NIS
Nábytkářský informační systém

EU


V Evropě se na práva k duševnímu vlastnictví původně nahlíželo jako na výsadu členských států (ochrana omezená na národní území). Evropská unie naštěstí právní předpisy sladila a v některých oblastech vytvořila právní předpisy Společenství, týkající se práv k duševnímu vlastnictví. V současné době mají společnosti dvě možnosti:

 • ochrana práv k duševnímu vlastnictví na národní nebo regionální úrovni (bez zápisu nebo se zápisem), pomocí národních/regionálních postupů a limitů vycházejících z podobných pravidel, případně

 • ochrana práv k duševnímu vlastnictví na úrovni EU, s limity EU, avšak s jednotným postupem.


Ochrana výtvoru v EU bez formálních náležitostí

Je-li vaším výtvorem vzor/logo/model, máte dvě možnosti:

 • Ochrana prostřednictvím národních autorských práv: vzhledem k tomu, že neexistuje ochrana autorského práva na úrovni EU, zjistěte v konkrétních národních přehledech, zda je tento postup možný i prováš výtvor.

 • Ochrana prostřednictvím nezapsaného průmyslového vzoru Společenství


Nezapsaný průmyslový vzor společenství (UCD)

Příslušné právní předpisy Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001, o průmyslových vzorech Společenství


Co lze chránit?

Průmyslovým vzorem může být vnější vzhled výrobku nebo jeho části vyplývají ze znaků linií, obrysů, barev, tvaru, struktury, materiálu nebo jeho zdobení. Může představovat totéž co značka a image společnosti. Výrobkem může být libovolná průmyslově vyráběná nebo řemeslná položka včetně obalu, grafických symbolů a typografického písma. Průmyslový vzor se vztahuje pouze na vzhled výrobku. UCD musí být nový a musí mít individuální povahu.


Formální náležitosti

Žádné. Vzor je platný od data zpřístupnění veřejnosti v rámci EU. Toto zveřejnění předpokládá, že osoby pracující ve stejném odvětví a působící v rámci EU mají o vzoru přiměřené povědomí. Toto povědomí mohly získat prostřednictvím vzorů uvedených do prodeje nebo prostřednictvím předchozího marketingu nebo propagace. Pokud můžete prokázat datum zveřejnění svého výtvoru v rámci EU, jste chráněni proti napodobování (nemáte však žádná další práva).


Poplatky

Žádné, kromě možných poplatků za externí služby spojené se zveřejněním vzoru (právník, brožury, publikace... atd.).


Doba ochrany

Příslušné průmyslové vzory jsou chráněny po dobu tří let. Pokud se zdá, že má průmyslový vzor pro vaši společnost zajímavou obchodní hodnotu, máte do konce prvního roku po zpřístupnění možnost zapsat UCD (stále nový) na úrovni EU nebo na národní úrovni. Pokud se vám zdá, že tuto hodnotu nemá, můžete jej používat po dobu tří let a v některých zemích těžit z autorskoprávní ochrany (zkontrolujte přehledy jednotlivých zemí). Po skončení prvního roku již průmyslový vzor na úrovni EU ani na národní úrovni zapsat nelze.


Vlastnictví práva

Právo k zapsanému průmyslovému vzoru Společenství (RCD) či nezapsanému průmyslovému vzoru Společenství náleží tvůrci vzoru nebo jeho právnímu nástupci. Pokud je vzor výtvorem dvou nebo více osob, přiznává se jim právo k průmyslovému vzoru Společenství společně. Pokud však zaměstnanec vytvoří vzor v rámci svých pracovních povinností nebo podle pokynů zaměstnavatele, přiznává se právo k RCD/UCD zaměstnavateli, pokud nebylo dohodnuto jinak nebo pokud vnitrostátní právní předpisy nestanoví něco jiného. Na RCD/UCD je možné poskytnout licenci pro celé Společenství nebo jeho část. Licence může být výlučná nebo nevýlučná.

