NIS
Nábytkářský informační systém

Polsko


Práva k průmyslovým vzorům

Příslušné právní předpisy:
Zákon z 30. června 2000 – zákon o průmyslovém vlastnictví
(sbírka zákonů z roku 2003, č. 119, text 1117, v platném znění) a příslušná nařízení předsedy vlády.

Úplný seznam a znění zákonů v anglickém jazyce je k dispozici na webových stránkách Polského patentového úřadu (PPÚ): http://www.uprp.pl/English/Law/


Co lze a co nelze chránit?

Průmyslový vzor lze zapsat, pokud splňuje obě následující podmínky:
• musí být nový,
• musí mít individuální povahu.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat zpřístupnění veřejnosti před zápisem. To se připouští pouze za určitých podmínek.

Další informace na toto téma naleznete v článku 103 zákona o průmyslovém vlastnictví. Konsolidovaný text zákona je k dispozici v anglickém jazyce na následující adrese:
http://www.uprp.pl/rozne/ip_law_amend/ip_law_amend.doc


Jako průmyslový vzor nelze v Polsku zapsat následující položky:
• počítačové programy,
• výrobky se vzorem odporujícím zásadám veřejného pořádku a etickým principům,
• výrobky se vzorem, který obsashuje označení uvedená v článku 131 odst. 2 zákona o průmyslovém vlastnictví,
• výrobky, které tvoří součást složitějšího výrobku, používané k opravám takového výrobku za účelem obnovení jeho původního vzhledu,
• výrobky, jejichž vzhled je výlučně daný technickou funkcí,
• výrobky, které musí být vyrobeny v přesné formě a rozměrech, aby bylo umožněno jejich mechanické spojení s jiným výrobkem nebo součinnost s jiným výrobkem.


Formální náležitosti

Přihlášku lze podat osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby. Lze ji podat online.

Online formulář přihlášky (pouze v polském jazyce) je k dispozici na následující adrese:

http://www.uprp.pl/English/Procedure+before+the+PPO/Forms/

Pro žádost o zápis průmyslového vzoru, je nutné:
• podat přihlášku průmyslového vzoru,
• provést příslušnou úhradu.

Přihláška průmyslového vzoru musí obsahovat:
• údaje o přihlašovateli,
• definici předmětu přihlášky,
• žádost o udělení práva na zápis,
• příslušná vyobrazení, především výkresy a fotografie,
• popis vysvětlující vyobrazení,
• zaplacení poplatku za první období ochrany.

Poznámka: přihláška průmyslového vzoru může rovněž obsahovat vzorky textilní tkaniny. Nemáte-li sídlo v Polsku, můžete jednat pouze prostřednictvím patentového zástupce. V případě zastoupení patentovým zástupcem je nutné přiložit písemnou plnou moc.


Poplatky (k datu publikace)

Základní poplatek činí 300 PLN za jednu přihlášku průmyslového vzoru.


Tabulku konkrétních poplatků (v anglickém jazyce) naleznete na následující adrese: http://www.uprp.pl/English/Law/


Průzkum

Průmyslový vzor je zapsán po ověření řádného vyplnění přihlášky (věcný průzkum se neprovádí). Přiznaná práva se zapíší do rejstříku průmyslových vzorů. Proti rozhodnutím PPÚ lze podat žádost o nový průzkum ve smyslu správního řádu. 

Jakákoli osoba může podat odpor proti konečnému rozhodnutí PPÚ, kterým se přiznává právo na zápis, a to do 6 měsíců od zveřejnění přiznání práva v publikaci „Wiadomości Urzędu Patentowego” (vedlejší věstník PPÚ).

Právo na zápis průmyslového vzoru může zneplatnit jakákoli osoba s oprávněným zájmem za předpokladu, že může prokázat, že nebyly splněny zákonné podmínky pro přiznání práva.

Proti rozhodnutím a nařízením vydaným PPÚ lze vznést stížnost u správních soudů.


Doba ochrany

Ochrana trvá maximálně 25 let. Zápis je platný 5 let počínaje datem podání přihlášky a lze jej opakovaně obnovovat o dalších 5 let, až do maximální doby 25 let.

