NIS
Nábytkářský informační systém

Francie


Práva k průmyslovým vzorům


Příslušné právní předpisy

Zákon o duševním vlastnictví – kniha V, články L. 511-1 až L. 521-7.
(http://www.legifrance.gouv.fr/)


Co lze a co nelze chránit?

Zapsat lze průmyslový vzor, který splňuje obě následující podmínky:
A. musí být nový,
B. musí mít rozlišovací schopnost.

Další informace na toto téma naleznete na následující adrese: http://www.inpi.fr/fr/dessins-et-modeles.html


Jako průmyslový vzor nelze ve Francii zapsat následující:
 • počítačové programy,
 • výrobky, jejichž vzhled je výlučně daný technickou funkcí,
 • tvar výrobku daný potřebou spojení s jiným výrobkem, aby oba mohly plnit svoji funkci,
 • výrobky se vzorem, který odporuje zásadám veřejného pořádku a etickým principům.


Formální náležitosti

Ve Francii je vzor automaticky chráněn autorským právem. Ochrana zapsaného průmyslového vzoru je doplňujícím, avšak užitečným prvkem.

Pro zápis vzoru u INPI (Institut National de la Propriété Industriel) je nutné vyplnit přihlášku a založit spis. Přihlášku lze stáhnout na následující adrese: http://www.inpi.fr/fileadmin/mediatheque/pdf/dm858.pdf

Přihlášku je možné doručit osobně, poštou na doručenku či faxem (+331 53 04 52 65) do pobočky INPI (adresa: INPI - 26bis rue de Saint Petersbourg 75008 Paris).

Přihláška průmyslového vzoru musí obsahovat:
 • originál vyplněného a podepsaného formuláře,
 • grafické vyobrazení každého vzoru ve dvou identických vyhotoveních v případě tradičního podání přihlášky nebo v jednom vyhotovení v případě zjednodušeného podání přihlášky,
 • stránky „Pokračování” (v případě potřeby), ručně psané a podepsané,
 • platbu licenčních poplatků nebo doklad o této platbě,
 • originál oprávnění jednat „jménem (koho)” nebo kopii trvalého oprávnění, pokud přihlášku podává jiný zástupce, než je patentový zástupce nebo právník.

Přihlašovatel si může vybrat mezi pobočkou INPI a soudní kanceláří obchodního soudu, pod který spadá, nebo kanceláří soudu s pravomocí rozhodovat v obchodních záležitostech.

Pokud přihlašovatel provozuje činnost v průmyslu, pro který je typická častá obnova kolekcí, může použít zjednodušenou přihlášku.


Poplatky (k datu publikace)

Poplatek za přihlášení činí 38 EUR. Pokud přihlašovatel nepodává zjednodušenou přihlášku, musí zaplatit rovněž za grafickou či fotografickou reprodukci. Tyto poplatky činí 22 EUR za každou černobílou reprodukci a 45 EUR za každou barevnou reprodukci.

Poplatek za přihlášení kryje průzkumové řízení a ochranu průmyslového vzoru po dobu 5 let.

Ochranu průmyslového vzoru lze každých 5 let obnovit na další pětileté období tím, že přihlašovatel úřadu zaplatí poplatek za obnovu ve výši 50 EUR. Maximální celková doba ochrany je 25 let.

Aktualizované údaje a podrobnější částky naleznete na adrese: www.inpi.fr/fr/dessins-et-modeles.html


Průzkum

Po podání přihlášky provede kvalifikovaná služba úřadu INPI administrativní kontrolu spisu.

Po průzkumu bude přihláška zveřejněna v publikaci Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle – BOPI (Věstník průmyslového vlastnictví). Veřejnost si může prohlédnout kopii reprodukcí vzoru v pařížské pobočce INPI.

Zveřejnění může být okamžité nebo odložené. Záleží na strategických a obchodních úvahách přihlašovatele. Pokud přihlašovatel nechce svůj výtvor využívat hned, může zveřejnění odložit až o 3 roky.

Poznámka pro přihlašovatele: Při podání zjednodušené přihlášky se zveřejnění automaticky odkládá. Pokud chce přihlašovatel výtvor zveřejnit, musí zaslat písemné oznámení a zaplatit poplatky za reprodukce. Od tohoto okamžiku je vzor chráněn a jeho porušovatelům hrozí sankce.