Přiznaná práva: UCD přiznává výhradní právo na používání vzoru, poskytuje však slabší formu ochrany, než je tomu v případě RCD: ochrana pouze proti porušení vzoru v podobě napodobování (ve zlé víře nebo otrocké napodobeniny).


Práva přiznaná nezapsaným průmyslovým vzorem Společenství se nevztahují na úkony prováděné soukromě a pro nekomerční účely, na úkony prováděné pro pokusné účely a na reprodukční úkony pro vzdělávací účely.


Co mám dělat, pokud mě někdo napodobuje?


Před zahájením právního řízení je užitečné zaslat narušiteli výzvu s žádostí o zastavení porušování práv a náhradu škody (což může porušování práv ukončit). Pokud ne, pak (vzhledem k tomu, že členské státy musí určit jeden nebo více soudů prvního a druhého stupně zabývajících se právy k průmyslovým vzorům Společenství, které jsou zodpovědné za projednávání žalob pro porušení práv) je příslušným soudem vnitrostátní soud země, v níž má žalovaná strana sídlo či závod nebo v níž bylo právo zapsáno. Tyto soudy mají výlučnou příslušnost v následujících typech žalob: žaloba pro porušení nebo hrozící porušení průmyslového vzoru Společenství, žaloba na prohlášení nezapsaného průmyslového vzoru Společenství za neplatný a protižaloba na prohlášení zapsaného průmyslového vzoru Společenství za neplatný. Ve všech případech je rozsudek platný a vymahatelný ve všech členských státech Evropské unie.


Vymáhání práv k průmyslovému vzoru Společenství prostřednictvím ustanovení trestního práva záleží na vnitrostátních právních předpisech jednotlivých členských států EU.


Co je dobré vědět?

 • Kdykoli je to nutné, musí být určeno datum zveřejnění, například: fotografie vzoru pořízené během veřejné události, výtisk publikace obsahující fotografii vzoru (s datem), publikace na webových stránkách (s určitým datem), úřední dopis od právníka během veřejné události, ,…atd.

 • S přihlédnutím k této potřebě důkazu bude nutné některé smlouvy upravit tak, aby se zamezilo případnému zveřejnění průmyslového vzoru bez souhlasu jeho majitele.

 • Aby UCD těžil z ochrany, musí být nejdříve zveřejněn na území EU.

 • UCD nechrání proti napodobování vzoru mimo Evropu.¨

 • UCD může ztratit platnost, pokud váš protějšek může prokázat datum vytvoření předcházející vašemu datu zveřejnění. V takovém případě je vhodné vyhotovit před zveřejněním vzoru smlouvu s potenciálními zákazníky, kterým vzor chcete předvést.

 • UCD ztratí platnost, pokud soud dospěje k názoru, že vzor není nový nebo nemá individuální povahu.

 • Ochrana UCD může být zcela dostačující pro krátkodobé portfolio vzorů. Naproti tomu RCD poskytuje jistější, širší a delší ochranu.

 • V některých zemích je možné získat ochranu současně podle právních předpisů pro průmyslové vzory a autorské právo.Ochrana výtvoru v EU s formálními náležitostmi


Zapsaný průmyslový vzor
Společenství (RCD)


Příslušné právní předpisy

Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 průmyslových vzorech Společenství


Co lze chránit?

Platí totéž co v případě UCD.


Formální náležitosti

Automatická ochrana bez věcného průzkumu za předpokladu, že je vzor nový a má individuální povahu. Prostřednictvím jediného podání přihlášky je možné chránit až 100 vzorů náležících do stejné podkategorie.

Přihlášku lze podat u úřadu OHIM (Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu v Alicante), u národních patentových úřadů nebo u Úřadu Beneluxu. Ve všech případech je přihláška zaslána úřadu OHIM, který provede formální průzkum a, přichází-li to v úvahu, udělí průmyslový vzor Společenství zápisem do rejstříku průmyslových vzorů Společenství. OHIM poté zápis zveřejní ve věstníku přístupném veřejnosti. Přihlašovatel může požádat o odložení zveřejnění o 30 měsíců od data podání přihlášky za účelem ochrany citlivých informací.


