NIS
Nábytkářský informační systém

Pro práci a stravování


Všeobecné požadavky - viz nábytek pracovnínábytek jídelní.
 

Bezpečnostní požadavky: 

Nábytek pro práci:

 

Do nábytku je možno instalovat pouze vestavné spotřebiče, které jsou k tomu určené. Při montáži musí být dodržen montážní návod a pokyny výrobce vestavného spotřebiče (ČSN 91 0001).

Elektrická zařízení nábytku, včetně nábytku vestavěného, která jsou připojena k elektrické instalaci budovy, musí být v souladu s  ČSN 33 2000-7-713.

Stolový nábytek musí být dimenzován tak, aby při užívání nedošlo k úrazu uživatele - nábytek se zkouší dle ČSN EN 15372.

Stoly a stolky se skleněnou deskou musí být dimenzovány a konstrukčně řešeny tak, aby byla vyloučena destrukce skla při hrách dětí (bezpečnostní sklo).

Stoly nesmí po zatížení v nerozloženém stavu, například při usednutí na některou jeho část, ztratit stabilitu a ohrozit bezpečnost uživatele viz ČSN EN 12521, ČSN EN 527-2.

Hluboké zásuvky nesmí vypadnout z korpusu na nohy a způsobit vážné poranění končetin vlivem poddimenzování zarážek (stanovení nosnosti viz ČSN 91 0412).

Plně výsuvná kování lze aplikovat v případě vestavěné sestavy, u solitérních prvků je nezbytné ověřit zkoušku stability dle ČSN EN 527-3.                                      

Barevnost pracovních ploch nábytku nesmí být řešena v nevhodném kontrastu jasů a lesku, aby nedocházelo ke zvýšené únavě nebo poškození zraku (nevhodné jsou černé plochy).

Kolečka židlí pro nebytové použití musí mít odpor proti ujetí v nezatíženém stavu dle ČSN EN 1335-2 a ČSN EN 15373, která stanoví u koleček s tvrdým obvodem typ H ≥ 15 N, u koleček s měkkým obvodem typ W ≥12 N (ČSN EN 15373).

Kancelářské židle i univerzální bytové židle musí být vybaveny podnožím tvořeným pěti rameny tak, aby nedošlo ke ztrátě stability výrobku v souladu s ČSN EN 1335-1.

Hrany sedáků židlí určených pro veřejný interiér musí být zaobleny nejméně R 2 mm.

Rozvodné a připojovací kabely umístěné v nábytku pro připojení spotřebičů musí být v souladu s  ČSN 33 2000-7-713.

Židle a stoly pro vzdělávací instituce musí být v souladu s ustanoveními dle ČSN EN 1729-1 a ČSN EN 1729-2.

Je-li pracovní nábytek určen pro stroje, musí mít speciální konstrukci odolnou proti mechanickému namáhání tak, aby nemohlo dojít k úrazu osob vlivem ztráty jejich integrity.

Pro seniory je nutné řešit vhodné zaoblení madel bočních opěrek tak, aby jim umožňovaly nebolestivou oporu při vstávání.

Univerzální židle určené pro seniory nesmí být vybaveny kolečky. Totéž platí všude tam, kde je předpokládán pohyb osob se sníženou tělesnou pohyblivostí bez asistence.
 
Nábytek pro stravování

Nábytek určený ke stravování musí mít nezbytnou stabilitu a tuhost odolnou proti nárazu tak, aby při běžné činnosti nedošlo k rozlití horkých tekutin (opaření dětí nebo přítomných osob).

Plochy stolového nábytku musí být naprosto rovné, tak aby po převrhnutí nebo vylití horké tekutiny na stůl bylo zamezeno místní stečení horké tekutiny ze stolu na uživatele.

Stolový nábytek musí být dimenzován pro běžné domácí činnosti tak, aby při užívání nedošlo k jeho destrukci a k úrazu uživatele viz ČSN  EN 12521.

Stoly vybavené systémy pro zvětšení jídelní plochy nesmí při obvyklé manipulaci ohrozit zdraví uživatele; systémy musí zajistit dostatečnou tuhost výrobku při užívání.

Stolový nábytek se zvětšenou nebo přídavnou plochou musí být řešen tak, aby při stolování nedocházelo ke chvění ploch a ohrožení osob horkými tekutinami.

Stolový nábytek nesmí po zatížení v nerozloženém stavu a po usednutí na některou jeho část ztratit stabilitu a ohrozit bezpečnost uživatele viz ČSN EN 12521, ČSN EN 527-2.

