově využitelný. Užitný vzor naproti tomu tvoří zdokonalení tvaru, která nepředstavují řešení technického problému, která však existujícímu výrobku dodávají konkrétní užitečnost. Zdokonalení tvaru tak přidává výrobku na účinnosti, případně poskytuje lepší komfort při zacházení s výrobkem, nečiní však z předmětu něco podstatně nového či jiného.

Ze zákona však může každá osoba, která žádá o patent na průmyslový vynález, zároveň podat přihlášku užitného vzoru pro případ zamítnutí nebo pouze částečného přijetí přihlášky patentu.

Obě tato průmyslová práva existují v italském právním systému přibližně 70 let. Důvodem není umožnění snadnějšího způsobu patentování vynálezu zřízením určitého vedlejšího patentu. Hlavním cílem je mít k dispozici nástroj k ochraně specifické inovační dimenze související s funkčností.

Patentem nelze chránit následující vynálezy:
 • objevy včetně vědeckých teorií a matematických metod,
 • plány, pravidla a způsoby vykonávání duševních činností, hraní her, vykonávání obchodních činností a software,
 • podávání informací.

Předmětem patentu na vynález nejsou způsoby operačního a terapeutického léčení a diagnostiky nemocí lidí a zvířat. Nejsou jím ani zvířecí rasy a způsoby jejich získávání.

Oddělené přihlášky se týkají velmi konkrétní situace. Zákony stanoví princip jednotnosti vynálezu, který vyžaduje, aby se patent vztahoval pouze na jeden vynález.¨V případě přihlášky obsahující několik vynálezů se za předmět přihlášky patentu považuje pouze hlavní vynález. Přihlašovatel pak může pro každý další vynález podat oddělenou přihlášku. Taková přihláška bude těžit z data podání původní přihlášky, bude se s ní však nakládat jako se samostatnou přihláškou.


Formální náležitosti

Na každou přihlášku vynálezu nebo užitného vzoru se vztahuje zákonná lhůta utajení v délce 18 měsíců, z nichž prvních 90 dnů – této lhůty se nelze za žádných okolností vzdát – se poskytuje orgánům ministerstva obrany, aby prověřily svůj zájem o vynález. Majitel se může rozhodnout pro dřívější zpřístupnění přihlášky veřejnosti, takovou přihlášku lze zpřístupnit po uplynutí výše uvedených 90 dnů. Majitel se sídlem v Itálii, který chce podat přihlášku patentu přímo v zahraničí, musí získat povolení Italského patentového a známkového úřadu, který musí pro změnu získat vyjádření orgánů ministerstva obrany. Přihlášku patentu přitom nelze podat přímo v zahraničí před uplynutím neodvolatelné devadesátidenní lhůty utajení.

Prioritní nárok musí být uplatněn současně s podáním přihlášky patentu nebo nejpozději během následujících dvou měsíců, aniž by však byla překročena lhůta 12 měsíců od uplatňovaného data priority. V prioritním nároku musí být uvedeny údaje o podání první přihlášky a souvisejících dokumentech. K prioritnímu nároku musí být přiložen překlad do italštiny. Nebudou-li tyto dokumenty podány s prioritním nárokem, musí být předloženy do 6 měsíců od data podání přihlášky.

Přihláška musí být na příslušném formuláři a je třeba ji podat u některé z obchodních komor nebo zaslat doporučeným dopisem s doručenkou úřadu UIBM, via Molise 19, 1-00187 Roma. Elektronické podávání přihlášek je k dispozici od roku 2006 na následující adrese: www.uibm.gov.it/it/telemaco.htm

Je nutné předložit tyto dokumenty:
 • popis nároků vynálezu, pokud jde o význaky novosti a rozlišovací schopnosti,
 • shrnutí a popis vynálezu,
 • výkresy nutné pro pochopení popisu,
 • vyobrazení určené pro zveřejnění (vyžaduje-li se),
 • doklad o zaplacení poplatků za přihlášení.

Další informace naleznete na následujících adresách:
http://www.uibm.gov.it/it/moduli/Istruzioni_deposito_modulo_A.pdf
http://www.uibm.gov.it/it/moduli/Istruzioni_deposito_modulo_U.pdfPoplatky (k datu publikace)

Poplatek za přihlášení patentu
 • podání přihlášky online: 50 EUR,
 • podání přihlášky v papírové formě, pokud má dokument méně než 10 stránek: 120 EUR,
 • podání přihlášky v papírové formě, pokud má dokument více než 10 a méně než 20 stránek: 160 EUR,
 • podání přihlášky v papírové formě, pokud má dokument více než 20 a méně než 50 stránek: 400 EUR,
 • podání přihlášky v papírové formě, pokud má dokument více než 50 stránek: 600 EUR,
 • 11. a každý další nárok (za jeden nárok): 45 EUR,
 • poplatek za průzkum: 200 EUR.