K obnově by mělo dojít před skončením doby ochrany. Pokud je žádost o obnovu podána později, nejpozději však do 6 měsíců po skončení této lhůty, je nutné uhradit další poplatek.


Vlastnictví práva

Zápisem průmyslového vzoru se jeho majiteli přiznávají následující práva:
• výhradní právo využívat průmyslový vzor za účelem vytváření zisku nebo k odborným účelům na celém území Polska,
• právo bránit třetím osobám ve výrobě, nabízení, uvádění na trh, dovozu, vývozu a používání výrobku obsahujícího příslušný vzor, a ve skladování takového výrobku za těmito účely,
• právo převést na třetí osoby zápis průmyslového vzoru za účelem jeho využívání nebo poskytnout třetím osobám na takové využívání licenci,
• právo označovat průmyslový vzor jako chráněný za účelem odrazení třetích osob od možného porušování vzoru (pomocí slov „průmyslový vzor č.” nebo podobného údaje).Práva k ochranným známkám


Příslušné právní předpisy:

Zákon o průmyslovém vlastnictví a příslušná nařízení předsedy vlády.

Úplný seznam a znění zákonů v anglickém jazyce je k dispozici na webových stránkách PPÚ:
http://www.uprp.pl/English/Law/


Co lze a co nelze chránit?

Zapsat lze následující typy ochranných známek: slovní, obrazové, smíšené, zvukové, trojrozměrné, heslové a kolektivní známky.

Jako ochranné známky nelze zapsat označení, která:
• nemohou představovat ochrannou známku,
• nemají dostatečnou rozlišovací schopnost,
• mohou uvést spotřebitele v omyl,
• porušují osobní či hospodářská práva třetích osob,
• odporují zákonům, zásadám veřejného pořádku nebo etickým principům,
• pro která se žádala ochrana u PPÚ ve zlé víře,
• obsahují názvy, symboly a znak Polské republiky, polských měst, obcí, znaky ozbrojených sil, vlády, organizací, polské řady, vyznamenání a medaile, názvy a symboly jiných zemí, mezinárodních organizací, symboly náboženské, vlastenecké a kulturní povahy, oficiálně uznávaná označení přijatá pro používání v obchodu.

Další informace naleznete v článcích 129-132 zákona o průmyslovém vlastnictví (v anglickém jazyce) na následující adrese:
http://www.uprp.pl/rozne/ip_law_amend/ip_law_amend.doc


Formální náležitosti

Chcete-li získat známkovou ochranu, je nutné:
• podat přihlášku ochranné známky,
• provést příslušnou úhradu.

Přihlášku ochranné známky lze podat osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby.


Přihláška musí obsahovat:

1) formulář zápisu obsahující osobní údaje přihlašovatele/zmocněné osoby, žádost o přiznání práva, údaje o ochranné známce, třídy výrobků a podpis. Fomulář zápisu (pouze v polském jazyce) je k dispozici ke stažení na následující adrese:
http://www.uprp.pl/English/Procedure+before+the+PPO/Forms/

2) prioritní dokument – pokud se přihlašovatel dovolává priority,

3) 5 fotografií nebo reprodukcí ochranné známky,

4) 2 další černobílá vyobrazení,

5) 2 pásky nebo digitální nosiče se zaznamenanou zvukovou známkou.

Nemáte-li sídlo v Polsku, můžete jednat pouze prostřednictvím patentového zástupce. V případě zastoupení patentovým zástupcem je nutné přiložit písemnou plnou moc.


Poplatky (k datu publikace)


*V případě kolektivní ochranné známky, kolektivní záruční ochranné známky nebo ochranné známky přihlášené ke kolektivnímu právu na ochranu se částka poplatku zvyšuje o 100 %.

Další informace o poplatcích jsou k dispozici v anglickém jazyce na následující adrese: http://www.uprp.pl/English/Law/


Průzkum

U přihlášky ochranné známky se provede úplný věcný průzkum. Ochrana je poskytnuta po ověření skutečnosti, že byly splněny podmínky pro udělení známky.

PPÚ zveřejní přihlášku do 3 měsíců od jejího podání. Počínaje datem zveřejnění se může kdokoli seznámit s ochrannou známkou a seznamem výrobků, pro něž je určena, a předložit PPÚ připomínky ohledně existence důvodů, které by mohly způsobit zamítnutí práva na ochranu.