Poplatky

Poplatky za průmyslový vzor Společenství jsou velmi nízké a jsou zajímavé především v porovnání s úhrnnými poplatky za národní zápis ve všech členských státech EU.
Průzkum

OHIM doporučuje elektronické podávání přihlášek průmyslových vzorů pomocí formátu podobného formátu přihlášek ochranných známek Společenství. Krátce po podání se u každé přihlášky provede průzkum toho, zda vyhovuje definici průmyslového vzoru a zda neodporuje zásadám veřejného pořádku nebo etickým principům.
Průzkum novosti se neprovádí. V případě, že přihláška neobsahuje nedostatky ani proti ní nebyly vzneseny žádné námitky, se rychle přejde k zápisu a zveřejnění, pravděpodobně do tří měsíců od data podání přihlášky. Průmyslové vzory se nezveřejňují v papírovém věstníku. Zveřejnění se provádí elektronicky na webových stránkách úřadu OHIM a na nosičích CD-ROM.


Doba ochrany

RCD je platný po dobu pěti let od data podání přihlášky. Lze jej čtyřikrát obnovit, vždy na pět let. Celková doba ochrany tedy může být 25 let. Postup pro obnovu RCD: RCD můžete obnovit sami nebo o to lze požádat patentového zástupce. Přihlášku lze podat prostřednictvím elektronického systému obnovy úřadu OHIM nebo pomocí papírového formuláře. Ať již přihlášku podáváte prostřednictvím elektronického systému obnovy nebo pomocí papírového formuláře, můžete určit, zda požadujete obnovu pro všechny průmyslové vzory uvedené v hromadném zápisu nebo pouze pro některé vzory.


Vlastnictví práva

Právo k RCD či UCD náleží tvůrci vzoru nebo jeho právnímu nástupci. Pokud je vzor výtvorem dvou nebo více osob, přiznává se jim právo k průmyslovému vzoru Společenství společně. Pokud však zaměstnanec vytvoří vzor v rámci svých pracovních povinností nebo podle pokynů zaměstnavatele, přiznává se právo k RCD/UCD zaměstnavateli, pokud nebylo dohodnuto jinak nebo pokud vnitrostátní právní předpisy nestanoví něco jiného. Na RCD/UCD je možné poskytnout licenci pro celé Společenství nebo jeho část. Licence může být výlučná nebo nevýlučná.


Přiznaná práva

RCD přiznává svému majiteli výhradní právo vzor používat a bránit třetím osobám v tom, aby bez souhlasu majitele vyráběly, nabízely, uváděly na trh nebo používaly výrobek, do něhož je vzor zapracován, nebo aby výrobek za těmito účely dovážely, vyvážely či skladovaly. RCD lze vymáhat proti vzoru, který je napodobeninou, ale rovněž proti vzoru, který byl vytvořen nezávisle bez napodobování (ochrana proti napodobeninám, i když napodobovatel tvrdí, že jednal v dobré víře). Práva přiznaná zapsaným průmyslovým vzorem Společenství se nevztahují na úkony prováděné soukromě a pro nekomerční účely, na úkony prováděné pro pokusné účely a na reprodukční úkony pro vzdělávací účely.


Co mám dělat, pokud mě někdo napodobuje?

Platí stejná doporučení jako v případě UCD.


Co je dobré vědět?

 • Aby RCD těžil z ochrany, musí být nejdříve zveřejněn na území EU.

 • RCD nechrání proti napodobování vzoru mimo Evropu.

 • RCD může ztratit platnost, pokud váš protějšek může prokázat datum vytvoření předcházející vašemu datu zápisu.

 • RCD ztratí platnost, pokud soud dospěje k názoru, že vzor není nový nebo nemá individuální povahu.

 • V některých zemí je možné získat ochranu současně podle právních předpisů pro průmyslové vzory, nekalou soutěž a autorské právo.