Poplatek za přihlášení užitného vzoru
 • podání přihlášky online: 50 EUR,
 • podání přihlášky v papírové formě: 120 EUR.

Kolkovné a administrativní poplatky
 • ověřená kopie potvrzení o přijetí přihlášky pro právní účely: 14,62 EUR (kolkovné) + 43 EUR (administrativní poplatky),
 • neověřená kopie potvrzení o přijetí přihlášky: 40 EUR (administrativní poplatky).

Podává-li přihlášku patentový zástupce, je nutné opatřit plnou moc kolkem v hodnotě 14,62 EUR.

Udržovací poplatky za patenty a užitné vzory:
Za účelem zachování platnosti patentu na vynález je nutné zaplatit poplatky za obnovu 5 let po datu podání přihlášky a poté každý rok. Za účelem zachování platnosti užitného vzoru je nutné platit poplatky za obnovu od začátku druhého pětiletého období a poté každý rok až do desátého roku.

Další informace naleznete na následující adrese: www.uibm.gov.it/it/tasse


Průzkum

Patent:
Všechny přihlášky podléhají formálnímu a věcnému průzkumu úřadem UIBM. Poté se drží v utajení pro vojenské účely, a to po maximální dobu 90 dnů. Od 1. července 2008 je v platnosti dohoda mezi UIBM a Evropským patentovým úřadem (EPÚ) o italské rešeršní zprávě:
• EPÚ vypracuje rešeršní zprávu společně s „názorem na patentovatelnost” do 9 měsíců od data podání přihlášky a zašle ji úřadu UIBM. Přihlašovatel se tak může rozhodnout, zda chce rozšířit patentovou ochranu i do zahraničí, či nikoli.

Přihláška je zpřístupněna veřejnosti 18 měsíců po datu podání. Je-li přihláška zamítnuta, UIBM sdělí přihlašovateli důvody zamítnutí. Přihlašovatel může podat rozklad proti tomuto rozhodnutí u příslušné komise.
Žádost o zrušení uděleného patentu lze podat u specializovaných sekcí soudů zabývajících se průmyslovými právy.

Užitný vzor: Všechny přihlášky podléhají formálnímu a věcnému průzkumu úřadem UIBM.


Doba ochrany

Výhradní právo nabývá účinnosti od data podání přihlášky a trvá po dobu 20 let v případě patentů a 10 let v případě užitných vzorů. Udržovací poplatky se hradí ročně na poštovní účet Poste Italiane č. 668004 (majitel účtu – Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara).


Vlastnictví práva

Počínaje dnem zpřístupnění přihlášky veřejnosti přiznává udělený patent svému majiteli výhradní právo patent využívat a specificky:
 • (výrobky) bránit třetím osobám ve výrobě, používání, komercializaci, prodeji a dovozu výrobků bez souhlasu majitele,
 • (služby) bránit třetím osobám ve využívání postupu a používání, komercializaci, prodeji a dovozu výrobků vyráběných pomocí patentovaného postupu bez souhlasu majitele.


Co mám dělat, pokud mě někdo napodobuje (průmyslové vzory, ochranné známky, patenty)?

V případě porušení práv k duševnímu vlastnictví může majitel práv předat soudu občanskoprávní nebo trestní případ podáním stížnosti u příslušných úřadů (Guardia di Finanza www.gdf.it, Polizia locale, Polizia di Stato, Carabinieri a Polizia Forestale, Agenzia delle Dogane (Celní agentura)
www.agenziadogane.it
).

V roce 2003 bylo u soudů a odvolacích soudů ve městech Bari, Bologna, Catania, Florencie, Janov, Milán, Neapol, Palermo, Řím, Turín, Terst a Benátky zřízeno 12 specializovaných sekcí zaměřených na duševní práva. Specializované sekce mají soudní pravomoc ve sporech týkajících se porušování a platnosti patentů, užitných vzorů, ochranných známek, nových rostlinných odrůd, průmyslových vzorů a autorských práv, a rovněž nekalé soutěže, která má dopad na ochranu průmyslového a duševního vlastnictví.

V případě žalob týkajících se sporů ohledně práv k duševnímu vlastnictví bylo zavedeno zkrácené řízení za účelem zkrácení časového rámce pro soudní rozhodnutí, a nové právní předpisy mají za cíl „stabilizaci” prozatímního opatření a umožnění rozhodování případů podle skutkové podstaty jako volitelné alternativy.