Doba ochrany

Doba ochrany průmyslového vzoru trvá 5 let. Pokud chce přihlašovatel dobu ochrany prodloužit, může každých pět let požádat o obnovu na dalších pět let. Celková doba ochrany průmyslového vzoru však nesmí přesáhnout 25 let.


Vlastnictví práva

Právo k průmyslovému vzoru vyplývající ze zápisu přiznává vlastníkovi výhradní právo používat vzor a povolit jeho používání dalším osobám. Zahrnuje rovněž právo vyrábět, nabízet, uvádět na trh, dovážet, vyvážet, či používat výrobky, do nichž je průmyslový vzor zapracován nebo na nichž je použit, a skladovat výrobky za tímto účelem.Práva k ochranným známkám


Příslušné právní předpisy:

Zákon o duševním vlastnictví – kniha VII, články L. 711-1 až L. 722-7 a R. 712-1 až R. 722-5. (http://www.legifrance.gouv.fr/ )


Co lze a co nelze chránit?


Zapsat lze každé označení, které je možné graficky vyjádřit. Tato označení může tvořit jedno slovo, písmeno či číslice, nebo jejich kombinace (včetně sloganů). Označení mohou dále tvořit kresby, symboly, trojrozměrná označení, jako je tvar a obal výrobku, zvukové signály, jako jsou hudební nebo hlasové zvuky, vůně či barvy.

Ve Francii není možný zápis ochranných známek, které:
 • nemají rozlišovací schopnost,
 • mohou uvádět spotřebitele v omyl,
 • odporují zásadám veřejného pořádku a etickým principům,
 • obsahují mimo jiné státní symboly, symboly vládních nebo zahraničních organizací, výsostné znaky, státní znak, medaile, jména a portréty lidí či označení s vysokou symbolickou hodnotou (např. náboženské symboly), pokud k tomu nedá příslušná strana svolení,
 • jsou označením původu.

Další informace na toto téma naleznete na adrese: http://www.inpi.fr/fr/marques.html


Formální náležitosti

Chcete-li podat u INPI přihlášku ochranné známky, je nutné:
 – ujistit se, že ochrannou známku tvoří rozlišující slovo, logo, vyobrazení nebo jiné označení, které konkrétní výrobky a služby jednoznačně odlišuje od výrobků a služeb jiných podniků,
 – zkontrolovat, zda již někdo jiný nezapsal nebo nepřihlásil k zápisu podobnou známku pro podobné výrobky nebo služby,
 – určit, pro které třídy výrobků či služeb podle seznamu niceského třídění požadujete zápis,
 – vyplnit formulář. Přihlašovatelé naleznou pomoc při vyplňování přihlášky ochranné známky na následující adrese: http://formulaire-marque.inpi.fr.
 – přihlášku společně s poplatky a potřebnými dokumenty doručit osobně, poštou na doručenku či faxem (+331 53 04 52 65) příslušné pobočce INPI, případně prostřednictvím online služby pro zápis ochranné známky (k dispozici na následující adrese: http://depot-marque.inpi.fr/.


Poplatky (k datu publikace)
Poplatek za přihlášení se vztahuje na průzkumové řízení ohledně ochranné známky a desetiletou dobu její ochrany.

Známkovou ochranu lze každých 10 let obnovit na další desetileté období zaplacením poplatku za obnovu ve výši 240 EUR úřadu INPI. Při úhradě poplatku za obnovu lze přidat nové třídy tím, že pro každou další třídu zaplatíte 40 EUR.


O obnovu je třeba žádat během posledních 6 měsíců aktuální doby platnosti zápisu. Pokud se o obnovu žádá po povolené lhůtě (nejdéle však do 6 měsíců po skončení lhůty, jinak bude obnova zamítnuta a ochranná známka přestane být chráněna), je třeba zaplatit další poplatek ve výši 120 EUR.

Aktualizované údaje a podrobnější částky naleznete na adrese: www.inpi.fr/fr/marques.html


Průzkum

Po podání přihlášky vydá INPI osvědčení uvádějící číslo a datum přihlášky.

Přihláška ochranné známky bude zveřejněna v publikaci Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) průměrně 6 týdnů po datu podání.