Konkrétní doporučení

Pokud společnost uvádí na trh nový výrobek a má nový název/logo, pod kterým se má v Evropě prodávat, a obává se napodobování tohoto výrobku, doporučuje se požádat o průmyslový vzor Společenství a ochrannou známku Společenství. Výhodou průmyslového vzoru Společenství je skutečnost, že součástí řízení není fáze pro podání odporu. Také poplatky za průmyslový vzor Společenství jsou v porovnání s ochrannou známkou Společenství velmi nízké.


Ochranná známka společenství (CTM)


Příslušné právní předpisy

Směrnice č. 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, sladila pravidla vnitrostátních právních předpisů a definovala označení, která lze zapsat jako ochrannou známku. Nařízením Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 byla souběžně s národními ochrannými známkami vytvořena i CTM.


Co lze chránit

Široká definice toho, co lze zapsat jako CTM: slogany, zvuky, pachy a gesta. Zapsat lze výrobky a služby (niceské třídění). Zapsat je možné také kolektivní ochrannou známku a zaručit tak původ, povahu a kvalitu výrobků a služeb jejich rozlišením (přínosné pro členy sdružení nebo společenství vlastnící příslušnou ochrannou známku).


Formální náležitosti

Výhoda spočívá v jediném řízení, jehož výsledkem je účinek ochranné známky v 27 zemích EU. Je nutné podat přihlášku přímo u známkového úřadu Společenství (OHIM) nebo prostřednictvím národního známkového úřadu členského státu EU, který přihlášku předá úřadu OHIM.

Přihláška CTM musí obsahovat údaje o přihlašovateli, vyobrazení ochranné známky a seznam výrobků či služeb, pro něž se zápis známky žádá. Klíčovým prvkem je určení výrobků. Přihlášku CTM je nutné vyplnit v některém z 22 jazyků EU („první jazyk”). Dále musí být uveden druhý jazyk, tj. jeden z pěti jazyků OHIM (španělština, němčina, angličtina, francouzština nebo italština).

Po dokončení průzkumu absolutních důvodů zamítnutí (důvody zamítnutí zápisu spočívající v povaze známky samotné, pokud je popisná, funkční nebo proti ní lze vznést námitky. Příklad: Označení, která postrádají rozlišovací schopnost nebo odporují zásadám veřejného pořádku nebo uznávaným etickým principům) se přihláška CTM zašle do různých zemí za účelem rešerše (kromě rešerše u přihlášky CTM provedené úřadem OHIM).

Poté se CTM zveřejní ve Věstníku OHIM. Pokud třetí osoby nevznesou námitky, dojde k zápisu známky.

Pokud zápisu nic nebrání, trvá proces zápisu přibližně 12 až 18 měsíců. Majitel ochranné známky může proces urychlit až o šest týdnů, pokud zaplatí konečný poplatek za zápis ihned po obdržení oznámení se žádostí o úhradu tohoto poplatku.

Právnická osoba, která má ve Společenství sídlo nebo faktický závod, může podat přihlášku přímo prostřednictvím svého právního zástupce. Zaměstnanec je rovněž oprávněn podat přihlášku jménem společnosti, k níž patří, má-li k tomu oprávnění podepsané právním zástupcem. Na zaměstnance dceřiné společnosti se nahlíží jako na zaměstnance mateřské společnosti.


PoplatkyPoplatky je třeba hradit v EUR. Pokud chcete, aby byl den přijetí přihlášky dnem jejího podání, je nutné zaplatit základní poplatek za přihlášení do jednoho měsíce od data podání přihlášky.


Doba ochrany

10 let od data podání přihlášky. Zápis lze opakovaně obnovovat vždy na dobu 10 let. Žádost o obnovu je nutné zaslat během období šesti měsíců, které končí posledním dnem měsíce, v němž končí ochrana. V této lhůtě je rovněž nutné uhradit poplatky. Obnova nabývá účinnosti v den následující po dni, ke kterému zaniká stávající zápis, a je ji třeba zapsat. Po zápisu ochranné známky Společenství začíná pětiletá lhůta. Po skončení této lhůty nebo každé další nepřerušené pětileté lhůty může třetí osoba podat žádost o odnětí ochranné známky, pokud se v EU nepoužívá.


