NIS
Nábytkářský informační systém

Průvodní dokumentace


Opakovaná výroba lehacího nábytku je realizována dle ČSN 91 0100 na základě projektové dokumentace s výjimkou pro malé privátní zakázky. info

V případě privátní bytové zakázky je vyžadován kresebný návrh, ze kterého jsou zřejmé hlavní charakteristiky výrobku – rozměry, provedení, materiálová skladba a stručný popis výrobku. info

V případě investorské zakázky musí být podkladem pro výrobu projekt, který obsahuje náležitosti dle ČSN 91 0100 ve smyslu ustanovení zákona 102/2001 Sb.

Technická dokumentace výrobku je archivována v tištěné podobě po dobu stanovenou předpisem EU, nebo dle ČSN 91 0100, po dobu pěti let od ukončení výroby.

Další informace viz Obecné požadavky na nábytek - Obaly

 

 

Návod na použití patrových a vysokých lůžek musí obsahovat : info


Pokyny pro montáž, seznam součástí a popis nářadí pro montáž svépomocí.

Upozornění na to, že spoje musí být řádně utaženy a nesmí být poškozeny, dále pokyny pro připojení žebříku.

Upozornění, že patrová lůžka nesmí být používána, pokud je část zlomena nebo pokud chybí.

Upozornění, že lůžka nejsou vhodná pro děti do 6 let (v ČR do 7 let).

Upozornění na maximální povolenou tloušťku matrace a doporučenou velikost matrace.

Upozornění, že se děti mohou uškrtit na předmětech zavěšených na lůžku (šňůry, pásky ap.).

Varování, že děti mohou uvíznout mezi lůžkem a zdí. K zamezení rizika musí být vzdálenost mezi boční zábranou a zdí max. do 75 mm, nebo větší než 230 mm.

U svislých sloupků nesmí svislý průmět jeho horní hrany být vzdálen od stěny více jak 55 mm, info dle ČSN EN 13453–1 více jak 50 mm. info

U sklopných lůžek musí být výrobek vybaven dvěma sadami montážních návodů, přičemž jeden musí být trvale a viditelně připevněn v blízkosti upevňovacích otvorů. info

U sklopných lůžek musí návod obsahovat upozornění na nebezpečí plynoucí z nesprávné instalace a informace o nutnosti montáže kompetentní osobou.

U sklopných lůžek je nutno informovat zákazníka o tom, aby vyzkoušel podlahu a schopnost zdi nést výrobek s matrací.

Sklápěcí lůžka určená pro příležitostné spaní musí plnit stejné bezpečnostní požadavky jako u standardních lůžek, uživatel má být upozorněn na případný diskomfort ležení.

 

 

Balení, přeprava a skladování čalouněného nábytku info


Balení výrobku musí odpovídat způsobu dopravy, manipulace a skladování. Obal musí zabezpečit dostatečnou ochranu výrobku a odpovídat ČSN 77 0020. Spotřebitelské obaly musí být označeny podle ČSN 77 0052–2 a platných právních předpisů.

Výrobky musí být baleny tak, aby nedošlo ke stlačení vedoucí k trvalé deformaci pěnových a ostatních materiálů.

Pohyblivé části (např. výsuvné, polohovací mechanismy) musí být při přepravě pevně zajištěny. Snadno rozbitné části musí být zajištěny proti poškození nebo v samostatných obalech.

Při balení, skladování a přepravě nesmí dojít k poškození výrobku, zejména k trvalé deformaci jeho tvaru. Vyčnívající součásti musí být chráněny proti poškození. Způsob zajištění výrobků nesmí nechat na vnějších plochách viditelné stopy poškození.

Výrobky se musí přepravovat v krytých dopravních prostředcích. Soupravy se ukládají při přepravě tak, aby její jednotlivé kusy byly uloženy v jedné přepravní jednotce.

Výrobky nebo dílce smí být skladovány pouze v suchých a čistých místnostech bez škodlivých výparů, plísní a hub.

Nábytek musí být chráněn před přímým působením slunečního světla a sálavého tepla. Teplota při skladování nesmí překročit přípustnou teplotou pro materiály výrobků (lepidla apod.).

Výrobky se musí skladovat tak, aby se nenarušila vnitřní materiálová skladba čalounění. Výrobky se při skladování musí na sebe ukládat tak, aby nedošlo k jejich poškození, zejména ke stlačení pěnových materiálů nebo k defektům na potahových textiliích, zejména vlasových.

Výrobky se nesmí ukládat na funkční plochy jiných čalouněných výrobků (výjimkou jsou židle a matrace).

Zabalený nábytek (nebo jeho samostatně zabalená součást) musí být označena orientačním údajem o hmotnosti pro bezpečnou manipulaci ve skladech nebo zákazníkem po zakoupení zboží.

Další informace viz Obecné požadavky na nábytek - Balení
ČSN 91 0100 Nábytek – Bezpečnostní požadavky

ČSN EN 747-1 Nábytek - Patrová lůžka a vysoká lůžka do (bytových) interiérů -1: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost,
ČSN EN 13453-1 Nábytek – Patrové a vysoké postele pro jiné než domácí použití – část 1: Požadavky na bezpečnost pevnost a trvanlivost

ČSN EN 747-1 Nábytek - Patrová lůžka a vysoká lůžka do (bytových) interiérů -1: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost

ČSN EN 13453-1 Nábytek – Patrové a vysoké postele pro jiné než domácí použití – část 1: Požadavky na bezpečnost pevnost a trvanlivost

ČSN EN 1129-1 Nábytek - Sklápěcí postele - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - 1: Bezpečnostní požadavky

ČSN 91 0015 Čalouněný nábytek – Základní ustanovení