Následuje lhůta 2 měsíců, během níž může kdokoli vznést námitky proti zápisu ochranné známky. INPI rovněž prozkoumá případné nedostatky v přihlášce tím, že prověří formální požadavky (např. označení výrobků a služeb) a základní podmínky (kontrola, zda jde skutečně o rozlišující označení, zda není zakázané nebo klamavé).

Před dokončením zápisu může majitel známky přihlášku odvolat (úplné odvolání) nebo z ní odstranit některé výrobky a služby (částečné odvolání).

Pokud není přihláška odvolána ani není zamítnuta z důvodu podaného odporu nebo nedostatků, zapíše se známka do národního rejstříku. INPI vydá osvědčení o zápisu, které zaručuje ochranu známky.


Doba ochrany

Zápis je platný po dobu 10 let od data přiznání zápisu. Tuto lhůtu lze opakovaně neomezeně obnovovat vždy na dalších 10 let.


Vlastnictví práva

Zápisem ochranné známky se jejímu majiteli přiznávají následující práva:
 • právo bránit třetím osobám v tom, aby bez souhlasu majitele používaly jakékoli označení, které je shodné nebo podobné ochranné známce, pro výrobky nebo služby, pro něž byla známka zapsána,
 • právo převést zápis na třetí osoby za účelem využívání ochranné známky nebo poskytnout třetím osobám na takové využívání licenci, a to zdarma či za poplatek.
Patentová práva včetně osvědčení užitečnosti


Příslušné právní předpisy

Zákon o duševním vlastnictví – kniha VI, oddíl 1, články L. 611-1 až L. 615-22 a R. 611-1 až R. 618-5 (http://www.legifrance.gouv.fr )

Poznámka: Ve Francii neexistuje ochrana užitného vzoru, existuje zde však osvědčení užitečnosti.

Pokud má přihlašovatel zájem o levnější ochranu pro ratší období, než je tomu v případě patentu, může požádat o osvědčení užitečnosti. Osvědčení užitečnosti poskytuje stejnou ochranu jako patent, avšak bez výdajů na rešerši. Podmínky patentovatelnosti jsou shodné a rešeršní zpráva je povinná pouze v případě podání žaloby na porušovatele.


Co lze a co nelze chránit?

Ochranu lze poskytnout, pokud je výrobek nový, je výsledkem vynálezecké činnosti a je průmyslově využitelný.

Existuje řada položek, které patentem chránit nelze. Další informace naleznete na následující adrese: http://www.inpi.fr/fr/brevets/qu-est-ce-qu-un-brevet/cequi-ne-peut-pas-etre-brevete.html


Formální náležitosti

Přihlášku patentu nebo žádost o osvědčení užitečnosti lze podat online. Elektronicky mohou podat přihlášku patentu pouze uživatelé ověření a zapsaní úřadem INPI.

Chcete-li podat přihlášku patentu, je nutné vyplnit formulář, který lze stáhnout na adrese:
 http://www.inpi.fr/fileadmin/mediatheque/pdf/formulaire_brevet.pdf

Přihlášku je možné doručit osobně, poštou na doručenku či faxem (+331 53 04 52 65) příslušné pobočce INPI. Při podání přihlášky patentu nebo žádosti o osvědčení užitečnosti je nutné předložit INPI následující dokumenty:
 • popis vynálezu,
 • případné výkresy nutné pro úplné pochopení popisu,
 • shrnutí vynálezu,
 • vyobrazení ke zveřejnění (v případě, že jsou pro pochopení shrnutí nutné výkresy),
 • doklad o úhradě poplatků za přihlášení.


Poplatky (k datu publikace)Sleva ve výši 50 % z hlavních poplatků (do 7. poplatku) se poskytuje:
 • fyzickým osobám,
 • malým a středním podnikům (MSP) s méně než 1 000 zaměstnanci, jejichž prodejní obrat činí méně než 50 milionů EUR, a to pouze v případě, že subjekt, který výše uvedené podmínky nesplňuje, vlastní maximálně 25 % kapitálu podniku,
 • neziskovým institucím ve vzdělávacím a výzkumném sektoru.