Přiznaná práva na známkovou ochranu se zapíší do rejstříku ochranných známek.

Proti rozhodnutím PPÚ lze podat žádost o nový průzkum ve smyslu správního řádu. Jakákoli osoba může podat odpor proti konečnému rozhodnutí PPÚ, kterým se přiznává právo na ochranu, a to do 6 měsíců od zveřejnění přiznání práva v publikaci „Wiadomości Urzędu Patentowego”.

Právo na známkovou ochranu může zneplatnit jakákoli osoba s oprávněným zájmem za předpokladu, že může prokázat, že nebyly splněny zákonné podmínky pro přiznání práva.

Proti rozhodnutím a nařízením vydaným PPÚ lze vznést stížnost u správních soudů.

Běžné ochranné známce je poskytnuta ochrana průměrně 16 měsíců po podání přihlášky.


Doba ochrany

Právo na ochranu se přiznává na dobu 10 let a lze je opakovaně obnovovat na další desetiletá období pro všechny výrobky nebo část výrobků.

K obnově by mělo dojít před skončením doby ochrany. Pokud je žádost o obnovu podána později, nejpozději však do 6 měsíců po skončení této lhůty, je nutné uhradit další poplatek.


Vlastnictví práva

Zápisem ochranné známky se jejímu majiteli přiznávají následující práva:
• výhradní právo používat ochrannou známku za účelem vytváření zisku nebo k odborným účelům na celém území Polské republiky,
• právo používat u ochranné známky symbol ® jako údaj o tom, že jde o zapsanou ochrannou známku,
• právo převést na třetí osoby vlastnictví ochranné známky za účelem jejího využívání nebo poskytnout třetím osobám na takové využívání licenci.
Patentová práva včetně práv k užitným vzorům

Příslušné právní předpisy:
Zákon o průmyslovém vlastnictví
Příslušná nařízení předsedy vlády (úplný seznam a znění zákonů v anglickém jazyce je k dispozici na následující adrese:
http://www.uprp.pl/English/Law/


Co lze a co nelze chránit?

Patentovou ochranu lze poskytnout každému vynálezu, který:
• je nový,
• má tvůrčí úroveň,
• je průmyslově využitelný.

Patentem nelze chránit:
• objevy, vědecké teorie a matematické metody,
• estetické výtvory,
• plány, pravidla a způsoby vykonávání duševních činností, obchodních činností a hraní her,
• počítačové programy,
• podávání informací,
• vynálezy, jejichž využívání by odporovalo zásadám veřejného pořádku nebo etickým principům,
• rostlinné odrůdy, zvířecí rasy a biologické postupy pro pěstování rostlin a zvířat,
• způsoby operačního a terapeutického léčení a diagnostiky nemocí lidí a zvířat.


Formální náležitosti

Přihlášku patentu/užitného vzoru lze podat osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby. Přihláška musí obsahovat:

1. formulář přihlášky uvádějící:
• osobní údaje přihlašovatele,
• předmět přihlášky,
• žádost o udělení patentu na vynález.
Formulář přihlášky (pouze v polském jazyce) je k dispozici ke stažení na následující adrese:
http://www.uprp.pl/English/Procedure+before+the+PPO/Forms/
2. popis vynálezu (3 kopie),
3. patentové nároky,
4. výkresy (3 kopie),
5. abstrakt popisu patentu (2 kopie).

Přihláška se považuje za podanou dnem, kdy ji obdržel PPÚ, a to i faxem nebo online.

Od 1. října 2008 je možné podávat přihlášky online na následující adrese: http://www.uprp.pl/Polski/uslugionline/   

Nemáte-li sídlo v Polsku, můžete jednat pouze prostřednictvím patentového zástupce. V případě zastoupení patentovým zástupcem je nutné přiložit písemnou plnou moc.

Seznam patentových zástupců naleznete na následující adrese:
www.rzecznikpatentowy.org.pl

Poplatky (k datu publikace)


*Vztahuje-li se jedna přihláška na více než dva vynálezy, zvyšuje se poplatek o 50 %.
Další informace o poplatcích jsou k dispozici v anglickém jazyce na následující adrese:
http://www.uprp.pl/English/Law/

K obnově by mělo dojít před skončením doby ochrany. Pokud je žádost o obnovu podána později, nejpozději však do 6 měsíců po skončení této lhůty, je nutné uhradit další poplatek.