Účastník může za účelem ochrany svých práv podat občanskoprávní i trestní žalobu. V případě občanskoprávní žaloby může majitel práva požádat o předběžná opatření za účelem prozatímního zákazu porušování práv. V případě, že bylo porušení práv zjištěno, může soudce nařídit zastavení výroby, obchodování a používání výrobků, jejich zničení, nebo je může přidělit majiteli práv, aniž by tím bylo dotčeno jeho právo na náhradu škody. Při přiznávání náhrady škody soudce vezme v úvahu rovněž negativní hospodářské důsledky pro majitele práv (např. ušlý zisk, morální škody utrpěné v důsledku porušení práv). Majitel práv může rovněž jako alternativu za náhradu ušlého zisku požadovat zisky narušitele, pokud jejich částka tuto náhradu přesahuje.


Autorská práva a související práva


Příslušné právní předpisy

 • Italský zákon č. 633 přijatý dne 22. dubna 1941 zakládá ochranu duševních děl v oblasti literatury, hudby, výtvarného umění, architektury, divadla a kinematografie.

 • Kinematografická a audiovizuální díla – zákon č. 93/1992

 • Zákon o autorském právu a souvisejících právech – zákon č. 248/2000


Co lze a co nelze chránit?

Pod ochranu autorskými právy spadá celá řada duševních děl a aktivit. Patří mezi ně umělecká, literární, divadelní a hudební díla, filmy a výtvarné umění. Autorské právo se vztahuje i na vědecké a didaktické spisy, architektonická díla, rozhlasové a televizní produkce, fotografie, práce tlumočníků, překlady, hudební kolekce s minimálním prvkem originálnosti, počítačový software atd.

Související neboli příbuzná práva jsou ta, která zákony přiznávají nikoli autorovi díla, nýbrž subjektům spojeným s příslušným dílem. Nejdůležitější příbuzná práva jsou práva přiznaná výkonným umělcům, producentům z oblasti fonografického průmyslu, producentům kinematografických a audiovizuálních děl a rozhlasovým a televizním společnostem.

Další příbuzná práva, která mají mnohem nižší úroveň ochrany, než je ochrana přiznaná autorským právem, jsou práva přiznaná autorům (nebo vydavatelům) v souvislosti s díly, která zcela nepředstavují „duševní díla”. Sem patří fotografie, návrhy divadelní scény, kritická vydání děl, která jsou ve sféře veřejného vlastnictví, nezveřejněná díla publikovaná po vypršení autorského práva atd.


Formální náležitosti

Zápis autorských práv a souvisejících práv je nepovinný, deklarační a zajišťuje pouze počáteční domněnku autorství. Pro uznání autorského práva není nutno uplatňovat žádné postupy. Autorské právo je přímým výsledkem vytvoření díla. Nezveřejněná díla lze předložit Italskému sdružení autorů a vydavatelů (SIAE).

Žádost o uložení nezveřejněného díla do úschovy je třeba zaslat sdružení SIAE nebo předložit přímo sekci OLAF v sídle SIAE.

Žadatel musí:
1. předložit vyplněnou a podepsanou kopii formuláře (formulář 350), který lze získat přímo od sekce OLAF sdružení SIAE nebo od jiné pobočky SIAE v některém z italských krajských měst,

2. předložit kopii nezveřejněného díla, kterou všichni autoři a další majitelé práv originálně podepíší celým jménem a příjmením (kromě pseudonymů) na každém popsaném listě, včetně titulní stránky. Není-li dílo provedeno na papíře, nýbrž na nosičích, jako je videokazeta, magnetická páska, pružný disk, kazeta, CD, CD ROM, DVD atd., musí být celý podpis všech autorů a dalších případných majitelů práv uveden (společně s názvem) na lepicím štítku přilepeném přímo na nosič.

3. zaplatit poplatek za uložení do úschovy,

4. Byl-li poplatek uhrazen na poště, musí žadatel předložit originál dokladu o zaplacení. Byl-li poplatek zaplacen bankovním převodem, musí žadatel předložit doklad o provedení transakce.

V případě, že zaslaná žádost o uložení díla do úschovy nebude do 60 dnů po jejím obdržení sdružením SIAE doplněna podle výše uvedených požadavků, vrátí SIAE nezveřejněné dílo oprávněnému majiteli na jeho náklady a žádost o uložení do úschovy bude zrušena. SIAE rovněž vrátí zaplacený poplatek za uložení do úschovy, od kterého odečte administrativní výdaje (27,59 EUR).