Tyto instituce a MSP musí podat žádost během lhůty pro zaplacení poplatku za přihlášení (maximálně jeden měsíc) a přiložit své osvědčení.

Do sedmého roku jsou sníženy i poplatky za obnovu.

Udržovací poplatky v roce 2009:Aktualizované údaje a podrobnější částky naleznete na adrese: www.inpi.fr/fr/brevets.html


Průzkum

Patent ani osvědčení užitečnosti se neuděluje automaticky. Proces začíná po podání přihlášky a zahrnuje průzkum (s výjimkou žádosti o osvědčení užitečnosti bez průzkumu) v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu vynálezů.

Po podání přihlášky patentu:
 • INPI vydá potvrzení o přijetí přihlášky (číslo a datum přihlášky).
 • Provede se administrativní a technický předběžný průzkum trvající 6 až 10 měsíců (průzkum zahrnuje mimo jiné dohled francouzského ministerstva obrany a vyhotovení rešeršní zprávy Evropským patentovým úřadem).
 • V případě žádosti o osvědčení užitečnosti není třeba žádat o rešerši. Novost vynálezu se nehodnotí.
 • Zveřejní se předběžná rešeršní zpráva (třetí osoby mají k dispozici 3 měsíce pro podání případných námitek).
 • Zveřejní se konečná zpráva přiložená k udělenému patentu.

Bez ohledu na stav podání je přihláška patentu zveřejněna v publikaci Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) 18 měsíců od data podání společně s předběžnou rešeršní zprávou, pokud je tato k dispozici.


Doba ochrany

Doba ochrany patentu je 20 let od data podání přihlášky nebo data priority.

Ochrana prostřednictvím osvědčení užitečnosti může trvat maximálně 6 let od data podání přihlášky nebo data priority za předpokladu, že majitel platí hradí poplatky za obnovu.


Vlastnictví práva

Udělením patentu nebo osvědčení užitečnosti se majiteli přiznávají následující práva:
 • využívat vynález v libovolné části země,
 • právo bránit třetím osobám v tom, aby bez jeho souhlasu vyráběly, prodávaly nebo hospodářsky využívaly chráněný výrobek nebo postup,
 • bránit ostatním osobám v žádání o ochranu pro stejný výrobek nebo postup,
 • právo převést na třetí osoby právo nebo jim poskytnout licenci na využívání vynálezu, a to zdarma či za poplatek.


Co mám dělat, pokud mě někdo napodobuje (průmyslové vzory, ochranné známky, patenty)?

Ať už se napodobení týká práv souvisejících s průmyslovým vzorem, ochrannou známkou nebo patentem, je možné použít všechny druhy důkazů za účelem prokázání napodobenin, přednost se však dává těmto dvěma: tzv. saisie-contrefaçon (zabavení padělků) a zadržení napodobených výrobků celními orgány (další podrobnosti naleznete v části Opatření celních orgánů).

Saisie-contrefaçon je zrychlený postup, který může být virtuální (pouhý popis výrobků) nebo fyzický (skutečné zabavení výrobků).

Lze jej provést na příkaz předsedy soudu TGI (Tribunal de Grande Instance) příslušného v místě, kde budou výrobky zkonrolovány, před kterým se zkrácené řízení projednává.

V okamžiku, kdy jsou průmyslová práva chráněna, mají jejich vlastníci k dispozici různé možnosti, jak regovat na narušitele práv:
 • V řízení před občanskoprávním soudem lze požadovat finanční náhradu škody. Jde o nejčastější volbu. Důvodem je především skutečnost, že existují zvláštní pravomoci soudu, díky nimž jsou soudy zvyklé určovat výši náhrady škody na základě finanční a technické analýzy fakt.
 • V řízení před trestním soudem jsou dvě možnosti: lze¨zahájit policejní vyšetřování a dosáhnout rozsudku proti porušovateli vedoucího k přiznání náhrady škody nebo odnětí svobody. Tento postup není tak běžný jako občanskoprávní řízení. Částečně je to způsobeno tím, že občanskoprávní soudy se v otázce náhrady škody považují za účinnější, a dalším důvodem je skutečnost, že jakmile bylo trestní řízení zahájeno, probíhá nezávisle na osobě, která podnět podala, což omezuje možnosti dohody.