Vlastnictví práva

CTM přiznává svému majiteli výhradní právo. Majitel známky je oprávněn bránit všem třetím osobám v tom, aby v obchodním styku bez jeho souhlasu užívaly stejná nebo podobná označení pro výrobky nebo služby stejné nebo podobné těm, které chrání CTM. Kolektivní ochrannou známku Společenství může vlastnit několik vlastníků práv.


Co mám dělat, pokud mě někdo napodobuje?

Příslušným soudem je soud členského státu, kde má žalovaná strana sídlo (nebo závod). Vlastník práv si může vybrat, zda podá občanskoprávní nebo trestní žalobu.

Občanskoprávní žaloba
Opravné prostředky, kterých lze dosáhnout: náhrada škody vycházející z odhadovaného ušlého zisku, ušlého prodeje, ztráty dobrého jména, atd., předložení vyúčtování zisků nabytých z prodeje výrobků porušujících práva, vydání výrobků porušujících práva. Faktory, které posilují pozici majitele známky v občanskoprávním řízení: zápis ochranné známky nebo autorského práva; dobrá pověst a hodnota ochranné známky, které dokazují, že se známka stala identifikátorem zdroje výrobků, např. údaje o prodeji, reklamy, faktury, délka užívání, záznamy o vymáhání práv – čím je ochraná známka silnější, tím širší ochranu poskytuje; důkazy o zneužití známky narušitelem. Vnitrostátní soudy, které se zabývají právy k ochranným známkám Společenství, mají výlučnou příslušnost v případech souvisejících s porušením ochranné známky Společenství, hrozícím porušením ochranné známky, prohlášením o neporušení známky a s žalobami na výmaz známky.

Rozhodnutí kteréhokoli z vnitrostátních soudů je účinné na celém území EU.


Trestní žaloba

Může být dostatečná pro „vyčištění trhu”. V případě soudně stíhatelných činů jsou dvě možnosti: trestní stížnost adresovaná policii a požadující zatčení a zabavení nebo trestní žaloba na zabavení podaná u okresního soudu. V případě soudně nestíhatelných činů jsou dvě možnosti: trestní stížnost podaná u okresního soudu na narušitele a požadující vydání příkazu k prohlídce a zabavení, nebo trestní stížnost podaná u okresního soudu na neznámé osoby a požadující vydání příkazu k prohlídce a zabavení. Výhody trestního řízení: okamžitý odstrašující účinek, velká publicita, může vést k zatčení, může vést k odsouzení, méně nákladné. Nevýhody trestního řízení: není možnost urovnání, případ rozhodují státní soudy, není možnost kontroly, soudní příkaz nemá trvalou platnost, nepřiznává se náhrada škody atd.


Co je dobré vědět?

Výhody CTM: cenově efektivní ochrana v celé EU, sloučení zápisů v jednotlivých členských státech, zjednodušený postup při zachování seniority národních ochranných známek. Užívání v jediném členském státě je dostatečné k odražení napadení kvůli nevyužívání známky. OHIM upozorní vlastníky CTM na pozdější kolidující přihlášky. Není nutné opírat přihlášku CTM o národní zápis nebo přihlášku. V případě zamítnutí lze přeměnit přihlášku CTM na národní přihlášku. Úhrada poplatků je rozdělena mezi přihlášku a zápis.

Nevýhody CTM:Je-li přihláška CTM zamítnuta v některém členském státě EU, je zamítnuta úplně. Jednotný charakter systému znamená, že CTM nelze postoupit nebo převést pouze v části EU. Vzhledem k tomu, že jediným způsobem, jak postupovat před zápisem v případě starších kolidujících práv, je podání odporu, byly proti velké části přihlášek CTM vzneseny námitky. Zdá se však, že většina námitek byla vyřešena dohodou. Proces zápisu může být zdlouhavý (18 až 24 měsíců). V případě vzniku sporů může být ještě delší.