Průzkum

Řízení o udělení patentu/užitného vzoru se skládá z formálního a věcného průzkumu přihlášky.

První fáze – formální průzkum přihlášky spočívá v kontrole, zda přihláška splňuje formální požadavky: úplnost přihlášky (správné formuláře, požadovaná vyobrazení atd.) a úhrada řádných poplatků. Formální průzkum trvá 18 měsíců – poté je přihláška zveřejněna v publikaci „Biuletyn Urzędu Patentowego” (hlavní věstník PPÚ). Přihlašovatel může požádat o dřívější zveřejnění.

Až do udělení patentu mohou třetí strany předkládat PPÚ připomínky ohledně existence faktorů, které by mohly způsobit zamítnutí patentu. Po zveřejnění přihlášky je třetím osobám zpřístupněna zpráva o stavu techniky.

Dalším krokem po zveřejnění je věcný průzkum. Průzkumové řízení je zakončeno přijetím rozhodnutí o udělení nebo zamítnutí patentu. Rozhodnutí se zveřejňují v publikaci „Wiadomości Urzędu Patentowego”. Udělené patenty se zapíší do rejstříku patentů.

Proti rozhodnutím PPÚ lze podat žádost o nový průzkum ve smyslu správního řádu.

Jakákoli osoba může podat odpor proti konečnému rozhodnutí PPÚ, kterým se uděluje patent, a to do 6 měsíců od zveřejnění udělení patentu v publikaci „Wiadomości Urzędu Patentowego”.

Patent může zneplatnit jakákoli osoba s oprávněným zájmem za předpokladu, že může prokázat, že nebyly splněny zákonné podmínky pro udělení patentu. Proti rozhodnutím a nařízením vydaným PPÚ lze vznést stížnost u správních soudů.


Doba ochrany

Platnost patentu trvá 20 let a počíná od data podání přihlášky.

Platnost užitného vzoru trvá 10 let a počíná od data podání přihlášky.


Vlastnictví práva

Právo na využívání uděleného patentu má původce vynálezu, patent však rovněž může být udělen společně několika osobám.

Rozsah ochrany poskytnuté patentem je určen podle patentových nároků vykládaných společně s výkresy a popisem patentu.

Patent svému majiteli přiznává následující práva:
• právo vytvářet z vynálezu zisk,
• právo používat vynález pro obchodní účely,
• právo zabránit neoprávněnému využívání vynálezu (např. prodeji, uvádění na trh atd.),
• právo poskytnout licenci na používání vynálezu jiné osobě.


Co mám dělat, pokud mě někdo napodobuje (průmyslové vzory, ochranné známky, patenty)?

Ochranu průmyslových práv lze vymáhat u soudů buď v trestním nebo občanskoprávním řízení. Lepších výsledků je však možné dosáhnout v občanskoprávním řízení.

Soudní pravomoc má v těchto řízeních okresní soud.

Vlastník práva, které bylo porušeno, může požadovat:
• upuštění od porušování práva,
• vydání nezákonně nabytého zisku,
• odstranění následků porušení práva,
• náhradu škody v souladu s obecnými právními principy nebo v podobě jednorázové částky odpovídající licenčnímu poplatku.

Vlastník práva je rovněž oprávněn požadovat zveřejnění prohlášení v tisku ohledně porušení práva.

Osobou oprávněnou vymáhat svá práva v případě jejich porušení je:
• vlastník práv, nebo
• nabyvatel licence (držitel výhradní licence zapsaný v rejstříku patentů).

Oprávněné osoby mohou uplatňovat nároky za škody způsobené porušením práv za období začínající den po datu zveřejnění přihlášky v publikaci „Biuletyn Urzędu Patentowego”.

Nárok zaniká 3 roky ode dne, kdy se vlastník práv o jejich porušení dozvěděl, nejpozději však 5 let ode dne, kdy k porušení práv došlo.