Poplatky (k datu publikace)

Poplatky za uložení nezveřejněného díla do úschovy u SIAE se různí podle zvoleného způsobu platby:

V případě platby peněžní poukázkou adresovanou: SIAE – Sezione OLAF, číslo účtu 76808005
 • 55 EUR pro členy SIAE,
 • 110 EUR pro autory, kteří nejsou členy SIAE,
 • 220 EUR, žádá-li o uložení do úschovy právnická osoba (společnost, sdružení, instituce atd.), která má právo na hospodářské využívání díla, nebo fyzická osoba (jiná než autor), která právo na hospodářské využívání díla získala od autora.

V případě platby bankovním převodem, šekem nebo přímo v kanceláři SIAE:
 • 55 EUR pro členy SIAE,
 • 111,81 EUR (včetně kolku v hodnotě 1,81 EUR) pro autory, kteří nejsou členy SIAE,
 • 221,81 EUR (včetně kolku v hodnotě 1,81 EUR), žádá-li o uložení do úschovy právnická osoba (společnost, sdružení, instituce atd.), která má právo na hospodářské využívání díla, nebo fyzická osoba (jiná než autor), která právo na hospodářské využívání díla získala od autora.

Bankovní převod musí být adresován takto:
UNICREDIT BANCA DI ROMA SpA – Roma Caravaggio – Piazzale dell’Industria, 46 – 00144 Roma
– kód IBAN IT69 N 03002 05276 000002906956 (* vždy uveďte název díla a údaje o deponentovi).

Registrační výdaje jsou následující:
 • kolek v ceně 14,62 EUR za každý formulář žádosti,
 • registrační poplatek (v případě potřeby).

Máte-li zájem o další informace, kontaktujte prosím:

Informační kancelář
Tel. + 39 06 59902615-2806-2623
fax + 39 06 59902435
urp@Siae.it

Provozní doba pro veřejnost: pondělí až pátek od 9:00 hod. do 12:30 hod. a v úterý a čtvrtek rovněž od 14:30 hod. do 16:00 hod.


Doba ochrany

Ochrana autorského práva v Itálii počíná okamžikem vytvoření díla a trvá 70 let po úmrtí autora. Není-li autor znám, trvá ochrana 70 let od prvního zveřejnění.


Vlastnictví práva

Vlastnictví práva přísluší tvůrci nebo italským či zahraničním právním nástupcům tvůrce. Autor má majetková i osobnostní práva. Osobnostní práva zaručuje zákon, aby tak chránil osobnost autora, a tato práva si autor zachovává i po postoupení majetkových práv. Na osobnostní práva se nevztahují právní podmínky ochrany.

Nejdůležitější osobnostní práva:
 • autorství díla (tj. právo nárokovat si status autora),
 • nedotknutelnost díla (tj. možnost vznést námitky proti změnám, které by mohly poškodit pověst autora),
 • publikační právo (možnost rozhodnout se, zda dílo publikovat či nikoli).

Nejdůležitější majetková práva:
 • právo na reprodukci díla (tj. právo reprodukovat neomezený počet kopií libovolným způsobem),
 • právo na předvedení, recitaci či veřejné čtení díla (tj. právo předvádět dílo veřejnosti všemi výše uvedenými způsoby),
 • právo na sdělování díla veřejnosti (tj. právo šířit dílo prostřednictvím rozhlasu, televize, satelitního a kabelového vysílání, internetu atd.),
 • distribuční právo (tj. právo na prodej díla),
 • právo na adaptaci (tj. právo změnit původní dílo, upravit je atd.).

Všechna tato práva umožňují autorovi udělit či zamítnout oprávnění k používání díla a finančně z díla těžit.


Co mám dělat, pokud mě někdo napodobuje (autorské právo a související práva)?

Porušení autorského práva lze žalovat a trestat podle občanského i trestního práva.

Další informace: Generální ředitelství SIAE, Viale della Letteratura 30, 00144 – Roma; tel.: 06 59901; fax: 06 59647050/52, www.siae.it


Opatření celních orgánů


Jak postupují italské celní orgány?