 • V některých zemích je možné získat ochranu současně podle právních předpisů pro ochranné známky, nekalou soutěž a autorské právo.Evropský patent


Příslušné právní předpisy

V EU patentovou ochranu v současné době poskytují dva systémy, z nichž ani jeden se neopírá o právní nástroj Společenství. Jde o národní patentové systémy a evropský patentový systém. Národní patentový systém podstoupil faktický proces harmonizace v důsledku podpisu několika mezinárodních úmluv včetně Úmluvy o udělování evropských patentů (Mnichovská úmluva) ze dne 5. října 1973, k níž přistoupily všechny členské státy EU. Tato úmluva stanoví jednotný postup pro dělování evropských patentů, zřizuje Evropský patentový úřad (EPÚ). Ten uděluje patenty, z nichž se poté távají národní patenty podléhající vnitrostátním předpisům. V současné době je 31 zemí členy Evropské patentové organizace. Ačkoli Mnichovská úmluva vytváří ednotný systém pro udělování patentu, patent Společenství dosud neexistuje.


Co lze chránit?

Patenty se udělují pouze na vynálezy, které jsou nové, mají tvůrčí úroveň a jsou průmyslově využitelné. Jednou možností, jak zjistit, zda byl váš výrobek nebo nápad již vynalezen a patentován někým jiným, je nahlédnout do bezplatné internetové databáze EPÚ esp@cenet.

Formální náležitosti

Přihlášku lze podat u EPÚ v libovolném jazyce. Úředním jazykem EPÚ je však angličtina, francouzština a němčina. Není-li přihláška podána v jednom z těchto jazyků, je nutné předložit i její překlad. Služby odborného zástupce jsou sice povinné pouze pro přihlašovatele se sídlem mimo Evropu, EPÚ však doporučuje využití právního poradenství všem přihlašovatelům. Žádost o udělení evropského patentu je nutné podat na formuláři předepsaném Evropským patentovým úřadem (formulář č. 1001).


Průzkum

Patent bývá udělen tři až pět let od data podání přihlášky. Postup se skládá ze dvou hlavních fází: těmi je průzkum formálních náležitostí a příprava rešeršní zprávy. Provádí se rovněž věcný průzkum, během něhož EPÚ na žádost přihlašovatele přezkoumá, zda vynález splňuje všechny požadavky.


Poplatky

Velká část poplatků spojených se získáním evropské patentové ochrany v několika evropských zemích vzniká po udělení evropského patentu. S několika výjimkami platí, že pro každou zemi, v níž se vyžaduje validace evropského patentu, musí být vyhotoven překlad do národního jazyka daného státu. Vzhledem k tomu, že v členských státech Evropské unie se hovoří 22 jazyky, může ochrana požadovaná pro celou Evropu představovat značné náklady.


Doba ochrany

20 let od data podání přihlášky, 20 let od data mezinárodního podání přihlášky v případě národní fáze patentů podle PCT, 20 let od data podání přihlášky evropského patentu v případě žádosti o rozšíření. Poplatky za ochranu se hradí ročně před koncem roku, pro který již poplatky za ochranu byly zaplaceny, nebo tři měsíce po vypršení této lhůty s pokutou ve výši 25 % nebo nejpozději tři až devět měsíců po vypršení doby ochrany s pokutou ve výši 50 %.


Vlastnictví práva

Téměř všechny atributy evropského patentu, tj. vlastnictví, platnost a porušování patentu, jsou určeny nezávisle podle vnitrostátních právních předpisů.


Co mám dělat, pokud mě někdo napodobuje?

Informace naleznete v národních souborech.


Konkrétní doporučení

Vynálezy lze chránit patentem nebo užitným vzorem. Jeden ze základních rozdílů spočívá v tom, že patenty jsou spojeny s prověřovanými vlastnickými právy, zatímco práva k užitným vzorům prověřována nejsou. Získání práv k užitným vzorům je tedy snadnější, rychlejší a levnější. Doba platnosti patentu je obvykle 20 let, zatímco doba ochrany užitného vzoru je 10 let. V Evropě jsou užitné vzory dostupné v Rakousku, Francii, Německu a Španělsku (nevyčerpávající výčet).