Další informace jsou k dispozici na následující adrese:http://www.contrefacon-danger.com

Příslušné kontakty:
 • Call centrum pro boj proti napodobeninám +33 820 22 26 22
 • DDCCRF - Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
 http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/dossier_litiges/dgccrf.htm
 • Celní orgány – poštou - http://www.douane.gouv.fr nebo telefonicky +33 811 02 44 44
 • INPI- Institut national de la propriété industrielle, réseau local - http://www.inpi.fr/fr/l-inpi/ou-nous-trouver/a-paris-et-en-region.htmlAutorská práva a související práva


Příslušné právní předpisy


Autorské právo a související práva – zákon o duševním vlastnictví – kniha I - III
 • Zákon o duševním vlastnictví, články L. 111-1 až L. 343-4 a R. 111-1 až R. 335-2
 • Zákon o autorském právu a souvisejících právech v informační společnosti (société de l’information) (DADVSI) ze dne 1. srpna 2006

Další informace naleznete na adrese: http://www.legifrance.gouv.fr


Co lze a co nelze chránit?

Ochrana podle zákona o autorském právu a souvisejících právech se poskytuje duševním výtvorům v literární, vědecké a umělecké oblasti.

Tento zákon nechrání myšlenky, postupy, systémy, provozní metody, algoritmy, koncepce, zásady či objevy. Ochrana díla nijak nesouvisí s jeho zveřejněním či využíváním.

Další informace naleznete na následujících adresách:
 • http://www.industrie.gouv.fr/guidepropintel/fiches_pratiques/le_droit_d_auteur.htm
 • http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/index.htm

Poznámka: Francouzská právní teorie uznává velmi široký pojem toho, co lze chránit podle autorskoprávních předpisů. Doporučuje se tedy vždy ve Francii v případě porušení práv prosazovat autorskoprávní ochranu, a to i ve spojení s ochranou průmyslového vzoru, ochranné známky atd. Článek L.112-2 stanoví, že autorským právem lze chránit architektonická díla a výtvory z oblasti průmyslu sezónního oblečení a dekorativního průmyslu.


Formální náležitosti

Autorské právo je automatické právo, které nevyžaduje žádné formální náležitosti spojené se zápisem.

Tvůrce však možná bude muset prokázat vlastnictví díla například pomocí následujících prostředků: zapečetěná obálka, dopis s doručenkou zaslaný na vlastní adresu, zveřejnění v tisku, uložení v tzv. obálce Soleau u INPI (zapečetěná obálka určená INPI a uložená u tohoto úřadu, která představuje důkaz o autorském právu a která bude otevřena pouze v případě sporu ohledně autorského práva. Její cena je 15 EUR).

Výtvor rovněž mohou zapsat specializované společnosti, které poskytují 3 služby:
 • shromažďování a distribuce autorských honorářů vyplácených členům za používání jejich děl,
 • obrana práv členů proti třetím osobám včetně soudů,
 • obrana a zlepšování autorských práv.


Architektonická díla a výtvory z oblasti průmyslu sezónního oblečení a dekorativního průmyslu sice lze chránit autorským právem, tyto specializované společnosti se však zabývají především zápisem a obranou autorských práv týkajících se duševních výtvorů v literární, umělecké a multimediální oblasti.


Náklady

K autorskoprávní ochraně se nevážou žádné úřední poplatky s výjimkou použití služeb poskytovaných některými specializovanými společnostmi.


Doba ochrany

Obecně autorská práva zanikají 70 let po úmrtí autora.


Vlastnictví práva

Autor: Vlastnictví práva náleží autorovi díla, tj. osobě, která osobně do hlavní míry přispěla k vytvoření díla. Je tomu tak bez ohledu na podmínky vytvoření díla včetně případů, kdy bylo dílo vytvořeno v rámci pracovního poměru či zaškolovacího kurzu nebo na základě smlouvy o zakázce.

Zákon stanoví výjimky v případě, že:
 – dílo vytvořené zaměstnancem je softwarová aplikace,
 – dílo vytvoří státní nebo veřejný zaměstnanec v rámci výkonu svých povinností.

Pořizovatel databáze: Právo sui generis neboli právo pořizovatele chránícího obsah databáze přísluší pořizovateli databáze, který vyvinul iniciativu a vzal na sebe riziko příslušných investic.