Celní orgány na žádost přijímají opatření proti každému možnému porušení či zneužití řádných pravidel volného obchodu. Italská celní agentura „Agenzia delle dogane” má pravomoc pozastavit propuštění výrobků do oběhu či zadržet podezřelé výrobky. Celní agentura vytvořila multimediální databázi FALSTAFF jako nástroj podpory při boji s napodobeninami. Další informace naleznete na následující adrese:
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ee/HomePageEn/Falstaff/About+Falstaff/

Do databáze FALSTAFF, integrované s národním celním informačním systémem AIDA, zadávají držitelé práv žádosti o provedení opatření, které mohou být doplněny o fotografie, letáky, manuály a další položky přispívající k snadnější a včasné identifikaci pravých výrobků. Žádost o provedení opatření lze rovněž zadat uvedením údajů o totožnosti dovozce, vývozce nebo držitele výrobků, o místu výroby, používaných cestách, dopravních a balicích režimech, plánovaných datech příjezdu a odjezdu, hodnotě výrobků, cestách používaných překupníky a o zemi či zemích výroby podezřelých výrobků, takže vlastník práv si je vědom, že napodobeniny výrobků může určitá osoba předložit k celnímu řízení u určitého celního úřadu a může tuto informaci uvést v žádosti.

V případě vzniku pochybností o pravosti výrobku může příslušný celní úředník zadat dotaz do databáze FALSTAFF a porovnat údajné padělky a pravé výrobky za účelem zjištění technických rozdílů, které mezi nimi existují.

Všechna národní celní prohlášení se kontrolují v reálném čase prostřednictvím elektronického systému AIDA a vyhodnocují se pomocí specifických rizikových profilů generovaných na základě parametrů uvedených v žádosti o provedení opatření. Pokud některé celní prohlášení obsahuje údaje týkající se podezřelých výrobků, je možné v rámci tohoto opatření dotyčné výrobky okamžitě zadržet pro účely fyzické kontroly a uvědomit držitele práv (rovněž zasláním sms zprávy).


Postupy

Žádost o zásah národních celních orgánů lze podat na papírovém formuláři, který je možné stáhnout na adrese http://www.agenziadogane.it/ a předložit příslušnému celnímu úřadu.


Hlavní kontakty

Italská celní agentura
Agenzia delle Dogane, Ufficio Antifrode,
71 Mario Carucci St. - 00143 Roma
Tel.: +39 0650246401; Fax: +39 0650957300
E-mail: dogane.antifrode@agenziadogane.it


Alternativní postupy v případě porušování práv

V nedávné době došlo v Itálii k určitým změnám v institucích věnujících se boji proti napodobeninám. Změna spočívá především v posunu od jednotlivých orgánů ke kolektivnímu orgánu, přičemž monitorovací pravomoci a funkce a zásady boje proti napodobeninám zůstávají beze změn. Od července 2008 nabízí ministerstvo pro hospodářský rozvoj ve spolupráci s úřadem Guardia di Finanza novou službu, Filo Diretto (telefon, fax a e-mail), které se věnuje pomoci firmám a spotřebitelům v případě porušování práv k duševnímu vlastnictví: callcentrum (00390647055437) je otevřeno od pondělí do pátku (s výjimkou svátků) od 8:30 hod. do 17:30 hod. Kontakt je rovněž možný faxem (0647055390) nebo oznamovacím e-mailem  (anticontraffazione@sviluppoeconomico.gov.it), který spravuje generální ředitelství pro boj s napodobeninami – Italský patentový a známkový úřad.

Další informace naleznete na webových stránkách ministerstva pro hospodářský rozvoj věnovaných napodobeninám: www.noalfalso.it/

Při pobočkách Italské obchodní komise (Istituto per il Commercio Estero – ICE) na trzích, které italské podniky považují za citlivé, byla rovněž zřízena síť pracovišť technické podpory věnované duševnímu vlastnictví. Země, ve kterých byla tato pracoviště zřízena, jsou: Čína (Peking, Kuang-Čou, Šanghaj a Hongkong), Indie (Nové Dillí a Bombaj), Tchaj-wan (Tchaj-pej), Vietnam (Ho Či Minovo Město), Korea (Soul), Spojené arabské emiráty (Dubaj), Ruská federace (Moskva), Turecko (Instanbul), Brazílie (Sao Paulo) a USA (New York).

Tato pracoviště provozují odborníci na duševní vlastnictví (italský odborník za podpory místního odborníka). Pracoviště poskytují informace o fungování místního systému ochrany práv k duševnímu vlastnictví (zápisné řízení pro každé právo k duševního vlastnictví a postupy při vymáhání práv v případě jejich porušení). Poskytuje se zde i zvláštní právní pomoc v případě, že řešení případu porušení práv představuje pilotní případ pro otevření trhu.


Kontaktní údaje národního patentového úřadu

Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Via Molise 19
00187 ROMA – Itálie
www.uibm.gov.it; www.uibm.eu
0039 06 47055800
callcenter@uibm.eu