Jak lze chránit výtvor ve vztahu k celním záležitostem?


Příslušné právní předpisy

Nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 ze dne 22. července 2003, o přijímání opatření celních orgánů proti zboží podezřelému z porušování některých práv k duševnímu vlastnictví a o opatřeních, která mají být proti tomuto zboží přijata, stanoví podmínky, za kterých mohou celní orgány zasáhnout v případě výrobků podezřelých z porušování práv k duševnímu vlastnictví.


Rozsah nařízení

Nařízení definuje „napodobeniny” jako: výrobky včetně obalů, jež jsou neoprávněně opatřeny ochrannou známkou, která je shodná s ochrannou známkou platně zapsanou pro stejný typ výrobků nebo kterou od takové známky nelze v základních aspektech rozlišit, a která tudíž porušuje práva majitele ochranné známky podle právních předpisů Společenství nebo vnitrostátních právních předpisů platných v zemi, kde se žádost o přijetí opatření ze strany celních orgánů podává. „Pirátské¨zboží” jsou „výrobky, které jsou kopiemi vytvořenými bez souhlasu vlastníka autorského práva, souvisejícího práva či práva k užitnému vzoru nebo které takové kopie obsahují”.

Nařízení se vztahuje na všechny druhy práv k duševnímu vlastnictví a na všechny druhy celního režimu (dovoz, vývoz, tranzit, překládka) týkajícího se obchodu s třetími zeměmi (nikoli v rámci EU).


Postupy

Systém umožňuje celním orgánům z vlastní iniciativy nebo na žádost zadržet výrobky podezřelé z porušování některých práv k duševnímu vlastnictví. Výrobky, u kterých bylo porušování práv k duševnímu vlastnictví zjištěno, budou zničeny nebo vyřazeny z obchodních kanálů. Chce-li vlastník práv podat žádost o přijetí opatření, musí splnit dvě podmínky: poskytnout dostatečně přesný popis, aby bylo možno příslušné výrobky určit, a prokázat, že je vlastníkem práv. Žádost může být národní nebo evropská (právo Společenství/žádost Společenství). Veškeré údaje o příslušných právech k duševnímu vlastnictví musí být v tomto případě přeloženy do všech národních jazyků. V každém případě je k žádosti nutné přiložit prohlášení majitele práv o tom, že přijímá odpovědnost a povinnost úhrady veškerých poplatků (skladování, zničení atd.)


Doba

Celní orgány musí učinit rozhodnutí nejpozději do 30 pracovních dnů. V případě, že je žádosti vyhověno, je platnost zásahu alespoň jeden rok (nebo více, v závislosti na zemi a dotyčném právu k duševnímu vlastnictví). Žádost o přijetí opatření poskytuje lhůtu 10 dnů (tu lze na žádost jednou prodloužit) pro postoupení záležitosti příslušným úřadům a pro získání všech potřebných údajů týkajících se jména a adresy deklaranta, případně příjemce zásilky. Během této lhůty může vlastník práv rovněž výrobky prohlédnout a opatřit si vzorky.


Zjednodušený postup

Zjednodušený postup umožňuje převzetí výrobků ke zničení, aniž by bylo nutné zjistit, zda byla porušena práva k duševnímu vlastnictví. Zjednodušený postup je podmíněn splněním několika podmínek: písemné potvrzení zaslané vlastníkem práv do 10 dnů, že výrobky porušují jeho práva k duševnímu vlastnictví, a písemné potvrzení nebo nevyjádření se deklaranta, příjemce zásilky nebo majitele podezřelých výrobků ohledně rozhodnutí o zničení výrobků. Pokud vnitrostátní právní předpisy nestanoví jinak, musí být výrobky zničeny na náklady a odpovědnost vlastníka práv. Zjednodušený postup je pro členské státy nepovinný a jeho provádění se v jednotlivých zemích liší. V současné době jej nepoužívá Bulharsko, Finsko, Francie, Itálie a Lucembursko.