Co mám dělat, pokud mě někdo napodobuje (autorská práva a související práva)?

V případě prokázaného porušení autorského práva byste jako první krok měli kontaktovat narušitele práva a pokusit se situaci vyřešit tím, že budete po narušiteli požadovat úpravu výtvoru, uvedení skutečného autora díla nebo finanční náhradu. Pokud je však dílo pouze inspirované vaším výtvorem, neexistuje žádná právní možnost, jak zabránit jeho šíření.

Pokud není narušitel ochoten ke kompromisu, měl by vlastník autorského práva zahájit právní řízení takto: nejdříve požádat vykonavatele (např. přísežného úředníka specializované společnosti) o vyhotovení prohlášení za účelem prokázání data porušení a poté narušiteli zaslat formální oznámení sepsané právníkem.

Příslušné kontakty:
 • Specializované společnosti:
- La Compagnie nationale des Experts M. C. T. H (Maroquinerie, Chaussure, Textile, Habilement) +33 1 42 96 21 01 - E-Mail : info@expertmcth.org
-  U nion des fabricants +33 1 56 26 14 03 - http://www.unifab.com/

 • Státní organizace:
- Call centrum pro boj proti napodobeninám +33 820 22 26 22
-  DDCCRF - Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
 http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/dossier_litiges/dgccrf.htmOpatření celních organů


Jak postupují francouzské celní orgány?

Příslušné právní předpisy:
 • Nařízení ES č. 1383/2003 kromě zjednodušeného postupu uvedeného v článku 11.
 • Na rozdíl od jiných zemí EU je celním úředníkům podle „Longuetova zákona” (francouzský zákon č. 94/102 z 5. února 1994) povoleno nejen kontrolovat dovoz a vývoz výrobků bez celního ujednání, nýbrž také kontrolovat na celém francouzském území přepravu a skladování výrobků porušujících ochrannou známku, průmyslový vzor, autorské právo nebo patent, bez ohledu na to, zda napodobeniny výrobků pocházejí z členské země Evropské unie nebo z třetí země.

Typy opatření:

A. Kontrola legálnosti výrobků:
Celní úředníci mohou:
 • provádět kontroly výrobků na veřejných místech a veřejných komunikacích,
 • kontrolovat výrobky skladované v prostorách přístupných veřejnosti a v prostorách nepřístupných veřejnosti poté, co o tom uvědomí státní zástupitelství,
 • vstoupit do soukromých míst, konkrétně do příslušného sídla, pod dohledem státního zastupitelství,
 • požadovat po majiteli výrobků doklad o legálnosti výrobků, které vlastní.

B. Zadržení výrobků:
Celní úředníci mohou zadržet kontrolované výrobky, pokud mají podezření ohledně jejich legálnosti. Výrobky lze zadržet až na 10 dnů.


Typy sankcí:

A. Zadržené výrobky porušují ochrannou známku nebo průmyslový vzor:
Francouzské zákony přiznávají celním úředníkům právo:
 • zabavit výrobky, u kterých je jednoznačně prokázaná napodobená ochranná známka (ze zadržení se stává zabavení),
 • zabavit prostředky a předměty použité k utajení podvodu,
 • udělit pokutu, jejíž výše se pohybuje mezi jedno- až dvojnásobkem hodnoty napodobenin,
 • nařídit trest odnětí svobody v délce až 3 let,
 • provést transakci s porušitelem v případě drobných případů, jako jsou výrobky dovezené cestujícími. Transakce je smlouva mezi porušitelem a celními úřady. Po uskutečnění transakce se napodobeniny automaticky zničí.

Pokud celní přestupek spáchá organizovaná skupina, částka pokuty se pohybuje mezi jedno- až pětinásobkem hodnoty napodobenin a trest odnětí svobody je až 5 let.

B. Zadržené výrobky porušují patent, dodatkové ochranné osvědčení nebo rostlinnou odrůdu:

Na rozdíl od případů týkajících se ochranné známky mají v těchto případech celní orgány za úkol podezřelé výrobky pouze zadržet. Celní úředníci nejsou oprávněni výrobky zabavit.