Pokud jde o trestní řízení, výsledků lze dosáhnout rychleji. Je však třeba, aby každý jednotlivý případ porušení práv splňoval všechny prvky stanovené v trestním právu.

Příklady trestního jednání:
• neoprávněné přisvojení si autorství,
• uvádění dalších osob v omyl, pokud jde o autorství,
• označování výrobků napodobenou ochrannou známkou za účelem jejich uvedení na trh,
• podání přihlášky vynálezu, užitného vzoru, průmyslového vzoru atd. jiné osoby osobou, která nemá nárok na přiznání průmyslového práva na udělení patentu, práva na ochranu nebo práva na zápis.

Chcete-li hlásit trestnou činnost související se zneužitím průmyslových práv, kontaktujte státní policii nebo informujte celní orgány.

Příslušné kontakty:
Polská národní policie
Kriminální úřad při Generálním ředitelství policie oddělení boje proti obchodním podvodům
ul. Puławska 148/150,
02-514 Warszawa
Polsko
Tel: +48 22 601 23 24
Fax: +48 22 601 34 67
http://www.policja.pl/

Ministerstvo financí
odbor celní politiky
oddělení práv k duševnímu vlastnictví
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
Polsko
Tel.: +48 22 694 31 33
Fax: +48 22 694 31 34

Celní informační služba:
E-mail: informacja.celna@mofnet.gov.pl


Autorská práva a související práva

Příslušné právní předpisy:
Zákon ze dne 4. února 1994 o autorském právu a souvisejících právech.

Úplně znění v anglickém jazyce je k dispozici na následující adrese:
http://www.mk.gov.pl/cps/rde/xbcr/mkid/act_on_copyright.pdf

Poznámka: Všemi záležitostmi ohledně autorských práv a souvisejících práv se zabývá polské ministerstvo kultury a národního dědictví. Webové stránky tohoto ministerstva:
http://www.mkidn.gov.pl


Co lze a co nelze chránit?

Autorskoprávní ochrana je autorovi poskytnuta bez ohledu na to, zda byly splněny formální náležitosti, či nikoli. Autorské právo je zaručeno ze zákona, pokud autorovo dílo:
• vykazuje tvůrčí činnost,
• má individuální povahu,
• je vyjádřeno v jakékoli formě.

Autorské právo poskytuje ochranu mimo jiné následujícím dílům:
• literární, novinářská, vědecká a kartografická díla a počítačové programy,
• umělecká díla,
• fotografická díla
• strunné hudební nástroje,
• hudební a hudebně lyrická díla,
• divadelní, muzikálová, choreografická a pantomimická díla,
• audiovizuální díla (včetně děl filmových).

Ochranu nelze poskytnout:
• objevům,
• myšlenkám,
• postupům,
• provozním metodám a principům a matematickým koncepcím,
• legislativním předpisům a jejich návrhům,
• zveřejněným patentovým popisům a popisům průmyslových vzorů.


Doba ochrany

Autorské právo tvoří 2 různé typy práv:
1. osobnostní práva autora,
2. majetková práva autora.

Osobnostní práva po úmrtí autora nezanikají.

Majetková práva zanikají 70 let po úmrtí autora.


Vlastnictví práva

Vlastníkem autorského práva je obecně autor, který je oprávněn využívat osobnostní a majetková práva, především právo:
• podepsat dílo svým jménem nebo pseudonymem nebo je zpřístupnit veřejnosti anonymně,
• rozhodnout o prvním zpřístupnění díla veřejnosti,
• mít pod kontrolou způsob, jakým se dílo používá,
• na výhradní používání díla,
• na odměnu za použití díla.


Co mám dělat, pokud mě někdo napodobuje (autorská práva a související práva)?

Dojde-li k porušení práv vlastníka autorského práva, může vlastník přijmout občanskoprávní nebo trestní opatření.

a. Občanskoprávní opatření:

Vlastník práv může požadovat, aby osoba, která porušila jeho majetková práva:
• upustila od jejich porušování,
• odstranila následky jejich porušení,
• zaplatila náhradu škody,

a dále (bez ohledu na výše uvedené nároky),
• učinila jedno nebo více prohlášení v tisku,
• zaplatila příslušnou částku ve výši nejméně dvojnásobku pravděpodobného zisku nabytého touto osobou v souvislosti s porušením práv, a to ve prospěch Fondu na podporu tvůrčí aktivity.

b. Trestní opatření

Existuje konkrétní seznam činů, které jsou trestné a:
• stíhané na žádost vlastníka autorského práva (např. přisvojení si autorství nebo uvedení dalších osob v omyl, pokud jde o autorství celého díla jiné osoby nebo jeho části nebo uměleckého představení jiné osoby),
• stíhané z moci úřední – (např. plagiátorství, nezákonné šíření díla).