Co je dobré vědět?

Žádost lze podat bezplatně. Provedená kontrola nijak nesouvisí s dalšími odděleními/údaji celní kontroly. Několik problémů však existuje. Jsou to například poplatky za překlad formuláře žádosti do všech jazyků celních orgánů EU, poplatky za povinného zástupce společnosti v každém členském státě EU, poplatky za skladování a zničení výrobků porušujících práva, poplatky za soudní řízení, které velmi často nelze naúčtovat žádnému narušiteli na území EU. Dalším problémem je složité informování celních orgánů o možném pirátství ve vztahu k více než 5 000 nových vzorů (na jednu sezónu a jednoho vlastníka práv), zejména v případě vzorů s krátkodobou hodnotou.


Závěr

Tento celní postup je užitečný pro ochranné známky a také pro další práva k duševnímu vlastnictví. V případě průmyslových vzorů je však užitečný pouze tehdy, pokud mají vaše vzory významnou obchodní hodnotu nebo pokud můžete celním orgánům poskytnout konkrétní informace, díky nimž se mohou zaměřit na příslušnou dodávku/případ porušení práv.


Jak lze vymáhat práva v Evropě?


Příslušné právní předpisy

Směrnice č. 2004/48/ES ze dne 29. srpna 2004, o vymáhání práv k duševnímu vlastnictví.

Rozsah směrnice: Směrnice po členských státech vyžaduje, aby proti osobám zapojeným do napodobování a pirátství uplatňovaly účinné, odrazující a přiměřené prostředky a sankce. Směrnice se vztahuje na veškeré případy porušování práv k duševnímu vlastnictví podle práva Společenství i vnitrostátních právních předpisů. Týká se vymáhání práv k duševnímu vlastnictví, kam patří i průmyslová práva. Směrnice se zabývá řešeními, která jsou dostupná před občanskoprávními soudy, nezabývá se však trestnými činy.


Obsah

Směrnice slaďuje vnitrostátní právní předpisy jednotlivých států EU, které se týkají občanskoprávních posti- ů a řešení, s „doporučenými postupy”. Zahrnuje postupy týkající se důkazů a ochrany důkazů a předběžných patření, jako jsou soudní příkazy a zabavení. Řešení zahrnují zničení nezákonných výrobků, jejich stažení nebo trvalé odstranění z trhu a také finanční odškodnění, soudní opatření a náhradu škod. Směrnice předpokládá právo na informace, které soudcům umožňuje nařídit určité osobě prozrazení jmen a adres osob zapojených do distribuce nezákonných výrobků nebo služeb společně s údaji o jejich množství a cenách. Směrnice rovněž upozorňuje členské státy na určitá opatření (např. uveřejňování soudních rozhodnutí a vypracování profesionálních pravidel chování), která přispívají k boji proti porušování práv.


Co je dobré vědět?

Tato směrnice byla zapracována do vnitrostátních právních předpisů. I když jsou příslušná opatření určena pro úkony prováděné v komerčním měřítku, mohou je členské státy používat i ve vztahu k nekomerčním úkonům. Její realizace se tedy může v jednotlivých zemích lišit.


Hlavní kontakty na úrovni EU

OHIM: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu - Avenida de Europa, 4 - E-03008 Alicante – Španělsko - tel: + 34 96 513 9100 od 8.30 do 18.30 hod: www.oami.europa.eu

EPÚ: Evropský patentový úřad: 80298 Mnichov - Německo
Centralizované zákaznické služby EPÚ: + 49 89 2399-4636
www.epo.org

CELNÍ ORGÁNY: navštivte prosím webové stránky EU:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/right_holders/index_en.html
 
EURATEX: European Organisation of Apparel and Textile (Evropská textilní a oděvní organizace)
24 rue Montoyer B-1000 Brussels- tel: + 32 2 285 48 93
webové stránky: www.euratex.org

Informace Komise EU naleznete na následujících adresách:
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/index_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/intell_property/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sme/support_en.htm