V tomto případě může zabavení výrobků a další sankce nařídit pouze předseda soudu TGI (Tribunal de Grande Instance), a to v případě, že nabyvatel licence požádal o zahájení občanskoprávního nebo trestního řízení. Není-li nařízeno zabavení výrobků, celní úředníci zadržené výrobky uvolní.


Postupy

Podání formuláře žádosti o zásah (první krok):

Celní orgány provádějí kontrolu, aniž by k tomu musely být konkrétně vyzvány zákonným vlastníkem práv k duševnímu vlastnictví nebo nabyvatelem licence. Pokud však zákonný vlastník práv nebo nabyvatel licence chce, aby celní orgány provedly kontrolu výrobků podrobných chráněnému výrobku, musí celním orgánům předložit formulář žádosti o zásah.
 • Pokud se právo k duševnímu vlastnictví týká ochranné známky nebo průmyslového vzoru, je třeba použít národní formulář žádosti o zásah - Cerfa č. 12684*02.
http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/douanes/12684.pdf
 • Pokud se právo k duševnímu vlastnictví týká patentu, dodatkového ochranného osvědčení, rostlinné odrůdy nebo zeměpisného označení, je třeba použít formulář žádosti o zásah Společenství - Cerfa č. 12683*02.
http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/douanes/12683.pdf


Zadržení výrobků (druhý krok):

Mají-li celní úředníci podezření ohledně legálnosti kontrolovaných výrobků, výrobky zadrží.

A. Pokud byl předložen formulář žádosti o zásah:
Celní orgány uvědomí zákonného vlastníka práv nebo nabyvatele licence o zadržení podezřelých výrobků a:
 • pokud zákonný vlastník práv nebo nabyvatel licence přestupek do 10 dnů potvrdí, předají mu celní orgány informace, jako je údaj o dodavateli, příjemci a hodnotě kontrolovaných výrobků, aby mohl zákonný vlastník práv nebo nabyvatel licence zahájit občanskoprávní řízení,
 • pokud zákonný vlastník práv nebo nabyvatel licence přestupek do 10 dnů nepotvrdí, vrátí celní orgány výrobky dodavateli.

B. Pokud nebyl předložen formulář žádosti o zásah:
 • Celní orgány vyhledají možného zákonného vlastníka práv nebo nabyvatele licence, informují jej o zadržení podezřelých výrobků a vyzvou jej k předložení formuláře žádosti o zásah.


Sankce (třetí krok):

A. Napodobené výrobky souvisejí s ochrannou známkou nebo průmyslovým vzorem:
 • celní úředníci výrobky zabaví,
 • zákonný vlastník práv může zahájit občanskoprávní nebo trestní řízení s využitím informací získaných během zadržovací fáze a požádat předsedu soudu TGI (Tribunal de Grande Instance) příslušného v místě, kde byly výrobky zkontrolovány a zadrženy kvůli ověření, aby nařídil zabavení napodobenin.

B. Napodobené výrobky souvisejí s patentem, dodatkovým ochranným osvědčením, rostlinnou odrůdou nebo zeměpisným označením:
 • zákonný vlastník práv může zahájit občanskoprávní nebo trestní řízení s využitím informací získaných během zadržovací fáze a požádat předsedu soudu TGI (Tribunal de Grande Instance) příslušného v místě, kde byly výrobky zkontrolovány a zadrženy kvůli ověření, aby nařídil zabavení napodobenin.Hlavní kontakty

Direction générale des douanes et des Droits Indirects (Generální ředitelství cel)
Bureau E4 – Section de la propriété intellectuelle (Oddělení duševního vlastnictví)
11, rue des Deux communes
F – 93 558 Montreuil Cedex
Tel.: +33 1 57 53 43 51


Alternativní postupy v případě porušování práv

Podle článků L.615-17 a L.716-4 zákona o duševním vlastnictví, které se týkají patentů resp. ochranných známek, je možné řešit spory ohledně porušení práv jejich postoupením k rozhodčímu řízení. Rozhodčí řízení však lze použít pouze pro řešení občanskoprávních případů.

Kontaktní údaje národního patentového úřadu:
Institut National de la Propriete Industrielle (INPI)
26 bis rue de Saint Petersbourg
75800 Paris Cedex 08
Francie
www.inpi.fr
0033(0)820 210 211
Contact@inpi.fr