Povrchová úprava stolů určených pro stravování musí být řešena tak, aby při styku povrchu s potravinami nemohlo dojít k jejich kontaminaci.

Židle pro veřejné stravování musí umožnit lehkou manipulaci při usedání, aby nedošlo ke stržení ubrusu stolu a horkých tekutin vlivem obtížné manipulace s židlí při usedání.

Standardní restaurační nábytek nesmí být těžší než 7 kg (ČSN 91 0100)a nesmí být vybaven nábytkovými kolečky. Kolečka jsou povolena jen v případě asistující osoby, kolečka musí mít brzdu.

Standardní restaurační nábytek nemá být vybavován bočními loketníky (područkami) z důvodu omezení usedání osob větších tělesných rozměrů (šířka pánve).

Pracovní plochy stolů mají mít matnou povrchovou úpravu a respektovat požadavek kontrastu a jasů.

U židlí určených ke stolování jsou nevhodné loketníky (područky) z důvodu možného zachycení oděvu při vstávání nebo usedání (opaření horkými nápoji).

Jídelní židle pro použití ve veřejném interiéru nesmí být vybaveny kolečky s výjimkou interiérů, jejichž provoz zajišťují asistující osoby. Hrany sedáku musí být zaobleny min. R 2 mm.

Zvýšené židle a stoličky barového typu musí mít dostatečnou stabilitu tak, aby nedošlo k jejich převrácení a úrazu uživatele.

Univerzální židle určené jako sedací nábytek pro seniory a všude tam, kde je předpokládán pohyb osob se sníženou tělesnou pohyblivostí bez asistence, nesmí být vybaveny kolečky.


Nábytek pro vzdělávání

 

Všechny hrany sedadel, opěradel a područek, které jsou ve styku s uživatelem při sezení, musí být zaobleny minimálně R 2 mm.

Vzdálenosti mezi přístupnými pohyblivými částmi ovládané nebo poháněné ústrojím musí být menší než 8 mm nebo větší nebo rovny 25 mm.

Mimo nastavitelných nebo skládacích stolů a židlí nejsou na výrobku přístupné mezery (které se vytváří během běžných pohybů a činností) menší nebo rovny 8 mm nebo větší nebo rovny 25 mm.

Židle i stoly musí být stabilní a vyhovět zkouškám dle ČSN EN 1729-2 a ČSN EN 1730.

Boky sedáku nesmí být zvýšeny tak, aby se vytvořila strana vyšší než 15 mm nad kterýkoliv nižší bod plochy sedáku v příčném směru. Horní a spodní hrany sedáku musí být zaobleny nejméně R 2 mm.

Nastavitelný nábytek musí zahrnovat 2 nebo více označení velikostí a musí vyhovovat rozměrovým požadavkům každého uvedeného označení.

Z hlediska bezpečnosti se musí nábytek také posuzovat podle ČSN 91 0100 Nábytek, bezpečnostní požadavky, která mimo jiné stanoví, že nábytek nesmí mít otvory a skuliny, které mohou být příčinou zranění prstů a pohyblivé části nesmí být při použití příčinou zranění jak při nastavování, tak při běžném použití v nastavené poloze. 66


Speciální požadavky 
 

V případech speciálních pracovních stolů, stolů pro kuchyně (mycí stoly apod.), musí mít povrchová úprava výrobku odolnost stupně „A“ dle ČSN 91 0102 viz všeobecné požadavky.

Kancelářské stoly a jídelní stoly musí dle ČSN 91 0102 vyhovět požadavkům ploch „B“, - viz všeobecné požadavky (ČSN 91 0102). Plochy laboratorního nábytku musí splnit podmínky ČSN EN 13150.

Pracovní plocha speciálních nebo laboratorních stolů musí být řešena tak, aby vliv mokrého procesu nezpůsobil znehodnocení výrobku a umožnil jeho běžnou sanitární údržbu.

Materiál pracovní plochy nemá být porézní a musí umožnit čištění povrchu běžnými sanitárními prostředky tak (eliminace biologických faktorů).

Speciální požadavky jsou kladeny na laboratorní nábytek – viz ČSN EN 13150 Pracovní stoly pro laboratoře - Rozměry, bezpečnostní požadavky a zkušební metody, dále  ČSN EN 14056 Laboratorní nábytek - Doporučení pro konstrukční řešení a instalaci.

Okraje stolové desky, které jsou přímo v kontaktu s uživatelem, jsou zaobleny min. R 2 mm nebo jsou zkosené. Všechny ostatní hrany přístupné během používání musí být bez otřepů a ostrých hran.