NIS
Nábytkářský informační systém

Projektování interiéru


Dříve než jakákoliv věc vznikne, musí být položena otázka sociálně - ekonomická o účelu a smyslu věci
(Honzík, K. Tvorba životního slohu).

 Při projektování interiéru musí být respektovány požární předpisy ve smyslu zákona č.133/1985 ve znění pozdějších předpisů (například vyhláška MV č.246/2001 Sb., Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory aj.) a hygienické nebo bezpečnostní předpisy stanovené pro konkrétní provoz daného prostoru.  Pro nábytek platí ustanovení zákona 102/2001 Sb. §1, §3, ve znění ČSN 91 0100 Nábytek - Bezpečnostní požadavky,  čl. 3 Požadavky na projekty. 
 
Základním předpokladem úspěšné realizace interiéru je, že pro každou akci je stanoven garant (styčný důstojník), který v ideálním případě provází realizaci od prvopočátků jednání přes tvorbu projektu až po vlastní realizaci a předání díla uživateli. Výhodou tohoto systému je, že nedochází k dezinformacím, které jsou při duplicitě nebo při parciálním řízením běžné a přináší značné realizační potíže i ekonomické ztráty. V ideálním případě tvůrčí pracovník výroby nábytku přejímá projektovou dokumentaci, kterou dále na základě znalosti výtvarné ideje a technologie výrobního provozu dílčím způsobem upravuje nebo provádí doplňující konstrukční výkresy. Zásadní úpravy samozřejmě konzultuje s projektantem. Běžné jsou doplňující skici, vysvětlivky a jen stručné poznámky v předané dokumentaci určené pro výrobní dělníky. 

Garant současně koordinuje subdodávky a řeší komplikace, které se objeví při realizaci každého díla přímo ve výrobním provozu, včetně technologických a materiálových specifik řešení. Nedílnou součástí je i příprava výkresů forem aj. přípravků nezbytných pro náročné konstrukce nebo i návrh speciálního výrobního postupu či obrábění. V dostatečném předstihu tak mohou být nakoupeny či zapůjčeny speciální nástroje, přípravky a zajištěno atypické kování či speciální materiály. Významnou roli má garant při montážní realizaci, kde je velmi důležitá koordinace montáže a znalost činností spolupracujících řemesel. Tento pracovník je maršálem realizace a na jeho odborné erudici a schopnosti postihnout všechny okolnosti závisí nejen kvalita, ale i ekonomický benefit díla. Realizaci akce pak neprovází časové prodlevy. Jeho nezbytným osobnostním rysem musí být i schopnost moderovat rozdílné postoje profesí a individualit.
 

Úspěšnost realizace projektu je prioritně určena jednak konstrukčním řešením, provedením a montáží nábytku a jednak organizací či logistikou určenou sdílením informací. To zajišťuje srozumitelná projektová dokumentace a rychlá orientace v technických výkresech. Velmi důležitou součástí dokumentace jsou koordinující informace (sumarizační tabulky a specifikace položek). U komplikovanějších projektů je nezbytnou součástí časový harmonogram návazností jednotlivých řemesel s informací o případné koordinaci dodavatelských firem. Požadavky na technickou dokumentaci lze rozdělit na dva okruhy:
 
a)      Logistika řešení a montáže nábytku

b)      Logistika projektové dokumentace                                                                                                                    info

Autorem kapitol je Doc.Dr. Ing. Petr Brunecký

Autorem kapitol je Doc. Dr. Ing. Petr Brunecký