Opatření celních orgánů

Příslušné právní předpisy:
Nařízení Rady (ES) č. 1383/2003
Nařízení Komise (ES) č. 1891/2004

Žádost o přijetí opatření ze strany celních orgánů:

Vlastník práv může podat žádost o přijetí opatření ze strany celních orgánů. Na žádost se vztahují 2 základní požadavky:
1. žádost musí obsahovat dostatečně přesný popis, aby umožnila výběr a identifikaci,
2. vlastník práv musí prokázat, že právo k duševnímu vlastnictví vlastní nebo je oprávněně užívá.

Dotyčnými právy k duševnímu vlastnictví jsou:
• ochranná známka, ochranná známka Společenství,
• průmyslový vzor, průmyslový vzor Společenství,
• autorské právo nebo související právo,
• patent,
• dodatková ochranná osvědčení,
• právo na rostlinnou odrůdu,
• označení původu nebo zeměpisné označení.

Od roku 2008 celní orgány při své práci využívají systém „VINCI”, speciální elektronický systém pro ochranu práv k duševnímu vlastnictví. Hlavní funkcí tohoto systému je sběr a zpracování údajů dodaných výrobci a týkajících se originálních výrobků a napodobenin za účelem účinnějšího odhalování pirátských výrobků. Obchodním kruhům a všem vlastníkům práv k duševnímu vlastnictví v Polsku se doporučuje, aby v této záležitosti s celními orgány spolupracovali.

3. Postup:
Šetření těchto žádostí má v Polsku na starost tato agentura:

Celní komora ve Varšavě
ul. Modlińska 4
03-216 Warszawa
Polsko
Tel.: +48 22 614 42 51
E-mail: IC440000@war.mofnet.gov.pl

• Žádost je zdarma.
• Žadatel je vyrozuměn o rozhodnutí celních orgánů do 30 pracovních dnů od obdržení žádosti.
• Je-li žádosti o přijetí opatření vyhověno, příslušný celní odbor určí časové období, během něhož celní orgány opatření provedou (obecně 1 rok). Tuto lhůtu lze na žádost prodloužit. O prodloužení lhůty lze požádat nejpozději 30 pracovních dnů před vypršením¨lhůty původní žádosti o přijetí opatření.
• Žádost je nutné předložit na konkrétním formuláři (vzorové formuláře jsou v příloze nařízení Rady č. 1383/2003).

Poznámka: žádost o přijetí opatření lze podat jako preventivní opatření i v reakci na porušení práv.

4. Užitečné informace lze nalézt na následující adrese:

Polské celní orgány:
http://www.clo.gov.pl/


Kontaktní údaje národního patentového úřadu a dalších příslušných organizací:

Patentový úřad Polské republiky
Al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
Polsko
Tel.: +48 22 5790 000
E-mail: informacja@uprp.pl
www.uprp.pl

Autorská a související práva
Ministerstvo kultury a národního dědictví
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
Polsko
Tel.: +48 22 42 10 555
Fax: +48 22 82 69 148
E-mail:rzecznik@mkidn.gov.pl
http://www.mkidn.gov.pl

Chráněné označení původu (CHOP), chráněné zeměpisné označení (CHZO) a zaručená tradiční specialita (ZTS)
Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
Polsko
Tel.: +48 22 623 22 08, +48 22 623 27 96
Fax: +48 22 623 23 00
E-mail: oznaczenia@minrol.gov.pl
www.minrol.gov.pl

Práva na rostlinné odrůdy
Výzkumné středisko pro testování výpěstků
63-022 Słupia Wielka
Polsko
Tel.: +48 61 285 23 41
Fax: +48 61 285 35 58
E-mail: sekretariat@coboru.pl
www.coboru.pl